26 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8

26 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Caziantep belediyesi şehrin ihtiyaçlarını tatmin ediyor ağustos balosu - Soyguncular yakalandı Yukarıda; Gaziantep mezbahası. Altta; Belediye dahçesi Gazi antep, (Hususi) — Şehri- miz belediye reisi Ahmet Hamdi Bey şayanı takdir bir faaliyte gös termektedir. Yüz yirmi bin İira olan belediye bütçesinin vüsati nisbetinde çalışılmaktadır. Bele - 'diyemizin hududu henüz tayin e - dilmemiş olmakla beraber tersi « matı bitmek üzere bulnan müstak- bel şehir plânınm hitammda belli olacaktır. Belediyemiz 1931 senesi iptida» larmda şehrimizde çok mükenimel bir elektrik tesisatı vücude getire- rek şehri kâmilen tenvir etmiş ve ayni sene zarfında fenni bir mez- baha da inşa etmiştir. 932 senesinde şehrin ortası ad- dedilen maarif gazinosu köşesine | bir şehir ayar saati vazettiği gibi 933 snesinde de Kırkayakta bir ço cuk bahçesi vücude getirmiştir. Kezalik Büyük Gazi bulvarı da bu sene açılmıştır. Aynülleben deresinin bir çok Kısımları ıslah edilmiş ve mezba- hada bir laboratuvar, belediye da. iresinde çok mükemmel bir kütüp- hane tesis edilmiştir. Son üçsene zarfmda şehrin muhtelif yerlerine, caddelere, yol- lara ve mezarlıklara yirmi binden fazla fidan dikilmiştir. Evvelce dar ve şehrin kalabalık bir yerin. de iken yangın tehlikesine maruz bulunduğundan dolayı harice çı - karılan direkçi ve bıçkıcı esnafı - na geniş mağazalar yaptırılarak esnaf buraya nakledilmiştir ki, bu yer, şimdi çok mükemmel bir direkçi pazarı haline gelmiştir. İnşasma ehemmiyetle devam « dilmekte olan buz fabrikası ve sebze ve kasap halleri yakında iş- emeğe başlıyacaktır. © Belediyemiz, yangın ihtimalle - Tini de nazara almış ve bu maksat la iki itfaiye otomobiliyle bir yan- gın motörü tedarik etmiştir ki tec- hizat ve malzemesi mükemmeldir. hirin pazarlarmdaki satıcılarla sp! Belediye zabıta memurları $e « Kı temastadır. e Ölçüye, me- vaddı ogidaiyenin (temizliğine ve satış yerlerinin sıhhi şartları - nm tamam olmasına mümkün duğu kadar dikkat edilmektedir. palı meceralarla şehre taksim o « lunur. Halk, belediye reisi Ahmet Hamdi Beye müteşekkirdir. Ken- dişine, giriştiği yeni bir çok ha - yırlı işlerde muvaffakıyet temen- ni ederiz. Önümüzdeki ders senesinde a » çılmak üzere vilâyetimiz mülha » katımda otuz dört ilk mektebin in- şalarıma başlanmıştır. o Ayrıca! katil maddesinden suçlu ve hali fi Kilis ve Nezip'in bazı köylerinde pansiyon açılması kararkir oldu « ğundan faaliyete girişilmiştir. Diğertaraftan şehrimiz Halkevi köycülük şubesi, mektupçu Hilmi Beyin reisliğinde aktettiği birtop- lantıda merkez Kazaya tabi köy - lerden on tan&sinin nümune köyü | olarak ıslah ve ihtiyaçlarının te- minini kararlaştırmıştır. Her hafta bu köylerde tetkika çıkacak olan heyet, bu köylerin sıhhat, temiz - lik, okuma, su ışık, ve kanalizas - yen gibi en mühim ve lâzım işle - riyle uğraşacaktır. Mart iptidasından haziran ni - hayetine kadar vilâyetimiz dahi linde köy ve kasabalarda ihtiyar heytlerinin verdikleri defterlere istinaden şimdiye kadar 70542 saklı nüfus ve kayitsiz doğum ve 17785 kayitsiz evlenme; 31499 ka- yitsiz ölüm vakasıtesbit edilmiştir. Tesbit muamelesine devam edil - üzere muhteşem bir balo progra mı hazırlanmaktadır. Bu balo - nun emsöline faik ve çok güzel ol ması için mütemadi faaliyet sarfe kip edilmekte bulunan Kilisin Cik cime köyünden Şişman oğlu Ha- lil ve Arap Hasan oğlu Akkaş va- ki musademe neticesinde ölü rak yakalanmışlardır. O Kezalik NEN EEE SUNUN BEER ERENER EEEAAEEENANE İzmirliler sıcaktan K« ağaca akın ediyor Yol ve maârif faaliyeti-Nümune köyleri yapılıyor - 30 (ötede gramo İzmir, (Hususi) — Havanın sr caklık derecesi gölgede 35 i bu - lunca herkes buram buram terli - yor. Haftanın eltı günü bir türlü! geçmek bilmiyor. Son günlerde batıdan esen İzmirin meshur “İn- bat,, rüzgârı da kesildi. Onun ye-| rine karadan sıcak ve kavurucu bir rüzgâr geliyor. Çeşme, Bozdağ, Yamanlar gi - bi civar yayla ve plâjlara, İstan - bula gidemiyenler, hiç olmazsa cuma günlerini hoş geçirmek için çare buluyorlar. Şehirde bunalanların koştukları en güzel yer (Kozağaç) tır. Bu» rası İzmire sekiz on kilometre me- safede, denizden 150 — 200 met- re yükseklikte serin bir koruluk ve çamlıktır. Çam, dut, incir, gürgen, çınar ağaçlarının sık gölgelerinde öbek| öbek aileler otururlar. Kızılçullu ovası ve Bucanın bağları yemye » şildir. Uzakta, “Reşat Nuri, nin “Dudaktan Kalbe,, sinde bahtet tiği Bozyaka ve onun arkasında körfezin bir köşesi serap gibi gö- rünür, Hasırlara, kilimlere ve secade lere uzanan ve oturanlarda, şıcak- tan şikâyet eden bir hal yok. Se - rin ve hayat dolu bir rüzgâr, de nizi ve yeşil bağları yalıyarak ge- liyor. Şurada bir çocuk, orada ellilik bir adam salıncakta sallanıyorlar. rarda bulunan Kilisin Eğri kale köyünden Ali oğlu Nuri hududu geçerken bilmusademe ölü olarak yakalanmıştır. Grafoloji mütehassısımz bazı karilerimizin iki türlü yazı yazdıklarından şikâyet etmektedir. i tuplarına ya çift imza i atınız, yahut rakkam ve j,yazılarla romüz koyunuz | 1 — (Ankara) M. Z. Kemal: Ego- ist tiplerden. İnatçıdır. Sebatkârdır. Az yalan söyler. Riyakâr değildir Muk tesittir, Vefası azdır. 2 — (Mersin) C. Nuri B.: Sebat - kâr tiplerden. Ketumdur. Ağzından lâf almak gayet güçtür. Uzağı görür. Zeki ve faaldir. Dostlarına iyilik yap- masını sever. Müdâebbirdir. 3 — (Taksim) M. Anaslasya: Mü- tereddit ve hayalperverdir. Kimseye fenalığı dokunmaz. Sır saklamaz. Ve- fasız olmakla beraber iyiliği unutmaz. Müsriftir. Hafıza ve zekâsı basittir. 4 — (İzmir) Niyazi Mükrim: U- zağı görüş kabiliyeti inkişaf etmekte- dir. Uysaldır. Müsrif değildir. Lüzu - mundan fazla ihtiyatkârdır. Maddi iş- lerde muvaffak olamaz. Fakat azim - kârdır. 5 — (Beşiktaş) M. Celal; İnatçı tiplerden, Makulât karşısında bile yal nız kendi fikirleri Üzerinde ısrar eder. a Hiç bir sahada muvaffak olamaz. Dost- larının samimiyetinden emin değildir. Zekâsı basittir. (İnatçılığından zân- nederim kendisi de müştekidir). 6 — (Beykoz) 751 Sadi: Müteveh- him ve mütecessis tiplerden, Zekâs: yaşından evvel inkişaf etmiştir. En bü- yük kusuru; Lüzumundan fazla ev. bamlı oluşudur. Kimseye itimadı yok- tur. Bazan fazla müsriftir. Hesap işle- rinde muvaffak olabilir. 7 « (Konya) Melâhat Nuri: Kıs - kanç ve asabi tiplerden. Nefsine itima- dr yoktur. Hırçındır. Geçimsizdir, Hid- detlendiği zaman itidal ve muhakeme- sini kaybeder. Sükünete ihtiyacı var - dır. Kanaatkâr değildir. Müfristir. 8 — (Şişli) Harkı Hüseyin: (Mek. tubunuzda iki türlü yazı yazmışsınız. Gotik yarınızı tahlil ediyorum.) Mad- 4i işlerde muvaffak olamaz. Az çalıp çok kazanmak İster. Vefasızdır. Ekse- riye her şeyden tevehhüm eder, Ka- rarsızdır. İsrafa meyli çoktur. 9 — (Divanyolu) Neriman Şükrü: Soğukkanlıdır. Kıskanç ve asabi değil- dir. İtilAfperverdir. Zevkiselim sahibi- die Cöretkârdır. Müsrif değildir. Nef- sine itimadı çoktur. Zeki ve müdeb » birdir. 10 — (Ortaköy) 5.7 K. Parisli: Asabi ve hayalperverdir. Kimseye iti- madı yoktur. Çok çalışır, ez kazanır. Zeki ve muhakemeledir. Hafızası kuy- vetlidir. Müsikiye istidadı vardır. Müs- rif ve cüretkârdır. 11 — (Fener) P.N, Lili: (Mektu. bunuzu Iki türlü yazı İle yazmışsınız? İtalik harflerle yani çok yazılmış ta- rafını tahlil ediyorum.) Asabi ve kav. gacı tiplerden. Geçimsizdir. Kimseye itimadı yoktur. Bazan müsrif, bazan muktesit görünür. Muhitine itimat tel kin etmez. Vefasızdır. (Muhitini ve mesal sahasını değiştirmezse, karak - terinde bir değişiklik husule gelmesi muhtemeldir.) 12 —- (Bursa) M, N. Riza: (Mek- tubunuzu Lâtin harfleriyle yazmız.. Ve bü altı satırdan fazla olmasın.) Dr. W. NOT: — Nişantaşında Zeki Nuri Beye — Mektubunuza posta İle cevap veremeyiz. Arzu ederseniz bize emsa- li gibi bir rumuz veriniz, gelecek liste lerde, mütehassısımızın tahlilini neş - redelim fon “Nerdesin, i çala e. beride bir grup Ramona'yı söylü 1 e. ee a dı du a Bir tarafta on üçle otuz kız ve kadınlar (voleybol) $ yorlar. Ötede gramofonun biri n desin,, i çalarken, beride biri, “Ramona,, yı dinliyor. k tında güzel bir tangoya vücut uydurarak dans ede””f'n rülüyor. Dizleri yamalı, “| ti yırtık, saçı sakalına karış8? Pole yadil bir kemancı rakı içe $ me ile birlikte kırk se dum atık) şarkısmı gc” sanki çalıyor. Havanın sö E» ne karşı bu ses hoş görü ama, şehirde yananları bs” rak, bu kadarına aldıran Arlarnda ancak beş 99 Fe mesafe olan üç pmar, dü akıyor. Hepsinin de suyu bi den güzel... Ağaç dalarım” ğustes böceklerinin sesleri şırıltlarna karşyor, l Sekiz, on saat bureda Yak içen, uyuyan, oynyan ve ” kıcı sıcaklarından, bir fırı9 dan gelir gibi esen havası” zak yaşıyanlar ayrılmak is” lar. Bağ aralarmdan arabal#”fi meobiller ve kamyonlarla . ken yaz-içinde bir bahar #“pi gibi oluyorlar. Kozağacın güzelliğini, ini verahatlığını, dört bir çocuk, çok veciz bir anlattı. Ayrılacakları basına: — Biz buraya tasmalı? 2! burası çok güzel!.. Dedi. iy a 27 Cinayet Adana Sa Abdik, köyünde bir cinayet olmu$ mail Safa Beyin çiftliğini? il lelik eden Hasan adında , karısı Dudu'yu tabanca ile “Bi, müştür, | Hasan, güzel olan b derece tutkundur. Buna “4k Dudu kendisine hiç yüz mekte ve hattâ söylendiği” de başkalarile gayrimeşrv , İh, sebetlerde bulunmaktadır. fh lerden vazgeçmesine kar#! Fi, nın yaptığı teklife Dudu! Mh; — Git be herif; demiş, ” #) nin yüzünü bile görmek fi rum. Seni gördüm mü, 8 domuz görmüş gibi ol Hasan bu sözler halde kızmış ve ta tiği gibi yedi el ateş etmiti, kan kurşunlardan biri V arkasmdan girerek kalbini # lamış ve cansız olarak y€'* İk mıştır, iYi Yakalanan katil Hasar» ye teslim ve sorguya ç©*© sonra tevkif dilmiştir. Hasan, Men z i karısının kendisine ; diğini, başkalarile gayrim* nasebatta bulunduğunda” öldürdüğünü söylemiştir. :

Bu sayıdan diğer sayfalar: