2 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6

2 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ve e NES — Kay HYE EMPAŞZ Ne 7 Gel ü WEZR ke A e e ek 6 — KURUN 2 MAYIS 1937 bk “telâkki edilmiztir “edildiği gibi - kata büyük bir “ Beyin Ai ORTA Roma, Nisan — Avusturya Baş vekili Şuşnig'in Venedikte Musso- — ver ver geçen haftanın etli siyasi İhddisesi ola» Çünkü bu- le 1 mev- zuubahsolacağı daha evvelden haber verilmişti. En itimad ar n kaynaklar bu mülâkatın R berekoli çerçevesi dahilinde her ik iki eğe yerdi ve Girer bir ederek ilk, <a ve ire ri eden ütün ekonomik meseleler ( tetkik lslasiel Habeşis- tan arazisinden yapabileceği istifa- 'delerin tarzı da görüşülmüş olduğu- nu söylüyorlar. Fakat Avustury: e in böyle yalnız Re) ve ticaret m w için bizzat İtalyaya Eni yerek Romadaki salâhiyettar me- li pek güzel, bütün bu etmek içi madığında ısrar e- İtalyan matbuatınm bu tarzdaki A ne olursa olsun, bu mülâ- eemmiyet atlet- mek istiyenlerin noktai nazarlarını tekzib etmemektedir. talyan siya” nlaşmalar haricine mek yeni veni dostluklar teşeb- büsüne kalkışmıyacağını fevkalâde iş bir surette müdafaa etmek” edirler. Buna misal olmak üzere HAFTALIK HİKÂYELER ye dön diyemedi. Hayır diye. ii r “üstünde, “gene sert lin dönüşü geldi. oğuldamıya başladı, Krm «elemek liker. Bu hissini şöy- İM tevil etti: — Seni kocan bekler, sen oğlanı al ben de biraz sonra gelmeğe gayret ede« rim. Haydi yavrum dedi ben kendimi biraz hasta hissediyorum. Yol gelirken beni çok sarstı. Hakikaten artık kendisinin bir daha yaylaya kay ii zı torunu Yı öndüle, İhtiyar a n — gü iğ yıya işe giden bir. gibi mı zaman devama yasladı. İhtiyar kaptan denize kavuşmuştu; limana uğtıyan gemileri de teftiş edi- istiyor Bu sert, bu kaskatı Him bir türlü alışamıyordu. . Fırt bir gündü, kayıklar sahil. lerin Hire ii öbür sırtına zıplıyor. lardı. O gene İskelede teftiş edecek gemi Mussolini Şuşnig z İtalyan — Alman ire e nm Habsburglarm ir Süller siyasetinin ve $ m Beli anlaşmasınm peiceeiin sildim rin atfetmek istedikleri siyasetten çok farklı. ve ancak ii Re hak Müssolini — Şuş ülâkatı her ne sele Big e ül .üç Romi evleti Küçük e kileri las vas beniz Hasreti —g- sırtından aşarak geminin bordasına Beşi Gemiciler ihtiyarı: Hoş geldin baba diye karşıladı- “Gem iyi baştan başa teftiş ettikten Dalgaların el klara gidecekti. Yediler, içtiler genç ihtiyar bütün gemi it « leri neşe içinde idiler. iyar kaptan susi İh: uz içiyi ze yerine eski hatıralarını Hani İhtiyar kaptan ie ün ne kadar genç - Memi, Söylüyor, mütemadiyen gülü. ağa kalk. Kollarını kıvırdı ve elleriyle, ve süzüle bah- riye çiftetellisi oyna: Altmişını ge- çen bu ihtiyarın eri gemiden geriye dönmek, karaya çıkmak bir acı “idi, meclis nihayete erdiği zaman . Eh sara KE dedi, si süvi ii İl a, dedi, bizim ikinci sü. vari biraz sarar tahanede; sen bi- imle gelsen ne kadar iyi olurdu... kikize her şeyi unuttu. Koynun- daki hekim raporunu ve evde kendisini bekliyen kızını... — Derhal dedi hem biraz hava alı. . Fakat ben bu seferde, bir mülâ- zım 2m kaptım gibi de pri o isterim. Bey baba; bu taylar uzaklaş. bekliyordu. Limana iki bacalı bir gemi geldi. mak, karaları görmemek, yum lira) Yazan : AVRUPADA Vaziyetin düzelmesi için büyük gayretler sarfediliyor a Eee olduğunu, ya- mensub olan de ve si Lam karşı eski muhal. fetleri kalmadığını li Bunla rın münasebetleri günden zelmekte ve bu düzel Mn eni olarak bir takım siyasi neticeler de Meleği ok ecnebi gazetelerde © bihi — Avusturya müzakereler nin Roma protokolü haricine TE ag hakkında agi il tir. Fakat Ne önü tut olan muş ve geniş ihti lay mefhumu içinde bulunmuş- ya Pen çi gin ii in ini yal ve hararetli bir surette mevzi Ci a et- meleri de bir müddetenberi deve; turya — İtalya arasındaki münase- betlerin Bek in olduğu im a işae 'n haberlerin aslı esası olmadığına « en büyük delil telâkki edilmekte: <5 IP Gen (Üstyanı 1 incide) eri lüzumsuz ve bilhassa Muzafferin ken dine ni bütün b opları ezmesi, Gençler Birliği malsın vazi- fesini daima hafifletiyordü. İlk on beş dakikayı Beşikt taşın tazyikile | geçiren Senle edrici bir başladılar inc iie kime ürüş el bir m ha eli Mehmet & Alin “ine verdi. İlk devrenin bundan sonraki kıs- mında Gençler Birliği çok canlı ve müessir bir oyun çıkarmağa başla- mıştı. Yerini bulan paslarla ai bir yun çıkaran ar im hücum pa o bişi ikta: m cok a ve muavin e başlayan zi m da- ima Beşiktaş müdafaasma ider dayanıyordu. Yirminci dakikad Rasim, sol açıktan aldığı” ileri bir pası gene hafif bir vuruşla ikinci defa Mehmet Alinin eline verdi. mamen hâkim olm rin ie mü ii sında Siy: a e Hakkiyı eri akel da Gençlerin Ref Avusturya ai İngiliz | ve muavin hattını daha seri bi gazetelerine Roma toko ünün vaziyete sokmuş ve şbukacimlerini her k fırsatını ihdas yanın da vari olay >. erek ye he Alman itilâfe ci dakikada Gençlerin bir nyaya me iin seri ye deki hücumları bir raki bilecek de ir gruba dahil olmı- | Beşiktaş kalesini e üşkül 2 va yacağını söylemesi de ayni nisbette ziyete soktu. saniye ehemmiyeti haiz olsa gerektir gol ihtimali elan bi Karı mü Bütün bü ei yazdık- | külâtla defeden Beşiktaş müdafaa: ene e mek icab eder a Avr ani dizelaicat için Eee sarfedilmekte » bö olduğu görülmektedir. Bu mesai nin belki pek gecikmiyecek olan ilk i pe neticesi Çekoslovakyanm Roma lr yanaşması şeklinde “a rülece susta siyasi mah- Cc bir tazyika m Yedi ruz Kaldı. nçlerin ir YE güzel o: ki "ke e Beşiktaş kalesi nünde bir) karışıklık ii etti. Bük dan istifade eden sol iç Niyazi, isa- betli bir vuruşla kalenin sağ kö: sinden e ilk golünü vap 6 ktir. B fellerde umumi bir kanaat vardır. SADRI ERT ve bir boşluk içinde kayıp gitmek isti- du. yükseliyor, ve suların bitmiyen uzunlu- ğu Peki Ki görünüyordu. ir hayatın bu çizgiler ardın. gibi oldu. katı toprak üstünde geçen günleri ha - zi i ya DA rk e Ri yu nie denizi gördükçe n beden va gö yal A hissediliyor ve bi etti ke, u ihsa: ndine ge. len bir insan eke alıyordu. Deniz o- nu Sa m sonra genç bir kapta y baba dedi, özeti ak nizl.. aşak” İhtiyar saatlerin nasıl geçtiğini bir Bu nra daha gayretli yi a tutturan Gebeler EM türlü anlıyamamıştı.. Piposunu tüttüre, tüttüre kinik edi. Gözlerini henüz açmamtıştı.. Bir sarsıntı ona e vini oluğunu BİRE Yatağı bir el dan il sonra başka ni bir d ilar gi şm bir duvarlarda ksi bir gölge Bibi uzanıp gidi- yordu. atağın üstünde bağdaş kurdu. Pencereden denize baktı. Berrak su beyaz köpükler > almıştı. Derin. likler Ke nl Fakat vücu- dunda ki bir halsizlik hissetti. Ateşi de vardı. Yatağa uzandı, gözle. ri, karşıki AN Asılı ee ei, pantolonun, hi pi iribi -. muyazi yö er ri la seyre daldı. Ateşi, ii bastır. Öksüremiyordu. Pâltonun, O ceketi spantalonun havlunun rakka: GL ce mil takipretti. Kendini kaybetmişti. Sayıklıyor rdu: Beni vardıyadan durdu. We sanki deniz onu kapladı. Bir kurşun tabut denize salıverildi. (SON) almayın. | İki gün sonra a aşliş el çlerbirliği Beşiktaş Dünkü maçta 2-2 berabere kaldi ilk devreyi hâkim bir o; itirdiler, / ini devreye Sg k biri yunla vap lardır. I km ada ile Bir liği mü ül sayısnı yaptı. ras Bu golden #orira Beşik gi daha nb görüyoruz. Bu madi hücumlardan şaşıra” bozuk bir yor” ki şa ikinci gi; > Bu m3 vr el sim i Tan ; her iki takımın galibiyet ktr, z çaki unun bundan sapi ai e karabilmek için canlı 49 geçti. Fakat bütün bu e ticeyi değiştirmedi ve a5 berabe: m b Geni pF r Birl dında çip içi i Fene yapacaktır. AN B Epe USABAKASİ Çocuk isen m e el 7 Merkezinden: ye van müsabakası bie ye ma; ihlerinde Anka” € ek lardır. Altmordu yarın (bf sporla İZMİRDE DE BERA aragücü ikinc ci Gücün) Doğansporla EZAK Dün ze Yarım tercüme i Fiyatı 40 kur”

Bu sayıdan diğer sayfalar: