18 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

18 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Aoki kri Tiiriye “ei Riya öl de “© ğıdâ hizmetli olupta askeri ksçk ehiiyötnameyi-haiz 322. 326 do; irak ve bünlarla muameleye tabi piyade ve leva zum gi ema in sn ih- olduğundan 26 şubat 932 tarihinde As- kerlik şubesine müracaatları iylân olu- idd va MAHKEME İE'CRA ç / kara 3 üncü Sulh Hukuk mii en: Hacı Ayvaz eye öç ük re Al i 2d Giles el o müzayede" yi er aya ki kâketi lisaniyesi 2 İYLAN;- Harbiye .Mektebine Balebe İlay vesKabul Edilecektir.” ebe almacak talebe ..M. V. tensip olunacak “htiyağıı niğbötinde, dir. devre! li nakdin olduğu;Maarif, muüsaddak Türk veya Ecn tepler mezunu olmak ve yahut hu ahsi olara gördüği nü e imtihanı Mk. ia dair mi etname ibraz eti e e ürk di- La 8 lise; veya yelletiner ayni derecede dalin il sreii ; line tam a bulunm yaşmı bitirmiş ve sıhhat bibi müsait bulunm e kumanda sekte verecek re bulunanlar alır- — Kusursuz hi tavır ve ah- La ve seciye sahibi olmak. e Ki Kleiş » ve E — Ailesi hiç bi sui hal ve yp iş 14 EM > şöhret sahibi olmamak. —— karrlaştnl e — Birinci ERİN şartları almak arzu edenleri a hazır bü olanlardan İstanbul'da bulu- bulunmaları tekrar ea nanlar her sene mart başmda doğ- 3—7739 ne doğruya Harbiye mektebi danlığına ve İstanbul > Ankara Asliye Birinci Hukuk li bulunanlar bulundukları ma- ee emi U jbal i en bitvük askeri kuman- ul İenumi i ” Müddelaleyh: Kurtuluş mahallesinde krş askerlik e ii Şar rm e mi vi Po e iebiile haiz ii Osman oğlu Mehmet E e istida ile sar ederler Aleyhinize ikame olunan butlânı ta-' alarma şu uı kâğıt ve vesika Da lâk davasının tahkiykat günü 10-3-932, vi perşembe saat 10 a tayin kılınmış oldu-! — Nüfus teskeresi, hüviyet i mezkürde mahkemei asli- , cüzdanı veya resmen musaddak manız aksi Mİ hukuk vi kanununun 398 inci maddesine tevfikan devam b iylânen tebliğ olunur. Ankara Asliye Ceza Mahke- esinden : emesine gelmesi meskenini göstermesi iylânen ihtar olu- ri nur. 3—7752 Ankara Asliye Birinci Mik Mabkemesinden ; ceğine dir ile üsaddak sıhhat ve e vesikalar (aşı imiz ol is askeri tabipi €ccnen aşı Mi 2 ezun bulundukları mek- ştebin lenmesi hususi suret- te lise tahsilini görüpte lise ve kalorya imtihanmı muvaffaki- etle kle dair her hangi bir isenin baka! alorya şehadetnamesi- elin Hilgere Vel BE TELE k vii Seri izl Yeni Sinemada; iki EŞ ÜİK iüiği İİyedrrye Ni SLANI ikiZ (Esrinensi halnbibatı ZN EİN l | Amerika biye kuvvetlerinin iş- ri Fransızca sözlü şarkılı fevkalâde | tiraki ile yapıla thiş deniz mu- heyecanlı filim İ harebeleri ve A s : leri, i R ğ İngilizce, Almanca ve İspanyolca -İi M: Gabriel Gabrio ve Gina Manes. Georg O, Brien Marrion Lessing. İlâveten: Foks dünya havadisleri. İlâveten: dünya havadisleri. b ü EEE EEE lan Zonguldak Belediye Riyasetinden: Ankara, Istanbul, Zonguldak Bele- fikan Zonguldak Şehir Imar ve Hudut” Haritasını Yapmağa Talip Olacakların Gazeteniz ile ilan Tarihinden itibaren lere Müracaat Eylemeleri Lüzümü ilan Olunur. 3- ilan Zongudak Belediye Riyasetinden: Zonguldak'ta Yaptırılacak Beton “Arme iskelenin Proje ve Keşiflerinin ihzarına Ait Tanzim Edilen Şartname D — Mektebe ein ia takdirde askeri kanı ları ve talimat imatları temamen ve aynen teahhüt senedi saralı, uyku halinde gezer, e talığı- be k ve çırpınmal si na mübtela olmadıklarına di taliplerin velilet ıitname- m tazmin ettirilir. 3—7585 ile iskele Mahllini ve Civarını Gösterir ” Plân fAnkara ve'lstanbul Belediye Re- isliklerine Gönderilmiştir. Talip Olan Alâkadarların Mezkür Belediyelere Müracaatları Lüzümu ilan Olunur.7695 - ÇIKTI - Yeni Rusya Falih Rıfkı Bey in Yeni Eseri talik Mi olmağa tebliğ makamına kaim ilân olunur. 3—7749 Nafıa Vekâleti: imiz Şeh ri İçme Suyu K “nin nundan 1 Hisarda nkinekinii Köse ve ia ban KOMŞU DEVLET İÇİN DİLİMİZDE YAZILMIŞ İLK TETKİYK. ANKARA BELEDİYESİ gi SÜTUNU. 2 A. Belediye Riyasetin- den: Müsadere edilerek Ni € konulan (13) buçuk teneke gaz ya- ğı müzayede ile satıl KR mil a- lip olanların 12/3, Cumartesi günü saat 15 de Es lediye Encüme- ü 3—7' spelğim için font boru, di: vana, saati (Kontör) ve belent tı ve e Şeri muslukları gt malzeme ile bazı alât ve edevat > alınacaktır. Işbu malzeme ve ir ve edevat tı gru , Gençlik ve halk terbiyesi metotlarını, şehir ve cemiyet hayatının Kızıl Fırkanın En Eyi Tahlili. ON FORMA, 150 KURUŞ. ANKARA'DA ANADOLU MAARİF KÜTÜPHANESİNDE diyelerinde Mevcut Şartnameye Tev- #ir Uç Haftaya Kadar Mezkür Belediye- " tarımı teklif mektubuna in 7 4— İN Sap işicri ikinci dinre amadari- ei “İzmi r vilâyeti dahilinde Kayaş tan Elsan bataklığına ve Gümüş bataklığından Hasan bataklığına açılacak alların inşaatı kapalı izarf ie ve 2mart932 çi kir amba 15 te İzmirde su işleri iyi El nde laa icra edil- ik üzere münakasaya vazolun- şt Ameliyat (350009 ba- yaka ve (30000 M”) VA hai- Se ak A M') deset yapma! ibaret Em — Talipler 661 numaralı ka- tarifatı ve münakasa Şart- names veçhile » ve leş mev munesine tevfikan tanziri çe vekltnamelerin yuka- rıda yi ta kadar mezkür su İşleri 'müdüriyetine miki etmeli- dirler. 3 — Talipler baladaki meka- dire nazaran teklif edecekleri fi- atlara göre bedeli baliğinin yüzde yedi buçuk mr! eminatı je teklif mi mek ve tetkiyk Grek er a ir miüriyecine üzerinde iza: sirtlerir erini ür e atları vi hat sima stiyenlrin. — > 2 yübat si günü e istasyonunda MN İillüin üzümü ilan olunur. | kai 87680 İstanbul Evkaf Müdür- lüğünden ini Mümine Beyoğlunda Darciki Harbiye cad desinde cedit 61-63 numaralı | takriben 450 zira pcişikilnde ği arkasında tak- riben -a bahçesi olan maa asma kat katında ; m partımanıı ta müddetle ve kapa zayedeye konm menenin pey e ve ei m ruplarını yev- mi ih 2 per: di- dü saat e te e ir bora istanbul Ev- idüri e: ere encümenine e Yi meleri ilan olunu! n a ra Valiliğinden: Necatibey caddesinde yenibah- çede mam 23,25,32,33,34 numar: ir maş zalar 3 mart 932 perşembe SATILM AKTADIR AZEM EKER saya konul: muştur. ,Talip olanların b Gr için hergün encü 6ma e a m a N vilây: ik leke müracaatla m a Sİ Pa e iriyeini. ait mü- ie İçme Şira Roemlayon Tü ki C T h ı t M k olmu. yer. hür yap- | mahsusasmda icra edilecektir ur ıye um urıye er ez Anki a Valili İla ii rini hükmi | o Teklifnameler taliplerden a meki yoktur. 3—7746 |rilan k kat teminat Bankasindan: öinden: Zayi Tasdikname de dp edilen tarz ve mikdarlarda Bedeli keşfi e buçuk alice > ecektir. Tür! e Cümhuriyet Merkez hisse gezi ikinci er leyin mektebini , la , 22 Eylül 340 tarihinde Ankara "Talipler şartname aksini teşkil eden e 30 bedellerinin 1715 num un ve lisesinin 9 ncu sınıfı dan idi çe le in Komisyon fen büro-| nizamnamei esasinin 23 üncü maddesine tevfikan 1 Şubat 1932 tari Sak iş ii 143 tasdi! racaatla mutalea ve tetkik birdi itibaren 1 Mart 1932 akşamma kadar tediyesi lüzumu ilan) ihale edilmek üze: zayi ettiğimden yenisini Lüle edebilirler ve arzu edenler matbu il işti, konulmuştur. dan ve diği e ükmü yoktur. O(takımmı 1.Şubat.932 tarihinden ei ikinci Bere bedellerinin tahsil müddeti bu kere mezkür| raiti anlamak 1 Muharrem itibaren beş Lira mukabilinde Ko- ei kanuniyenin son fıkrasına tevfikan 1 Ai 1932 akşamma|ni vilâyet kalemine mür. 3—7744 işden alabilirler, 3—7466 e edilmiş olduğ ğefak keyfiyet ilan olunı 3m ilan ol

Bu sayıdan diğer sayfalar: