26 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

26 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HABER — | am Postası Eye z Rayiştağı yakanlar (Baş tarafı 1 *me Rayiştağ kundakçısı diye yaka»! lanıp öldürülmüş olan hlk Van Der Lube'ye, bu ara, halkın asabiyetini yatıştırmak üzere ya - kalanıp hapise tıkılmak ve bilâ- hare el altmdan kaçırılarak boli para ile Amerikaya ET vadedilmiştir. Rayiştağa varan bir tünel- : den kabili iştial mevat Me) suretile iki tecrübe yapılmıştır. Şubat 27 de grup âzar: ni kabili iştinl mevaddı taşımış ve bunlara merbut olan fin şeritleri (son Alman vakayiinde öldürül -| müş bulunan) Haynes ve Ernest sağıfamızdadır ) tarafından ateşlenmiştir. Ve bu esnada Van Der Lube'de, kendine gösterilen yerde durup| beklemekteydi. Deyli Herald gazetesinin yazdı- ğı mektup meselesinde bir de şu cihet ifşa edilmektedir: İ Bu suikast grupundan, Röm, Haynes ve Ernest, bundan başka, | Nagel gene Haynes isimli bir diğe ri ve kendisinden başka kimse or - tada kimse kalmamış olduğu söye) lenmektedir. Röm ve arkadaşlarının öldürül! düğü 30 Haziran “temizleme ame! İiyesinden,, evvel, yüzbaşı Röm'ün| bu hakikati açığa vuracağına dair) Başvekil Hitlere bir tehditte bulun! duğuna dair malümat ta bu mek - tupta yazılıdır. Yüzbaşı, Röm, hücum kıta- atımı Hitler dağıtmağa teşebbüs ettiği takdirde, bu hakikati mey- dana çıkaracağını söylemiştir. Mektup sahibini, şimdiki halde firari diğer Nazi liderleri numarâ- smdan tanımakta, böyle bir arka- daşları olduğunu bildirmekte fa- kat şimdi nerede bulunduğuna da- ir mal&matları olmadığını * söyle- mektedirler. ramlarında bu vaziyete nazaran lâzım gelecek değişmelerin ya - pılması için esaşlı tetkikata baş - lanmış ve bu tetkiklerin neticeleri alındıktan sonra mevzuun ehem » miyetine binaen maarif şürasn - da müzakere ve münakaşası lü - zumlu görülmüştür, Kat'i karar bu meseleler maarif şürasında mü zakere edildikten sonra verilecek- tir, Bir çok dedikoduyu mucip ol- duğu söylenilen bakalorya imti « hanlarının neticeleri tetkik naza- rından geçirilmiştir. Bu neticele- ri Eylül mezuniyet imtihanları i- çin ayrı ve gelecek seneler (o için daha esaslı ve ayrı şekiller tespi- tile meşgulüz. Bu şekiller her ne olursa olsun her şeyden önce tale- bemizin derslerine esaslı ve dik- katli surette çalışması lâzımdır. Her sene Anadoludan İstanbu- la gelip yatı mekteplerimizde yer bulamiyan talebe bu sene Hay- darpaşada en müsait şartlar için- “de okumak imkânın da elde ede- ceklerdir. İstanbul lisesi içinde eski mev- cudiyetini tam irlame ettiremiyen muallim mektebi de Haydarpaşa- daki binanın eski askeri Tıbbiye kısmma daha mütekâmil bir va- ziyet verilerek geçecektir. Hay- darpaşada açılacak bu lise okut- ma bakımından ve lâboratuvar ders levazımı cihetinden çok kuv- vetli eleman vasıtalarla teçhiz €- dilecektir. Yüzlerce gece talebe-| sini sinesine toplıyabilecek olan) bu müessesenin Cumhuriyet Maa-| yifinin &n verimli (ocaklarından biri olacağıma ve çok zaman geç-| meilen umumi «fleârda değeri ol- duğu mevkii alacağına eminim.,, | İ yin edilecektir. Rİ ni Yunan Makedonyasında Bu gar casusları yakalandı Filibe kumandanı “Bulgar ordusu- nun hamle,, lerinden bahsediyor Atina, 25 (Hususi) — Alâkadar memurların verdiği izahata id ran Makedonyada vâsi teşkilât) bir Bulgar casus şebekesi meydana çıkarılmıştır. Yapılan tahkikatta Kısırlık kanunu Almanyadaki ecnebiler i buna tabi tutulacaklar Berlin, 25 (A.A.) — Hususi mahkeme adliye nezaretinin mü - zaharetiyle verdiği bir kararda ! Almanyada oturan ecnebilerin de kısırlaştırma kanununa tabi oldu- ğunu ilân etmiştir. Maamafih ec- nebiler, Alman topraklarını terk etmek suretiyle bu mecburi ame- liyeden kurtulacaklardır. Mübadele ve tefviz işleri bitirilmek üzere Ankara, 25 (Hususi) — İskâr umum müdürlüğü mübadele, tef- viz işlerini İzmirden manda yer » lerde bitirmiştir. Bu işler yakın da tasfiye ve mesai tamamen yen iskân kanununun tatbikine hasre dilecektir. iğ vE 4 İzmirde muhakemat müdürlüğü Ankara, 25 (Hususi) — Mali- ye Vekâleti, İzmirde davaların | çokluğunu nazarı itibare alarak; yeni muhakemat müdürlüğü ih - das etti. Bü müdürlüğe İzmir a - vukatlarından Şerafettin Bey ta - | Müdürlük yakın da faaliyete geçecektir. üc Gülyağı fabrikası Ankara, 25 (Hususi) — İspar - İ ta gül yağı limitet şirketi yüz bin lira sermaye ile teşekkül etti ve faaliyete geçti İspartada yapılacak gül yağı fabrikâsınm temel atma merasimi eylül içinde olacaktır. bu şebekenin bazı mensupları ken dilerine, Alman ticaret müessese- sinin mümessili süsünü vermişler « dir, Hükmet, casuslar aleyhinde! kuvvetli deliller elde etmiştir. Bundan maada yakalananlar üze-| mev rinde mühim bir servet addoluna- cak kadar külliyetli paralar bulun- muştur. Serezde de iki Bulgar ca- susu yakalanmıştır. Diğer taraftan Bulgaristandan gelen haberlere göre son gün lerde Filibede “Bulgar deniz teş- kilâtr,, bir toplantı yapmıştır. Bu teşekkül ehemmiyetsiz olmakla beraber Bulgar mülki ve ( askeri makamları ona hiç düşünmeden büyük bir ehemmiyet izafe etmiş- lerdir. Bu makamlar merasime iştirak ile kalmamışlar, bu münasebetle Filibe mevki kumandanı ve beledi ye reisi nutuklar söylemişler, Bul garların Yunan Trakyası üzerinde: ki malüm müddeiyatını tekrar ede rek kongre nihayetinde müstakbel, kongrenin “kurtarılmış Ege deni: zi sahillerinde toplanması,, arzu: larını gylemişlerdir. a ali Filibede Söği—— Konstantin kilisesinde yapılan ru- hani âyinda söylediği mutukta Fi- libe kolordusu kumandanı Radev “bu teşkilâta dahil bulunan idea- listler Bulgar ordusunun bir ham- lesini vücuda getirmektedirler,, demiştir, Bulgaristandaki çok (o şiddetli sansüre rağmen kolordu kuman - danının ve belediye reisi Stroko - vün nutukları Filibede çıkan “Yug, gazetesinde o neşrolunmuştur ki, bu da ayrıca dikkate değer bir şey askeri ku - denizi sahillerinde toplanır,, dile - ğini gösteren cümleyi “Yug,, ga - zetesinden iktibas etmişlerdir. Bundan sonra da Anhyolos'ta Bulgar belediye memurlarının u - mumi yerlerde rumca konuşulma - sini yasak etmiş olmaları Bulga - ristanın ekalliyetlere (müteallik İ muahedeler ile deruhte eylemiş bu lunduğu kati taahhütlere tecavüz | mahiyetinde telâkki olunuyor. antalya İ Istihlâk vergisi Bazı mallardan satılma- | dığı halde mi alınmış? Ankara, 25 (Hususi) — Men sucat fabrikalarının hazirandar itibaren tatbik edilen istihlâk verg sinin bazı memurlarca satılmadar alındığı yolundaki şikâyetler üze rine varidat müdürü Rüştü Be: diyor ki: — “İstihlâk vergisi kanurunde verginin ya günirükten geçirilir - ken ve yahut fabrikada satıl.rker alınacağı yazılıdır. Bunun hilâ - fma hareket edildiği doğru değil | dir. Yalnız stoklar için kanund- muayyen hüküm vardır. Stoklar an vergisi alı nır, Mağazalard"üç aydan son ra karan. edilir. m. Mıntakavi misaklar| ve Almanya Londra, 25 (A.A.) — Berlin- den gelen haberlere inanmak lâ- zım gelirse, mmtakavi misaka Al- manyanm iştiraki ihtimalleri bak kında oldukça bedbin bulunmak icap edecektir, Resmi menbadân alman ilk in- tiba, Almanyanın bilhassa hukuk müsavatı cihetinden bazı imtiyaz- ların müzakeresine karşı göster- diği muhalefeti kaydetmektedir. ! Almanya, İngilterenin mubale-! fet etmek ihtimali kuvvetli o olan bu iddialarınm kabulü hakkında bedbindir. Gerek bu sebepten, gerek diğer! her hangi bir sebepten dolayı şim di Almanyanın menfi bir cevap vermesine İntizar edilmektedir. VAKIF — İbrahim Hoyi Bey “Şark hale) “Buğdayı korumak için konulan vergi köşke Sadrettin Mey bu işlerin bir de lakişaf halin. dılığına bir bakış,, serlâvbalı makalesinde ba- yazarak bunun sebebini de halımı Jüks eşya diye telâkki edilmesinde buluyor, Makale #e- bibi halı piyasasınm son senelerdeki dorgun- Toğumu anlattıktan sonra hah sürümünü art- tırmak ve genişlelmek için şu ça” releri gösteriyor: “1 — Kontenjan tatbikinden| evvel Türliyede olduğu gibi, diğer milletlerin gümrük harplerinden vazgeçeneleri, yani yölk- sek tarife siyasetini bırakıp halıdan benden bir kaş sena evvelki cur tarifeye güre üz) resim almaları, ? — Kontenjan olan yerlerde ise hiç olmaz- 4a senede bir defn Kantenjana halı koyup 4e- hirlere girmesine izin verilmesi. 3 — Nakliye ve'sigorta #eretlerinin indi- rilmesi, 4 — Ve nihayet döviz meselelerinde mite- kabi kolaylıklar gösterilmesi leap eder. CÜMHURİYET — Yunus Nadi Hay bu kün “Son tedbirlerimiz de buğday meselesini halleğememiştir... fikrini müdafaa ediyor, bi: Mikis diyor, bu tedbirler vaziyeti daha giyade tonalaştırınıştır. Ve şöyle devam ediyor Wk defn tertip olunan lâyiha veçhile şehirlerin ve kasabaların fırınlarında pişirilen ekmek -| Ver üzerine pal yapıştırmak süretile tatbik edileymiş, Böylesi daba iyi olacakmış. Çünkü un Üzerinden alman resim bir çok yerlerde ak ae ll va ei kadar düşürmüştür. Değirmen sahibi disın almasın buğday almak istiyen tacir bilâhare değirmende un haline inkılâp ettikten wonra verilecek vergiyi düşlinerek bunu önceden renecpere yükletmeği kendi hesaba dalin rai. yafık bulmakta ve bimaeenleyh buğdaya dn ona göre fiyat vermekteğir., Nadi Bey şimdi tatbik edilmekte olan «is temin derhal de, zararelini | İşaret ediyar, bunun için meclisin tekrar toplanması tarihine kadar bekelmek Hzem geldiğini söy- Müyor. Nadi Bey meselenin balti için radikal, tedbirler slnması Hizumana kazkir. Piyasaya| aranan bağlayın bepinl veni mahiyeti bir ofise satın aldırmak en kestirme yol oldu! gani ylüyor. MİLLİYET — Mecdi Sadrettin Bey — An karıdan gönderdiği yazımla “Posta, telgraf, ve telefon, işlerimizden balsediyor. o Mecdi da bulunduğunu söylemekte, o telgrafçıların terfihi Tlzomana İşaret etmekte, telefom hat. tarı çoğaltılirken Karadeniz şehirlerimizin t0- isten irtibatı yapılmasını istemekte, bunun için lâzun olan paranm dahili bir istikrarla temin ounabieceğini mümkin görmektedir. ZAMAN — Velit Bey Tramvay Şirketinin hükümetçe satın almacağına şididen kat'i bir, nazarla bakılabilrceğini söyliyerek “iu karar tatbik edildiği vakit İstanbal içta Med cihetten, faydalı olacaktır,, diyor ve devam ediyor: “Bir kere tramvayları belediye idüreye bey) ladiklan sonra, İstantml belediyesine Krflan ne kadar emniyeti olmasa ds, tramvay seyri. #Mferlerinde şimdi görülen yolsurlukların bir baylisinim düzeleceği muhakkaktır, Velit Bey) ikinei faydanm da belediye varidatının be yüzden artacağı vw şehir işlerinin dahı iyi görülebileceği olduğunu süytüyer, - AKŞAM — (Akşamı) bugünkü yazısın. 4 Anliaradıki rüşvet hülersini hatırlatarak teklif edilen rüşveti resmi makamların kabel etmemiş olmasının mazmunlar lehine mubaf- fet bir söben sayıldı söytyae ve kanrınn ba tliki'ntn değiştirilmesi Kizerrramı rab - dafaa ediyor, ilan ka'desini harlı i gizergâhımı, * istasyö'! . | vaziyetini ve şimendifer * üzerindeki ihtiyaçlarını tet# fu mişlerdir. Bütün Devlte D*$: ONE 26 Temmuz 195 Cenevrd Gazimize karşı hay!” izhar edildi * o Cenevre, 25 (A.A.) — | milel maarif kongresine İf | den talebe müfettişi Kadri memleketimiz maarifi kongreye verdiği izahat, #© la karşılanmıştır. Bilhassi Pe tarih ve lisan mesaisi has” izahatı büyük bir alâka “ mış ve murahhasımız bU pi he ta üzerine kendisine tevci | suallere cevaben: Tavib ve doğrudan doğruya | ilmi ve objektif mahi lunduğunu, tarih tetki! İN yesi de Türklerin menş»le”* | medeniyetlerinin ilmi ve 9? i bir surette tetkiki ve bü wektep programlarının dı büyük bir ehemmiyet i İ gunu bildirmiştir. Murahbhasımızın raporu"“İç kiyeti ve verdiği izahat, f€“ takdir edilmiş ve Kadri i rik edilerek bir çok mu “Sizin büyük bir Gazin'2 hakkak Türkiyede her sah”“k; lışılıyor. Keşke bizim ce bir dâhimiz olsaydı.,, Demi Kongre mesaisini buzün “İş etmiştir. Nafıa Vekili # Afyonda Afyon, 25 (A.A.) — kili Ali Bey, Demiryollar “j müdürü ve diğer Nafıa erk#Ru beraber bugün şehrimize tir, Vekil Bey, şehrimizde dik zafer âbidesinin hazırlanın > vanılseak yolları şebekesi üzerinde k©?| rin şehir ve kasaba paza”| gidip gelebilmeleri için ue? â tarife tatbik edilmesi n tüt yapılmasını not emişler©" e Tifo hastalığı n& oluyormuş? | Ankara, 25 (Hususi) — bulun, Kurtuluş, Beyoğlu, 5) Feriköy taraflarında on vak'ası tespit edilmişti. Vekâleti bu havalide sık, vak'ası çıktığını nazarı dik” larak burada ciddi tetkikat ? ve bu hastalığım zuhuruna b“ daki bazı apartıman lâğım”| açık olarak akmasının sebe ğunu anlıyarak derhal ted' ması için İstanbul beledi”! nazarı dikkatini celi 0-1 xi Bazı mecmualar hak” |, şikâyetler var Son zamanlarda ticaret” nayi işlerinden, mali müe* 4 den bahseden haftalık çoğalmıştır, Bunlar aras" leketin iktisadi vaziyetin? “fi olmıyan yazılar görüldüğ” mali müesseseler ve buri şahıslar hakkında leh ve yazılar da yazılmaktadır. © başka ticari müesseselerin zorla denilecek dereced? kaydedildikleri de alâ kamlara şikâyet edilmiştir" zelelerin vaziyeti ve m2 Matbuat Umum Müdürlüğü kın'lan alâkadar olma! İ varlı naşriyat balaşnda kA | kibat yapılacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: