19 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

19 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

" — W 19 NİSAN — 1935 A Benim görüşüm: —w;“—-—-cd-—’—' Propagandal.. — Matbuat Umum Müdürlüğü, kendisine verilen bir vazife VĞ lâhiyet üzerine, bazı piyesleri ve filmleri yasak etmiş, bııılırımîl da tadilât yapılmasına lüzum g08 termişti. Akîımdı kaldığına göre, bıın: lar arasında, bir de Roçild Hlı’ı ilân edilmişti. Fakat, ıımııın'ıııh; dürlük, sonradan bu memnuiyeti kaldırmış... Roçild, bir yahudi propagan- dasıdır. O maksatla yşpılmı,ur. Matbuat müdürlüğü, ilk önce, bunu nazart itibare almış ı:lıuk. Fakat, sonradan, iyice tetkik ede- rek şunu görmüş sanırım: , Raoçild, gerçi propq_ıııdı fıl midir. Lâkin, takip ettiği gayenin tamamile zıddını telkin ediyor. hur Fransız Sosyalisti ve dü:iyeı'nm pek tanınmış hatibi o- lan “Jan — Jores,, nutuklarında "iyyen mütearriz, yühelık:ı atan bir tavır takımmazmış. Mü- iği proletarayı :3: yomn!m "'ı. bedbaht olarak tas vir edermiş- Muvaffakıyetini de, bilhassa bu usule medyunmuş... imdiye kadar yahudiliğin isti- fıdşe ettiği propaganda şuydu: «Aşırlardanberi vatansız kal- mışlardır. Zulümlere maruz kalı- wvorlar. Eziliyorlar..,, Bu vaziyet bütün munsif iııııll lar üzerinde muayyen bir tesir br Yahudi için her şeyden akdem paradır. Yahudi, dünyaya para İ- Aerilehlelise elus, — Yahudi. Nanol. yon Bonapartı bile para ile yen- miştir. Yahudi o derece müstehzi ve hilekârdır ki, kendisine asalet pâyesi veren İngiliz kralma bile, katakulli oynar!.. Bence, Matbuat Müdürlüğü, sionistlere müthiş bir oyun oyna- mıştır. Bu filmin gösterilmesine müsaade etmekle, onların propa” gandasını kendi vasıtaiariyle, tendi aleyblerine ç:dlhnw. : Filim; sanat itibarile, gerci çok yüksektir. Fakat, ben, yahu: di olsaydım, propaganda ciheti- nin beceriksizliğine sinirlenerek 'onu dünyanım her yerinde mslıkla karşılardım. çva-na) — Kamyon ve — kamonyetler tescili Şehirde işliyen bütün kamyon ve Ki tescili için oto * günlük mühlet daha — verilmiştir. B.daaqı_rfmdıdımüfıa_ü edip kamyon ve ve kadro harici kalacaklardır. —— Açık görüşme yan Mediha Gaıı::fı ı'.A'- 23 Nisan ergile Eczacılar Dört taksitte n T'::ğ.ruTrölî;" Yakında gene alınacak bhzemala toplanıyorlar Vilâyet dün,İstanbul — maliye mürakipliğine halktan aimacak vergi ve resimlerin ne şekilde tah- sil edileceği hakkında bir tezkere göndermiştir. Bu tezkereye göre Istanbulda vergi tahsilâtı dört tak. sitte yapılacaktır. Yalnız Adalar ve sayfiye yerlerinde bu tahsilât iki taksitte ve yaz başlangıcıyla yaz sonunda olacakdır. İstanbul maliyesi vergi tahsilâ- tınin iki taksitte yapılmasına ka- rar veriyordu. Şimdi sayfiye yer- leri hariç vergi tahsilâtınm dört taksitte yapılması mükellefler le- hine verilmiş mühim bir karardır.. siliğl n Sovyet Rusyaya giden talebeler Dün, saat on altıda Sümer Bank hesabına, yirmi yedi talebe Sov- yet Rusyaya gitmiştir. — Bunlar Nazilki fabrikası için staj göre - | 2490 numaralı şimdi haftada üç, Bir yük Teşkil etmiye başladı ma kanununun 15 ici maddesinde zikredilen (ticaret dairesi) tabi- rinden maksat (ticaret odası) ol- ması lazrmgeleceğine oda meclisi karar vermişti. Kanunun bu mad- desine göre resmi dairelerin ar- tırma ve eksiltme ile yapacakları mübayaat veya satışların mevcut piyasaya uyup oymadığınım ticaret daireleri tarafından tasdiki lâzım- dır. Ticaret odası meclisi bu hakkı oda idare heyetine verdiği için ni- zamen haftada bir defa toplanma- st lâzimgelen oda idare heyetinin lanması zarureti hasıl -olmakta- dır. Çünkü oldukça müstacel olan resmi daireler mübayaatı bir haf- ta beklenmeğe mütehammil de- Beyoğlu eczacılar kulübile Far- makoloğlar birliğinin birleşmesi için nihayet gelecek cuma günü toplantı yapılacaktır. Bu toplantı için bütün hazırlıklar ikmal edil- miştir. Bu yeni kurumun isminin ne o- lacağı henüz malüm olmamakla beraber nizammamesi tamamen hazırlanmıştır. Yeni kurumda es- kiden olduğu gibi eczacılar, ecza- ne sahipleri, lâburatuvar sahip- leri, kimyagerler ve depo sahiple- ri bulunacaktır. Yalnız cemiyette bunların bir encümeni olmıyacak, hepsini müşterek bir idare heyeti temsil edecekti. Bu idare heyeti beş eczane sahiplerinden olmak üzere on âzadan teşkil edilecektir. Diğer 5 âzanın üçü Farmakoloğ, biri lâburatuvar, biri, depo sahibi olacaktır. Eczacıların bu şekilde birleş- meleri alâkadar mahafilde büyük bir memnuniyetle karşılanmakta- eksiltme arttır- dört defa tap- ceklerdir. İki mayısta — da ikinci ğildir. Yalnız buradan bir mesele | gy, — * $ parti olarak yirmi dört talebe gi- | ortaya çıkmaktadır. Oda idare he decektir. yeti âzaları her *toplanışta hakkı Tıbbi ve sıhhi Nazilli fabrkiasmın — proje ve h:"ılwd::" Evvelce haf- kitablar serglsi lânlarını getiren mütehassıs da SA alman f bakkı - huzur p e Caği şimdi haftada dört defaya çıkınca bugün açılıyor Ankaradan gelmiş, dün akşam va- A k B purla Sovyet Rusyaya gitmiştir. oda bütçesine esaslı bir yük olma- | — Bugün saat on beşte — üçüncü ğa başlamıştır. mıntaka Etibba odası İstanbulda- Yeni kültür müdürü İstanbul Kültür müdürlüğüne tayin sdilen Tetanhal lisesi felsafe ki binası salonlarında, “birinci tıbbi ve sıhht kitaplar - sergisi,mi açacaktır. Sergide adedleri birkaç bini bulan gerek telif, TÜ C e .;::M .:ıh'd bakkal s0- | 1ecektir. ::ıl*ımuum;::;ı.: PS kağında 35 numaralı Âdilin evini i nnıvleılısıte ânşaat & tüemi t İ :m ;ıulll::mbllw::medl kitaplar da şlerinde müştür, Sergi bir hafta müddetle her- yolsuzluk mu? Tramvaydan düşdü günü saat 13 den 14 e kadar her- Geçen yıllar üniversitede yapı- lan muhtelif inşaatta bazı yolsuz- luklar olduğu — söylenmektedir. Kültür Bakanlığı müfettişleri bu inşaat işelrile meşgul olanlar hak- kında tâhkikata başlamışlardır. öi Vilâyet dahilinde yeni mektebler Beş senelik programa dahil ola- râk İstanbul vilâyeti dahilinde mektebi yapılmıştır. Bu mektepler şimdiye kadar 25 köy ve 29 şehir için şimdiye kadar iki milyon kü- sur İira uff.diwü" nın gazinosunda vülmüştür. Boru hırsızı oturan Recebin mıştır. Beyoğlunda Karabaş mahalle- sinde Armutlu sokağında oturan kundura boyacısı Kerim tramvay- dan atlamış, başından yaralanmış- ır. S&bepsiz yere, Eski salıpazarımnda oturan kö- mür amelesinden Ahmet Mustafa met isminde birisi tarafından dö- Beyoğlunda karnaval sokağında şun boruları çalan Lefter yakalan- ŞEHRİN DERDLERİ kese duhuliyesiz olarak açık bulu- nacaktır. Serginin en şayanı dik- kat bir köşesi de ölen Türk hekim- lerinin hatırasını yadetmek için tesis edilen siyah köşedir. Denize düştlü Yenihan iskelesi hamallarından Mustafa arkasına aldığı yükü yük- lenirken denize düşmüş, boğul- madan kurtarılmıştır. Yangın Mercanda Muradiye sokağında marangoz Mıgırdıcın dükkânm- dan yangın çıkmış, itfaiye gelme- den söndürülmüştür. otururken Meh- evinden — kur- Istanbulun dertsiz semti! Bugün de Istanbulun dertsiz bir semtine gideyim, nuçwmmmmuı, herkes memnun örünsün diye düşündüm. Bu yeri bulmak için bir hayli :.1. yorduktan sonra nihayet buldum: Ü âın beş sene evvel burası gazetelerde hücum için mükemmel bir mevzudu. Bir taraftan Talimhane mey- danından şikâyet edilir, bir taraftan umumi! halânın ko- kusundan, yolların berbatlığından feryat edilirdi. Nihayet meydan tanzim edildi. Âbidenin etrafına as- falt yol yapıldı. Talimhanenin tozlu meydanında kat kat apartımanlar Kısaca Taksim meydanı İs- tanbulun en mamur bir köşesi haline geldi. Elbet bu mesut diyar sakinleri bana saadetlerinden, ve her arzu- larının tatmin edildiğinden, hiç bir noksanlarının olma- bahsedeceklerdi. Bir tramvaya atlıyarak doğruca Taksime gittim. Ve meşhur Camlı kahvesinde Taksim civarında Abdülhak Hamid eıddeılnı.l;e yeni apartımanda oturduğunu söy- liyen mülkiye mütekaitlerinden Mümtazla tanıştım. Ve Çocuk Bayramı haftasının ilk| konuşmağa başladık. günüdür. Yavrularınızın bayramı için hazırlanınız. Büyük bir teesstirle şunu kaydedeyim ki Mümtazın sözleri beni sukutu hayale uğrattı. Mes'ut sandığım bu semtin de meğer ne dertleri varmışz? — Taksim için dertsiz yer mi diyorsunuz? Bu fikrinize ge gERALA aa. U * hayret ederim. Talimhane meydanındaki müthiş tozdan ve pisliklerden şikâyet etmiyorum. Ne de olsa burası ye- niden yapılan, bu itibarla toz ve pislikten kurtulmasına imkân olmuyan bir semttir. İnşaat bittikten sonra bu tozla pisliklerin kendiliğinden kalkacağını ümit — ediyo- rur. Şikâyetlerimiz Cümhuriyet meydanında tapulu imiş gibi bütün gürültülere patırdılara rağmen yerinden kı- maldamayan meşhur halâ ile meşhur çeşmedir. Bunlar meydanda çirkin bir leke gibi — duruyorlar, Halâ evvelce pek berbat vaziyetteydi. Gazeteler yüzlerce defa bunu tenkit ettiler, Halâ biraz gayretle yandaki sokağa nakledileceğine yeni baştan ayni yerde — yapıldı. Sanra da unutuldu, kaldı. Bir de asfalt yoldan şikâyet edeceğim. Hernedense o kadar büyük itinalarla yapılan asfalt yol çok Fena çıktı. On on beş defa tamir edildik- ten sonra şimdi tramvay hatlarının etrafı yeniden — bo- zuldu. İki gün evvel oğlum bisikletle gererken buraya takılarak düştü. İki dişi kırıldı. Yazık değil mi? Matbaaya dönerken bir de âbidenin etrafını - dol yun dedim. Bir arkadaş heykellerin çok kirli olduğun- dan ve temizlenmediğinden şikâyet ediyordu. Dikkat et. ;lı. llıkıllıtell: ım:lldul doğru. Heykellerin üstleri baş ları toz, toprak içinde, Bunların da temizlen e b bi mesi muhak- <4 et ayene 'Libertas ve Fenerbahçe Bugün Taksimde karşılaşıyorlar Fenerbahçe takımı, biraz son- ra, Viyananın Libertas takırmiyle karşılaşacak, Sarı lâcivertlilerin, Ejref ve Şerefle takviye edilmiş oldukça — kuvvetli bir kadro ile sahaya çık- ması ve Avusturya takımınım çok seri oynıyan bir takım olması, bugün bize, hakikaten güzel bir maç seyretmek imkânını hazırla- ması İâzımdır. İlk iki oyunda berabere kalan Viyana takımımın, bazı iddiala- rmaksine olarak, — zor yenilir bir kuvvet olduğunu söylemiştik. Bunda gene de ısrar ediyoruz. Bugün sahada — kuvvetli ele- manlarla görünmesine rağmen,Fe- ner takımının ne derece çalışmış olduğunu bilmediğimizden, bu son maçın neticesi hakkında kat' i bir şey söylemek imkânsızlaşı. yor. Fakat şu kadar söyliyebiliriz ki, Fener takımı eğer iyi çalışmış ve bilkasra nefes kabiliyeti iti- barile takım formunda ise, şüt, daha doğrusu gol atmak - kabili. yeti az olan Avusturyalıların kar- şısında iyi bir netice alabilecek- tir. Yok, takım eğer çalışmamışsa çok sühatlı rakipleri karşısında, bilhassa ikinci devre büyük bir zorluk çekebilir, j Son olarak şunu da söylemek isteriz ki, Feneri iyi bir neticeye ulaştıracak oyun, ancak çok akıl- , hesaplı ve canlı oynamak ola- caktır. L M. Apak Dünkü futbol maçları Boğaziçi,Darüşşafaka galip, Vefa - Ameli- hayat, Haydarpaşa Yüce ülkü berabere kaldılar Mektepliler arasındaki ftubol müsabakalarına dün de devam edilmiştir. İlk maç bakem Nuri Busutun idaresinde Vefa ile Amelihayat a. rasında oldu. Her iki takım da çok'canlı bir oyun gösterdiler. Neticede birinci haftayımda 2 -1 mağlüp vaziyetinde olan Vefa, ikinci devrede bir gol daha yap- tı. Ve maç 2 - 2 beraberlikle bit- u. ' İkinci maç Haydarpaşa ile Yü- ceülkü arasında idi. Bunu da Nu- vi Busut idare etti. Birinci devre sıfır sıfıra berabere bitti. İkinci devrede her iki takım birer gol attı. Ve mac 1 - 1 berabere bitti. Üçüncü maç Darüşşafaka ile Istanbul lisesi arasında oynandı. Darüşşafakalılar ilk andan itiba- ren hâkimiyeti vle aldılar. Ve iki güzel gol yaparak birinci devreyi 2.0 galip vaziyetinde bitirdiler. İkinci devrede bir gol daha çıkar- dılar. Ve maç 3- 0 Darüşşafakalı ların galebesiyle bitti. En son ve en hararetli maç Ye- ni Hise ile Boğaziçi arasında oldu. Birinci haftayım hiç bir taraf gol laşa- | pamadı. Fakat ikinci haftayım- da Boğaziçi çok güzel bir oyun çıkardı. Ve arka arkaya iki gol a- tarak maçı 2 - O kazandı aeti n dd e. » .a

Bu sayıdan diğer sayfalar: