15 Ağustos 1929 Tarihli Hayat Dergisi Sayfa 15

15 Ağustos 1929 tarihli Hayat Dergisi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ile, yen zehir sonra brom ı ithal eczayı iıgizdir i harp detleri ısule ikeye leyen osma hu izerine SUTetiz husule rabakai tehlike n gaz Orazel- 0,0004 kâfidir. Mir bulunması lerden büyük inci danesi gibi yaşlar Derhal göz- başlar. ve ya mektir. Brc ea luridir. Terkibi : CH ç 3 Chlorazetophenon, beyaz. billundir. Terkibi: e > EN W z CI dir Bunun çaresi ya firar suratla gaz maskesini etmek, geçir- N bil- Br Cn dir. Ge az tehlikeli gıcık veren gazlar bulunmuş ise de bunlar yalnız manevrelerde, ayni zomanda gaz mas- kelerini tecrübe etmek için polis kıta- anda istimal o edilmştir hepsi mayidir. 1— Çhlorazeton(CHCOS > ki bunların noktai zevebanı 1109” 9 — Bromazeton (C ir c OG 100 Br ll zevebanı ie dir. — Halliyeti Brom eteri-C H DU MG ” 160" dir. g 4 — Berzilbiomli GH GC H 2 ö 5 Br 200” dir. 5 — Hyiyibromid- CHHCAH ö 43 9 Br 2209 dir. 2 — Ciğerleri tehlikeye koyan ve batetle zehirleyen sazlar. Bunlardan birincisine Klor tesmiye olunr. Klor, adi havayı nesimi taht wazyikimda sarımtrak renkte, mayi ha- line inkılap eden, boğucu, yara açıcı, gehirli bir gazdır. Havadau 2 X defn daha ağırdır. Klor ile Phosgen ve ! lar harbi umuminin başlan ğıcını ilk defa Almanlar Girefidin cehlikei bir EE olarak istimal edil: tir. On binde bir nisbetinde hava ği bülüacak in tahammül edile mez. Amerika kimyakerlerinin tetki- katına nazaran bir litre havada 3 Mg. bulunacak olursa 30 dakikada bir in- sanı öldürmek için kâlidir. Bunlardan Chlorpikrin ile Nitrochlorform Klora nazaran 4 dela daha zehirlidir. 1309 de mayidir. Nitrochlorform terkibi: — CCIN 0 — dir. Adi derecei © hararette buhar haline geçer. Havadan 9,7 defa dan ağırdır. İki yüz binde bir nisbetinde havada bulunacak olur- sa tahammül imkânsızdır. Bir litra havada 0,8 Mig. kadar bulunursa, ze- vilhayat tarafından 30 dakika teneffüs edildikten sonra, öldürür. Bunlardan bir de (Karbon Oksit Klorit) vardır. Terkibi, C O Cik: Renksiz. 89” de o mayidir. Adi buharları ağırdır, Phosğen, Klor gazına nisbetle 8 defa daha tehlikelidir. Yüz binde bir, ve yahut 004 Me)ı bir lira hava ile mahlut olacak olursa derhal öldürür. 4 — Hamızı Kıyanosma, ve Dichlorathilsültid. Bu iki harp unsuru ayni derecede tesir gösterir. ' Hamızı (o Kiyanosma «HC N) 27 derecei hararette mayi ve adi derecei hararette kuvvetli bu- harlar neşreder. Gaz halinde ki Hamizı Kiyanosma orenksiz oyanar. Tesiri, insanları kuvvetten düşürerek, dimağa tesir eden şiddetli bir a r. Ha- mızı Kiyanosma, Zinnte achlorid ile Aasentrichlorid, bazan Chlorform ile mahlut olarak endaht edilir. GHE z — Cİ 2 G ni € a — Ğİ derecatta boğucu paz neşreder. 9,0 defa havadan Diehlorathilsulfid. Ş temamile kokusuz ve 290 e mavi, 7 yağı Kıvamındadır. Bu cismin tesiri bir saat sonra başlar. Yalnız burun- lara ve ciğerlere tesir etmekle kalmaz, eçsamı ouzviye hüceyratını zehirler. Hatta ayak kaplarından, elbisecen ge- çer, ei müessir harp maddesidir. Hir litra havada 0,07 Mir bulunacak olur: sa 30 dakikadd bir insan öldürür; zehirler. Klor gazitidan 40 defa daha müessirdir. HAYAT,IS. Arsinikin eçsamı uzviye ile imtizacı Arsinik eçsamı uzviye ile birle$- üği zaman tehlikeli ve ayni zamanda İatıf rayıhalı bir gaz neşreder ki en di Dibhenylehlorarsen : A) AsCI, renksiz bil'uridir. 5 : z Milyonda bir nisbetinde havada olsa tehlikelidir, ve bütün gız maskelerin- den geçer, maskenin buna karşı hiç bir tesiri yoktur. Ayni kuvvetteki iki gaz daha vardır ki, ( Dibhenvleyanar- sen > N) AsC€n (C E) As On, ve 72 a lğalir e GH AsCI) İ b 5 2 Amerikada 1928 de Kimyakerler tarafından elde edilen daha tehlikeli dir gaz vardırki, m sen — CI — GC H:CH. AsCI,90 2 derecei hararette mayi. zeytin yağı kıvamında, tıpkı ( Dichlorathyisultid ) müşabih, fakat iki kat daha kuüverli zehirdir. 0,0,4 Me hir litra hava ile mahlut olursa 30 dakikada insanı öl- dürmeğe kâfidir. Görüliyorki hayat mücadelesi in- sanlara ölümün binbir. çeşidini arat maktadır Yaşamak için öldüurmek düsturu ilk insanlardan bu güne kadar ne bir adım terakkı eden, ne bir adım gerileyen bir fikirdir. Temenni olunurki tam manasile medeni bir beşeriyet, hemcinsine ölüm dağıtmak ihtirasını ortadan kuldırmağa muvaffak olsun. Fakat ne zaman? Şimdiye kadar tarih bu hususta bir cereyan kaydetmediği için, bu belki, namütenahidedir. Namütenahi bir zamana kadar insanlar birbirini öldüre öldüre yaşa- mak hakkını kazanacaklardır. Müte- kâmil insanlıkta yerine gayri medeni kalan nokta budur. Kimyaker Hulusi Mehmet

Bu sayıdan diğer sayfalar: