1 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

1 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1940 otimpiyadın Japonlar. nas hazırlanıyor ? 23 4937 Berlin (hususi | muhabir Mizden).- 3040 ölimpiyatlarını üzerle- e alar Japonlar bu işi her | hususta Bakkile başarsâk ve Berlinden geri Ke! Püarnale idim. son derece çalışıyorlar. Bu Mü; aknlara Henür Üç sene vakit var İ Lâkin #amamlanseak bütün telerri #* Bözününe getirilecek olursa bu müd- | detin kat kat kifayet edeceği anlaş”. | daponlar için yapılacak iş pek (çoktur #sele yalnız teşkilât ve tesisat sahr- Sada kâlmıyor. i Tokyoda yapılacak olan (bu seferki olimpiyatlarda Taponyanın umumi tas- | Pile sampiyon olması farzdır. 1936 ya dar olimpiyatlar Amerikalr ların inhi- tarında geçmiytir. Fakat 1936 oyunları ie hiç umulmadık bir şekilde tezahür eti. Almanlar “iş bilenin, Kılıç kuşana- MAR, Sözüne göre kılıcı kuşandılar. Bi. naenaleyi, sporca daha kabiliyetli uzuv malik bulunan Japonların şam, Yonluğu kazanacakları aşikârdır. Japonyada inşaat başlamış olmakla ber, söylediğim'gibi en büyük ehem Miyet asıl yporedlara (o atfedilmektedir limpiyatlara hazırlanacak sporcu lar için Hükümet 1.500.000 mark (bizim Pararlızla 750 bin lira) tahsis etmiştir Bu meblağ şu şekilde taksim olunmuç. türs | 260.000 mark yüzücülere 250.000 mark atletlere 200.000 mark kış sporlarma 96.000 mark jimnastikçilere. 100.000 mark atlı spora 140.000 mârk futbolculara 15.0004wark yelkencilere ç wegtri kalan döreyüz“itm KUŞU mark da muhtelif sporlara ayrılmıştır. İ Tahsisatın mühim bir kısmm Avrupa Ve bilhasan Amerikadan celbedilecek | olan dünyanın en maruf antrenörlerine harcedilerektir. Gelen iç sene zarfında muhtelif spor şubelerinde birçok beynelmilel müsaba- kalar icra edilecek, bu meyanda Ameri: ka ile temasa ehemmiyet verilecektir. Amerikalılarla yapılacak sık temasların sebebi evvelâ Japonların Amerikalıları ekseri, sporlarda örnek olarak almaları ve riWzabakaların, Amerikanın nisbe- 8475 ir olmasından, daha müsait şart. laria terasmın kabil olmasıdır. Bundan maada asıl büyük gaye Amerikalıların teknik bilgisinden istifade o çetmektir. Yalnız jimnastikçiler dünyanın en müs | kemmel jimnastikçilerine- o malik-olan ya Almanya veya Pinlândiyadan bir ta- kım çağıracaklardır. Futbsl için Çinden, Siyamıdan ve in. giltereden takım davet edilecektir. Zira pu çeşit futbol Ametikada mergup bir spor olmadığından Amerikalıların bey. | nelmilel kuvvette takımları yoktur. A merika ile en ziyade temasa gelecek 0- İan atletlerle yüzücülerdir. Atletler A- mmerikaya mütçaddit seyahat yapacaklar ve en sonunda Avrupaya da uğrıyarak döneceklerdir. Yüzmede seçilecek müteaddit takımların münavebe ile A. merika bulurmalari temin edilecektir. Güreşçiler için Avrupada bir antrenör gelbi takarrlir gtmiştir. Kısa bir müddetsonrâ - muhtelif ta- | — kımlar aşağı yukarı belli olacak kadro- | larile bu seyahatlere çıkacaklardır. Fut- | belden ba porun her şubesinden bir ! takım bariçle muhakkak temasa gele! ol Sunt ERLER — Klüp murah- haslarını davet T.S. K. İstanbul Bölgesi başkanlı ından: Bazı mühim işleri görüşme | bında bu işler hakkında karar ei Üzere bölgemize bağlı bütün kipi er talihiyieti birer delegelerini #—5—737 Balı günü saat 18 de bölge kezide Bümdambetesi irimu önemle bildi k ve ca gi hır, Beşiktaş nasıl bir netice alabilir? Yarın Beşiktaş, Ankaranın en kuvvetli ek m Gençler birliği Pazar günü de Fenerle karşılaşıyor Bugün ve yarm Ankaranın Genç. lerbirliği takımını Beşiktaş ve Fener- bahçenin karşısında göreceğiz. Şimdiye kadar yaptığı alt o maçta gösterdiği muvalfakiyetli oyuflarla! ' milli (kümes . en güzel (o mevkii alan Gençlerbirliği takımı İstanbul se, yircilerine heyecanlı bir spor (o haftası daha yaşatazaktır. Ankarada Beşiktaşı yenmeğe fak olan siyah kırmızı takım eğer ayni #muvaflakiyeti İstanbul seyircileri önün de de tekrari:yabilirse bu takdi ii küme şampiyonluğunun nimszetleri arısnda sarmılmaz bir yer tutmuş ola- İ caktır. Umumiyet İtibarile ceğur, ve sert oyunculardı e mil- atılgan, in kurulmuş bulü. nan Gençlerbirliği takımı hiç“de"ihmal |TİZ etmeğe gelmez bir kuvvette bulunuyor, Üç hafta evvel Ankaragücü takıme | nm gürel oyunumu takdirle “seyrettik. Halbuki Gençlerbirliğinin. Ankaragü- cünden çok daha zorlu bir takım oldu- | ğunu duyüyoruz. Gençlerbirliği bilhassa müdafa; barile çok sağlam bir vaziyettedir. Ha- Jit, İhsan, Asım, Kadri gibi tanmmış o- yuncuların Gençler o müdafaasinda yer öimiekta oldeğu düşünülecek olursa ğ- nünlürdeki maçların ehemmiyeti alilağı. Ankarada o Geniçletbiriliğine yenilen * iyah beyazlıların bugün hem bumağlü biyetin acısını çıkarmak hem de kaybe- dilen öç puvanı telâfi etmek için bütün küdretlerile çalışacakları o şüphesizdir. Yalnız burada mühim olan nokta Beşik taş takımının — sarfedeceği enerjinin Gençlerbirliğinin galibiyet şansını çürü tecek kadar zorlu olup olamıyacağı me- selesidir. Şimdiye kadar İstanbulda Fenerbeh. çe Ankaragücü Üçok we Güneşle dört | maç Yapan siyah beyaz takım bu dört maçı da kazandı ve yalnız İrmizle An- kurada bireç mağlübiyete uğradı. Şu va ziyete göre Beşiktaş bugünkü maça çok sağlam bir maneviyatla çıkacakdır biliriz. Halbuki Gençlerbirliği işin vazi- yet böyle değildir. Ankaranın yumuşak çimen sabasın- dar bambaşka sert bir toprak üzerinde | ! yarittir. Misikiri İarzettiğimden, ne de Gençlerbir.. ciler önünde kazanmanın zorluğu Anka ral oyuncuların hakiki göstermelerine engel olabilir, Binaenaleyh takımların müsavi şart. lar içinde bulunmala, imkân olmadı. ğı gözönünde tutulursa galebenin Be- şiktaşta kalması icap eder, fert itibarite iki tarafı sek siyah beyazlıların makta oldukları görülür Zira Gençlerbirliği takımında Hak- kı, Şerel, Hüsnü gibi aslar bulmak im- kânsızdır. Fakat kuvvetler o arasındaki bu farka ve Beşiktaş o lehindeki avân. tajlâra rağmen maçın G liği ta- yafındanı kazanılması ihtimali de pekâlâ kayese eder. Futbolde tahminleri altüst eden sürp- lere sıksık şahit oluyoruz.Pakat birde hâdiselerin tabii seyirlerini takip etme. İeri hali vardır ki bütün tahminler bu vaziyete göre yürütülür. işte bu takdir- de bir veya iki golle Beşiktaşâ galip g€l mesi lâzımgelir, Fenerbahçe ne netice alır ? Beşiktaşla oynadıktan sonra) Fenerin “ , önüne çıkacak.olan Gençlerbirliği takı- mı tam manasile bulunmaz bir Jokma- dır. Fakat ben bu O (bulünmaz Token) tabirini ne Fen hçeyi ahrm şahım bir an liğini; kıymetsiz bimtakım saydığı kullanmadım. Yalnız Beşiktaş gibi Tut* tol hayli sert ve hırçın oynayan bir ta» kımıla oynadıktan sonra hiç dinlenme- den ikinci bir maç çıkarmağı bizim t kımlarımızın başaracağı işlerden gö müyorüm, Bu sütunlarda Fenerbahçe takımının geçirmekte olduğu sarsıntıya “evvelce temas ederek bu takımda esas; bir ta“ dilât yapmanın gerekdiğine Tiğaret et- tim. Fakat Fenerbahçenin mihmandar, ları İş olacağına varır diye hiç aldırış et mediler. Takım da mili küme maçların» da muvaffakiyetli bir oyun olsun çıka- ramadı, İşte şimdi bü pazar günü yor. £ : gun argın ve lokmalık bir râkip var. E- ger sarı lâcivertliler dört beş gollük a- çık bir galibiyet elde edemezlerse Fe- ? nerbahçesin o büyük şöhretinin bugün» kü küçük oyuncuların sırtında yürütü. lemiyeceği kanaati efkârı umümiyede büsbütün kökleşecek ve bu da herhalde fi di Me omü biç brişeti yp yabani Mef” Pek Ye Sniyacakt ve yabancı seyir. pek hoş olmuyacaktır, Osman KAVRAK & | Jimnastik kabiliyetlerini 5 Filhakika (âi0 biraz ağır bas- Ankara inkara takımı Şehrimize geldi Zarif fakat çok güç bir poz Bugün ve yarm iki müsabaka yapa” cak olan Ankaranıs Gençlerbirliği takı- mı dün şehrimize gelmiştir. Yusufun CN ! i | | l riyaset etriği on yedi sporcudan mürek, kep kafile Kontinantal öteline misafir edilmişlerdir. eid va el ğe ame ts Lİ Dünyanın en »ölkemmel jimnastikçilerini yetiştiren Finlandiya ile Alman. ya arasinda yapılan bü seneki müsabakayı ufak bir farkla Almanlar ka- sandı, Resim bu müsabakada paralel barda birinciliği hasünan ve olimpi, ualarda dünyanın en iyi say jimnastikçilerinden biri olduğunu ispat eden Konrad Froy düz kol ve.düz vücutla amuda giderken görülüyor. Bu vazi: yetin son derece güçlüğüne rağmen hareketteki sarafet dikkate şayandır. Gönül memleketimizde yalmz futboli» değil, asi sporun temelini - teşkil eden jimnastiğin de revan erzx eder. Evvelâ sağlam ve törbiüe yürmüş | beden ve ondan sonra futbol! İK / NN IgM Yarışm finaiinde bir tahisizlik! A GM 7 Binicilerimiz Ekip müsabakasınde beşinci uldular Dün Romada yapılan binicilik ekip müsabakasında Türk ekibi b beşinci gek » Türk ekipinden evvel gelen ekip ter #ırasile İtalya, Almanya, © İsveç ve Fransadır. Bu müsabakaya İştirak eden milletlerden Türk ekibinden sohrası tak nite yer alamamıştır, Binicilerimizin bu beşinciliği “cidden muvaflakiyettir. Bizden © evvel gelen #milletleerin dünyanın'en meşhur binici lerine galip olması ve gene birçok bü- yük binicilerin bizim ekipten sonra tas. nife bile girememesi bu muvaHaliyeti İ anlatmağa kâfidir. Ti binicileri 3 mayısta Parise git- mek ve orada müsabakalara iştirak et- i mek üzere Romadah ayrilacaklardır. T.S.K. kâtibinin aylığı kesildi Son kongredenberi ayda 150 Jiza rra- kam tahsisatı almakta olan Spor kuru mu umumi kâtibi Nizamettin Kırşarın aylığı amatör nizamnâmemize mugayir görülerek kesildiğini 'Tan yazmaktadır. Milli küme maçları İstanbul Futbol Ajanlığından: 1 — Mill, küme maçlarından Beşik» taş Gençlerbirliği karşılaşması 1. ma» yıs 1937 cumartesi günü Taksim sta» dında saat 16 dadır. Miç hakemi İzmir bölgesinden Mus- tafa, yen hakemleri Tank, Samim Talu- dur, tesisi Srs nsio ani 7 — Fenerbahçe » Gençferberliği KE” gilağması 2 mayıs 1937 parâr günü Fe- ner stadında saat 16 dadır. Maç hakemi gene İzmir iliçüsnlii” Mustafa, yan hakemleri Muammer, Fe ridun Kılıçtır. 3 — Fiyatlar:”Tribün 50, 25 kuruştur. Avrupada futbol Şampiyonluk maçları Avrupa futbol şampiyonası maç” larıhın son haftadaki meticeleri şun- lardır: ALMANYADA: 1 Hidenbürg 6 Hlamburzer 2 Hartha 6 Bethen 1 Bertha 2 Schalke 0 Desenu 2 Stutgart 0 Cologne | Nuremberş AVUSTURYADA: | Sportelub | Rapid 2 Vaker 2 Vienna 1 Postport | Admira 0 Favoritner 2 Vienna 2 Hakuah 3 Austria Avusturya: likinde Auetris 29 puvanla birinci, Admira 28 puvanla ikinci, Vienna 23 puvanla üçüncü gelmektedirler. BELÇİKADA: 1 Racingde Malines 7 St. Gilloise İSKOÇYADA; 1 Dunfermline 1 Arboa'h ii Dunfermline | Arboath 0 Murren 4 Dündee 0 Albion 5 Hearts 3 Hamilton 3 Büeenef Sou İSPANYADA: 0 Espanol 2 Barcelona (OSLOVAKYADA: düubuliye Moravska Slavya 3 Kladno I Viktorya Zizkov 4 Bratslava I Sparta 6 Prostijov I Nachod 4 Slavya 2 Viktorya Pilsen 3 Zidenice Çekonlovakya likinin başında 33 puvanla Slavya gelmektedir. Sparta 26 puvanla ikinci, Prostejov 25 pu- vanla üçüncü iyce « Sİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: