17 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

17 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e HAKİMİYETİ MILLIYE İ No. s805: ON ÜÇÜNCÜ SENE. , . .—w. Ankara Belediye Reisliğinden: Refüjlerdeki Çimleri çiğnemeği itiyat edenlerin nazarı dıkkatine Birçok ilânlara rağmen refüjlerdeki çimlerin çiğ- Mendiği ve bazı kimselerin de çim çiğnemeği iti- yat ettikleri ve bu vaziyet temadi ederse gelecek ene çimlerden eser kal mıyacağı teessürle görül mektedir. Halkımızın kendi paralariyle ve emek öarfiyle yetiştirilmeğe çalışılan ve şehrin ziyneti olan çimleri çiğnememeleri ve çiğnemeği itiyat edenlere ihtaratta bulunularak Belediyeye yar- dım eylemeleri lâzımdır. Bundan böyle refüjlerde ki çimleri çiğnedikleri görülenler para cezasiyle cezalandırılacaklardır. 3— 7735 pa Ziraat Vekâleti Fdlik Merkez Lâbo- ratuvarı Müdürüğündeü: boratuvar O hayvanatın eğ on bir baş semiz dananın açık ki ile ip ve derisi satılacak tr boratuvar 'k beş keçi, Eş ile satılacaktır. be gü nü saât ikide ziraat vekâleti muha ve koyun ayak acal ea ayvanatı ve şeraiti. gör mek istiyenler etlikte laboratuvar 3—7678 ÇARŞAMBA 17 ŞUBAT 1932 fnkara Defterdarlığından: HER YERDE 5S KURUŞ | Mahallesi Mevkii Cinsi Umum No, Metruke No. Muhammen kıymeti mıktari” Lira K, Hacı Eshap Kumrulu b e > 9080 & 227M. Hacı Eshap Kumrulu 4/21 7880 7 M.,50 ar arıda yazılı arsalar kapalı zarf liye 21.2. 932 pazar günü saat 15 te salmak üzere bie hafta temdit lt Talip olanlar Defterdarlıkta müteşekkil komisyona müracaatlı: ve gi Bugün Bugece. z ö Kulüp Sinemasında, o Yeni Sinemada. Hayatını Kazan Esrarengiz Fransızca sözlü şarkılı fevkalâde Ta htel ba hir Sözlü şarkılı Amerika dona: hissi filim nın işi iyle deniz muharebeleri e aşk sahneleri M: Dolly Davis Wictor Boücher M: MGüdike O, Brie 1. VE Marrion Lessing. İLAVETEN : DÜNYA HAVADİSLERİ M.M.V.Hava müsteşarlığından. SEYRİSEFAİN. İZMİR - PİRE - İSKENDERİYE Bir Mütercim Aranıyor. Sa İyi İngilizce bilen ve EK bir | sıhhat raporunu, evvelce istihdam (Eğe) 23 şubat salı 11 de. mütercime ihtiyaç v da | edildiği Keen en hüsnühal şe 100-150 lira ücret Me İhdetnamesinin ve iki sene satı ay TRABZON POSTASI, ümhuriyet) 24 şubat seri de tercümanlıkta ve İngilisce da. askerlikle alar o dağına. ği üm uriyet) 24 şubat" 'çarşam! Ankara Askerlik Şubesi Riyasetinden: ma hizmetlilerden. D Fıkrasına ve Kareyi Kime adi ve ve mektep SİN POSTASI da izel vezifelerinde istihdam edi in z (İnebolu) 19 şubat cuma 10 da, lecek! resiyle bir m ge iran tih: damma mani bir hali olma: .. MA POSTASI. nı nı gösterir polis vesikalarını ve BANDIRI 7 (Gülnihal) cumartesi; salı perşe 17 de. leti here ae ei müracaat edilme: 3—7733 « bitirenlerden şimdiye kadar ihtiyat za e mi lipa 16 nisan 932 tarihine kadar askerlik şubesine mü racaatları iylân olun 3—7730 iylan Ankara iymar Müdürl ' . üğünden ukaddem caddesinin. teen döleysiyie Noğay Mehmet efendi IM ahdumu Kerim efendini met efendini: in haneleri is lâk edildiğinden ” ye azı kaimen Kaanlar lip olanların 18 Şubat 1932 ri ne “nüsadif perşembe günü saat beşte İymar Milli öne müracaatları ilan ee b vali 3—7729 İLİYE VEKÂLETİ VİLAYE TLER > U. öne Sabri Bey Tarafından Uzun Mesai Sarfiyle Tertip Kanun Rehheri. Kanunları, nizamnameleri» sarman kolaylıkla bul- arar. Cepte; taşınabilir. 500 My ciltlidir. Bedeli aşradan sipariş yapılmca (10) kuruş pösta ücreti ilave olunur. Bedeli matbaamıza (Ka nun Rehberine) âit olduğu tas- orih edilerek gönderildiği takdir de kitap derhal gönderilir. 'oplan siparişler için eserin sahibine müracaat olanmanlyk, Ankara'da Maarif-kütüphanesinde de bulı Tire Belediye Riyasetinden: Su tesisatı X — Evvelce kapalı zarf ve buçuk ay müdtetle ve ayal Ankara Nafıa Su işleri Müdür KARABİGA POSTASI. (Bandırma) cumartesi, düğünden b çacşari 5 ANYA POSTASI, Bedeli keşfi Sl li 27 kuruş- 2 — Ticar vesikası ( FEN İY şü çeri Sİ > : zar, tan ibaret olan rü bendi ova 3 — İktidarı ağam vam anti Sie inn tali 2 kanalı mehaz iğ on gün müd. İhale ya ibraz eyle- Şiar. etle ve aleni im usuliyle münakasaya V. iştir. ei evi 3—7615 üni pi ie edecek ta- Halen dv emird. — 66 liradan ibâret teminatı 7 şubat cumartesi İSTANBUT POLİS MÜDÜRLÜĞÜN» DEN: e ate akçes ii Dİ bu mikta a |10j€ ve evrakı keşfiyeyi ee Bİ Zabıta memurları için iymal edile- ra baliğ olan vi etçe-müte- | tiyenler her gün İstasyonda cek 2000 ila 2191 takım elbise ve kaput ber bankalardan ini teminat e ler ee müracaat & ei | kapalı > usuliyle münakasaya çıkarıl mektu İlin 3— İiie Tefrik ölunacak fiyat haddi la- ık giri e 18 2 933 tarihi- » Defterdarlığından: A ie Mahalle mevkii sokağı cinsi umum N, metruke N. se Ke me amelini maclar ape sa İri ük etari ş muneleri görmek iti öğrenme! Lir > üzere idare kaleminc ve teminat akçasiy Boyacı Dellal. Kanca hane 15/ 5480 268 840 le teklif mektubunu vermek: üzere İçhisi m e 27 311 3000 mezkürda saat 14 de kadar Defter- em ize 323 300. 3771024 eri dairesinde müteşekkil mübay: s cik e 9/2219 237 850 2/6 isyonuna vermeleri yu 7 argın er arsa 40 Yangın yi ii arsa a ; Yul “yazılı iie ve arsalar 6: in 932 pi saat 15 te ZA K. bilmi iisayede'i satılmak üzere bir ay tem it gm. EM olanlar Santıral lokantası ile İstasyon büf defterdarlıkta müteşekkil komis yona müracaatları. arasında evrak zayi olmuştu aki d 3 —17599 . | tirene mükâfatı nakdiye verilecektir. 702 i Kınacı han (26) No: © 3— Nafıa Mr eğ 200;000 Rabıt bulonu N iii mm sie at ler | nın-birinci müzayedesi 20-2-932 de saat gaza zarlık usulleriyle mmünakâ-| zarf usuliyle münakasaya va- pa iz ke rabıt ep ima ayni sine ve Saatte! 13 Bm #amanpazarında allem kallem ha- çsaya vaz halde some zolunmuştur. EMME a Eni mü Dae seti ii e eye yiti bulunmiuyan kasaba-| 2 — Pegi ve pilanları sd) - elite e günü 15 de Anka-| 7 lâzımı E rai lerin müs ve Lili Bra linde - eee 'k ve yapılan seraya. öğren rada Nafra vekâleti Stlamnda ya- ak iki lira mukabilinde. ayni vakit ve ayni mahal, ğer mukave-' mek istiyen talipler beledi: iy pıla Mn “Ankara: yollar» inşaat dai dan eri olanların yevmi mezkürlarda a bu; kerre! mize müracaat Üznelidirler, saya ie edecekle- rs stanbul rm şa sa idcabed rg Jenl itemi beg 228 teklif elcin man ü i Jar il adil biler mezkür tesisat| lira bedeli mukabilinde su tesi | 2iteminatlariyle Hicret 1089 4 nani Kaide Eline proje ve pilanları tahtın! satinın proje ve münakasa dos, A. VALİLİĞİNDEN: > Yenişehirde , vardar apaptmanmda Ha y yeniden ve 1 2932 tarihin-! yalarından bir nüshası gönde-| bat istasyonu! İş Aranıyor. nforu! hâiz deler meysim hasebiyle ili 3 — 7670 den 16 3 932 tarihine kadar bir. rilir, Ankara Evkat Mü MM e a Evkafa i Bağ sarlık ri kiraya gili ee e 29/2/932 tarihinde © pazartesi günü saat 15 te Ankara Evkaf müdürlüğüne müracaatları. 3—713 Çubukal nda > mevcut ton miktarında kil 25 şubat 932 perşembe | Alman: eri, altmış ve yetmiş liraya kiralıktır. çe, Fransızca, 3—7631 ürk ca, ngilizce eyi bilen ve tercüme ede! ününe kadar her pazartesi ve perşembe f | günleri pazarlık suretiyle ve e sabr | tecrübeli daktilo, Türkiye'de 5 İmtiyaz Sahibi: Falih RİFKT ka dairesinde talibine verileceğinden $€ | aramaktadı N Umumi Neşriyatı İdare eden: raiti anlı istiyenlerin her En- A 1 cimen kalemine müracaatları ilân olu- Hakimiyet sevi iniz me-| © Çankırı Caddesi Civarda “Haki N ayr, 3—7538 :murluğuna mürac. yeti Miiye, Matbaasında Bike

Bu sayıdan diğer sayfalar: