20 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8

20 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lıbertas Feneri yendi.. sağlam ve muhafazalı bir yer yap- mak için beş para sarfetmekten çekiniyorsunuz. Bu ayıptır yahu! Bir maç esnasında halk pekâli asabiyete gelebilir. Oyunculara, ve hakeme karşı birkaç terbiyesiz elini 14:atabilir. Bunun için muha: fazalı bir yer her zaman lâzım- dır. Fazla bir metelik almak için ka pının önüne kat kat demir kafes- ler koymaktan çekinmemek, diğer telik sarfetmiyecek kadar hasislik cimrilik göstermek en hafif bir ta- birle dir. Allah göstermesin, ya bir facia olsaydı? Bunun mes'ulü kim ola: caktı? Stadyumu dolduran yüzlerce poli- sin vazifesi nedir? Stadyumdan içeri biletsiz adam bırakmamak, stadyumun varidatına zarar vere- cek olan her şeye karşı koymak mı? Yoksa içeride asayişi temin, bil hassa hakem ve oyuncuları mu- hafaza etmek mi? Doğrusu anla. yamadım., (Başa tarafı 7 inci sayfada) Ve maç ta böyle asabiyetin sor dereceye çıktığı bir anda bitti. İşte bundan sonrası hem çok feci, hem de çok ayıp oldu. Halk oyuncularla hakemin üstüne hü- cum etti. Soyunma idasının camla. rı kırılırken ben dışarı çıktım. Yol da Fenerli bir. oyuncunun göğsü kan içinde olduğu halde eczaneye gitiği gözüme ilişti. Yazımı Stadyum müdü-iyetine çatarak bitirmek istiyorum: Ey Stadyumcu baylar! Cebinde parası olmıyan bir spor heveslisinin maçı parasız - seyret- mesine mani olmak için dış kapı- niızin önüne kat kât parmaklıklar koyuyorsunuz. Hani söz aramızdı. stadyumun kapısını öyle bir tah- kim ediyorsunuz ki, değil içeriye bir adam beleşten hattâ İstanbulu zapteden ikinci Mehmedin — bile girmesine imkân bırakmıyorsu nuz. Halbuki diğer taraftan oyuncu- Tarın soyunmalarına yımyıoık M. S. TURNDKiİYE S BANKASI BIDIKT|DEN RAHAT-EDER Kiralık Daireler Posta ve Adliye bir- na en yakın yerde Ankara caddesin- de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim- lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler... « VAKIT idare evine müracaat .. HABER — Akınııı Postası | Gemilere ameliyat! Koca gemiyi kaynar suda nasıl haşladılar? İki parçası ayrı ayrı yerlerde yapılmış olan Fransızların 26500 tonluk Dunkerk kruvazörünün par çaları önümüzdeki temmuzda bi- ribirine bağlanacaktır. Bu vapur bize gemilere yapılan operasyon- larda ileriye doğru atılmış adımla- rın âzametini göstermektedir. Bir gemiyi iki parça — halinde kurmak cihan harbine takaddüm eder. O zaman göllerde işliyen va- purlar iki parça halinde inşa edi- lirdi. Bu gemilerden bazılarını İn- giliz, bazılarını da Amerikan ter- saneleri yapmıştı. Ancak birinci defadır ki bu iş kocaman bir harp gemisine tatbik — edilmektedir. Fransız hükümeti 3500 tonluk bir kruvazörü daha ayni şekilde yap- tırmak niyetindedir. Bu biçimde “gemilere operasyon,, işi armatörleri çok yakından alâ. kadar etmektedir. Çünkü böylece vapurların Ökonomik şartlara gö- re düzeltilmesi imkân — dahiline girmektedir. Bundan böyle vapur- ların boyu istenildiği gibi kısaltı- labilecektir. Şimdi İngilterenin Wearside terasneşinde iki şilep ameliyat görmektedir: Bunların kıç tarafı kesilerek tekneye yolcu kamaraları ilâve olunmakta ve is- tim makinesi yerine mazotla işli- yen makineler -konmaktadır. İşte onar yaşında olan bu gemiler böy- lece yepyeni bir halde tersaneden çıkacaklardır. Gemi operatörleri arasında İn- gilizlerin Smith Dock co birinci gelmektedir. Bu tersane gaz şilebi olarak yapılmış vapurları yokcu vapuru haline koymakta, vapurla- rın kıçlarmı değiştirerek yeni bi- çim kıç yapmaktadı. Yahut gemiyi baştanbaşa değiştirmektedir. Şim- diki vapurlar biribirinden ayrıldı- ğt zaman her birisi kendi başmıma yüzen iki parçadır. Vapur ikiye ayrıldıktan sonra istenilen tadilât yapılmakta, görülen yerler kesil- mektedir. Bu operasyonlar için bir çok sebepler vardır: Eskiden bol- kuk ve zenginlik zamanlarında ya- pılmış 10000 tonluk bir gemi şim- di çok masraflıdır. Bunu 7000 to- na indirmek lâzımdır. Böylece ser best sahalâr ortadan kaldırılınca vapur daha iktisadi olur, klâvuz- Tuk, liman, fener ve diğer resimler eksilir.Çünkü bu vergiler vapurun tonajına göre hesap edilmektedir, Ameliyat gören vapurların hızı art tığı gibi sarfiyatı da azalmaktadı.r Vapur yapıcılarının zekâları bu kadarla kalmamaktadır. Geçenler- del.yn tersanelerinden birinde bü- tün bir vapur kaynatmağa kalkışıl mıştır. Bu vapurun - sarnıçlarında nakledilmekte olan yağ — donmuş olduğundan boşaltılamıyordu. Va- puru ikiye kesmek çok pahalıya malolacaktı. Operasyona başvur- makdansa bütün gemiyi ısıtmak i- şi düşünüldü. Gemi kuru havuza sokuldu. Havuz geminin sarnıçla- rr hizasına kadar su ile doldurul- du ve büu su istim boruları vasıta- siyle ısıtıldı. Hararet derecesi ya- vaş yavaş yükseldi; istim bütün va puru sardı. Yağ da böylece eridi. Sarnıçlı bir başka vapur için de operasyona müracaat edildi. Va- Pür üç parçaya kesildi sonra da Meoşhur Engels'in bu evrensel ıstaörgütü Haydar Rifat tarafından dilimize büyük bir muvaffakiyetle çevrilmiş bugün yayılmıştır. Özenle tavsiye ederiz — Fiatı 50 krş. # Yeni Kı'laplar —— Hayali sosyalizm —ilmi sosyalizm | | rak meydana hem sarnıçlı, hem an | bu parçalar biribirine yapıştırıla- barlı bir vapur çıktı. Böyle hem | sulu, hem de katı eşya taşryabilen ı bir gemi armatörün daha işine ya- £ we o | müzmin alkolikleri, yani ayyaşla- Kısırlaştırma Kanunu Alman ada nasıl tatbik edılıqor? Bu makaleyi “Amerikan llinı,.! mecmuası Vaşingtonda Alman se- farethanesi vasıtasile elde etmiş olduğundan, içindeki fikirler Al - manyanın resmi düşüncesini tem- sil etmektedir: Geçen yıl Almanyanın — kabul etmiş olduğu kısırlaştırma kanu- zalara sebep oldu. Unutmıyalırm ki Amerikan birliğine dahil cüm-! huriyetlerden yirmi yedi tanesi a-. şağı yukarı yirmi — senedenberi vilâdi hastalıklarla malül olanla- rin doğumlarını eksiltmek — için kanunlar kabul etmekte bulun muşlardır. İskandinavya memle - ketlerile İsviçrenin bazı Kanton'. ları da buna benzer kanunlar yap- mışlardır. Macaristan, Çekoslo - vakya ve İngiltereden bila bu ka- nunları 'alkışlıyan sesler işitilmek- tedir. Almanya bu kanunu niçin kabul etti ve nasıl işlemektedir? Birinci mülâhaza: Cemiyete el verişli olmıyanların bakımı, dev - lete pahalıya mal olmaktadır. Sağlam her çocuğu tahsil ettir - mek için Almanya yılda 75 nulıı, sarfetmektedir; hafif kafalı bir çocuk için olan masraf bunun iki üç misline çıkmaktadır ve ıslah istasyonunda kötü bir çocuğun bakım masrafı bunun yirmi misli dir. Deli bir adam vergi mükel leflerine günde altıdan sekiz mar- ka kadar mal olmaktadır. Cinai temayülleri olan delilerin — tecrit edilmiş mahallerde hususi neza - ret altımda bulundurulmaları için günde 20 mark masraf yapılmak.- tadır. Bugün yaşamak için çetin bit mücadeleye girişmiş olan Alman- | ya, bu kadar ağır masrafları ver gi mükelleflerine yükletebilecek vaziyette midir? Alman İasırlaştırma — kanunu aklen hasta olanlardan başka rı veraset suretile intikal edecek bedeni hastalıkları, gene veraset suretile evlâda geçecek körlük sa- gırlık ve dilsizlik vak'alarmı da şamildir. Kanunun en ziyade gözettiğ: amaçlardan birisi de sağlam — ve temiz kanlı bir ırk yetiştirmektir. Almanyada her doktor tesadüf e- deceği akli hastalıkları hemen en yakın sıhhat müdüriyetine veya teşkilâtına bildirmek mecburiye- tindedir. Bunun üzerine sağlık müdüriyeti yahut hastanın velisi kısırlaştırma ameliyatı için “te - varüs edilmiş hastalıklar mahke - mesi,, ne müracaat eder.Mahkeme iki hâkim ve iki de mütahassıs doktordan müteşekkildir. Mah - keme hastayı muayeneden sonra ailesinin sağlık tarihini tetkik e - der. Eğer illetin miras — suretile geçmiş olduğu tahakkuk — ederse mahkemenin. göstereceği müta - hassıs bir operatör hemen ameli- yatı yapar. Kısırlaştırılmağa mah küm olan mahkemenin bu hük - müne itiraz ettiği takdirde, “te ! varüs suretile gelen Iııııılıklınn “istinaf mahkemesi,, ne müraca:; | hakkı vardır. İstinaf mahkemesi.! verilen kararı muvafık pgörürse i ııııelıyıı mecburi olur ve her îkı a G d *| çağıran çocukları seslerinin gü 20 NİSAN — IDGS büyük bir ketumiyet ınulııf dilir. Almanyanın kmrlııtırnl nununa karşı yapılmakta olal razlar daha ziyade dini m tedir. Fakat şurası unutulı n daha on dokuzuncu asrın ortalâl na kadar Sistine kilisesinin t liğini muhafaza etsin diye b edilirdi. Bu acı ve cinayetkâi meliyata karşı o vakit hiç bir' raz sesi işitilmezdi. Halbuki kIf laştırma ameliyatı o kadar madığı gibi hadımlığın vücut akılda yaptığı fena tesirle yapmaz. Eğer insaniyet müstakbel nef lerin sıhhat ve saadetini temif debilecek muvaffakıyetli bir bulmuş ise bu çare ile insaniy! mütebaki kısmına keder ve kaynağı olacak bedbaht bir ti nesillerin üremesine mâni olü vazifesi cümlesinden değil mi Almanya hükümeti bu işte sani vazifesini tatbikten b bir şey yapmamaktadır. Sclentific America meci ı Doktor G. Thomalla ’// RUEALEM İ YERLİMAL OLAN usgîa’uw DEKi KALEM OLMALIDIR. Her yerde nrayııı Kitap almak içîn.: bütçeniz müsait değil mi Bir Lira ile Türkiyede çıkaft bütün kitapları temizZ - ciltler içinde olıııyl' bilirsiniz. 6 Aylık abone üci 1LiRADIR Kitzplarımız. abont” lerimizin ellerine KA" dar gönderilmekt Yeni kitapçi Ankara caddesi No- HürrgtföLan, Şişli Bıfal hastanesindüy . Göz mütahassısı doktöf — ! Rifat Ahmed Göz! C. Halk Fırkası sesi karşısmda 32 ıınıı!l“ yene saatleri saat 15 ten 18 €

Bu sayıdan diğer sayfalar: