7 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 9

7 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K“V'—e!'ı Güneş takmı eklenil “ Galatasaray - Topkapı maçından bir görünliş Şild maçları Galatasaray ve Güneş akip'erini zorlukla yenebildiler Dün sabah Şeref stadında şild maç. Tindan iki milsabaka yapıldı. Bun. ilki Güneş Beylerbeyi, ikinci. de, Galatasarayla Topkapı klüple- "nz'—ıda;dx. Güneş 2 - Beylerbeyi O Dr. Halid Galibin hâkemliği ile oy- knl;z'l bu maça Güneşliler Reşad ve İ—üdm mahrum bir kadro ile baş. B“.crhuı ise: Afif . Mazhar, Ha - -bCaı-. d, Nezihi, Bedri . Ahmet, €b, Galip, Müzaffer, Orhan şek - uhd?!'dller. Oyunun ilk devresi mütevazin geç. kendinden iyecek kadar kötü oynadı, İdafaa tutuk, mühacimler İse topu Ekta biribirleriyle yarış ottiler, İlk beş dakikanm sonlarında Melihi n Beylerbeyi aleyhine verilen P(nıltıdın Salâhaddin günün ilk NN kaydettl ve birinci devre de e bitti. ©i kısmın İ7 inci dakikasında T uzaktan çektiği bir şütle takı. ikinci göolünü attı. Bundan son- etbey! takımı gittikçe açıla * Güııeş kalesini sardı, bu tehlike, I'“L’uıtıl,ırd.rı muhatimlerinin fazla üa kapılmaları yüzünden gol ,&h adılar. Müsabaka, Beylerbe . l»" ikçe artan tazyikı altımda, ı&. Noti bitti, H u, değlameden 2-0 Güneş le- GE'İlıhısaııı_v 8 - Topkapı 2 bi ğ in idaresinde oy . « Topkapı macçma Salim, Dan- gi tlarmdan mahrum olarak gü şe- Şiktılar: | 'alyan milit takımının “Balilla,, sı - Nî Safih, oyunu ile alâkadar olan *h Si adam için anneyi bir defa Sayia Büş GETek lüzmmdi. Vakia, mev- ölan Şey, küçük çocukların N% Savola F. B. den İnterna- — ÖNEğee geçmekter İDaretti! Fakat, '&H ı;:*POr işlerinin cahili olan, bir an w*mn kâfiydi. "?e _,h &, Peppinonun İnternazina- m: & hiç bir şey kaybetmiyece. Kökleni” Kazanacağı ve bu . klübün S'lu Giddi bir şekilde meşğul ol- Sunda anneyi ikna etmek, Va ;Eı Bibi, çok müşkül olmadı vi ke aza £ * defa daha buna razı oldu. Söylelikle, on beş yaşın « Sacid . Reşad, Suavi . Mustafa, Ze- ki, Celâl - Salâhaddin, Süleyman, Bü- lend, Haşim, Fazıl. Topkapı: Abdülkadir . Hakkı, Ah . ; Met - Sadeddin, Şeref, Hamid - Tah. sin, Besim, Osman, Haydar, Yunus, Bu müsabaka Galatasarayın baskı. Bt altında cereyan e$tti. İlk dakikalar. da Haşimin ofsayttan attığı gol hakem tarafından kabul — edilmedi. Detre ortalarında yine Haşim takınım ilk gölünü at! undan sonra oyun kar- gılıktı hücumlarla geçerken, İlk devre nihayetlendi. İkinci haftayma sarı . kırmızılılar çok canlı bir tarzda baş. ladılar ve dördüncü dakikada Süley- manm pasıyla Salâhaddin takrmma i- kinci, pe kas sonra da Haşim üçüncü göolleri kaydettiler. 3.0 Galib vaziyete geçen Galatasa. raylılar bundan sonra işi gevşettiler, Müsabaka çok yavaşladı ve zevksiz bir şeki laldı. Bü kısmın 30 uncu da- kikasından sonra rakiplerinin durgun- luğundan istifade ederek İleri atılan 'Topkapılılar, Haydarın. gayretile iki kinci, pek az sonra da Haşim üçüncü Müsabaka da böylece 3.2 Galatasa . raym galibiyetiyle neticelendi. Eksik Galatasaray takımında mua- vin hattr çok fena bir oyun çıkardı. Dünleü milsabakada Haqinyolm&nda. : Gayri federeler arasında Pera, Şişliyi 1- 0 mağlüp etti Gayrifederelerin iki rakip klübü, Şişli ile Peranın (A) (B) ve genç ta. kımları dün Taksim stadyomunda 8-9 bin meraklrya çok heyecanlı anlar ge- çirttiler. Sabahleyin saat 8 de başlıyan genç timler müsabakası 2.0 Şişlinin galebe. sile bitti. (B) takımları karşılaşmaları tama- men miültevazin goçti, Pera sağ içi ma- çın ilk dakikalarında deplâsmanlı bir akm esnasında takımınm ilk ve sot sayısını kaydetti. İkinci kısımda rüz. kârı arkalarma alan Şişlililer, zayıf bir üstünlük tesisine muvaffak oldu. Tarsa da göl çıkaramadılar ve neticede 1-0 mağlüb vaziyette sahayı terketti- ler. Günün en mühim maçı olan A ta. kımları karşılaşması Burhan Atağın kakemliği ile yapıldı. Pera: Kiço . Vlastardi, Hristo - Çi- goviç, Etyen, Çaçi . Filipa, Culafi, Bu- duri, Bambino, Talcas, Şişli: Armonak - Çakır, Alber « A- göb, Nubar, Martayan - Turhan, Ar- , Vahab, Suldur, Diran, şlinin soldan yaptığı feykalâ. de güzel ve seri bir akmla başladı. Bu çok tehlikeli hücüm Argevirin ka- leci ile kargı kargıya kalmasına rağ- men topu avta atmasıyla bitti. Şişli Tüzgür altında oynamasına rağmen rakip takımdan daha iyi bir oyun çıkarıyordu. Şişlinin en tehlike. N akmeısı olan Vahabı çok iyi marke eden Peralılar, yavaş yavaş üstünlüğü ele aldılar ve 25 inci dakikadan sonra top daha ziyade Pera muhacimlerinin ayağında dolaşmaya başladı ce bu a. rada sarı aiyahlılarım yakaladıkları güzel fırsatlar, #ol açıklarının bece - riksizliği yüzünden kaçırdıktan sonra ila devre 0-0 nihayetlendi. İkinci kısma rüzgârı arkalarına a. larak başlıyan Şişlililerin bu devrede muhakkak galib gelecekleri ümid edi. lirken vaziyet hiç de umulduğu gibi olmadı, hiç fırsat verdirilmiyen Va- habm faaliyeti durunca, bütün Şişli hücum hattı çalışamaz oldu. Artık Pera üst üste akmlar yapryordu ve bunların birinde kaleci Armenak topu iki bloke edemedi, bundan istifade e- den Culafi maçm yegüne golünü attı. İki takrmm da bundan sonra fevkalâ. de çalışmaları hiçbir semere vermedi Ve maç da böyle 10 “—ışhr':. Mağlübi- | yetiyle-bitti. En. Er. ikineci kümeler Altınordu : 3 Davutpaşa :1 devam edildi ve Kadıköyündeki oyna- nan Altmımördu . Davutpaşa maçı Ak tmordunun 3.1 galibiyetile neticelen. di. Hilâl - Ortaköy Yine Kadıköy stadında oynanması. icab eden Hilâl . Ortaköy maçında Ortaköy sahaya çıkmadığından, Hi « 1âl hükmen galib sayıldı. Galatagençler ; Doğarnskor:O Şeref stadındaki ikinci küme maç . larında Galata gençler birliği ile Do. ganspor kargılaştı ve neticede Galata Gençler birliği 6-0 galib geldi. Feneryılmaz : 4 Karagümrük : 1 Şeref stadındaki diğer ikinci küme maçında Feneryılmaz - rakibi Kara « gümrüğü 4.1 mağlüb etti. Güreş teşvik müsabakaları bitti Kasımpaşa takımı müsabakaları yarısında terketti Güneş birinci, İstanbul güreş ajanlığı tarafından genç güreşçileri yetiştirmek maksa . diyle tortip odilen ve iki haftadır de- eden güreş teşvik müsabakaları- dayken İnternazionale'ye girdi. mevsim müddetince, ihtiyat and.ı oynadı ve günden gürıe terakki etti, Nihayet 1927 . 1928 mevsimi gelip çattı vo İnternazlonale, birinci takımı- nı bir hayli değiştirmek mecburiye- tinde kaldı. Çünkü meşhur Povolny Budapeşteye gitmiş, Cevenini TII, Yü. ventüse naklodilmiş, Bellini de Ceno. vaya dönmüştü. İnternaziönale oyuncuları tecrübe etmek için, Come'de yapılan Volta turnuvasına girmeye karar verdi. Ha- reket arefesinde antrenör Vayts, Me- azzaya şöyle dedi: — Bizimle beraber Come'e gelecek. sin, Seni birinci takrmda oynataca . ğım. İnternazionale ilk maçında, orta muhacim mevkiinde Bernardiniyi oy- nattı ve Menzza istirahatte bırakıl - dı. Meazza bütün hulyalarmın boş gçıktığını zannederek mütocasir olduy. Ba da, antrenör onu temin etti: — Sen final maçında oynıyacaksın! İnternazlonale, — Cenovaya — kargı mağlüp olduğu için bittabi finale ka. lamadı. Fakat Peppino için esas olan şey “büyüklerle” oynamaktı. Netekim “Milâno spor klübü,, ne karşı, birinci takımda ilk defa olarak merkez mu - hacim aynamak fırsatmı buldu. Küçük orta muhacim bu imtihanda cidden parlak bir şekilde çıktı. Bü - tün güçlükleri yenmesini bildi, muha. eimlerin! gayanı hayret bir ustalıkla Kasımpaşa ikinci, nn son ve kat'i neticesini tayin ede. cek karşılaşmaları dün Süleymaniye klübünlün Şehzadebaşmdaki salonun - da yapıldı. besledi ve altı gölden Üüçünü bizzat yaparak takmıma galibiyet kazandır. Ör. Bunun üzerine antrenör Vayts da, pek haklı olarak, merkez muhacim i- şini hallettiğine kanaat getirdi. Maamafih büyük bir ihtiyatla ha. reket ederek bu küçük oyuncuyu he. men birinci takımda oynatmanın doğ- ru olamıyacağınt da dişündü. Bunun için Bernardini, merkez muhacim mevkiinde kaldı ve Meazza bu mev - sim zarfında ancak arasıra birinci ta. kımda yer aldı. İşte tam bu sıralarda antrenör Vaytsla Bernardini, İnternazionaleyi, daha doğrusu . yeni ismiyle - Ambro- sianayı terkettiler. Viola antrenör Vayts'ın yerini aldı. Meazza da bitta. bi Bernardiniyi istihlâf etti. Meazzanm göhreti işte bundan i. tibaren, yani 1928 - 19290 mevsiminde başlar. İNTİKAM Meazza milli takımdaki İlk oyunu. Moazsa haftaymda, meşhur “ımth"’ tebossümüyle seyircilere gülümseyor İki haftadır memnuniyetle karşıla- nan müsabakaların, dün yapılan 21 in- ci güreşte Kasımpaşalıların en iyi gü- reşçilerinden birinin haksız yere mağ- Güzel bir intikam nu, 1930 da, Romanın Porti stadında İsviçreye karşı yaptı. | — Zavallı Meazza! Hiçbir sporcunun izzetinefsi bu şekilde kırılmamış hiç bir artist böyle bir entrikaya maruz kalmamıştır. İşte mesele: İtalyan milli takrmı bir müddettenberi zaaf eseri gösteri . yor ve bilhassa hileum hattında bazı değişiklikleri icab ettiriyordu. Mev - simin ilk maçı Portekize karşı yapıl- mış ve: Costantino, Baloncleri, Sallus. tro, Mihalic, Orsiden müteşekkil hü - cum hattı gayet fena bir oyun çıkar - mıştı. Bilhassa Napolili oyuncular ©- lan Sallustroyla Mihalic son derece berbat oynamışlar ve tek seçici Vitto. rio Pozzo, bunların yerine Meazza ile Ferrariyi koymağa karar vermişti. Bu haber bilhassa Sallustronun çok sevildiği Napolide hiddet uyandırdı. Sallustronun her perestişkârı, bu ka. rarı gahsma kargı bir hakaret telâk- ki ederek Pozzoya lânet ve küfürler savurmaya başladı. Hattâ meşhur tek seçici, Napoliden şöyle bir de tehdid telgrafı aldı. *İntikam elbet almacaktır!., Filhakika maç günü Romaya akım etmiş Napolili binlerce futbol merak- lısı, Meazza sahaya çıkar çıkmaz ve bilâhare her topa vuruşunda stadı |. “yuhularla,, çınlattılar. (Devamı var) Galatasarayla Beykoz Üüçüncü sayıldı lüp edildiği iddiasıyla çekilmesi dola: yısiyle bütün tadı kaçmıştır denebi « lir... Hâdise gudur: Teşvik müsabakalarında Güneş ta- kımıyla hemen başbaşa gitmekte olan Kasımpaşalılar, günün 21 inci kargı. laşmasında Güneşten Nezir ile güre- şen en iyi elemanlarından Basrinin, &« kisi Güneşli ve biri de antrenörden Sbaret hakem heyeti tarafmdan sayı hesabiyle mağlüb addedilmesini güre. gin tarzı cereyanıma göre tamamen haksız bulmuşlar ve hakemlerin bita« raf olmadığımı iddia öderek, başm » Ber Devamı 12 incide

Bu sayıdan diğer sayfalar: