2 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10

2 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

” | Y—HURUN ZMAYISISI ar | gp EEE ALA EŞLİ ——a .DİYANGA, ANGEŞİ | TSEN FLY-SPRAY Şüphe yok ki “dünyanın en — : sa 7 ÜN DOĞARKEN (| bü yali sgmancımdr Değerli ya- Sinekleri, Sivrisinekleri, Güveleti, Pireleri, “Tahtakuruları, m 7 İİ zıcımız Süreya Sami Berkem ta- Hamamböcekleri, depo edilmiş yün ve: tütünlere musalla 7 e ae Varian SİLK süfrelerini ve yumurtalarını kâmilen yıldırım süratile kökünden ina 7 BA SELLERİ,, ile kler Amerikanın ALL. UN fabrikanın maruf ve dünyanm ye” Y romanı bu büyük romancının ! fında milyon lan e güzel eserleridir. Bunları Eri kökeni FLY SPRAY | Nam mayiini kullanınız. Hiçbir taraf- İstanbul İkinci İcra Memurluğun- an: | Paraya çevrilmesine karar verilen Pangaltında İki sokağında 91 nu maralı evde Ar ha Dia ET” ÜMİT, HAKİKATİ « OLUR çi erbil li acak memu. ALL - NU markasına dikkat ediniz. Aldanmaymız. * Bir pe ru tz a ağı ilân olunur € CV. Ne. 21941) Dr Kğ Soğuk hava tesisatı li iktısat Vekâleti NIŞANYAN Türkofisten: tatmin ektir, nbul Ecza deposu, Aşirefendi cadde Hastalarını hergün em a kadar , ii İİ Beyoğlu, r an oteli a | İzmirden başlıyarak « memleketin muhtelif yerlerinde tesis Aİ JR alektep s maralı mua-' İl min hava depoları Ma a alâkadarların teklif yapmaları için Dea yi a ii öüeü tarihine kadar İktısat akil kara il verilmiş olan ne y 7 | Memzm Tel: 4084: e MA AE nie Belit KORMAın Kahst Satınalma Komisyonundan: n (4000) kilim m » sl 1. —'Bir tanesine (340) kuruş kıymet biçile tutulmak şartiyle kapalı zarftan pazarlığ, günü saat (10) da satın e pi ar 2 tal RU ilen 12 —6 — 9 1 l z Bi mm gil mü ayi siğasiğek olan bu pazari” n : ai ae ama kanu & yazılı vesika, (1020) liralık ilk te ini l G5 EEYE, Yy PN AŞ işletme ngiliz bii a a Banka aile ei gün ve saatte komisyona başv: ir ol arasında olan bu eser Ulus ne$- riyatı ar a imam Umum idaresi ilânları Jandarma genel komutanlığı Anki | sereni Ea komisyonundan: | Bir ikileme ğa kürü ze biçilen Ki den 2200) kiloya da p ni — 1937 cuma günü saat (10) Muhammen bedeli 1686 lira olan muhtelif elYatta 650 adet konturplak 10/5 937 Pazartesi günü saat 10 da Haydarpasada gar binası dahilindeki Komisyon çık eksiltme ile satın alınacaktır. — ilmi Felsefe Dün ve Yarin Kitaplarındandır şe Kk istiyenlerin 126 lira 45 varaklı muvakkat teminat verm leri| ve örn uygul a Sayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar | Fiyatı 40 kuruştur İ iltme ei satın kil armalar mamzmemmmmemamen ı lâzımdır. Bu işe ait şartnameler komisyonda parasız link, NN ai idil mlm day pyar o biyik simetilerek bi ön (2450) bi yerleri (20625) kriz k ilk temin nt makbuz veya banka mekt”. #1 Neşriyat Direktörü ii efi il Ti Sevengli > günü saat (ona) kadar komisyona vermiş olmaları. (991) G Gi Tramvay Şirketinden İLÂN İstanbul Tramvay çe i im “Tekmil l şebekede muteberdir,, kaydı bu 1 lunan ve tenzilâtlı tarifeden istifade etmek hakkımı veren kartların mer'iyeti eni tedris senesi başlarigıcına ir uzatıldığını, bu kartları hâmil bulunan yüksek mekteb talebesine bildirilir. DİREKTÖRLÜK yiz giç Müdürlüğünden. Kadıköy , H. - Yalı dalar ve Anadolu hatlarına işleyen vapu kahve sar müs yarn 05 tarihinden itibaren bir sene m lr le açık arttırma ihale edile: rttırma 14/ /Mlayı/ 1937 cuma günü efler encümeninde saat 15 te başlıyarak 16 da ihalesi yapı al ileri şartnameyi görmek Üzere her gün eri şefliğine ve arttırma için de 467,5 güvenme b encüme- | ne, gelmeler (2432) | | Jandarma genel komutanlığı Ankara| satınalma komisyonundan Bir tanesine yedi yüz kuruş fiat biçilen yerli bezinden yapılmış iki bin por- tatif çadır 8 — 5 — 1937 cumartesi günü saat onda kapalı zarf eksiltmesile | satın alınacaktır. artnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin (1050) liralık ilk teminat makbuzu veya banka mektubu ile şartnamede yazılı vesikaları mühtevi teklif mektublarını belli gün saat dokuz kadar komisyona vermiş olmaları. (1003). (2273) KURUN — — KURUN — ILAN EYE Ri ABÖNE TARİFESİ | ye ped iŞ MD ei SİRA AYSA Memleket © Memleket santimi 30 ve mm işl İlk EM uh li 250 vie kadar çıkar, Aylık 150 215 Büyü! k devamlı kilişeli, renkli ilân 3 aylık 400 750 | demi pi #yrı indirmeleri yapılır. 6 aylık 750 wee İİ Resmi ilânlarm bir satırı 10 kuruptur Yılık 1400 sw İl ii Mânlar: | Pin üelu 36 ört 50, ilç defası ge, İİİ Tertlesinden Balkanlar için ayda otuzar kor Ji öne yila iş Pl va hür. e düşülür. yo in vie yer Kiran Aylık ân ei il defası beda» Me ya e ir geçen “lânlarm fazla Türkiyenin her posta merkezinde ek beş kuruştan Dali edilir. BURUNA abone yazılır, KURUN hem doğrudan a ye di idare Yerinde, hem Orhanbey Adresini değiştiren aboneler 25 kuruş VAKIT Propaganda Servisi eliyle İli Di öderler. Göndermiyenlerin adresler! İleder. değiştirilmez. e Er are ei ,— rs ii Be OT İN #1 TEE AĞ OI

Bu sayıdan diğer sayfalar: