2 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9

2 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ma Malı İng, sid i biz ln Jesusa Pujana e Ve terzilik etmekte a İli iht 1m Mig gel iğ nh akkng > e iş kn iü Na tekling. u, biraz sonra, bir Ni yatay eri meye arzolunu > z i ii Büygö bir kr on bin kadından İZİ a verilen kararın geri R bi m in buna itiraz etmiş ve ahkeme onların da aleyhine Nianlısını öldüren genç! iz mahküm olunca.. | bal dava açmıştır İn e 9 İspa, Yay va, Bihay an en can alacak nok. kat mahkeme on bin kişinin is- Beğ yi Asiler, bu şehrin ci-| tidasmı da dinlemiyor ve daha iler My, A İea'yı havi giderek, istidada mahkemeye ve a Mag ndi Bin, k “yerle bir ettikten) nunlarma hak İyi sözler gördü- Ki taş ür 7 ilerliyor ve orası.| ğü için n kadın aleyhinde pe lar, inde bırakmamakla teh-| dava açıyor N yanın her Nikinlisini öldüren genç kız hak- Na bir ma meliri uğu gibi,| kında verilen karar üzerine on bin ki-| iy ara Sahn Sera Vİ ve birçok| şi nasıl ayağa kalkdıysa, on a, Çok ai olmuştur. Bunların! dın nleybimli el açılması da yüz a e hatıra vE utu yardır ve Bilbao pc N detlendiriyor. Artı! yal edir gö 26 deği İspanyanm vin vel Bilbaoda bir ine mahkeme Mei PM bir dansözle al skürüyor" — hâ al mihkem gene hiç bir iti- İDE e erkek her a kulak asmıyor Ve dava açılan on erkes . genç kızı bin kişi Kem kanuni takibata gi- | e m bin be ie açılan) yük tu- | ğı k mede İyisi Bilb: kai deği bütün İrani mahkemeleri Ni işle uğraşmağa başlıyor» aşlıyor ama, kendisi si geliyor ve işin içinden. a oluyor. ine, say adliye sl enin dadına yetiş zareti ii il ilen on bin kişinin ce- d-| yor ve dava edile zalarmın det sonra da Al fedilmesini © ve bu suretle çizi Bolme bir iş hallolunup gidiyor. Dr. Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehastısı yönle de öğle: e rs t (25 tan 6 ya) kadar İstanbulda Divan ğa (104) maca husus! kin hastalarını kabul eder. Salı, cumartesi leri sabahı * e al — ie an ev telefon: mahsustur. Mua; 308. Kışlık fa İzme tal ie ı ve bir müd-| 7© mr lük — ÖĞLE NEŞRİYATI : Saat 12,30 Plâkla 'Türk musikisi, 12.50 Havadis, 13, Beyoğlu Halkevi ik kolu va bir temeli, 14 Son. AKŞAM NEŞRİY. 18,30 Plâkla dans musikisi, 19,30 im Sırrı Tarcan yen ve Saat üzeyy ası) Türk lir Dade CELÂL (ÜUstyamı 1 incide) Ee sonra Müsahipzade Celâl'ın tile İstanbul operet çini oynan mış olan VR bazılarına aid listeler B. a reisliği altındaki musiki eye aral çalınmıştır Bundan sonra Şehremini : Halkevi başkanı kirsüye sl ve Ankaradi lunan muhar: Yaşar o Nabi'nin üsahi, Ri Gi İlel yazıp gön EN duğu yazıyı okumuştur. Daha) onra ek Celâl'ın (Aynaro Kid) isimli eserinin birinci ve sonun, rdeleri alk evi gençleri tarafın. Di em edilmi Bu temsilde me Osman Cemal de Ayman bp zı Gregoryos Tolü- nü oyn; ve esi 5 muvaffa yircilerde güzel bir m Şİ msilden sonra Musahib zade Ce- Tâl alkşlararasında sahneye endi sine m dilmiş verilmiğ; ayni 23) alk di elek saygılarını leri grtermiler 'aplan ilin sonra davetlilere çay ve vi ikram edilmiştir. Sahnemizde uz müddetteneberi meği — eçmiş olan ve birkaç ay sonra n1 bitirip 70. yaşına girecek a nuh biz de saygı İ ATTİ Kutlular, Din uzun ömürler e TiZ. BİRE. (000 M musikisi vel e ği 9-- KURUN 2 MAYIS 1937 Deniz Lisesinde (7 inci sayıfadan devam) | ve d yeğ e Çevik, dikkatli ve| atılgan olmayanlar iyi bir gemic ici ve| msi olamıyacağı gib micilik ve tecek ve ya Her $ı e Lei büyük Türk mik re, r askeri ğun r bu şudur: er Mi otii sarsılmaz salalkğl bağ â bilgilerinizi da- tir Mukabilinde hiçbir varlığınızla MUZ, üstün kuvvetleri yenme Tunuz, İşte asi tm ana, lik 1m Sizlere yeni hayatınızda da iyilikler ve muvaffakiyetler dileyerek veda edir yorumu SATILIK, K NLAR Kenan Ert Kemal Böran, E © Ces lâl Sönmez, Sedad Tahsin, Vedad ön. gün, Şevket Tmaz, Şükran | Özengi ak j Ta Fahrettin Gencay. Me'imed ye , Kat İğ Tü ii Cabir Sarıoğ iş Cahid » Hikmet Çela, Murad Işık, Ataroy, Yunus r. b, “Muzaffer Tayfun, Ce- ki en, Ca Rahmi ren AA ol, doğan, ye Yıldızlar, ee ir çin ip. Diş Doktoru Üübeyt Cumartesinden maada hergün hastalarnı kabul eder. Edirnekapı, Karagümrük Tramvay Durağı No. 95 iRALIK EV, ARSA VE SARE SATILIK ve pil 1 — an nu, müteaddit meyva IK üçükçamlıca <3 denize nazır fevkalâde hava ddesinde Boğaza İstanbula ve dar ve Şen içilir kuyu suyu- öşk ağaçlarını ve ı havi bir k amlar: e kiralık ve hem satılıktır arzu Li Vakıt propa” lat peri e da se: sarık ve KİRALI — Kısıklıda Küçümen ir köşk hem kiralık ve hem satılıktır. çeyi havi b SATILIK ARSA 3 — Kuzguncu SATILIK KAGİR HANE desinde büyük üç odayı bah kta Gazhane adile anılan etrafı duvarlı ve mü- © addit ağaçları ve suyu bulun atılıktır. nan bir arsa ehven fiatla Mi vi İstiklâl caddesine yakın Bekâr sokağında numaralı 9-odalı ba! bahçeli ve ayrıca giz ve çama- talıktır. üm iki odayı havi kâgir hane satıl SATILIK KAGIR HANE e caddesinde kâgir 18-20 odalı iki 7 e Peykhan pılı dört katlı a parlımaı an va sek ve hali hazır SATILIK HANE ARANIYOR 6 — Kadıköyünde Moda caddesi Bahariye Rı72p091 tarafla. lup da salmak isti: rında yeni Y. 'apı ev veya apartımanı © Zi yenler en son fiatlarile bizzat. SATILIK SECCADELER ARANIYOR 7 — Iş ARIYOR 8 — Yüksek Deniz Ticaret Pe şehadet #namesini ni h nulunmuş bir genç çarkçılık v. den çarkçı bul lerin. DİKİŞ MAKİNESİ ARIYOR vman markalı az ku! arasa el veya ayal 9 — Singer veyaNa Az ve ie kullanılmış İs; il ve İsparta seccadesi parta 2.70 X 4 boyunda halı i olanlar bizzat. bi meni ye d Vekâletin aiz ve maliye hizmetleri inde e E lasbik e or istiyen” dikiş makinesi olup da satmak istiyenleri, SATILIK KAGİR IKİ EV 10 — e Şifa yurdu ci te elektriği havi il ivarmda 3 katlı beşer odalı bahce ki ev çok acele satılıktır almak i in SATILIK” “MÜFREZ ARSALAR 11 — Maltepe ile Bostancı salinde 17 par: m APARTIMAN — Hee udköyü ile ki daireli biri üç ve v havi apartıman ace! stiy mak veya satmak VAKTE e im VAKIT Pr iin servisin: ça müfrez arsa tamamı arasındaki Küşükyalı istasyonu itti- 20,000 arşın fiyatlar B:bek arasında Vezir köşkü sokağında diğeri dört odalı bahçe e sus le me Talib olanları enlerin Ank caddesinde e müracaatlar ara

Bu sayıdan diğer sayfalar: