18 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

18 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 3806: ON ÜÇÜNCÜ SENE. 'BEmzikli Kadınlar: Şark Malt Hülasasını Kullanınız. mi Çoğaitacak e erinin Kuvvet Verecek Yegâne ilaçtır. İire Belediye Rıyasetinden: Su tesisatı i ice kapalı zarf ve' buçuk ay müddetle ve riayeni pazarlık usulleriyle münaka-| zarf usuliyle münakasaya v: saya Yer şmmazi alde ihalesi- oo Ri ne imkân bulunmıyan kasaba- — Proje ve pilanları gör- ve yapılan tadilatı ö » kasa sam te içeri mek istiyen talipler e pe yda bu “emi ze malracant etmelidirler. i beş ALAN LIVIL İİ UL İ PERŞEMBE 18 ŞUBAT 1932 ilan IVLILURZİ EZ izm ikame Okturda makbuz- | © HER YERDE 5 KURUŞ Maraş yilayeti Daimi hhi ramak bilicra mezkür tesisat| lira bedeli mukabilinde su tesi roje ve seyre tahtın | satının proje ve münakasa dos da a 12 932 tarihin-| yalarından bir lili gönde- den 163932 Alli badi bir | rilir, — 7670 - Finkara Nafıa Su işleri Müdürlüğünden Yi edilmiştir. hükümleri yoktur. Şakir biraderler. (Halk) pasta salonu 68 26 6-930 222 56-90 # 8-6-930 1679 10-6-930 1749 30-6-930 1961 306-930 1992 28-6-9: 1994 28-6-930 94 28-6-930 2 5-7-930 2618 12-7-930 2934 17-7-930 4162 6-8-930 4469 12-8-930 4690 13-8-930 90 13-8-930 4731 16-8-930 5602 18-8-930 6039 18-8-930 6072 18-8-930 6382 8-8-930 7057 16-9-930 7064 22-9-930 7394 29-9-931 7413 110-930 841 15-10-930 8 11-10-9. encümeninden; Vilayet yollarının beher kilometresi altmış lira be- ye 205 a kapalı zarfla ve 59 gün müddet- dediiriştir. Inisan 932 tarihinde Gale e ilen icra e Talip em ei amil üzere her vilayet daimi encü . kalemine müracaatları iylân öle — 7748 Heyeti umumiye ilanı Akşehir bankasından Nizamnamei dahilinin 23 üncü t kanu! nun 361 inci maddeleri ahkâmına tevilinik ee heyeti umumy: esi 28 mart 932 ta rihine müsadif pazar- n ikide banka merkez inde duhuliyer varakalarını almaları lüzumu iylân olunur Ruznameı muzakerat 1 — Heyeti idare layihası ve mürakip raporlarının kıraati. 2 — 931 senesi iğne pe tasdik ve hissei ağ a n e © kabul v heyeti idare hir murakiplerin il 3— Müddetleri hitam bulan yeti idare ie Abdürreşit Zade mm re) ii Il Zade Haşim, 18 MERSİN POSTASI. (İnebolu) 19 şubat cuma 10 da. Bedeli keşfi 876 lira 27 k — icar odası vesikası, | <7 1-10:930 Me e e Şe e İN lk iki Sai » A ustafa Hamdi Efendilerin ye: â ii ibaret olan akköprü bendi Z Ss İktidarı fenni vesikalarını, 9438 10-10-930 mitihabı. yerlerine dört azânın analı mehaz inşaatı on gün mi İhale komisyonuna ibraz eyle- e eş 3 de ve aleni Eze usuliyle ! ae i i 2-11-930 4 — Sermayei şirketin yüzde onuna muadil yani yüz münakasaya V. Imiştir. ÇE 21 ba di 11-930 — liralık hisseye malik olan hissedaran tarafından i rn iştirak Mleeek ia Münal RR esi | © yozaş 6-11-930 erilen ie 2— — 932 2 tarihli lâyihanm kıra kıraati. ti. 3— 7743 “— iplerin Haşim emiri 10235 6-11-930 e Z - si 6 liradan ibaret teminatı culuk odamda Si edilecektir. P- 10312 9-11930 roje i görmek is| © 10797 3-11-930 a. < ra baliğ olan ve hüküme a e tiyenler her gün p onda suiş| 10799 3-11-930 Ankara MüstakK il andarma ber bankalardan birinin teminat | leri müdürlüğüne ki ai Zi e 10802 5-11-930 # mektuplarını, er. 3—77! 11092 15-11-930 w ipa an Tabur Kumandanlığından: N 7 7 11-930 | ).İ ). Y . ma İ eme yo le Sade yağ, odun me ön münakasası. iü . DE e ara Mustakil Janda yö n veli Dİ ER için (400) kilo » » 2 sade yağ ile (25000) kilo odun ve(1200) kilo Ot aleni münakasa sure d 4) 1 r sI | 1 ( le n — 27-11-930 tile 8 Mart 932 Tarihine müsadifSalı günü saat 14 ip Vilâyette mü b Kğ teşel kil komisyo n tarafı ndan mübayaa edilecektir. lanlar Konya-Yenice hattının 305-900ve 311 inci kilometrelerindeki taş yirmi arti Mn lira emvale ocaklardan çıkarılacak Here eN mik'abı balastın ihraciye zag 74200 ameyi görmek imi hergün Tabur mdanlığna müra “ sinin ee 212000 mi etmeleri ilân olun 3—7740 © Ankarada İdare merkezinde atki e İL AK e 1 Tafsilat Ankara, Haydarpaşave Konya veznelerinde ikişer lira 124 p X TI B üdür .. uz d o rukanilinde satılan şartnamelerdeyazılı ıdır. 3—7741 sn İL dalı aş m u rlü g U n en . Se. hen) 15 Şubattan iytibaren Macaristan'ın tekmil şe- 1-931 , Il I avacı | ı LR ve a) yor 19534 284-031 hirleriyle telefon muhav eresine başlanmıştır. Ne | > Üç dakiyka mükâleme ücreti 550 kuruştur. Şim- En son çıkan 65 bis çi Dali İçineleki Yek PE. 5863 412.930 dilik ierlcsi ve tenzilat lı ne; Bi kabul e- mak; en 3 4-12-930 TE TAYYARE KURTARANPARAŞÜTLER. 9272 64-931 dilemez İmez. 3 - 7742 1272 6-4-931 64931 Ankara Tapu ii Aranıyor. 3—7750 ei 1 Türkçe, Fransızca, Almanca, gilizce eyi bien ve vala eden i > SEYRİSEFAİN. Mahallesi: Allettin a İZMİR - PİRE - İSKENDERİYE Sokağı: Dıdar , Hakimiyeti Milliye ilan me- POSTASI. Cinsi: Hane Z sa ki O (Eğe) 23 şubat salı 11 de. e yi TRABZON POSTASI. Emlâk No 13-55 A k E k f (Cümhuriyet) 24 şubat çarşamba! Evrakı müsbite : mahalle ilmühaberi, nı ara v d de senii tasarruftan bul e İbrahim oğlu Halil veresesi tara- ul senedi almacağından mez » İder: günü bâlâda hududu yazılı müdür ye bu rlüğün TASI. (Gülnihal) cumartesi, salr perşem be 17 de. KARABİGA POSTASI. (Bandırma) cumartesi, çarşamba 1 de. KARA ee ve KURTDERELİYE Mr imani Frans şampiy: demir kolları İİ arasında mağlüp eden Kara Al mi ve ea yi yı İİ Kurtdereliyi kati TANİDIM? MUDANYA POSTASI. (Antalya) pazar, çarşamba 9 30 da Galata ve İdare rrhtrmından kalkar- lar. 3—7615 Yazan: Celâl DAVUT. Mrkya Erkriri hakkın alakadar olanlar varsa tahkikat - sakaliyede bulunacak © memir yiya| | Etimesutta yi ge 1 numar ara tapu müdüriyetine evrakı müş |ralı firm: pazarlık sı Di iy birlikte müracaatı lüzumu | verilecektir. Takipleri 7 2.932 ilan olunı perşi e günü saat i5 te Ankara 3—7745 Evkaf müdürlüğüne müracaatlar —— 3—77 | in Sahibi: İZ RIFKI Umumi Neşi ı İdare eden: seçili 4 ı Caddesi Civarında ” Kiralık Oda. Elektrik, su tesisatı. Işıklar çeşide Hanımlar İç ğe karşısında 3 No. 1 Hane birinci İzi mi) raci Nİ Hakimi- yeti ei Matbaasında Basılmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: