11 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

11 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 8 /” amaa HAKIMIYETİ MİLLİYE Ankara Birası Herkesin Sevdiği ORMAN ÇİFTLİĞİ nın Ankara Birası —— Çok Yakında Çıkıyor. 834. B PHILIPS'in son model BATARYALI Radyoları geldi Türk Philips Ltd. şirketi Ankara Telefon 3722 72487 Fevkalâde Yakacık rakısı e suyu ile iymal en uzun müddet fıçı- larda DİNLENDİRİLMİŞ bi FEVKALADE RAKIDIR. 7—2524 Bir terzi Hanım #ranıyor bir hanmma m Be Müra Mere han. da terzi m in müracaat. 834. B Biçki ve uz ten anlar ihtısaslı | ; vardır. — — 11 TEMMUZ 1934 ÇARŞAMBA Sıhhat ve İçtimai Muavenet Yer kinleni tanbu Vda Fen Fakültesinin (F, 'urtça temin olu- ei yan alkid muaveneti naktiye- de bulunu! ii Kayıt ve kabul EL ve iyiki şunlardır: 1 — Tali arrer ve muvazzah a lerini havi e yağ 5 yan edilen e re hayet (1 eb 1934) Sayi in. öğr a Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine Günierecekler erdir, A - Türkiyı e “Cümhuriyeti tebaasından bulunduğunu na- tık ii cüzdan nr aslı. m devreli lise: in mezun olduklarını mtihanlarını iie mami RAE amel mübeyyin en bi- ele: saddak rı imli bir kıta arda ii stanelerin mensup olduklar valiliklerin Sıhhat ve teri ii bilek reti sağda münderiç noterlikçe musaddak velile velisi ri taraf mi isi bulu: iy kendileri tarafından ve en bir k e Koah 5 emi e dei yirmi kin edil ve tahsillerini ve vx er isimetlerini selini mani bir hastalığı ve ârr- ns bulunanlar kabul edilmezler. — Talinler MN Vekâlete gönderilecek olan me: kür evrak ve vesaikin alındığı adreslerine derhal bildirilece #i gibi isbu evraka nazaran Ki Il edilip Del Imedikleri dahi keza adr--lerina yaktindı > olunac herhat inden tal hi see Gani in de (eyle e mi Gi rih ve uma! e cibince mezkür yurtta geçirdiği ecri) zamanım. nm iki i kadar bir müddetle Sıhha e İçtimai Muavei net Ve- ği ahald — anna met olduğu di e vey a kabul uayyen esini bitirmede en terkepleğiği Ee e Pi . . ” . . Seydişehir pe rimize Li memba suyu için lazım Bn sn çelik boru ve etekrünü tr 4 n 21 gün müddetle ve al la Ste e A tedi: EU EE ak tail ve iğ iğ er il Bazlisebir belediyesine müracaat edilm 7 — Çatalca Müstahkem dul satın alma komisyonundan: taatı aim için ye Ri ze > mak a ri öğre köyünde Satmalm: nakasa ün ve anti — müracaatları. 8582) 7— 2539 Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: — Kabataş'ta inşası mukarrer levazımatı umumiye bi- na ve ambarının inşaatı kapalı zarfla kırdırmağa konulmuş- tur. 2 — Kırdırma şartnamesiyle evrakı fenniyesinin musad- dak suretleri (10) lira mukabilinde Cibalide'ki levazım Mu- hâsibi e Ml ik de Di ere IE, müsadif pazartesi Saat on beste ÖTİeki A Binin Komisyonunda olunacak: a tır, eklif mektupları kanundaki hükümlere göre yu- arda e tayin olunan gün ve Saatten evel Komisyona rik elidir. ırmağa, şartnamenin dördüncü maddesinde ya- zer çi ehir fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak bengi Hr istekli bedelin (4 7,5 ğu olan bm liralık mu- beki teminatı tayin olunan saatten evel teslim etmelidir. — Kırdırma için tayin edilen saatte pa re Âdet olan zabıt e dolduru! tan ene is bir teklif kabul edilmez. (331 7 Sandıklı Belediye Riyasetinden elzem inşası mukarrer bulunan. beher metre tuli 474 kuru hit, zamın, mütek: ve müşarühileyh Eliz tevdi ve ER ER ( Mg 7— adedi rl w kuruş bedeli keşifli kasab banın muhtel mahallerine yapılacak tahtelarz su hazinesi ve tahtelarz 9 e 80 santi lira 78 ku- yim e e Gn e Si “bedeli keşifli avlama duv: 934 nü saat 15 te ihale edilmek en dan tal a şartnamesini öğren Ankara Vilayet Nafıa , Başmühendisliğinden: e Yahşihan - Keskin 4-376—6-876 kilometreleri arasiyle Kırikkale iltisak yollarının 2520 metre mikâp ham taş ihza- ratı ve 800 metre mikâp mevcut taş nakli bn şfi (4704) liradan ibarettir. İşin Ni hasebile a ih: uayyen günde Yo 7, e ri aldim belediyeye: müracaat ve ilan olunur. (1468) a ale : öleşeinden talip olani münakasa Üni haiz ba k 12-7-934 tarihinde vilayet encümenine ve fa. e ie alm. e Re Na- fra ü isliğine mü . (1428) İstanbul Cümhuriyet Müddeiummiliğinden: anbul ve Üsküdar tevkifhaneleri ve a için r mek ü; e iatira pimi 22 a 234 w Sa tai li e li Ez e e şekkil komis- ai ol TN 7—2597 atları ilan olunur. 7—2563 Adliye Vekâletinden: 1934 mali senesi içinde çıkacak S an hai m i ünü üna- l saat 14 te icra edilecektir. Taliplerin bedeli kli menin yüzde Yi 7 lira <50) kuruşu hamilen mezkür gi ti mübayaat omisy: onu! Ve şar m Ğı aeşriyat müdür! e İstanl müracaat ii ilân olunur. (134 edi buçuğu olan ünde BL Vekâ- nda hazır belini ek AN de Adliye Vekâleti bul'da zım Mi ine 357 Muhterem müşterilerime Yenişehirde ne seyyar dondur - Ss İ N E SINEM A E A cım ne de Sn şubem vardır. leşhur Hasan Paşa İm ee arm Hah di BU GECE BU GUN su GECE | İKULÜP | 7—266: im bi Mİ 3 İki filim birden; in iel ve başmuharriri ER ve Kumru m evrilen - vi Karl tı idare eden yaz: DOLORES DEL RİO'nun en güzel eseri. İle müdürü. NASUHİ ESAT. desi civarmda Da RAN: pa miyeti Milliye matbaasında ba salmıştır. Alayın Kızı ANNY ONDRA'nın kahkaha filmi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: