1 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 15

1 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sz RR ediniz. Çabuk, öğ HAZIMSIZLIĞI MİDE EKŞİLİK ve YANMALARI | a MAZON & vee i N dı giderir. İNKIBAZI DEFEDER, Bugünd: | 5 > nemeden yemek yiyenler, İni ir MAZON almız. Hiç bir mümasil e yep | M biberli yiyenler, bilhassa içki işe AİZUIK. i kabul etmez. MAZON isim horoz markasma dikkat. 1dENİZE iii eksik ANS. AYVA DÜZÜ ör iAZEN, en e pen 7 Yenipostahane arkasında e e e a mmm men Tecrübeli bir muhasip iş arıyor Fabrika ve banka muhasebe usulle- rini dahi bilen 18 senelik tecriibeli bir muhasip ig arıyor. Günde birkaç saa. tini veya bütün gününü verebilir, Def- terlerini kendi tütmak istiyen küçük İŞ sahiplerine ve muhasip olmak isti. Yenlere ehven şersitle usulü defteri ve ticari hesap öğretilir. Haber'de N. H. rümuzuna müracaat, ETİ PR EEİTLL EM ela TİS Tel TİR ETEİ İRİ 77 Nisan 1937 cuma günü saat 15 de ihalesi yapılacağı ilân edilmiş olan 7 kora aid beheri 500 kilo tartar 3 ta. ne baskülün İstanbul komutarlığının 28 Nisan 1937 günlemecli ve 48299 sayılı emirleriyle alınmasından sarfi- nazar edilmiştir. (2443) —— İstanbul komutanlığı birlikleri için 20000 kilo sakız kabağı ile 15000 kilo m açik eksiltme ile alna. ba si Mi 19 Mayıs 1937 Çarşam- i Saat 15 de yapılataktır. Ka. bağm 600 liradan ve galr fasulyenin 837 lira 50 kuruştan tutarları mec- müu 1537 lira 50 kuruştur. Şartname. #İ her gün öğelden övvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 116 Tireli İlk teminat makbuz veya mektuplariyle İhale günü vakti muayyeninde Fın-| dıklıda komutanlık satınalma komis. Yohuns gelmel 444). —— Haydarpaşa hastanesi için 3650 ta- Yuk ve 1825 piliç acık eksiltme ile #4. | tnalnacaktır. İhalesi 17 Mayıs 1037) rtesi günü sant 16 da yapflacak- | tır. Tavuğun 2190 lira ve pilicin 730 ie ki, mecmüu tutarları 2920 liradır. Sarttnamesi her gün öğleden evvel | komisyonda görülebilir, İsteklilerin 219 Tiralık iIk teminat makbuz veya mektuplariyle ihale günü vakti muay. yeninde Frndıklıda komutanlık satı - nalma komisyonuna gelmeleri, (2445) —— Bir adet Etüv tamir ettirilecektir. Açık eksiltme ile ihalesi 3 Mayıs 937 | Pazartesi günl saat 15 de yapılacak. tar. Muhemmen keşif bedeli 643 lira kuruştur. Şartnamesi her gün öğ- len evvel komisyonda görülebilir. klilerin 48 liralık ilk teminat mak. MZ Veya mektupları ile beraber iha- ye vakti muayyeninde Findiklıda Utanlık satinalma komisyonuna Ew, azım  en Komisyonu yana pi Demirkapıda Vekâlet mua. 937 say eti binasının tamiri 4 Mayıs deg, * BÜnü saat 14,30 da Tophane- İsa ik #lma Komisyönunda pazarlık. (2118) İ nmeleri hissederler. ağırlık baş dö vi Bu yeni pudranm son derece yapışma hassasını veren 6“ lik — gayet kalâde inceliği adetâ | pudradır.... En sami yüzünde gayrimer'idir. mt dostlarınız bile şayani hayret teninizin, tabii güzellikten müte. vellit o olmadığına kali olamıya- caktır. | Dışarıda, yağmurda ve güneşte veya deniz banyosunda 4 tenin maçlarında, içeride sıcak salonda dansta dalma cazib güzellikte bir tene malik olabilir. siniz, Bu pudra, ne sudan, ne de ter- den kat'iyyen mütcessir olmaz ve ve Y ların mü; /Tokalon denberi ilân etmenizi rica ederim. ) Mektuplarm asıl! da: Betonarm ilâyetinde ipe si Yapılücaktır. Keşif bede- Ya 71 yı ? kuruştur. Teminatı 29 li. rüttur. Şartnamesi. komis- ko Mebilir. — İsteklilerin belli "#yona gelmeleri, (436) 12460) Ophap, 1200 kilo geze fırmında mevcut SAY güng Uüş kömür 4 Mayıs 1997 :omi nalma a 14 de Tophanede sati. İacaktır, meç onunda pazarlıkla pati teklir Minatı 180 kuruştur. İs Beleri li saatte komisyona gel ğ (437Y (2461) EN ZiMHANESİ' İhsan Yavuz Sezen Siyinenlerin terz:sidir P modeller, mevsimlik metin MAşlar, ba, Yeni Postahane karşısında KURUN doktoru Scaettin Atasagun *" gün 16,30 dan 20 ye kadar TE Sahi? Şık En VE Bük ku, delli mea köprüsü in: Pe enendf pâzartesi günü Bant Reisliği e Eksiltme gart Teklif mektuplarının 1 Reialiğine verilmesi Kadıköy - H. pasa rın kahve ocaklârı mü müddetle açı! Arttırma başlıyarak 16 da etme Şe her gün İşletme © e enclimene gelmeleri, (2432) 14 may ihalesi yapılacağından Şose ve köP! senesi nakği Yol da biri haziren di ti altı liranın muka! mükell Lâleli, : e Tayyare apartımanlarında daire e TA 3 de hastalarını kabul eder,! 'umartesi günleri 14 den 20 ye kadar Mülyene parasızdır. teşrinimani, nisan Ve - da nal aylar zarfını (B) (2413) Resimli hakiki bir vak'a Genç ve Taz Görünmenin yeni ve kolay usulü Saat o 6,45 de bu | Saat 7 de şayan Saat 6 de ia yeni ve — sibrimiz | hayret — bir tenle bir meğgu “4 te bir, o pudrayı | genç ve (terütaze sonra, buruşuk w? Glendi | Ertayacde yorgan bir $” natisin iğneleri Yüz ve burnun par- vardı. gezbettiği gibi cild | laklığı tamamen zail için son derece (Oya pışma hassasına ma- Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektup yazan» sahedeleri kendiliğinden gelen en kymetli delillerdir: krem ve pudralarını kullanmaya başladığın gün- gildim kendi krem ve pudrasinı buldu) Beylerbeyi. K. caddesi... Mu /Kremlerinizin bir hafta zarfında cildimde göstermiş oldur ğu ii tesirden mütevelli memnuniyetimi Bebek... İb.. Sow No11 Ras larrmızda saklıdır. e Köprü inşaatı Nafia Vekâletinden: Talip zuhur etmediğinden ihalesi yapılamamış olan (34000) Ilra keşif be. Sinop . Ayancık yolu üzerindeki Karasu betonarme fının kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmesi 17 . 5 - 1937 tarihi, 16 da Nafia Vekületinde Şoseler ve Köprüler ailtme komisyonu odasında yapılacaktır. namesi ve buna müteferri diğer evrak (170) kuruş mukabi- oge vö Köprüler Reisliğinder verilecektir. girebilmek için isteklilerin yol ve köprü inşaatı yaptıklarına linde # Bi Muvakkat teminat (2550) liradır. Eksiltmeye n i dair müteahhitlik vesikasmı ibraz etmeleri meşruttur. 7-5.1937 Pazartesi günü saat 15 şe kadar Komisyon lâzımdır. (1048) (2387) mr em ee a Akay işletmesi Müdürlüğünden : Yalova - Adalar ve Anadolu hatlarına işliyen vapurla. itezimliği 1 Haziran 1037 tarihinden itibaren bir sene ik arttırma ile ihale edilecektir. 18 1937 cuma günü Akay şefler encümeninde saat fliğine ve arttırma için de Y iğeri teşrinievvel ayları V bili $ gün olarak ve çalışma # mayıs ayları olmak üzere tesbit kdi ve bedeni mükellefiyetin ifası lüzumu ilân olunur, olmuş, hattâ bütün si- yah benler kaybolmuş- tur, Bir defa pudra- lanmak kâfidir. O Çün- kil > bu pudra cildiniz için kuyvetli bir ya pışma haşsasına ma Hiktir, yüzde leke ve tabaka teşkil et mez, Tokalon pudrasını, cildiniz. de ince bir son derece yapışma hassasmı veren ve fevkalâde ince olan bu sihrâmiz “4 te bir, pudrayı kuk larımız. o Neticesinden son derece memnun kalacaksınız. / isim ve adresimle 15 te istekli n şartnameyi görmek üzere üzde T,5 güvenme paralariyle numaralı kanuna te" e altı ilra ve tak Imiş olduğundan bu Çünkü ASPİRİN seneler denberi her türlü soğukal- gınlıklarına ve ağrılara karşı tesiri şaşmaz bir ilâç olduğunu isbat etmiştir. ASP İ R İ N in tesirinden emin olmak için lütfen Ga marka) sına dikkat ediniz. Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından: Hissedarlarımıza beher hisse İt!barile 1936 senesi için verilmesi hissedarlar umumi heyetince kararlaştırılan 645 kuruşluk safi kârın, Merkez Bankası şube- «i bulunan yerlerde 3 mayrstan itibaren şubelerimizce ve bulunmtyan yerlerde de 15 mayıstan itibaren Ziraat Bankası şube veya sandıklarınca dağıtılmasına nacağı ilân olunur. (AT “Kendi kendine 1000 kelime ile Fransızca dersi Resim : 12 Ala Peste (Postahanede )

Bu sayıdan diğer sayfalar: