17 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

17 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE ” - 17 ŞUBAT. > : . Büyük Millet Meclisi BIZIM TEZIMIZ. Fıkra. Iki A vrupa. Encümenlerinde. (Baş tarafı 1 inci sayıfada.) MİLLİ M ARŞ. Waazn: Francis Delaisi Türkçeye çeviren: F. C. ii Millet Meclisi mesaisine baş- -65- n e busun, iki gün evel de gayretli bir Bu hesaba nazaran A avrupası ..... temin etti Gi mütekemmil ciha zn ies ms Men mebmüleleprliasiin bir baş muallimin yaptığı iki milli marş am tiği veril 78.563.000 bi > a, kimyanın iymal eylediği suni tevdi olunmuştur: langıcını sezdiğini, çünkü silah gördük. yi iki zatın m aZ- karlık a zerindeki nüfusu- ia borçludur. Beygir kuv. z e kik sima erikli bar Bir ve bey lel olun-| maktaki muvaffakıyetini veya ii, di lerini | lar haki vaffak, #sizliğini & dedecek dı vi in 13240 000. id iden ibaret ol-| veti A sm saha a (gayretle! iki ila ülmen b nb an : > akıyetsizliğini kay, e z Tü e 231.600.000 e baliği memiş, aynı za olmuş | smaileştirmi: işti! Hine Aradaki nüfus fazlası, sınai A' Fakat zirai İstihsalin bu suret- Şupanın mihaniki ii he le ey nüfusun azim teza- ilduğu kısmı irae e ine teadül edebilecek vaziyet- Yuvarlak hesapla denile bilir ki,! te ai r dül tahal uk et ye SEE beygir kuvveti smai' miş oli zaktır. Bilf: Z Avru lr gıdı SASInı sa X lisli. GIDA AÇIĞI. den bedeni m alam. Tam: Aa ası utlarma dahil bulunan o on bir de a 925 senesinde 127.291.000 ken, stihsal fakat e 161.000 ken: ü istihlak etmişleri il > Burada bir sı arit olabilir: Mb 75 nisbetine baliğ olan bu 'nü- pa zlasını sın: eksiği nasıl do kental almış! Zİ hakkında Başvekâlet tezkeresi (bütçe kar tihazına dair Başvekâlet rinin “ani ii Müdafaa, Maliye ve bütçe encümenle- İs 'spirto ve in içkiler inhisarı idaresinin 1931 senesi bütçe k: 3 üncü ve $ü Büdü Sade leri encümenine). Mihaliçcığın De köyünden ni tuş oğlu Malik'in ması hakkında a Baal rkresi an liye cümeni) e Gümüşhai busu 'ehmi Bey tarafı ali ki riyasetine verilen bir #akrirde deşkiyii geaşiye kanünu m vakit bulamadığını, fakat İki hafta evel muhterem bir or ki, bu marşlar büyük bir heye- ise; bu ın muhak-;j can mahsulüdür, ve her iki müel- kak tam ve umumi bi: ki tes-| lif de ei saran duyguları, top y - ak ve halk giri rini ni yekpare ifa li mün olacağını ve fakat 2 çi laz bu değilse bu hususta M. Litvi- noftun muhik tenkitlerine işti- rak ettiğini anlattı. Tevfik Rüştü Bey konferans! JaMEğı liga nda e denecek kadar rek bulduğu bir nokta üze- rinde durarak dedi ki: ”Yal, z bir kısım. tairtz 2 gi e tahdi-! a Se a diye Şu halde başi 108870.000, lardır. Sınai Avru ekmeğin ei kaydedelim ii sınai Av. pa upanın zürra nüfi hemen hemen yarısı 0d NE 46) darik et 'usu, B a gvrupas- amkinden daha az olma hariçten tet ber, hes, dayar e çe ap yetindedir. - ladır. Bu dâ mâşinizm'in hedel -İleri e de varittir. Meseleyi bali r $ | leştirmek için, A a 1 teşkil köylüyü de düşünmüştür; €-| eden muhtelif m kenlekekleri gi- addit demirli sapanlar, tohum malda e ,osunu tanzim ile iktifa €- kineleri “oraklarla, hasat ve har-| deli cetvelin tanzimi (için, i gümrük istatistiklerine nazaran, ve ve traktörler de ad yri kâfi beygirlerin ka- ikleri zahire kıymetini ithal-ettik hu ei şlar, tohumün iyii kr siniz tenzil et- kolaylaştıran ve idame eden derin kâfidir. ve muntazam gift sü iürme e imknmi GE hesap yapıldığı zaman; mev! temin eylemiştir. Kim bre- zubahs 11 a yağlı an ikisine Jer nebatın aldığı azot a fosfatı ait gıda muvazenesinin fazla arz- peyderpey le iade eder; bu ettiği görülür. (2). Bu vaziyet, o gübreler, ip ziraat ösülü iki devletin, yalnız kendi yetiştir. dikleri mal ri yeyip içtikleri- ne değil, sadece (ihraç etttikleri mevaddı i, Zal lat hariçten satın aldıkları ma: | iyimi eke mahsulleri: çay, ak ve, o ilh..) yy KE geldi ğine ile te n Gu a içel fazla arzeden! e : zât kanunu emma ii ig dahül eden sala- hiyetlerin.tefrikini & için bir karar İittihazı- talebedilmektedir. ,Takrir, Teşr kiylatı ı esasiye Daki ane we Büt- tur. Ankara ge Odası İdare edil ip 3 edil bei akdir 2 ildir. Yedi-se- © di beşeriyet için eyi bir. şeydir. Sri beraber bu teklifler sa- İ Sabak; milli armad. arbin emenike cesiz kalmıştı. Anlaşılıyor ki mik iri. Bu tedbirli er insanidir. Ji marşbir male ka “ işi değildi Fakat harbin önünü almağa ve ve bu-ferdi teşebbüsler bir mü ki. teslihata, kâfi değildir. mun bekaden tedbirler Hilaliahmer, Salibiahmer , gerek gayreti i emi eseri mü izel - bir başlan- Ankara ticaret odası idare he- eti eli istifa etmişlerdir. memiş sebebi henüz anlaşılama Bir Karar. tarife kapunuğun beşinci ne ei Mi te bu dar gümrük baş müdüriy. DE zle tebliğat MEZ Bir Mahküm Hakkında, Kars şi buluna adam öldürmek cürmünden Si on se ne ağır hapse ak üm bulunan Arif oğ- lu Beyaz'ın hastalığı mahalli hükümet * | söyledi. Başlamış. oldukları insaniyet eser- giç sadece tekâmül ve inkişa- Yedi senelik bir süküttan son- m ra , milli marş yazmak arzusu, bü- Ti işler görme- la daha fazla arş, muvaffak iii, Ğ sayılmasalar da, gene ihtiyacı ik Rüştü Bey bazı devlet-| göstermek ve hatırlatmak itibariy. lere ek edilen ahzı asker usu- /€ ilk adımlardır. Artı ebiya- Tünün bu milletlere çok masraflara “Za da bir bayrak bulmak za- mal olduğunu ve bu iktrsadi. buh- Se sikir ve bu bayrak ta ran devri: rd yn İs e şk la a iktısadi şeraiti ve en. müsai li i meti askeriye seklini İlki behemehal serbest bırakılmasını Harici Mühim Haberler. Tevfik Rüştü Bey şimdiye ka- (Bap tarafı | inci sayifada) — ©İ dar toplanan bir bevnelmilel dair Ankara'da 4 kânunusani e akâ- 1933 imza edilmiş olan te uğramasın un hi eksi âmille, rin. ba konferanslar: da mü- 1 Hollanda 59.558.000 “dolar p a 5 je nın 12,1; Polonya" m ii 14,4 ken- dalde iye yeşim ei taldır, Yeki ge Fransanın Harici Ticareti. Mev vadı daiye zeriyatının he- 175.000 entansif ziraa yeti ri miyesi için yapıla an muka En tin tatbiyk adli bi iki meml. e- yese şu ral ve Mi > et sınai Avrupa İ; athaneleri > b Er bostanlara benzetilebilir, Ara > ,6 2,0 er dokuz devletin gıda bi- 1,0 is Jan, er sene 3.933.044.000 do- laf iü 0 10,7 Tarlik bir açık arzeder. Patates 154, Sınal A Tür etmiştir. Görüş Mecmuası, 4. üncü Sayısı Yakında Çıkıyor. «Görüş mecmiasınn 4 a nüshası ifrat derecede takyit ve bu mevzu- e il ar münakaş: Paris. 16. A. 4 si olduğunu söyledi Kânunusanide ithalat 2 ai 340 ve e dedi 5 ki3 milyon ve ya bir milyar 806 milyon edecek devletlere mü- franğa baliğ olmuştur. Geçen senenin tler temin etmiyen her #Yni ayına mazaran ithalat bir milyar 445 milyon ve ihracat ise 765 milyon nisbetinde düşmüştür. Buna e evvelki senelerin son tirak savi menfaa edi Mr konferans bizzarur akâ hkümdur.,, ha vrupa'yı teşkil eden 11 ZA ça dar da hesaba ji münderecatı içinde Paul ei Ke edilen “Büret. hakkında bi r gö it Rüştü Bey nutkunu SE sözlerle pi “Çok u: öylüsüne ii fa, ettiği, mi ne ait rakamlar şunlardır: süne de teşmil edi! — İstihsal © 233.302 000 kemal hakkında tetkiykler bulunacaktır. k tarihi, un ve büyü ci li milyar 388 milyonluk bie tezayüt oi lunmuştur. e nda o vi üyük'zaferi gör- müş, birçok aci Tekailara uğ ceği hizmet bu suretle anlaşılır İstihlak 2.5. gi İthal edilen miktar 11 119.191.000| kental (yani Yo 33. Bagün e si e pi nail oldu- 2) Lahikadaki cetvele müra- şarklı köylü için meçhul — jakı; ve istikbali, maden sınaatı-| caat, Berut valisi ise bomboş aklını taslayıp durur garip bir adamdı. Halide Hanımı gördükten sonra onu da mekte; ep, i ve teftiş merakı sarmıştı. Bir gün Berut Amerikan al e geziyordu. Hiç bir ray iş bir şey anladığı yok- kit etmeksizin, büyük bir anlayış misali “ göster- ye öm hakiyka a- yin EN fakat bik vehimli v ve vin deböptek her gör- e Eadasşi diye bel büken, bir muallime geldi. Mual- dim en son iyci at aletlerinderi birini, iki büklüm, yüzünde “Berin bir iftihar u. Âlimin bu sireni Şuna, ve Berut e abloka altında olduğu için aletin eni | el zannetti: Ami canlı bir mahlük gibi b gi âlim emi yedi güzel bir meyvanıi n çekirdeği gibi i yutup m: Türk hocaları ise yerin dikime let umumuna ait gıda muva- nesi şudur: Zahire ithalatı 5.319.213.000 dolar > ık 3.6. yani mali RAL a ben 76 milyar ş bunı mi da bitmiş değildir. - lere iymalathanelerinin le: Zımı namiyle azim miktarda müte evvi ham deye ahisgeğ Bunların bir kısmı kau- » bint keneviri, kıymetli ağaç- tirmez; Si bir (yün, keten, kenevir, -koz: Eğ etrol, ilh..) ga li ani salkim şi ir. Aradaki fark külliyetli ithalat ile kapatılır. Gerçi bu ithalat, bazı leketler | tara! n yapılan 'akat bu ham ve yarı mamul me- hi ithalat ve ihracatının muvaze- si yapıldığı takdir: Vi e va YE si ancak birinin, Nor mir cevheri ve tahta dolayısiyle gayet cüzi bir ihracat fazlası arz: isi gör EM sr e) Cevat Beyin Beyanatı. Var; 16. A.A. Biçai a Bey mezse; söylemek isterim iye Büyük ki; irk illerinin en İN they Kurjer Codzienny gazetesi ki büt mik beya a Türkiyenin harici siyo- a ryüzündeki bütün seker İk si ik kardaşça ge. etleri & sulh içinde nir görme! set ir tav- uslihane iü siyası eyle emiş ve demiştir ki: '— Türkiye bütün kom: Baytari Konferans. mşulariyle ara : e sındaki mevcut suitefekhümleri izaley: yariiki ietyürin Sü ç 14, Muvaffak olmuş, hepsiyle ademi tecavüz 30 da askeri baktei KEŞeİ lamel ie hakemlik misaklarr akdetmiştir. 4 konferanslar verilecektir. | | Gevat Bey Lehistanda gördüğü hüş Kopiai yi zuları şunlar nü kabulden memnüniyetle bahsetmiş — Tür ye'de sığır Gebe ai iye ile Lehistan arasındaki an: a- 7 nevi dostluğu hatırlatmıştır. “Şarkı sia a iretlerindeni » zi ize a emşinli $ Fransa'da Edebiyat Müköfan, b) Badan © Gia r Cemiyeti Paris 16. / . Bild ın ve La ç) anlı d) Havdaranlı e rp .evat — Verem aşı: si (B. c. G.) tel ihl sonra görülen “| mülü, Refik — Beynelmi ilel al e nin Beni içtima mesai hü lâsası, a) Hummayi Ki Meunsier Marioya vermi sm Bulgaristan'da Pe İt .

Bu sayıdan diğer sayfalar: