17 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

17 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hakimiyeti Milliye Müessesesi Gazete ve Matbaası ANKARA Çankırı Caddesi No. 11 Telefon: Gazete: 1062 - 1053 Telgraf adresi: Ankara: Matbaa: 1064 Hakimiyet. Matbaacılığa ait en son sistem iymalât ve neşriyat. Eski Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasının İlavesile 1932 Senesine (Hakimiyeti Milliye) Anadolu- nun Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. Rotatif Maki- Ofset Maki- nesinde nesinde GİR BALA Aİ çor enkli O haritalı ar) ei vE EE lak be b İ .w Tab'r. adedi dai olan her 4 ketlere mahsı ink bi Bisse | senetleri «ei resimli desk il ablalar > YY vu Intertype Ma- kinelerinde Tipo Maki- nelerinde puntuda kitap, Muhtelif © renkli ie Güzele teri 8 her nevi cetveller, ki: min ettiği sürat ter- > ve mecmualar, tip masrafında inkr r nevi de fter ler işleri p ki: tab işleri. 4 Mücellit ha- nesinde TY dem Çinkograf- hanesinde TAVA Gayet led SALA yaldız kabartı fali a ş üzerine ak Çim İyairite Bankılari j İSSN Taşradan şipariş kabul b > cevap > Beledi yelere ve a yet kası teşkilatı İl ne vi ini MÜESSESATI TİCARİYE İÇİN KASA, YEVMİYE, DEFTER İKEBİR Ehven Fiyatla Satılmaktadır. Tuz inhisarıULmum Müdürlüğünden 300, 000 çuval münakasası pie “Müdürlük razmından İstan! tuz Jahisam a almaları ilan olunur. Kapalı Zart Usulile Buğday Satışı Ziraat Vekâleti Sultansuyu Harası Müdürlüğünden: Nüriunesi Ankara, İst anbul, Adana, Mersin za- larında mevcut tahminen beş yüz bin kilo buğday |* kapalı zarf usuliyle satışa çıkarılmıştır. 'Şartna- İcut me ve nümunesini görm ek istiyenlerin hara mü- düriyeti ile mezkür borsa komiserliklerine ve sa- tuşa iştirak edeceklerin de 16 mart 932 çarşamba günü saat on beşte Azizi ye merkezindeki hara mü düriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları iylân olunur. 3—7644 cumartesi onbeşte Anka; um üdür- 2 dee vü yi va (300,000) adet çovalr silkaya: apılacaktır. Talipleri şartnameyi o Ân- Tasarruj Bir Tasarruf Iesabı Açtırınız Çocuklarınıza Bir a... KUMBARA Alınız, Leipzig Su işleri ikinci daire müdürlü- günden: İzmir vilâyeti dahilinde Kayaş tan Hasan bataklığına ve Gümüş bataklığından Hasan bataklığma açılacak kanalların inşaatı — Sergisi için MeccaniSeyahat Leipzig 1932 ilkbahar sergisi arf usuliyle günü saat 15 te İzmirde sz işle müdüriyetinde ihalesi icra edil mek üzere münakasaya vazolün- muştur. taklıkta ve (30009. M*) kuruda haf- riyet ile“ (500 M*) deset yapmak tan ibarettir. 2— e aşi 661 ik ka) Pi E ve Mi şart Ankara Valiliğinden: Vilâyet telefonları için lüzum görülen bin adet çam direğine ti Tip çıkmadığından dolayı 14 mart 932 tarihine kadar h ve perşembe günleri saat üçte zu hur edecek taliplerle pazarlık yapı Yacaktır. ei ar sy m tir. Şeraiti emi için her gün vilâyet encümeni daimi 200 — Tali; EE şartname, pr. je ir mektubu sürelerini gör- etmek üzere her arar isti, | Bedeli keşfi 271 buşuk İsim iri iri #reeygaerimn yenler balâda sk e enini mii İderyiri Kiye ii om iriyeie menenin yüzde yedi buçuğu ni: e a t üzerinde 12a- | pey akçesi ve teklif mektuplarını yev hat e ampae de 22 sün mi ihale 3 2 932 EM günü sa; pan De stasi asiyonunda Kaşka 3—768e 1 — Ameliyat (35000 M*) ba-|dairolar şı namesi eni ve döğyekdiki mev e umünesine tevfikan tanzim lüğünden: i etki teklifnamelerini yuka-| — Köymeti Muhammenesi i Tıda yazılı saata kadar mezkür su sig ileri müdüriyetine tevdi. etmeli- Beyoğlunda Pangaltığa Marbiye cad dirler. desinde cedit 6İ-63 numaralı takriben — Talipler baladaki meka-| 450 zira terbiinde n dire nazaran e edecekleri fi- | riben 60 zira bahçesi o Ri atlara göre liğinin yüzde | bi kattan ibaret hate all di back a arma ii en Hinat; | Koridor 9 oda we diğer e e ETA tamamı 9" ita müdeetle ve sna et e mü- Tafsilat. pe seyahat acentaları İstanbulda #alıri mümessili: Mühendis X “ZECKSER, X gi 10 Mart 1932 de spor le evazımatı ve mefi ergisi 3— Tü peer şişe fabrikası yapmak arzu edenlere 25.000. 000 şişe; ispirto ve tarimraru text! Ankara LER İN: UMUME MÜDÜRLÜ Mm GÜNDEN: vam Türkiye inşa edilecek yeni | o Necatibey caddesinde bir fabrikada imâl edilmek şartile yirmi yat aim a beş milyon şişe almacaktır Şişele- | İr 032 perşi rin şekli mubayaasile fabrikanın tesisine nü İhale çene öze bi i Galâtağa kefeli han- i artname da ille müdürlükten, ve İzmir baş müdüriyetlerin-| meni ri On lira mukabilinde tedarik olimği rı ilan 3—7437 y Bi Evkaf Mi üdür- | bir bap apartı 2 yat 88 tarihinden İbre dör hf Valiliğinden: - | nü saat 14 te Çemberlitaşta İstanbul Ev- kaf Müdüriyeti binasmda mü kil! rajti at cncümenine tevdi evlemeleri ilan ni vilâyet olunuz. 3 ilan

Bu sayıdan diğer sayfalar: