16 Şubat 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10

16 Şubat 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

r KURTULUŞ 10 CUMHURİYET 16 Şubat 1938 Satılık 2 ev Kızılay Istanbul Mümessilliğinden: Balatta Kesmekayada Hamamîmuhiddin mahallesinde bulunan 71 ve 73 No.lı kısmen kârgir iki ev elverişli fiatla satılıktır. Almak istiyenlerin Sirkecide Kızılay hanınm ikinci katında 8 No.ya müracaatleri. MOTOR SATIN ALINACAK Hali faaüyette bulunan 120 beygir kuvvetindeki gazojen Elektrik motoıuna muavın olararak satın alınacak evvelâ 60 beygir kuvvetndeki dizel veya gazojen ve bunu müteakıb gene ayni evsatta al nacak 180 beygir kuvvetindeki motoru ve dinamoyu satacak n üessesen n elektrik miihendisi Elâzize gelip projesini tanzim etmek ve Nafıa Vekâletine tasdik ettirdikten sonra montaj nı yapmak şatlarile talıb olan müesseselerin teklıtlerini Doktorlar, bankacılar, kâtibler, mektebliler velhâsıl bütün mürekkepli kalemle yazı yazanlar mürekkebin ceplerine akmasından, kurumasından ucun bozulmasmdan kurtaran yegâne T I K U dolma kalemi Avrupada dahi tasdik olunduğu gibi, Almanyanın bu icadı mürekkepli kalemle yazı yazmak mecburiyetinde olan halkı hakikaten bu yazı yazmak eziyetinden kurtarmıştır. TIKU ucu aşınmaz, bol mürekkep alır kuvvetli basılır 34 kopye çıkarabilir ve açık bırakıldığı halde her ne şekilde durursa dursun mürekkep akmaz ve kurumaz. TIKU en sağlam ve kullanışlı mürekkepli kalemdir. Ankara Nümune Hastanesi Ba«tabibliMnden: Hastanenin 1937 malî yılı ihtiyacı için 6156 lira fiatı muhammenesi olan 235 kalem alâtı tıbbive ve lâboratuar malzemesi 3 mart 938 perşembe günü Ankara Nümune hastanesinde saat 11 de kapalı zarf usulile eksiltmjve konulmuştur. Muvakkat teminatı 461 lira 70 kuruştur. Muvakkat teminat para veya para mahivetindeki evrak Komisyonumuzca ahnmıvacağmdan bunları vermek istıvenler ihale gününden evvel hastaneve müracaat ederek temi natlarım Maliye Vekâleti veznesine vatıracaklardır. Kapalı zarflar ihale gününden ve saatinden bir saat evvel teslim edilmiş bulunacaktır. Muayyen saatten sonra verilecek veya gönderilecek zarflar kabul edilmez. Kapalı zarflarm kanunun tarif ettiği şekilde hazırlanmıs ve mühür mumile mühürlenmiş olması şarttır. Bu kanun tarifatma uvgun olmayan zarflar kabul edilemez. Sartname ve liste sureti Ankara Nümune Hastanesinde ve İstanbulda Sıhhat Müdürlüğünde görülebilir. (841) Elâziz Elektrik VE Su Şirketine ^•^I^^^^^^^H bildırmeleri ilân olunur. ^^^^^^^^m^mm Edremid su işi eksiltmesi Dahiliye Vekâletinden: Edremide 10.9 kilometro mesafeden su isalesi kaptaj ve maslaklar inşası, su deposu tamiri, şehir şebekesi yapılması, müteferri malzeme tedariki kapalı zarfla eksiltmeve konmuştur. 1 İsin muhammen bedeli 57390 lira 38 kuruştur. 2 İstekliler bu ise aid şartname, proje ve sair evrakı 287 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekâleti Belediyeler îmar Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 3 Eksiltme 21 mart 1938 tarihine rastlıvan pazartesi günü saat 11 de Ankarada Dahilive Vekâleti b;nasmda toplanacak Belediyler İmar Heyetince vaDilacaktır. 4 Eksiltmeve girebilmek icin isteklilerin asağıda vazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 10 a kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 5 2490 savılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 4145.52 liralık muvakkat teminat. B Kanunun tavin ettiği vesikalar. ni bulunmadığma dair imzalı bir mektub. C Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeve girmeğe bir mâD Belediveler İmar Heveti Fen Şefliğinden münakasava girmek için alacakları vesika. 6 Teklif mektubları ihale günü saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarınm iadeli taahhüdlü olması ve nihavet bu saate kadar Komisvona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediveler İmar Heveti Fen Sefliğine müracaat etmeleri. «314» (675) Sîyahtan maada Yeşil. Mavi ve Kırmızı renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. Her yerde arayınız. Fiatı 3 liradır. Deposu: Havuzlu han No. 1, İstanbuL Taşraya posta ile gönderilir. Lnhisarlar Umum (V!üdü»*|îi?Hinden: Menemen su isi eksiltmesi Dahiliye Vekâletinden: ; • Menemene 24 kilometro mesafeden su isalesi kaptaj, maslak inşası, de. po tamiri ve şebeke vapılması, malzeme tedariki ve müteferri hususat kapaf u zarfla eksiltmeye konulmuştur. r 1 İşin muhammen bedeli 105187 lira 34 kuraştur. 2 İstekliler bu ise aid sartname, proje ve sair evrakı 526 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 3 Eksiltme 21 mart 1938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de Ankarada Dahiliye Vekâleti binasında toplanacak Belediveler İmar Heyetince yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek îcin isteldilerln aşağıda yazılı teminat ve vesaıki ayni gün saat 10 a kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. A 2490 savılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 6509,50 liralık muvakkat teminat. B Kanunun tavin ettiği vesikalar. C Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeğe bir mâni bulunmadığma dair imzalı bir mektub. D Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden münakasaya girmek için alacaklan vesika. 5 Teklif mektubları ihale günü saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Komisvon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarınm iad.eli taahhüdlü olması ve nihavet bu saate kadar Komisvona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediveler îmar Heveti Fen Sefliğine müracaat etmeleri. «315» (676) 8/2/938 tarihinde kapah zarfla ihalesi yapılacağı ilân edilmis olan Polathane Bakımevi ve Müdürlük binası inşaatının eksiltmeleri 17/2/938 tarihine talik edilmiştir. Münakasa şartnamesinin dördüncü maddesinin F fıkrası atideki şekilde değiştirilmiştir. İsteklilerin diplomalı mühendis veva mim?r olmaları ve vahut bir mühendis veya mimarı inşaatın hitamma kadar is basmda bulundurulacağma dair aralarında teati edilmiş noterlikten musaddak teahhüd kâğıdı ve mukayyed bulundukları Ticaret Odasmdan alınmıs iktidarı malisini gösterir vesika ve asgarî elli bin liralık bir bina yaptıklarma dair Nafıa Vekâletinin ehlivet vesikasmı ibraz etmeleri şarttır. Bakımevi mezkur tarihte saat «10» da ve Müdirivet binası saat on buçukta ihale olunacaktır. Kapah zarflar evvelki ilânda yazılı şartlar dairesinde ihale saatlerinden birer saat evvellerine kadar Kabataşta Levazım binasındaki Alım Komisyonu Riyasetine verilmelidir. (799) 1 Cibali depolar grupunda mevcud bir çift kürek ve bir tentesile bir kayık pazarlıkla satılacaktır. 2 Pazarlık 24/2/938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 3 Satılacak mal her gün Cibalide görülebilir. 4 îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat parasile birlikte yukanda adı geçen Komisyona müracaatleri ilân olunur. (734) I Ahırkapı Bakımevinde mevcud 498 kilo ıskarta çul pazarlıkla sa tılacaktır. II Pazarlık 24/11/938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubavat şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. III Satılacak mallar hergün Ahırkapı Bakımevinde görülebilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde on beş teminat paralarile yukanda adı geçen Komisyona müracaatleri ilân olunur. (844) ı Fethiye Belediyesinden: 1 Nafıa Vekâletinden tasdikli proje ve keşifnamesi mucibince «Santral binası inşası ve ağaç direklerin temini haric olmak üzere» 16301.05 lira muhammen bedelli elektrik tesisatı inşası 5/2/938 tarihinden 20/3/938 tarihine kadar ve k&palı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Muvakkat teminat «1222.58» liradır. 3 Proje, keşifname, fennî ve hususî şartname suretleri Fethiye Belediyesinden ve İstanbulda Sirkecide Fethiye Nakliyat ve Ticaret Evinden parasız almabilir. 4 Yalnız makine ve diğer malzeme teslimine müteallik tekliflerde nazarı itibare alınacaktır. 5 Eksiltme Fethiye Belediyesinde ve Belediye Encümeninde yapılacaktır. 6 Taliblerin 21/3/938 günü saat on altıya kadar teklif mektublarını Fethiye Belediye Reisliğine vermiş olmaları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin mezkur Belediyeve müracaatleri ilân olunur. (843) 3 ayda biçki, dikiş Tahsilinin yüksekliği ve intizamüe tanınmış Türk Kadınlan Beşiktaş Dikiş Yurdunda az dikiş bilenler için kısa devreli kurslar açılmıştır. 3 ayda biçki ve dikiş öğretilerek musaddak diploma verilen bu kurslann şeraitini mekteb idaresinden öğreniniz. Adres: Beşiktaş, Akaretler No. 87. I Istanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları I Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: Elâziz Vilâyeti Sivrice kazası dahjlindg b.ui\ın^ köylerle arazilerinin tapu tahriri yapılacaktır. Keyfiyet gayrimenkul sahiblerince,,de^n^lurj^Qİrnak üzere 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri kariununun sekizinci maddesine tevfikan ilân olunur. . (835) Bornova su işi eksiltmesi Hatab tüccarı Süleyman Ağa karısı Ümmü Gülsüm vakfından münhal olan Lâleli camisinde vaizlik cihetinin 2 marj çarsamba günü Başmüdiriyet binasındaki Tevcih Encümeninde imtihan yapılacağmdan talib bulunanlarm ayni günde mezkur Encümene müracaatleri. (831) Dahiliye Vekâletinden: Bornovaya 5,5 kilometro mesafeden su isalesi, kaptaj, maslak, depo inşası, şebeke yapılması, malzeme tedariki ve müteferri hususat kapah zarfla eksiltmeve konulmuştur. 1 İsin muhammen bedeli 60 643 lira 05 kuruştur. 2 İstekliler bu işe aid sartname, proie ve sair evrakı 303 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekâleti Belediyeler îmar Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 3 Eksiltme 21 mart 1938 tarihine rastlıvan pazartesi günü saat 11 de Ankarada Dahilive Vekâleti binasında toplanacak Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 4 Eksiltmeve girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 10 a kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. A 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun (4282,15) liralık muvakkat teminat. B Kanunun tayin ettiği vesikalar. C Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mâni bulunmadığma dair imzalı bir mektub. D Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden münakasaya girmek için alacakları vesika. 5 Teklif mektublan ihale günü saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarınm iadeli taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler îmar Heyeti Fen Sefliğine müracaat etmeleri. c317» (672) T. İ S BAHKA5I Kuçün Carî rlesap 1938 ikramıue 8 16 76 80 200 384 „ „ „ „ . . fl plant 4000 „ 4000 „ • 7600 . , 4000 „ 5000 „ 28600 4 aded 1 0 0 0 liralık 4 0 0 0 lira BUYUK PiYANGOSU Beşinci keşide 11 Mart 938 dedir. TÜRK HAVA KURUMU Büyük ikramiye 50.000 liradır. Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ( 20.000 *e 10 000 ) liralık iki aded mükâfat vardır. Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak cdiniz. 500 „ 250 „ 100 „ 50 „ 25 „ Havayolları Devlet İşletme İdaresi Alım Satım Komisyonundan: 1 Eksiltmiye konulan iş : Ankarada Çimento fabrikası karşısmda Tayyare meydanmda yapılacak Umum Müdürlük ve Tayyare İstasyon Müdürlüğü binası. 2 Keşif bedeli: 125,440 vüz yirmi bes bin dört vüz kırk liradır. 3 Eksiltmenin şekli : Eksiltme kapah zarf usulile görülebilir. 4 Muvakkat teminat: 7522 liradır. Bu teminat nakten verilmek istenildiği takdirde Devlet Havayolları İdaresinin Ankara Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesabma yatırılarak Bankad^n alınacak makbuz teklif mektublarile birlikte Komisyona tevdi edilecektir. 5 İhale günü ve mahalli : 2/3/1938 çarsamba günü saat 14 te Ankaranm 10 kilometre garbında Devlet Havayollarma aid Tayyare meydanındaki Umum Müdürlük binasında yapılacaktır. 6 Keşif evrakı : Sartname, ve mukavele projeleri Ankarada P. T. T. Umum Müdürlüğü binasındaki ve İstanbulda Karaköy Postahanesındeki Havayolları gişelerinden ve İzmirde Nafıa Müdürlüğünden altı lira yirmi sekiz kuruş mukabilinde almabilir. İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı belgelerle muvakkat teminat ve teklif mektublarını muhtevi kapah zarflarmı en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Umum Müdürlüğe vermiş olmaları lâzımdır. Posta teahhuru kabul olunmaz. (834) f Kur'alar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylul, 1 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir, En az elli lira mevduatı bulunan hesablar kur'alara il edilecelclir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: