15 Ağustos 1929 Tarihli Hayat Dergisi Sayfa 16

15 Ağustos 1929 tarihli Hayat Dergisi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Eski san'atlardan HAYAT,10. Çiniciliğin menşei “Hulâsa, Mısırlılar dini hislerle bu san'ati te- kâmüle, Fenikeliler de iicari bir şekle soktular., Her içtimai hadise gibi san'at ta cemiyetin mahsulü- dür. Musiki, şiir, resim ve hey- keltiraşi hep maşeri hislerin, mecburiyetlerin tesirinde hayat bulmuştur. İnsanlar tabiatın en çetin ihti- yaçlarını tatmin ile uğraşırken dini hayatın tesirile yekvücut oluyor, mensup oldukları ma- şerin taşan duyğularını taşa, ağaca, toprağa hâkekdiyorlar. En iptidai san'at bekayasını hayretlerle temaşa (ettiğimiz Asya'nın muhteşem mabetleri- ne varıncaya kadar, bütün san - at eserlerini din, ve dini cemi- yet doğurdu. Derüni hamlele- rile coşan insanlar, demirden ve taştan evel toprakla karşı- laştılar. Binaenaleyh diyebiliriz ki demir ve taşı kolaylıkla işle- mesini bilmeyen iptidai devir- lerde, sanatkârlar (o tercihen yumuşak ve mebzul bir surette bulunan balçık üzerinde çalış- tılar, San'aıkârlar sühuletle şekil- ler alan yağlı çamurları, yoğu- tarak, ezerek, ondan ilk tanrı- larını yarattılar. Bidayette yapılan eserler kaba ve her hangi bir çamur- dan imal idilir idi. Bu eserler güneşte kuruyan, yağan yağmurlarla tekrar top- rağa karışan mukavemetsiz ba- zı mabut şekilleri idi.. Fakat tekâmül eden, yavaş yavaş umumileşen toprak işleri bir gün pişirildi ve bu suretle sınai bir şekil alarak bir çok ihtiyaçların taımtnine vasıta ol- du. Çinicilik sanai bir devreye girdikten sonra, tarihte en es- ki medeniyet sahibi olan Mısır san atına rast gelinir. Mısır. çiniciliği, Nil nehri kenarında, İsa'dan 19 asır evel başlamıştı. Afrika'nın pek uzak- larından gelen Nil; geçtiği gra- nitli ve kuartsli arazilerden sürüklediği maddelerle karışık bir çamuru sahillerine döker. Sarı balçıklar gibi demirle ka- rışık olmayan bu çamurlar, Mısır çiniçiliğine başka bir hususiyet vermiştir. Mısır toprak eserleri arasın- da hemen hemen hiç balçıktan mamul bir esere (tesadüf edilmemiştir. Diğer milletler ise bütün toprak işlerini içi demir dolu sarı çamurlardan imal etmişlerdir. Adi balçıklar üç kısma ayrılır: 1 sarı, 2 kır- mızı, 3 siyah. Bu renkler de- mirin azlığına ve çokluğuna göre değişir. Beyaz balçıklar gene üçe ayrılır: 1 sarı lekeli olanlar; bu, demirin mevcudi- yetinden hasıl olur. Z kül renk- liler; bu ikinci kısım tabii ha- diselerle suların çürüttüğü ne- batın tesirinden ileri. gelir. 3 saf ve beyaz olanlardır. Bu ihtiyar Kuarts ( çakmak taşı ) lı dağların toprak haline geleni ve diğer iki kısım balçıklar gibi ecnebi maddelerle karış- mayanıdır. Umumiyetle bu ça- murlar beyaz balçıktırlar, fakat üçüncü nevi olanlar kaolen is- mini taşırlar. Kaolen, porslen imalinde kullanılan ( kıymetli bir maddedir. Mısırlılar pek eskiden bu madenle çalıştılar. Tabii nehir- den çıktığı gibi kullanılan ça- murların nekadar saf olduğunu bilmiyoruz. Bizce malüm olan şu ki Mısır çini âsarı bu, ilk devirlerinde bile mavi bir (Gla- sure) sırı ile örtülü idi. Şu halde Mısır çinicileri (cristalli- ser) cam haline gelecek mad- deleri de biliyorlardı. Mısır çiniciliği (sait) devrine kadar tasadüfi ihtiralarla devam ettikten sonra kuvvetli bir tek- nik ile ilmi bir sahaya döküldü. (Sait) devrinde Mısır atel- yeleri yüksek derecelere mu- kavemet edecek furun, vazo imali için torna statüctte dö- kecek taş veya çini kalıplara maliktirler. (Gene bu devirde Mısırılar yeni sır terkıpleri, boyalar buldular. Hulâsa, bu devirdeki terak- kiyi daha iyi anlatabilmek ve doğru bir fikir verebilmek için (1). mr Alex Bogniard tarafın: U mr A, Bogniard on beşinci (İ e Sevre) manifakture" ünün | i idi. (Les orlgimes de Matş cöramigue Eseri meşhurdur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: