1 Ekim 1934 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 9

1 Ekim 1934 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

le- vele bilir yenemiyeceğine şüphemiz yoktur. Türk inkılâp münmevverlizği inkılâba inandığı kadar, o inkılabı idare edenin, en beklenme- yen anlarda ve daima tecelli eden bu ananevi kahramanlık ah- lâkına da daima inandı. Bu neslin tarihi bu innışın hezimetini hiç bir zaman kaydetmediği gibi, bundan sonra da kaydetmiye- cektir. Filhakika devletçilik aleyhtarlığı, bütün büyük prensip- lere karşı tarihin her devrinde, dünün ve bugünün bütün inkı- lâplarında görüldüğü gibi zahiren uysal ve makuldur, cçünkü sinsidir. Fakat kendi idealini ve heyecanını bir takım günlük ve pespaye menfaatların dar çerçevesinden almayıp, büyük iş- lere ve milli hedeflere inanısın söndürülemez atesşinden alan inkaılâp insanının sesi, sinsi ve uysal uyuyor tarinizimden her za- man daha makuldur. Kaldı ki bizim için devletçilik eski ordulaşmış millat vejiminin modern şartlar ve zaruretler altında tecelli etmiş bir şeklidir. Türk milleti için ise ordulaşmış millet rejimi milli tarihimizin bilinen, hattâ bilinmeyipte sezilen esatiri devirlerindenberi asil olan, daimi olan bir milli hayat tarzıdır. Türk milleti cen yüce eserlerini daima ordulaşmış bir millet çerçevesi içinde verdi ve onun haricine çıktığı gün daima dağıldı. Lâtin millet- lerinin, Angolosakson irkının ve yeni Amerikan milletinin ta- rihi teşekküllerinden esas olan ve bu teşekküllere damgasını vuran endividüalist kayıt ve şartların bir tanesini bile Türk milletinin tarihi teşekkülünde bulamayız. Bugünkü boş ve mil- letçe millet menfaatları için işlenmeye muhtaç geniş Türkiye toprakları üstünde kalabalık, karnı tok, sırti pek, yüzü ve gönlü şen ve devrin en ileri tekniki ile teçhizatlanmış millet tezatsız rejimini de yine ordulaşmış bir millet nizamı verebilir. Bunun içindir ki, devletçilik nizamı, ardulaşmış millet nizamı- dır ve bu nizam, tarihin bilinmeyen devirlerdenberi bizim mil- letimizin, öz ve kendine has milli nizamıdır!. Hulâsa devletçilik prensibinin milli rejimimizin ve milli hu- susiyetlerimizin temel prensiplerinden biri olmak itibarile her şeyden evvel haysiyet ve itibarın korumak ve yükseltmek g

Bu sayıdan diğer sayfalar: