8 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3

8 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

£ N—— ve insanlar insanlar | KAN YAZILAR diğ İnuruLLan iğuULAH ARABİ . kimi mu - ee dağ X ülendirerk ii iii imizi beğ, KN ee ken; Ze it Ra ii i Rg, İnsanı Zu; ymiyen i değ değersiz. öiliz. Bil. erh ra gi cinsten tamamı 2 yi im ei iu Vefalı Saim Adapazarı ortaokulu direk- törlü, tayin edildi ğüne — Üsk ao- kulu iri B. Nefsimize itimad edip sıkıcı Yi zıları günlerce, belki haftalarca dik im Turgut » nakleri kate, fikri bir gayrete lüzum gös” ve terfian Adapaza teren uzun, ağIk Kİ ları okumalı" orta okulu direk yız. Ba: şka türlü hakiki kültüre gir- lüğüne tayin edil - mek kabil değildir. miştir, gi ağ onları anlıya: bon ul spotcu - dem ea gördüğü, ilk ları arasında (Vefalı, i anlar lâkabile de b laştığı ME eyi anla ey) | ağ ai ri z de ike tanılan B. Saim Tur. cebredin, LANE şeyleri oku: Ke öğretmenlik ei yun, nihayet anlarsınız. elki de ında © vazifesini ağa kavrıyamadığ halde Saim Turgut am büyük bir mi anladığınız yehmine kapılır, ka ger — irşmi hattâ © ukalâ olursunuz. Şüphesiz iyi m Ağabey 21 senelik öğretmenlik değil ama her türlü büyük- didi yy inin de ek ir ağabe e fe kal tan, i ter | Yisi olmuş. dertlerini ve Kayı rini din- az di 2 âlığa kapılmaktan ha- Gü elinden gelen büt lr yırlıdır. Cehli ile iftihar eden, GE j apmaktan katiyyen eli 'durmami i anmağa kalkan üe Vi ape fi ukalâdan da a Hizetmenii. Mi olduğu ka - bir şeydir. dar memleket da hayli emek El üyük bir işe girişme- ermiş olan Sile rel yeni vazife- nin elbette ehir Vardır: ukala. | sindende yı kutlar ve ayni müvaffa - da, irfan sev. m tehlikesidir. gi Si göstermesini « temenni nu da göze al efe inize güve: | ederiz nip yola çıkın. ———— Eğlendiren yazan e» a a kermesi gersiz değildir. Fakat bir müddet aybik için bizim ona düşman olmamız hiç hafta si yi şüphesiz daha hayır k olacaktır. Eğ "eglenceler Tertip edildi lendiren, ilk bak Moiz yazılardan sak sakınmız. le ee mayr vk bitmek üz KPA EEE. HABLERLE R * ni lüzum üzerine Fesbane mensu sirket ği tasfiyesi ide Arim ve saslara dayanan yeni bi tin ismi (Türkiye yünlü dokum: H çarkları an anan ela Mn He Teke, gerek “ket si sinde başlamak ve 28 inde b a mii oyunla sedileci eril ii er an Si) kalkan, okatma O - hisarlar id Da bayiliği year değiştirm. ır. Değiştirmeğe ve yeni Ya aym yirmisinde baş anbula gelen sey * Festival al esnasında İst: caktır. diye daimi encümeni © azalarından ii basi terkos suyu iye at ilânı mi imi ret borsası mek men: nedi miştir. » Polis teşkilâtı a önümüzdeki hafta galonuna müsandesiz gir mecliste görüşülecektir: » Maliye vekâleti iyi maddeler musfi ia cetvelini Başveksiete ermiştir. Cetvelde saslı bir değişiklik YE . Hicret ve iltica plani İs yurdumuza ge len 750 kişi Türk vatandaşlığma kabul edil m e ölü Tp Ml dan bir m ize m sütlerin seki bir 59 za istemiğtir. kilde tahlilini belediyede” sanan eman e sal suy yemek içmek de dahil olduğu halde | cak vi rada | yanlardan vi yerli at koşuları da yapılaca Edebiyat talebesi styanı İ inci sayıfı giderek edebiyat aym mü telif kimselerle temi bu hu- sark fikirlerini esör Fuat doğr mr KÖPRÜ ie DİYOR? yat fakültesi talebesi: nin gine Si katiyen paye ası yol ke tur. Talebeler bu va! tten çok mü teessir olduklarını bu gün gelip bana d Köprülü lari yat fakültesi talik elemli leb: edebiyat talebesi yoktur: bi elerde bu meseleyi : Kİ: rkadaşlarım. e böyle bir söyl dre | ii asavyur sey söy Muharrir pi seynilenleri eli si susi vr ini al etmiş olduğun” Halid 3 ACLIK Yeni çıktı Dağıtma yeri YAKIT Kütüpanes! Fiat 50 kurus asyeyyarpari a arkadaşımızı ii ma ii iklerila ve Tie eri okuyanlar da pek yakmdan ta T FAKÜLTESİ İD, EDERİYA NE DİYORLAR ii ÖN fakültesi idarecileri di- yorlar ki: —— Bu anketi okuduktan sonra orada isimleri yazılı olan tale ke ık. te Edebi felsefe pe Tr a ye sor- iğ renler gir le Ü- Ke > Edebiya b Be 3 — KURUN “BMA 183 ao. Ağır cezadaki ikp Ea di Celse sonunda bir tevkif kararı May şahıslar, uydurma ihbarnameler urtuşmasında İstanbul ağır ceza hakyeri salonun « da, dün akşam üstü bir posta memuru tevkif edildi. ln Ahmet Muhlis Tümaym ri ihat ve şaka Hi Uzalla teşekkül etmişti. Müddein; liği Sadun temsil dl He İda resinin vekili, şahsi davacı yerine gel * Müd. yasi dafaa avukatı olar, ak da, iki Dava leaf r, Üç yl memüfü - dur. Dava, .<czâ kanununun 339 uncu kendileri ve mevcut olmıyan kim ihbarna: m bünlanmı, meselâ keriyya ve Osman. ten bazıları, Geraii olarak malümat v&- terek, çekildiler. a müddeiumumi- mii E iye dan malin eyet, bundan Ti; iğin mler ark, üç me e ün tevkif edil posta memurlarından Kema en, ir duğu anlaşılmış ve takibat durmuştur. ÖNCE BIRİ DAVACI YERİNDE İMİŞ, ŞİMDİ DİĞERİ bakkal Muzaffer aleyhine, - e Fuat ta ÇAĞAN açılan bir yı a, dava” eski çırağı iftira ve hodbe hod ii nci sada baki kal rar e 5 dükkânda , bu, sırada at sına, dün iki Çırak Fuat, ME Sıkma sizlik kararı verii Şimdi Fuat, lin dolayı iftira da- lüzumlu bazı evrakını vası açtığı gibi, Muz lıkoyup vermedi- afferin yanında a ğini e a edi la ru? Eyüpsultan adliye- si v0, e saz getirilmesine | kalmıştır. e ai Şüpheli bir yi lili saat 3 de yn camii önünde ön tara" otomobil bul - muştur, Zabıta omza kime ait ol duğunu araştrmaktadır. ÇARPIŞTILAR — yak hattın « e va bir tramvay arabası Sirkeci- geçerken Tekirdağı ça işli - en sö ie a Vi IŞ ve o p kisi ai e içe Ri miştir. BİR ÇARPIŞMA DAHA — Nişan- «hidin çağırılması. taşından Valde camisine gelen vatıran 509 numaralı bir Miri mahiyet ve ne-| Ahmedin idaresindeki o 317 n marzlı ticesinin imi sr kararile, duruşmanm amy ay arabası 2620 numaralı Şükrü » levamını başka güne bıraktı. nü e otomobile çarpmıştır. Re £ Muhlis e hakkın- Çarpma neticesinde t#eamvayın bo - da tevkif müzekkeresi kesilmesine" ka-| yaları eee. otomobilin de öri kı6- £ verilen Kemale, bu kararr inal etti: ti öramıştır. Vatman ve şoför -— Kanunen, duruşmanızm sizin mev» Emi kuf tutulara yapılmanız icap ediyor! SAÇINIZA, YÜZÜNDEN KAV Kemal, birdenbire beklemediği bir —— Galatada Lüleci li e vaziyetle karşılaşmaktan gelme bir şaş- ir beş num. La uran Naciye kınlığa uğradı. Jandarma ğırıldı Ve| kocası Mustafa ela geçimsizlik e ileri olarak ayak be solahdan,| zünden kavga çıkmış. Mustafa eline ge- disine, bir yerden bir yere gö - teslim edilen birisinin iresinde sabit olm di uae Hapisane gardi yanlarından yl ö eki enine Adli Tıp mi dehan götürüleceğini sike rüleceğini bir e rem yüzünden ya Ğ dağından ikinci cezaya getirtil kümlardan 'Niyazinin duruşması Te tir. Adli Tıp Taporu okunmuş, deli ol - değilğirler. Mamafih diğer şubeler de olanların da Halid ziyayı ği masa BEM tasavvur edem Bu yazı yat e kültesi über bize gelerek ele lerini bady — PARA girdiği bir ustura ile Naciyeyi bileğin - ii yaralamıştır. ir. MAKİNEYE K T — Uzun çarşıda bıçakçı 50 kağın xrada çalışan marangoz Mustafa elini maki - seli kaptırmıştır. Kaptırı neticesinde MN kesilerek yak Ki MANGALA D » hte Si- ah adın: nan a kn oturan da bir peri cuk annesinin evde bulunma » rada mangala düşdrek yata si dolayısile 9 Havaların fena gitme mayıs pazar günü Ada ve Boğara yapı - lacak se 16 GE pazar gününe te - bir edilmişti Şehremini Fi 51937 cumartesi ki İk 20,30 Necip Aydınlı an ndan edebiyatı) adi bir kor mferans verilecek» tir. Herkes gelebili Dün ve Yarın Kitaplarındandır Fiyatı 25 kuruştur

Bu sayıdan diğer sayfalar: