8 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

8 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iii Kadircan KAFLI Umur Bey zaten gemi slim zinciri aşabi- leceğine güvenemiyordu. son sözlerini merakla e Zaharyanm gemideki erzakı hemen bu gece ei Şikarmasma imkân yok- büyük bir kısmı gemide bırakılacaktı. Bir y yapabilirse ancak bu gece o- air için Mehmet Reis hemen işe baş Sandallar toplattı, düzeltti ve feda Umur Bey e r seç Gilneş batarken rdu. Karşıdan dörtnal bir atlı rün: Bu atlı Umur Beye sekiz on adım ka- kınca birdenbire ve Umur Bey mera iğ ar Do da? Bir şe v7 iile? — Bir NEZ tasarlıyorum Ms ea e limana baskın verip gemi- ii yaka bir şey kaybetmiş olma — Bunu MR Reis de söyledi, sen yerine dö! e m1, Mehmet Reisle — talk verin, ben de — Bu işiçin pek küçük ve birer kişi- Tik kay yıklar kullanmalı! Öyle ki zincire varıldığı vamp kayıktan denize atlama- Ir ve onu kaldırıp zincirin öte tarafına Hekim sonra tekrar içine girebilmeli. 3 kayı ıklarını da lima düşma; sözlerini beğenmişti. — e ol, bir deniz kurdu gibi bili - yors Doğana e bakan Mehmet Re- karı şı duy yep için Yün derin ihtiya, Umur Bey Yusuf id dönllü ve ba- byarle Çe a iye 8 ze Di Doğan gındı. Buna rağmen yüzünde Ki hiç bir izi yok gibiy: di: mila rlabilirse çok iyi! Dedi men işe başladılar. Mevcut san - ün batan, yanan, MEİN kı- 1 kul - es Ge laa doğru eğildi ve yavaşça Ri — Eğer bu işi si rırsan Ayşeye iz md için ii sebep kalmaz. ğe özlerinin sikik hayatın en mes'ut ii bakıp kalan delikanlının ra YA AE şarkıları daha çabuk ve istekle kav- " rünmez oldu. H cevabını beklemeden atını sürdü ve git- t. Nesi İZ Si aydınlığında devam eden çalışmalar unda, tek elle kal - emk kadar Batik ve küçük tekne - lerin, ziftleri bili sürü ülmüştü. Bunlar kırk i, « tanesine zift neft, kükürt güherçile dibi şeyler kon - du ve birer ateş kayığı oldu. nları di- ger i tanesine binecek olan fedai ler yedekte ke rdi, Mehmet Reis de iri da akşam - danbezi hem nm m de: — Şu bulutlar ramiz ışığın - kurtı , dan ul i Diye dua ediyorlardı. art utsuz anların ie aş bildikleri için ümitle- ve dukları gibi bulut di ii tikçe büyüdü, sıklaştı ve gece dân sonra artık pe bir tek yı ii gö- r taraf zifir gibi bir s ii gömü! nd Ka die Kalesile Türk ç yi bulundukları . yerde, al biraz solunda da aşağı İzmirde bazı ışık- lar yanıyordu. lişman kalesinde yanan ışıklar sön- medikçe etraf ne kadar karanlık olursa kadar elverişliydi. onlar için o Mehmet Reis yi sesle? »— Haydi, gidiyo; Dedi. Sandalları sırtladılar. Kıyıya üler ve denize koydular. On sekiz gö- nüllü ile kei her biri bir sandala bindile teş ei ndan da birer tanesini ti dikler sanldalların arkaları - > lar, t Reisle Doğan en önde <gi- gül e e de iki sıra e Ee li önünde - undaki a elimiz * pik gemini bakıyo; Bunlarn hepsi de üzerlerine aldıkla - ri ve vazifeyi gururla benimsemiş. - erdi. Çünkü bütün bir. iyi bir ii ve ME en büyük sevinci onların iyi iş Bunun için * Doğan'ın Tefrika: 38 ev Bey K Yan Bey de bü söz- deri ei etmiyorlardı. akat e ey araya girmişti: — Bunu kab edelim; benim hatırım im... Herkes hakkında bir baba gibi dav. e kendisini bir baba gibi sre yaşındaki delikanlıyı kim kr - gz Kabil bein vi olur olmaz “Yilmâzlar deni e en acar delikanlılardan akan an ön MN eçmişti. Kendisi yatakta iken Ayşe hakkinda neler olduğunu da ancak o zaman öğre- nebilmişti : Ayşenin hında Sin esir düştü enin sâba - aharya Ymür e bir di gerecin bildirir. Bunu mezse genç ki 2 ee esir ai davranıl: İnci Ayşt hakkirda “ iii Ker nişa: ısı,, denilmesi Um f göri üş ve gö Bey Yale ei — Bü ne dem vi sörar eri hi. vw Bey uta vii SN Sâlâhat- tin Ve ye ii yetişmi ine iyi taksir “diye uydur muş olmalı; iyi bir kurnazlıkl.. Bu sözler akla uygun görülmüş ve Umur 2 “ Sinyor Zaharyaya şu ce- vabı vermi;: — Ben esir olsam ve a si ANLA Ka kalmalarını istiyorsa çileli) a gerçekten yi konuk Ee iyi bâkar. Ni pi n kı: anda öğrenmeliyim k kerlerime ona ii di vereyim, (Arkâsı var) Fakat Doğan bundan başka kendi hayat ini de kazanacaktı. Kalbi heyecanla çarpıyor; int bu hal mı titretmiyo! Gözlerinin önünde Ayşenin güzel yü. #ünü bülüyor;'sanki ona gülümsüyor -| | du. Yaptığı çılgınlığı bir defa daha acıyla hatırladı: Doğan ölümü'haketmişti ve Peşrev Bey de adalet istiyordu. Fakat Doğan ei liimden korkmuyorum. Bu işi de elimde olmıyarak yaptım. Fakat pişma- nım bil a Böyl m lal nr yi - dum. öldür! çıkar? Bir ilik ei ölme ln Di ei ve eh orada öle - yim. Belki ml Ayi > ye tuluşuna Yurd im ederim. Bunu bend esirgemeyin! yy yy yy yy NE VAR, NE YOK? — Günlük — RADYO —— Programı Ööre NEŞRİYATI: Saat 1230 Plâkia Ti 12 si Havadis. 13,05 Muhtelif pia Gülle 14.00 Son, YATI: Sant 18,30 Plâkla dans musikisi, 1,30 Kadıköy halk namma konferans (Diş ba kımı) diş doktoru Bedri Gürsoy. 20,00 Fasıl Ri tarafmdan . e saz heyeti; Saat a; ve be 2,30 we 23, az malin yem Örün — Evet. BU içine düşü! tuzak... Hem doğru idi, bl düşünce — 15 xce zehirli bayi hür vardı, ark a maşık ,, ! iki tehlik bere etmek lâzımdı.. da “ Zehirli sa birini görmemiştim! dedi. Hem ıyısıdır, ne'de bura. rak olacak! e kaçmak e ip boi bu suret etle, ten, Harvest a zer düşünceli durdum, sonri ya! Gi gibi bi r buri Han şi zaman. daki silin irat He Çev. rilirmiş riçti girmi sine ia süre Li çekerlermiş... Onun ibi MARİNARIL — Ama çirkef va va Gl Lİ ai r yer « Hai n düşmanm 6- Hars sözümü kesi — Orası öyle, dedi: « uğ bura. . Fakat, şimdi Li pmıslar. di biz ne yapacağı? Buradan kaçamıya- k mıyız, dersi — Vallahi el mi kaçılacak yer yalnız burası İse. — Fa md si şerait iie ki sin rzet. ki <3 “örükmdin geçemez mi enlez ol r maya? Suya at- va kei est ei ii pen güldü: im atlarsın ama, karşı tarafa ge —Ni nk böyle su > sed çekeriler zanneder mişin a halis menba doldursunlar? vd suyun için. de. eczalı birşeyler varsa, -atlryanları boğ « yakmak veya kör etmek için? Hi en Harvestçok zeki bir'a. damdı ve böyle inceden inceve düşü. li tarafı da daha tarafta zehirli su vardı, “Zehirli şarmaşık”... nüşlerile beni 2 bırak; ayordu. İkili şağısını ik su ser erk Fakat, biz burada öbür taraf riyorlar. Öğretmene teşekkür ettim. Ye- Yin | Eleme parmağını ni mü redatta musiki dersini tam Fransada, büyük | romancı nan eğe Shav e dee ak hatıra olarak biri iz eri manasil: ra öğretmek için | tole France'in hatırasına, resmini t parmak izi SN ey. ri direktifler ve se ir pore vezin Gekesiite. Bu yo Ekm uş! Bernard Shav parmağını İdi rilmiştir. u ğe n harice gön“ retmenler toplu tedrisat sistemini ta- EA AS en bn beş kelimelik Bu dü ya eşhdir S yakn en ii kal hemen kib elem musil yü dre de | (yani 30 santim Mini ye kart- he elde anlitlan b hk ei n ie ş kendi üzerlerindedir. bunu | lara yapıştırılacaktır. bü pul- ge — : a 5 başarabilmek için bi il Fa- | larr alırken işsiz ee İarma (7 EE Deli, Sizin par- kat müzik 6; e bir ihtisas işi- | yardım için |0 santimlik de biri iane Yugoslav bey Botzaim, - mak iz yok... ve dir. Çocuklarımızda müzik kabili- | pulu almacak Bernard Shav'ın bir heykelini yap: Büyük nil egg de: yeti yaratmak için muhakkak suret- Bu deri, Ânatole çi pulu (miş. “Kilden yapılan bu heykel da- Bundan da- e onlara bu dersleri, ihtisası olan | ile kendi meslekdaşlarına yardım (Oha yaşken “keykeltraş, (Bernard ei Di eN kendime öğretmenlerin öğretmesi daha ye- | etmiş olacak. Shava bi bir meslek intihab ederdim... > iü li a a H. Bedrettin ÜLGEN Se eki en ves İngilizceden Vir “4 Hai Hileter, ne garip V* i de, kalmı aral ilk.olarak da o atlamaği çark? Elekirik Şir davasi! (Üstyanı ö md “ si — Herhalde öyle eri va ambara konuln# vi ii sonra bon© saklandığı soruldu. bunlanrm ere “E BNA ari İadesi 5 ru “olup beer ğı soruld OYSIZY EEADOŞPE HPEEZEZ O EETEELEEPESE SPİI 54 'yno ibilettit öz mi yazili “bulundüğü pa artılarak tahkik Heyet 032 EEDEB GÜZELE WEELEİ LG İLDEN FEDEEY İNŞ; ZA AL yi e z g & a 1 e en w» e a a —

Bu sayıdan diğer sayfalar: