2 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

2 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"4 — KURUN Z MAYIS 1937 1 Mayıs Avrupada nasıl geçti Hitler ve Voroşilof nutuk söylediler Avusturya Başvekili de nutkunda memleketin gafil avlanmiyacağını ilâve etti Berlin, 1 e — 1 Mayıs Alman milli bayramı iinasebetile Lustgar- in Selde vee nümayiş yapılmıştır. bels, Ley ve 17 bir birini ta- —. pa e Göbbel , Naayanl - Kim. dev - vira ai tahsis edileni s gününü herkesi için bir bayram Nasyonalist pi temas ederek ezcümle demiştir ki Ne devlet ne ii yang cebhe, gafil el AN devlet ile kilise ara - sında a hiçbir anlaşmazlık mevcut değildir. Viyana belediye reisi B. Selimidt, ettir. ln Pr; anda nazırı, Bundan Nas sün - Sosyalist devletinin bütün iye himaye edeceğini bildirmiş ike n manasını izah eden Ley'in kısa bir ei sonra SÖZ alan Hitler, ezelimle demistir ki md: iyasi bir nümayişma, hiyetindedi: lee i mayıs bizde ili mücadelenin bir sembolü idi. Fakat bugün milli bir bayramdır.” Hitler bundan 8 alkın ve m letin terbiyesin: kilisenin yal- nız ibağı ğ ası lâzım geldiği - ni ve terbiye işine karışmaması lemiş ve şöyle demiştir: Alman milletinin sağlam bir vü cude ve fikre sahi 1 lâzımdır. Biz büyümekte olan nesille meşgul in ve onu tuzaklara ev suikast - a karşı .müdafaa. ie serin et işe vali e Jâzımdır. evrin, milletimiz için ça iyi bir istikbalin pişdarlarıyız. > AVUSTUR SOSYAL HÜCUM Viyana, 1 ( —1 Mayıs milli bayramı delayısile başvekil B. Şuşnig mutkunda. yalizme karşı şiddetli hücumlarda bu. Tunmuştur, MAREŞAL VORO ŞİLOF DA MOS - KOVADA Mir NUTUK SÖYLEDİ sn. aa Birliği- nin her tarafın yaya Kızılmı hitaben nu. eydan: tuk mm İİ Voroşilof bey - YE vaziyete temas ederek demiş - & 5 > “Yaş izm, işçilerin ve köylülerin enbü. sine ve yeni bir dünya katl sebebiyet vermesi alnız liğe mani olmaktadır. Kızılordu, bütün dün yada sulhun imi Kid halen olmaktadır, daima d caktır. PARİSTE GAZ ZETELER ÇIKMA: Paris, 1 (Hususi) — Bugün 1 mayıs bayramı gayet sakin geçmiştir.. Sokak lar son derece tenha idi. Bugün, Kralerların le olan :Altton Erdindiisd'dön'Bişka hicbir ga- zete Kl 3 a DAKİ GREV Londra, e — Dün gece ya rısından sonra başlıyan otobüs grevi şehrin hayatına büyük bir durgunluk vermiştir. Fakat hiçbir hâdise olma - mıştır, bir nutuk söylemiş ve bu Tirana'da ne konuşuldu? Alman hariciye nazırı da yakında Romaya o ie ile Avusturya ör Apr şir em AA a alyan — | nazırı t Ciano 8 sabah hava Ari a melerinden sonra zel inada hareket etmiş ve ek bir ehli, >. Ciano- ıştır. nun kral Zogo avutluğun ALMAN HARİCİYE NAZIRI seri ge ii darüldeniin si- R e el ida *leri hak. Belim, 1 ei A) — - Berlinin i © kin det h i müza Bardri v6 kei Yülübeiğükti kaydettik- ys sonra şunları ilâve eylemekte- “ie r iki tarafımda da 22-11-27 t rihli muahede ile 19- © 36 ta rihli, Piran istinat eden müttefik devl kali Gi akik his- Neurath'in, Kont Sebrdl Emi retine mukabele olmak i ve Romi Ya yapacağı seyahatten yaban c gazetelerde “bildiriler il celeri çinar em hatali olduğu” nu kayi akl kl iki eri eyi edimi memlke alâkadar eden meselele- Um sulhun e ola- | rinttam bir m ee rak vadi mevcut asebetleri mü er olan Alman — İtalya 15-337 i son ita İya Yu | luk münasebet resine hil goslavya itilâflariyle hemahenk ola | bulunduğunu tasrih etmektedirler. rak inkişaf ettirmek arzusu da a; Von Neurathin “İtalyan devlet zamanda teyid edilmiştir.., —.. yapacağı görüşmelerin DİYOR pel rak bütün mevcu: - ran, A. atbuat ima lk imiz de, ziyaret mümessillerini kabul eden kral a mihverinin Zogo, İtalya ile Arnavutluk arasın- alar MES ide Kiakdğ olacak- daki a e sü Jığımı tebarüz | tır. ettirerek Musoliniye karşı şahsi hay İTALYAN — AVUSTURY,. ranlığını ifade kanla Kral de “mpi GÖRÜŞMELERİ miştir ki: Viyana, 1 (A.A. “Kont Cianonun ziyareti, iki | konferansı ein veri e bil Kare samimi hislerine istinat & li İtal — ekono- Ela rn üzmek takviye me 4 di res naci vireğ de iptidai er, Kont Cian. Ar- | müzakereleri yapmış olan Avustur- navutlu| om > ikameti kakkanda onomi nazırı ve Avusturya v3 N ei dolusu yazılar yazmakta- ir CİANO DÖNDÜ Roma, | (A.A.) — Hariciye ya eki yetinin başkanı B. yn mi ilen Emi hakkında ere Viyanaya al m Ankaradan Dokumacılık ve EE ei” ri Ankara, | (Telefonla) — İktı- sad Vekâleti iplik m ve satışı ele uğraşan fabrikalara imkür tebe bütün ie senn mem- ie ke t dahilinden tedarike gayret et- melerini bildir. diğ igibi, halen bütün fabrikaların ee ri dahilden te- darike imkân olmadığından * yeni: > tesis elk fabrikalar aliye eye YAŞ e geçinceye kadar tüccarlara, tema maddeler inhisarına müracas at etmeleri bütün ticaret odaları: na tebliğ etmiştir. DENİZLİ DOKUMA TEZGÂH. I ktısad Vekâleti Denizli dokuma tezgâhlarının inkişafı için tetkikle- rini bitirmiştir. Orada mevcud. iki kooperatife ilâve olarak e ooperatifler ası kurulması düşünül: mektedir. «Ereğli kömürleri Etibank rar a geni akk 7 ER nomi Bakanlığ miş ve “Etibank Ereğli kömürleri işlet: m namı altında çalışmağa benii r. Çorapların cinsini ısini düzelt çi Ankara, | (Telefonla) — İkt sad Vek seyr se gi künlüğüne olmak iç rab kalitelerinin andan iş sine yi ve Ka rabları üzerinde- 7 te ii günlerde bilecek. Bundan sonra da erkek çorab- bri ıstandardize edilmesi üzerin- de tetkikata başlanacaktır. Küçük. Meh kai nunu Anki | (Telefonla) — İktı sad Vek targfıra ii küçük sanatlar. mun. projesinin Devlet Sürası Ma heye tet- kiki bitmiş ve eN rzolun- muştur. Yakında ese aldin edilecektir. Istanbul üniversiteli- ii Anharada I (Telefonla) — ekimi Fen fakültesine talebe Fön ida: üsü ile, Kömür Sergi- < üzere, ; bugün şehrimi- gezmi ze geldiler. Kafileye birlik reisi B. Tiryakioğ- lu e vk lik çepe Talebe ista; ara yüksek mekt inlebeleri a karşılanmıştır. tape ğleden sonra sergi» mişlerdir. - Sergi komitesi Hm bir çay ziyafeti vermiş- Tölebele vinin misafiri ol al jm at NEME gezecek, yarında; sonra İstanbula aim ALMANYADA ER ya KİTAP MÜKAFATLAR Berlin, 1 (A.A.) — 108 6 - 37 senesi. nin 2 çin ai âfatı Der Herrsc- er — Diktatör — filmindeki emsalsiz rolle le Emil Jannings'e veril. mişt m 9 senesi İri ei “Emek- ille eserinden li ve kim ie e verilmiştir. Barceleno'du Ispanyol hükümetine k Yeni bi Npşanaite'ler Bilbao ya yaklaşil an Sebastien, 1 ile n Se- a radyosu Barcelon: a aneeşiser e sendikacıların bjk rayet ettiğinden vaziyet vahim bir şekil almıştır. HÜKÜMET NE DİYOR? Barcelona, 1 (A. A.) < Vukubulan bazı müessif hadiseler. burada ve bir kasabada asabiyet tevlid etmiş- tir. Silâhlı gruplar, nöbet. beklemek mecburiyetinde kalmışlardır. 3 Generalite meclisi; vaziyeti tetkik etmek için toplanmıştır. Katalonya generalitesi reisi Com panys, gazetecilöre anatta buluna rak bu eli rim ini rini bildi eclise karşı iL. lan gilin ölüye ilme” te- menni Sini DAHA FAZLA ŞTILAR m cephesi, 1 -anco kuvvetleri ciddi bir mukavemete maruz kalım: ll Bilbaoya 17 em wi iş manm müstahkem mevzilerin, men 5 kilometrelik bir İrlüiiDe e yaklaşmışlardır. HÜKşMET TAARRUZU DURDUR. DUĞUN r isyan | sebeb Pariste bir mi Madri Bask tebliğine gör de esi rel mişlerdir. Guipuzcaa eyaletindi taları 430 rakımlı ik? mişler ve Lasartod. hücumlarını geri gri Asi meli Gucrnic zı kasabaları bom le lerse de A e kaydedi yel İNGİLTERE TAHLİYE i ve y — ine lâzımgelen tedbirleri ri almasini öğrenilmiştir. Bilbaodaki sy könsole tin günden gün. al ella yenin iş işten Mİ senii sından korktuğunu beyan ©” İngiliz konsolosu elde gemilerinin ancak 100.000 si e halbuki Bilbaod4 gi si 200.000 kişi olduğuU -tbmdeğ hükümeti, şimdi ie NU SÖYLÜYOR are aramaktadır. ipe” Bilba, — Hükümet kuv. İngiltere İli vetleri, Basi i j Ebesi nde düşmanın ta-| da Paris ile nde g U arruzunu durdurduktan sonra dün bü-| İNGİL PRO tün gün mere ıslah etmekle meş. Londra, 1 (ALA.) — Ren gül olmuş i i a BAŞLADI Bordeaux, 1 (A. Rilbaodan wizosile. bugün ve yarın buraya gelmelerine intizar e- dilmektedir. ükümet, mültetileri için Tâzüngelen tedbirleri MADRİTT! MET TAARRUZ iskân etmek alinıştir. Zannedildiğine sekeri kanda Madrit cep- eee e yük bir taarruz hazı Bu son günler zarfında miliş deri dolgun mevcutlu takviye b larile mühim, miktarda silâh ve cephan a iştir, /ARNİCAYİ KİM TAHRİB ETMİŞ? Vitoria, 1 (A.A.) — Marksist dina- mitçi ve kundakçılarının mukaddes bir Bask şehri ee Gi kasden tah- rib etmi ei Panyasında iye Li Lia Gia Durango ve İrum un Mi uşramıştır, Bâsk memlekteinin, Franco kuvvet. ra tarafımdan işgal edilmiş kısımların- da çıkan gözeteler, Hayal Bikaye cüm d ni kaydetm e bu cümhüriyetin yüz binlerce masum siri Gin sebeb olduğunu ilâve eylemekted Guarnicanın zaptından e Mark- sistler, Fran. ? rine bu şehri alacak olur! ellerine bir beden başka v geçmiyeceğini haber ver- mişlerdi. m gazeteleri, ecnebi gazetacile. rini Eibar ve Guarnicanın dumanlı ha- rabelerini ziyaret €tmeğe ve hakikati bütün dünyaya yaymağa davet etmek- tedirler, MADRITİN BOMBARDIMANI DEVAM EDİYOR drit, 1 (AA) — Bu sabah saat 6 da asi şirk ili a | infilâk işitilmiştir. hiçbir tafsilât almamam, İSPANYOL HARİCİYE Mk . FRANSADA NE YAPIYI: Paris, 1 (AA) — Başvekil Blum ve Hariciye iii Delbos, tspanya hâdise- bi si ve Ma Bilbaç n vaziyeti et- câ nezdinde e hi dei iz, vi elemeli abi muş isi iğ Avam İnme ali fikan lüle zarar ve Zİ ul tütulacaklardır. linin katli ha Cuielğ har çe şâlar cereyan etmiştir. Ha Eden bu ği m iza inilir kaman USUStA beyanati? E teşriki mesaiye âmadı ; Çok vahim bir şekil al e hakkında şimdilik Mir? b RU) tük, Üstüne soru Günü geçmiş sayılar 0 inhale Onü: ında uzun Uzadıya görüşmüşlrdir. | el İle Sri zannediliyor ki, bu görüşmele: ere). a vii Silimi ln ae il ağn Ge Gazetemizde çıkan her hakkı salt kendisi © si ; AVAM KAMAR (1 Londra 30 — yiye vadi gi günkü celsesinde İ: gi #

Bu sayıdan diğer sayfalar: