8 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9

8 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hr hazırlıkları ilerliyor !7: Sar - Türk ekipleri fuar münase- vetile Jamirde er Şi üzere bir tek bilet yapılmak al biletlerin al İstasyonlarda iki n daha uc: e iyi si ve spor heye ve AMEİAM temin ülmektedir. edilm. arın “Mike giderken e İ len rek 8 l e RE takımı a) ap ile temin ödilece! vrlmalar milli ve rami takim- etlerine döndükten son- İlm in ile İzmir muh. teliti ae My göre ye e nr altı gün sü- İtalyadan çağrılacak olan birinci sınıf sal İstanbul, e ir, (Hususi) — Balyanın dale mahiyesinden Şakir oğlu li, ayni köyden mi mza 2 bi ma ile olan evleni melesi o ettirmek için birlikte Kapa la çıkmışlardır. dın ve erkek maden, binaları. doğ Alinin Mn merkeb birdenbire lr sola ri taral çemen ea ağız vu e: na müz kafası da bir taşa çarp- mıştır. Ali bygm bir halde yere uzan- mi Filad, müntakbel “ye kanlar içinde yattığını görünce he- men vakayı jandarmaya haber ver- İzmirde yol faaliyeti var di buçuk milyon lira sarfile m Yal hş edilecek - zmir, (Hususi) — Başvekilimi- in son İzmi seyahatleri esnasmda Ti mirin “e noktadan istifadesi al bil bir şehir haline getirilmesi için turistik yollar af ilmüştü. cuda getirilecek turis- ş senede V tik yollar hakkında alâkadar komi rülmüştür. Pr ojenin kiç sev kedildiğini i hususi | İlmi Turistik yollar kn tayca kabu vol faaliyetine, erer ktir. vi sal olara muvafık yük b ir firmanın bu işi Üzerini ai dr olamak dır. İlk olarak İzmir — Karşıyaka, İzmir — Burnava , Ti — Bu. ca ve İzmir — Agamemnon rıca yollar yapılacaktır. Gene hususi be Ü ee Bağ bunu İz- mir — — 7 Bergama ele elik iki takib e die küp Bu suretle Antikite şe. lez kolayca gitmek mümkün caktır. “Vilsy etin akdedeceği bir istikraz ile yapılması e en bu yo) olların Bir anda inşası için el sekli i ME inşaatile şasi da mu. İzmir, (Hususi) — Rakid kirli la mein kendirlerin Nif kıymetlerinin düştüğü DE gi Memlekette kendir. fenni ıslatmi hav: vuzları taammüm edinceye in kün olduğu der iile yüksek kaliteli lif istihsalinin temini için âletince hazırlanmış olan şehrimizdeki alâkadarlara — m veya bu vazi- feyi görmek üzere İni ıslatma çukurlarınm akar sı aAVUZ ve çukurlara su nl yarıyacak bir yen ca — Bu iran veya bu çukur- ları nl suyun dışarı yaris yacak bir çıkma ağzı olacaktır. — Havuz va çukurlar ei w mai tazami | ike ai dahilinde değen İs eyanlı olacaktır. w vE Bu a veya irsi ki sular çıkma ağızlarmdan dışar: aktıklarında etrafta hiç bir GA düğü su birikintileri yapmıyacak- tır. Bu itibarla çıkma ağızlarından çıkan sular bir kanal nk aki tılacaktır. yan eden suların tabii ve İzmir serap rai rr için de bir prog! hazırlana: caktır... Ta sayvura göre mi karşılaş malar hi. bu spor günlerine mahsus miştir. Balya müddeiumumisi ve hükü- met dok ilk tahkikatı yapmışlardır. 3 — Cer meci lr vücuda getirilen pi ma mahalleri bundan eyvelki 4 m di hükümlerinden müstesnadır. üş bileti ve- a teşhir edile- e dö; üşte ücretsiz urnava eyle konforu haiz lella inşasına çalışılaca ktır. ği bir kadın o olan konuşmada pek R yi İN & ceye ka dai pi a na 39001 “LunuodnSeg Sou EYEP UOPUUNYonuez “wnpzokruya nun3ğapıo İMO yal AĞNÖYM yaadoş — © “apaokıp A NŞAAYOS auklaydar 'unpdoT RİN opur. at olacağını, sı- bir tavırla anla- Apazokruz ve meserretle Pak York 9 (ro HP yordu. Uğradığı AIp9 os0leynur akat size bundan sonra daha ziyade ra. taraftan (Seârik) #apumaunu ya #1 OLEDOŞ) Banos zeng bir elmacı kadın! Bir ına, kendisine bir çadır, X00 uregva Ma£ng. SULA UŞUOĞUYA ç IE uopupulA0S Tığop i kemiklerim sızlamıyor. Bü- ikleri sızlaması ne dere "ne yapılan zin sızladığından dolayı cok u bilmiyorum. amlar da bulunabilece; Yİ AZER esüzde (Dik İPE MPAOKIp ora rpuoyg 2uuog 'n i zahmetle nefes alıyord birşeydi. Diğer söylüyordu: WORA Tpoy a1 Ap DUL ayrıldıkları zaman “elmacı iki ıkbal, inanılmıyacak 2 Fetişi 'npaokıp “zruosyıg — avukata şu sözleri #ZTİAF NFGFMJSAK Us) n9UNİa 3rpolğe reyop ay “UE9A108 ng düoı MNMİON “RPIOÂNLAOS Tulğıp iğ ekilde taytaryaz Trek 73 ppng goat vyep 3s “Teo wepe na çi bit olduğun , ümid ederim ki m sona ereceğini sade ve sâkin türlü aklına sığmıyordu. heyecanlı — Ben İngiltereye gidiyorum. Lord olacağım, Yağ- İyiliği unutabilecek adi naat hasıl edince hemen büyük bir sadelik ir tavırla kendini dinliyen kadı bir soba, bir şal ve epeyce unutmadım. Bir insan kendis müteess rdim. Benim kendi maz, değil mi? nun için bir addmın ke dar izi mur yağdıkça kemikleri Er bi AP AP (PS) epaLpye Lrepepez arerüzyo MEME MEMEĞŞZOp Od ooup9 Şeyıyuş -ala tuğeedek su 1eyop utpun, MS “Dpp3 ekrpo pe “e Şurğaap9 Teygur A4pp rd zeyaş 3 uyuz ng Ârura?S #ppe EUiğEoEO PT * “UPS SENEL SEAEE ;Srurkoğurg Ik AU Uşuoa yeiyo po târ repey ng *UUYAS TUZ Tuğ UPAPOK Teyed peri “A oltpuğ şa- da- ği zaman Yazılması srinkort) sirkaç ay misafir olmak üzere Lorttan bir a bunu gör- unutmanıza kat'iyyen 1a- türer ük dostu bir çak açmıyordu. Küçi apaodIyas 3P (4rapsŞ). Bakkal pek HE OlOfZ03 yeruyug nığop o£ Saatin mahfaza. SEBEN PZ EETLEŞY KA YPTUpaOSYa0A öp) FAYI Yetmzos öz :9Js9S 114 ipe 04 EZOP “urığaoaa0s op getirdi, yenmek için (Dik) İngiliz aristokratları ara- esdi ollguopıa (fHPOS) “ojrpa vkegere ezuoş idi, halâ yutkunuyor, ağla, Lorttur diye daveti pü na 244 “urşZarg — :9USOUUY 'npolyuopa yer el “MPJOE TULLEDAREKO Kiz “su Op UçürsoyE retop uodon0s 1şa Yazaysnuu yn00ğ rşey yazılmıştır. “gününe kâdar Mister (Hobs) çok vakit geçirdi. MOÖNH yeniden bir mücadele nöbeti geçirdi. di Yy) dan Mister (Hobs) dükçe beni hatırlayınız.,, Beni x değilim. öğe mutlaka gelirim, kisi arasında kararlaşti ki bakkal, fıs nda “IPB(OP TUNUKOĞ, UyUTSONUZ n4ğop 2ğn003 vp O Gyo MP pia ig as Vİ 24 HPE Yoylr MoSopA epndu, BOLUY YEPAND Ture, PO “ur Oğyaafar “3049 “pon — rap “1174999003 okaLayı up METENUN UOYEYYEANUL Morse Sasıyzur Sryröyoktmuyd esanyo yepere ouvuyda — Hayır, seni unutamam. Mister (Höbs) sına karıştığın zaman sen de beni unutma, Tıpkı (Dik) im yaptığı gibi ağlarca bir sesle dedi ki; — Seni görmi l — Saatin iç tarafma bi, Küçük Lord hareket ile imkân derecesinde meyus idi, Ağzımı bı lâzımgelen şeyi ben bulu tu Lord (Favntlero; (Sedrik) dedi ki; hatıra olarak bir altın saat ile kordon teşekkür etmeğe bile imkân bulmadı. sını dizine koydu. Sonra tessürünü Bibi uğraşmağa başladı. Selâ sizi davet ederse sirf mamak için uğraşıyordu. HAPI TUT? Pr da Zodüyeg oupant ufusozue Kakaldı, Gözleri hâlâ nemli YAYIP? EPA 049 HN 203 uopodoud Fi “ermnde tree AOBA TAHI “EDASI Yürrep 149 AİN 1TEDAK0Y #SUUY 'npdos od gru “PE Oltursuruş (9908 na e

Bu sayıdan diğer sayfalar: