6 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5

6 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lord Glerfallen'in yanından geçtiğim zaman onun, bir ölü gibi, renginin uç. tuğunu farkettim. Helecala bana sorü- yordu: : — O çilgin bir yerinizi acıtmadı inşal Ne cevap verdiğimi bilmiyorum. Bir odaya girdim. Kapıyı üstüme kilitledim. Oradan gelen kavga seslerini işitiyor” dum. Uzun bir münakaşa oldu. Nihayet konuşma azaldı. Bu dava iki saat sür- müştü. Telâşla Lord Glenfallen yanıma geldi, — Gördüğünüz zavallı o kadınınaklı Yoktur. Delidir, Çılgınlığı arasında size fena muamele etti diye korktum. Fakat artık endişe edecek bir şey kalmamış- tir. Onu yola getirdim. Bir yerinizi ağ. Biz m? — Hayır, bayır. Yalnız korktum. — İyte tekrar ediyorum. Bir daha tkmayınız. Artık ona rastlamak ihti maliniz yoktur, la dolu olan bu tatsız tesadüf Pirlere kapandı. Fakat benim içimde yük bir şüphe ve merak uyandırdı. Günlerce uzun uzun müanımay; halle YÜTAştzan, Pisi Yakitten sonra zevçimin “neyri Ü. Suratı asıldı, neşesi kaçtı. Bana “$: Muamelesi ters ve sert olmağa Sağladı. Bir kederin onu kurt gibi ye. İğini ve » yüzden ahlâkın değiştiği" ” İyordum. Her geçen gün, bana, o nazik ve Be Beli balinin sahte olduğunu, asıl huyu. Man böyle aksi ve dürüşt olduğunu an” Etldi Bunu anlamak bana pek 3“ “ sabah kahvealtda Lord Glenlil- — Buldum. Çaresini buldum! . diye dı; sonra ilâve etti; - Seyahate seyin Başka memlekete gitmeli” (a Ml, ame be p r — Biyik sıkıntılara kargı di Şe, Lady Glenfallen! Bir kadın zev. hakkız,<ederine ortaktır. Pakat ben hs kullanmayacağım. Sizin arzu- .. bırakıyorum, Seyahat etmek iste- a ei siz burada kalın. Düşünün: çi #derseniz benimle beraber Fran. ln #idin, arzu ederseniz burada kâ- Bi Gi zleri söyledikten sonra odadan Yyece; güne kadar eve gelme- dı, ine dair bir adamile haber yolla. Pek miyordız SEM, Ka Ne yapacağımı bil- önal Yener bie meleke Gi ir edemiyordum, almağa doğrusu cesaret man sıkilsam Hali burada ne 78. hani ie me ar he N 3 e pe kararanziık içinde akşamı Üzere yatağa yat- örâr ve karı sağdır, Titre. *yorum. Korkma, Sana fe- Sözlimül dinlemeyip bu rsan kabahatinin ceza» zasını versin. evde kalacsk alg sını çekeceksin. ai söyledikten zi Artık benim uykum kaş. ai Bu feci ifşaat beni büyük bir acı düşünceye sevketmişti. Bu kadının İsi Sİ, i . doğru söyleyip göylemediğini bilemi, ordum. Elimde hiçbir vesika yoktu, Tdi Lord Gienlallen'in gerip hare. geldikçe şüphem kuvvet Evin bir bölüğüne gitmek- em menetmişti? Demek bu kadın şatonun diğer kışmında oturu. du? O hak kendinde vardı! Fakat bir türlü bunların esasını anlayamıyor- dum. Üzüntü içinde sabahı ettim. Ko- Ş atleti. Yanına gittim: gn piç gey hakkında sirin- Pek mühim Je konuşmalk istiyoru. mer 4 ööğiyeti görünce bie kel. tuğa oturds. — Söyleyin haliniz bakalım! Pek dertli bir var! , dim. Bu akşam yine © beni ördüm. korkutan bayanı gör Bu sözler onun rengini uçurttu. tereddüt etti, Sonra sordu: Lady! Size bir şeyi menetmiştim, e mu? Demek öbür bölüğe ittiniz? Yemin ettiğiniz halde sözü, nüzde durmadınız? Ölkelenmeğe başlamıştı. —— Efendim! «dedim. - Ben sirin sö. günüzü dinledim. Menettiğinir şeyleri kn, O beyan gelip gece yata. beni uyandırdı. Odama nasıl girdiğini bilemem. Zanaşe islere elerr* — Ba işm” çetesini bilmalıyım! - dedi. Sonra, sert sert yüzüme bakarak: — Size ne söyledi? — Efendimi.. Bu kadınm söylediği sözler öyle garibime gitti ki, bunları sizden gizlemek istemiyorum. Güya benimle evlendiğiniz zaman sizin baş- ka hir gevceniz Varmış. Gienfallen bir ölü gibi sarar. miştir. Yerinden-kalktı. Pencereye doğ- ru yürüdi. Boğazmadan bir türlü ses zordu. Bir wüddet böyle süküt ettikten sonra kendini topladı. Tekrar yerine e ediğiniz havadis beni o kadar şaşırttı ki, cevap İçin kelime Hulama- 4m. Aleyhimde mlithiş bir cereyan ol. böylelikle anlıyorum. Bana ismanlık yapmak istiyorlar. Bu baya- hs bir noktadan mâzur olduğunu söy- lemek döğrudür. Çünkü kadın delidir. Bunu ben size , Niçin nazarı itibare alma- dener? İlk ve son defa olarak sizinle edeceğim. Size yemin ede. çim verihrette cenabıhak huzurunda mesul olayım, katiyen böyle bir şey” yokta. “Bunlar ifüradır. Benim yegâne MN sözle söyleyip çıktı, gitti Ve ban yine derin bir kararsızlık içinde kaldım. Evin eski emektarı Martha'yı güm zaman ona sordum; Tercüme eden: (Hatice Süreyya) | ; (Devamı var) a mİ iKi, AY. i KUMDAN Bil GEĞİMİ, ADİM HABER — / Tonton amca Balıkçı Kızıl sacayak Çelik yüreğin maceraları 2 — EDD: ÇiNE GELE- Yy EVVEL SEDD: €* E GE SEDDİ Çini MOGOLİŞTAN HU3UDV GİRMELİYİZ ,“ ŞA KALGAMAYA 15 KiLOMETRO ME SAFEDEYİZ:.. ŞAR —. Yeakof filosunda sakatlanmıyan “Yazan : Niyazi Ahmet ——— İ47 sene evvel bugün Uçakof Sivastopol filo başkumandanlığına tayin edildi 1790 yılı © mayıs günü 147 se ne evvel bugün Uçakof, Rusların Srvastopol filosuna o başkumandan tayin edildi. Bu tayin, o vakit bü- yük bir hadise olarak telâkki edili- yordu. Sebebi, mütemadiyen Türk donanması karşısında bocalıyan Rus deniz kuvvetlerinin hâkimiyet kaza- nacaklarma inanılışdı. Rus tersane leri, hiç bir vakit emniyette kalamı- yor, ani hücumlar, büyük emeklerle hazırlanan filoları mahvediyordu. » “ * Ucakof başkumandan tayin edi- lir edilmez yedi büyük gemi | ve 20 ufak gemi ile Aphazi kıyılarına hare ket etti, Sobun ve Poti Jimanları boylarını bombardıman etmeğe baş- ladı. Sinoba kadar geldikten sonra Srvastopola dönen kumandan, ye- değinde sekiz Türk gemisi getiriyor. du, Esir gemiler getirildiğin gö- ren halk büyük bir sevinçle sahile koşuştu. — Uçakof geliyor. Sesleri her tarafı çınlatıyor ve kounşuyorlardı: — Kimbilir ne kahramanlık göstermiştir. i — Donanmasında hiç bir eksik- lik yek.. — Artik Rus filosu her yerde muzaffer olacak... Filo yaklaştı ve esirgemiler lima. na getirildi. Kimse gözletidt Trahlitıyördü. Getirilen gemiler un yüklü tüccar gemileriydi. Gerçi bu da bir işti. Fakat hiç bir zaman muvaffakiyet sayilamazdı. Çünkü Uçakof bunlar rt mukavemet görmeden teslim al ymiştir. Kahraman diye tanınan Uçakof birkaç gün sonra şu haberi aldı: — Türk lifosu denizde dolaşı- yor... Kumandan derhal #ilosiyle deni- ze açıldı. Kerç boğazına geldiği va" kit kaptan Hüseyin paşa filosunun burada bulunduğunu gördü ve har be tutuştu. Hayatta öyle garip tesadüfler vardır ki, buna Türk darbimeselin de “devlet kuşu,, denir. Umulmaz ken gelir başına konar. Bir tek ne ferin koca bir orduyu mağlâp ettiği görüldüğü gibi beklenmiyen bir te sadüfün galibi mağlüp ettiği de va” kidir. Bu deniz harbinde de öyle oldu. Uçakof harbe tutuştuğu va” kit kuvvetinin çok hafif olduğunu görüyor, yüzde yüz mağlup olaca ğını anlıyordu, Fakat öyle olmadı. Rüzgâr, bütün kuvvetiyle Uçakofu himaye ediyor, onun gemilerini yel- kenlerini şişiriyor, mukabil tarafa zerre kadar yardım göstermiyordu. Hasanpaşa buna rağmen itidalini bozmuyor, amen vermeden hücum- Jarma devam ediyordu. Harp bütün gün devam etti, gemi kalmamıştı. Fakat buna rağ” men rüzgârm yardımiyle tutunu* yor, mukavemeti kırı örün” müyordu. ve > Sıvastopola döndüğü vakit harp etmiş olduğu için büyük bir mer#- simle karşılandı ve taltif edildi. Ges mileri derhal tamir edildi. Bu hal Uçakofun gururunu ve cesaretini müthiş surette arttırmış" tr. Bundan sonra yaptığı harplerde Rus filosuna büyük zaferler kazan dırdı. Yalnız burada şuna işaret etmek isteriz ki, Uçakof hayatında hemen hemen mütemadiyen tese" düflerden istifade etmiştir. Hüseyin paşa filosiyle harbinden bir müddet sonra gene ayni kaptan paşanın filosiyle karşılaşarak galip geldi. Bunu Rus müellifi Mazg- feski şöyle anlatıyor: “Hüseyin paşa 18 büyük gemi, 17 firkateyn ve 43 ufak gemi ile Karadenize çıkıyor. Bu filo içinde Ceneviz, Tunus ve Trablus gemileri de vardı. Rumeli sahillerine geçe” rek Koliğra burnunda demir attılar. Uçakof 11 büyük gemi, 7 firkateyn, 21 ufak gemi ile Türk filosuna yak- laştı. Sahilin ve Türk top ateşleri Arasından geçiyor, rüzgâra karşı ola rak düşmana hücum ediyor. Bir şey den haberleri olmıyan Türkler, Ra- mazan bayramı yapıyorlardı. Rus. ları görerek demirlerini o keserek yelkenlerini açmağa koştular. Fa“ kat rüzgâr kuvvetli olduğundan ge- miler biribirine çarparak civadırala. rini , koparıyordu.,, gel © Da müellifi de taliin ve tesadüfün Uçakofa ne kas dar yardım ettiğini itiraf ediyor. 'Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bik umum tehlilât, Eminönü Emlâk ve Eytam Bankası © karşısında İzzet Bey Hanı. HELE ZU HARİTAYA Bi BAKALIM.» SEDDİN Dİ BİNDEN YORÜRSEK GOBİ ÇÖLÜNE DAHA AKLAŞIRIZ | ÇABLEK

Bu sayıdan diğer sayfalar: