11 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

11 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

0 mayan SAYIFA 4 / —. |İMemleket postası| Samsun'da Tenezzüh trenleri. asi) — Demiryolu idaresi pek alâkah e baret em u İ yetin 1934 senesi - | susat İzmir'de arı ve kü - mes hayvanları ye - tiştirme cemiyeti senelik kongresi. Pimli ca reisi İzmir o Ki- - Paşanm riyaseti altmda senesi iken iğde “ ii damlar. Yolcalarm sy b kıs. müzakere ve bir karar altma al ir Paşam vi kap” ük kâtip seçil- i ya erer bir e v sile 'ya eki Akşamı se: başka a ve hesa- okundu. | © bat hulasası Ali Bey Badel dikten » sonra iğ milim işik olan | yet vardır. Bi ri yapt Sözlerine a eden — “Bunu inde de bir men ığımız tecrübeler n. ticesinde veri ze ve gerek Ve cinsleri uyduğu, hem il - HAKİMİYETİ MİLLİYE Ti TEMMUZ 1934 ÇARŞANILI Dabbey tavuk istasyonundan bir görünüş. bei de arı ve kümes yea ya cemiyetinin yaptırdığı fenni kümesler. M i 1 irleri kendi hükümetleri bir sie gönderilmesine makamdan a. ai İstenme: ve mezkâr namma Ankara mi — Baytar Beylerin hastalıklar, Ha -İ; Bunu hiye, Reisicümhur Gazi . | ler, müteakip heyeti umumiye ya za iii ra önünde eğ isi ra da Zühtü Be- devam edile | yukarda 6 teklifi olduğu gibi kabul ld Murakabe e Re- Ser tırlar na dün Berlin hükümetinden bir iz yaptılar. Usul ve metotları endişelere hak veren bir rejime alman mr etinin işime üphesi hu okunan na hakkınd sorula | diği, het alel verdiği vr san ağanın Menemen'de yaptığı arıcılık ve ali cak bir şeyin mevcut olup olmadığmı Va-|tir- Yerli ymm çok güzel me | Sufter Beyin de tavşancılık üzerine umumu | un başvekilin harel li Paşa iyeden sordu. Bunun |(ezler meydana getirilel Lilceği de Bek tenvir etmelerine ve eriği bilhassa | grafi üzerine azadan muallim Çetin Biyel si | ii elm dünyanm en mühim tipi olan Anka ân mali ki Barlar Kirin vak Tapa rape porların ol gibi kabul edilmesi. Diyerek hali harda mevcut olan istas | şanı cinsinin Maki dair all, ma bii iz alanin inim ni teklif etti ve işbu teklif Rehsi Cümhurunun dün Başvekil muavini ce kabul ve sıhhat ve bakım vi şükranla zikret. Fon Salik KU Papen'in isti tün baml Akalay m bugünkü vaziyeti hak kında bir fikir edinmek için yegâne sarih vakalardır. Rejimde ordunun nüfuzu bademi hatle teessüs etmiştir. Ordu. sc; leri ve ri er Mareşal e a vi sadakat, son aylarda mas, ilktatörlüğü m bin i Hazretlerine, retlerine, Başvekil İsmet Paşa ya ve Mali Bundan sonra mesaimizde daha sistema pi pe lr e son Bı ile Fi dikkatli al j Geek isi ın delâlletini Ki aşağı kan m karar altıma alındı: Bey ia sergi a İREM i b ema a Başa lk tenezsüik Meni hazekel ederken | ememiyece tasvip ve Haha edildi. > olak yi ank sekorlara tenezzül treni hareket ederken. Desin se ban ln yi | çalma | ep, Satin ve Küm A Be bir tenezzüh katarı da bütün bu yolcuları| çen seneki çalışmasın mevzuu bahsederek |rma a ıkmdan alâka gös Samsun'a adr İl'i tele umul - | 1933 — 1934 a idare heyetini ça: | ereceği. İste köz buruzlarıı bir Iden Ta e iyelenia ezanla de || Kokanlığındam ve göserdiği i i dil ee ve Kin A Kl lap edildi, anki Yalan” N deh lardaki | etiyle başlyacağı. Çinli e x Re- hu Reisicümhur Gazi ün: iie e dini olarak aşağıdaki iyzahatı İni “Rodaylant x yeri, ve “Lego Bap İsmet yan Ziraat Vekili Muh- burada © mutat seferlerinde ri ağ için (30) ki- $ se Arkadaşlar, iş kolay değildir., sözle erine bitabesine başlıyan müşar. ley, an “Le | meşgul eden gani otoritesini hissettir mek ve inin yaşadığı vahinr m mü bir tarzda hareket etmel x yerli, , ıgorn x Viyandot,, arasmda yapılan sistematik ll eşi zitesi çok vi Bu yüzdendir ki bir çok yolcular, bi calarda eeimek iyeeiyle le beraberlerind. — eşyalar için kendi bile, paralarının misli € | aldığın v ve bu hususta da İzmirdeki bir meğe mecbar kalman Büyük bir take de- miş çi Ken Borgamız, Kuşadası, Ankara ve yerlerdeki | teşekküllerden eli a programında çak esse bir mevki mii deki cemiye ran hay müşahede mükerrer iseribeerle ak alim hürmet tek telgrafları çekildi. İçtimaa saat 18,40 ta nihayet verildi. k im r. Elindenbar 'un tasvibiyle, | ordu erkânının, Hi kıtalarını. rolünü ahit ettürdikleri doğru Yabancı postası, Alman MARET ise bunle- le de sirayet etmek tehlikesini gösteren bi : tazyiklere nihayet vermesi için teşeb- tta bulunmuş olması da doğru tlakki bile Rivayet edildiği va Fon Paz pen'in m Bayağı yol e pi 3 Fiz edilmiştir. Bu meyanda da: mu: alar iyle fenni ni giri Ve |Recep Beyin tavukçulukta, İzmir k 4 tar, 30 hi vel i li Gi i, yolcu eşyalarma da teşmil ei e sapa Tim mektebi sabiha i Gb hi Pp areden istemek hakkımızı edi. Ra- ya, başmuallimi Ali R i ek E len 600 di EE mer di rm a ANL ie in iy min 2005 ün; — By iğ ik Gilan ime ik yüksek v ve şuurlu mekte devam ediyor; bugüne kadar ne iz kendisi de 3 gün sıkı bir nezaret a siya 7" İçalşmalarma misal göstererek, bu ine di iz ve fena munmel harti ettirilerek 180 kilo arsenik bir kilo ki | e edi rna a ol akm İİ dani azadan olan munlümlerin deki b ve nin, ve çok mikdarda aspirin ve santünin bu lr zam geldiğini iyzah ekti. ük bir i N ) ka Tunmuştur.. Müs sadere edilen aspi irinler, Ba - yu >> me istasyonundan Tire'ye ri Şehirde İlemiz. yk, Tire, Ke | silâ Il . . ia ver Rodaylant tavuk ve ho- nalpaşa, Urla, Menemen Bor ez m i ihi ik ihti İma ine: gerek e emri sat - | roz: li hazırda 1000 den fazla yavrır yerlerde b üzerin | Yasi dramın b e ne maktan kanuni takibata e rilmiştir. iş omülhakatmdan: dü - dg... | sekildiği, mesuliyetleri tayin edecek vesi- | da kabinenin isinde ÖL bölek seki anlaşılması 0. E. Yenice, Kaymakçı, Birgi, e ei Bey- e lek ya gz cudiyetini açığa Urzurum'da şiddetli yağmurlar A AE MA el yüksek alâkası takdir edildikten Bu karışıklığın mebdeinde, müfrit nazi. | <7) olan Fon Papes'in kabineden çe- v sene İ bes ve lak fr ve : ö yağdı. erdir aa yü çelişeki İç sie ma” el a zi Erzurum, 10 — İk gündenberi Erzurum ya Bergama'nm Kınığı, Köçbeyli ile İzmi: |çi Bi AE ösyö Fon Papen kabineden çekilmiş ağmurlar yağmaktar | çin Kim ve 'Biyenkiln' ve Mei İdile. psa. e e Be M. Fon Nöyrat ve Maliye nazı rk einen eee er Cek Keten Brüi Gnnl irl 0 Ve P ie EN Fosi M de intifa — “ii Mim le yonlarıır. Kim baş ymaallim AN Re) nin & senelik " n di. Hindenbürg'un iytimadını kazanmış imiş Ve bu ği dı enin? yim ve b ey Bayrak tçi Salih Beyin ve k Ma la) ei e lere —— kelimeler de dikkate çok değerli-| ön mehite geniş hizmetleri olam mühendis Se Beye, varma ayak mama m i olmıyan bir | denburg'la yaptığı unun mülkatın metiy - a zamanında mevzun i Di Fransa bugün layık oldu. E > “ai le e irin üzere aşağıdaki h am Rİ m e e m İİ sez not ettirdiler. k ii ğu pe mali Beyin sene 1000 den faz ez olan < vekilin otoritesinden kaybetmesine delil - bunun sebebi müstakil! hava ordusu | pil yettireceğini ve cemiyetin yardımı Bİ eee GmaEE dir. Halen hadiseler sayesinde, Reisicüm- hi sitem sü İlmi eme e de 20 vi ha. öillr. En doğru olm muhtemel kaiy aş e pars Biz bu Da ze sene ba ün bahsettim, kü fi b hü ybetmiş oldukları otoriteyi yeniden el- e hava nazırının hata Zi | Gel 2 ki ie iz g — gönder ilmesine Di İsra vası- 1 on malı ki, mesela yan meclisi e e açıkçası va- tana ihanetle ifade etmiştir. Hulâsa, Fransa, ik müdafaa birler almaktadır. Sulhu temin “mek için kuvvetli bulunmanın şi olduğu eğer bir hakikat ise, sene içinde e imi sar- ir ik milyar İrai ka lar bir , yani dört türk il ile olmak yolunda Fransa tyüz milyon ve en ıştadır. R HAZİM salâhiyetle artık hücum kıtalarının faal kuvvetlerine nz — i : i bakımından çok büyük ve canlı ted- İbir UZ dünyada en kuvvetli| muallim Gi e ürü bi İY öozvalat ti . behsedecektir. Ve nihayet tin lah edildik | effakiyei görülen bütün maallimlere ir > km a v ear im e ii i ELER yi mekan ve yerl il e en ne İn İLME Ek alel: İni ça gr Çünkü 1 için çok şid harek iş olmasıdır. | Gönlü öbel kimdir. Ağ <t-jk Fakat bu di lede hadi ik art | müşkül le tespite imk Tük dr. Bu huhzann müteakip la noktalar ve dar. çünkü sıkıntıda bulunan ve ey hee tmek lâzımdır. Sö; ğtişaşçılı indi iz i iü siye yim ini i ii ttetl, 5k hi imkân dahiline kg gm ge np, a öl eridi. dahi iştirak edil h rm RE 5 temmuz tarihli TAN'dan

Bu sayıdan diğer sayfalar: