8 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5

8 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 Cehennem CAHİDE OSMAN nada oturmak o Yeşil YAZANI Sizin için Viya üşkül Italyanın 7 Â istediği 'm açık bir muv anevi affa 5 — KURUN 8 MAYIS 1937 a iğ Kont Ciano'nun Arna- vutluk'ziyareti driyatikte yaratmak birlik siyasetinin kiyeti sayılıyor dör m 8 Unıyacaktır! Çün » söy matbua! t Ciano' anımızda | ben varım : ), ziyaretinin husüle ma den büyük bir memnuni; iyetli set - m Tahei garib dakikaların vi bir, yüzük. fakat Mi vi sy hal ben de duyuyordum. Maden) ektedir. Gez eler haya <2 Amar dan Ne sa Topal İsmail Hak vi onuk | Fen! dam in Şuvarts ili Diri seyahatimiz ©t*| Juk münase! Rx 2 öl ai - tesadüf yel bir tİP ayr Mi ver-| rafında tatmin etmeğe çalışıyordu. Fa-| giyetin eski dar hududunu aşarak haki işti, Doktor Gevatla beraber , ikimi it dudaklarının bütün Hareketine rağ” yeti hali a iğ ği onunla. ii Ve maa: en bunu daha ziyade gözleri yapıyor) giği Miiyodar. mi y eyy in k ha muz, Ü çi ik bayrakların ne 4 Ve bir dakika, onların içine baktı" yasi mahfillerinde İtalya hariciye na - ii i er am mi srüce b NE la ası V ve gınız zaman duda il bu > ha-| zırınm Arnavutluk hükümetinin siya - k rk Bunu > tirmişi Bir) Bütün malarımızın Viyana €t- şdket ettiğini zannederd setini idare edenlerle yaptığı mülâkat- endisinin © rafında pdr hatırlıyor Yarın mahiyeti “İtalyanın Adriyatik ha- —g— il k 3 Ma: v uvartı walisinde yara istediği sükün ve ç ordu; ve bana dön- i manevi birlik siyasetinin, açık i Kral Zogo eoburur, Sİ” Viyanayı yağmur işinde re ma akıyeti olarak tavsif El. li e ne dersiniz Malbuki daha on dakika vi e. İtalyan mahfilleri “İtalyan diple - daima İtalyanları kendilerinin. hocaları, EE alim Ege a Mavntın'ın kârlı tepelerini yarak enasisi alâstiki ve birçok metotlarla Te.) ilhamcısı ve misafirperYe” telâleki ettik” erin iğne bakıyordu. Evet Kar baştan aşağı gözlerimiz kim bir hat üstün sek kendi) lerini hatırlatmakta ar. Güya İtal - ri “ri kelime dekte > vi adam Şuvartsâ isi “ö ye denizine civar yaşıyan. milletlerin mü -| yanın cer ubunda ve Sicilya ada ehemmi- tü m < candarmarıydı. Würüek oleik iyece vaziyette değildim. nasebetleri esasını samimi bir teşriki - yl pya kolonisi mevcutmuş a - gf Se > İnme Şu.l Sir seyahati göze alamiyacağı- için?. kendi kendime takli- esaj haline koymak için sabırla, ısrar” eder Bey ir mada Ta şi ti İL 2 ii edimi izum olmadığını ene sin. | da, çalt yy MERİ muyaffak da mir olmuşm yük muharebi ğin Cİ veer güze eğime alak) ELE e b Yal rg til içinde yalnız ye kişiydik ve Sek du, diyor” Arnavutluğu la, kurtaran e Va Mi dedik. 9 eya ; Cevad tuhaf bir şekilde birdenbire). italya 77 Yugoslavya anlaşması bu dali imiş ik ei, öğr ei A Şüvürtein! dudakla olmakla liği dez aramızdan çekilmişti. mesainin bir zaferi olarak gösterilmek - p Mi İtalyan gazeteleri Aş Maçy elimeydi. Belki, Yeşil —— Müşkü iyorsunuz.. akat z tabirin yerin- tedir, “Kuriyer Delase: gazetesi memleket arasında imz& Pa akları ei ri ini Viya m hazırdır. Bir Hiçbir vakit böyle az y zi ii demektedir? “Bu anlaşmanın di - in Mi muahedenin başlıca nok- öğ, in YE bir zafer. neş'esi bu di kalacağınız! tahmin etmeyiniz... ii ii in ğer Balkan devletleri münasebetlerinde İm ilk defa gözüm Vee açı ” Mey ilde in Fakat hörhülde Suriye Daha sonra ikinizin de dini enmeğe La ün Erkânmhar- müsait bİr tesir yapmamı a ihtimal yı orlar. Bu noktalar: | yutluk yi Bg henüz en çel tiyacı ma Ba Me Bi e yola? çi Klor an tur, Bu vaziyetin ilk neticesi Yugosla my tanzimi için bor n tas” ak, : ki Viyanada bunu aha yi a.) biyeden ir © i hudut ve İtalya h ;2 — Drag | inşası için ver) siniz y ya ile hemhu ya sahillerinin e pe şı Ne Mtay Şe | pabileceksiniz Deran "kara ie am a Arnavutluğun mev- ii taralından çi verilmesi, A EN çok o N İkimiz de alarm birdenbire vi yakmış ki daha sağlam VE a enteresan biri AT a wi kalyaya e ver Bb da Viyanaya gitmeği d Bugün istasyonda kto rar Je konulmuştur İtalya avut -) ce için ticari a — Arnavutlu - phagi, ş tarafında iyanayi gitmeği doğru hale koi yi vuf : te Onu bir k, Viyana! izim için nasıl yim ir a ak is-| Juk münasebetleri gittikçe daha büyük un petrol li an eri * di; dü; Nİ “kbal hazırlıyordu Herşeyden ev-| tem orum. Parlak bir gündü. Bal b inkişaflar kay ecek ve Yugoslavya sinin iy ek üzere İtalya devi vlet de- bi vel bu istikbale Jin saniyede karar ver- yebrin dış, taralında bütün çiçeklerile| ile aramızda iyi münasebetler bü devlet r yolları idaresine verilmesi. ir ç 1 bi y ; N tor Cevad da ben de ayni) devam Jem rdu, Dokvor Çevada: ile Arnavutluk rasındaki gel A zetelerin yazdıklarını & göre ÖR Nr gi evvel Madam Şir — e kalmak isterim, dedim. tin tamamlanmasına. yarayacaktır. Yeni i va yet- diy Iki, dedi, vürmemazromr rar a ye o iüvazene yaratma gara mevzu” z Ni m, belki... Fakat yüz- tekim, son da kalarda Konuşurlarken Devamı var) bahis değildir. Ane k mevcudu tahkim NE isin ? Vi a — edip vabileştirme Peiye dek m yanada hanedana men-| K öö D - h wvelee £ olan vaziyet İtalya - V £ böyle yerlerde daha GZIİLIIN oğansporu Ş$? rimize geldi dabi seyi ve tai — ti İni viği Arnavutluk ahalisi ve arazisini hi ah A Ül ellerini çirptr: maye etmesi e : akat bu , vaziyetin i ika , dedi, e musti bir, ittihada erişme için ki da, Mad “rcok DÜ! sebetlerle tahki ilmesi ile ye ii Şuvaktara neş-İ birgi op ; L valdığı yrimdeydi Doktor Cej fajdeden hali değildi. Adriyatik deni ” yy dr ve ve ideali bulmuş bir'baz znde sulhun temini bizim için. olduğ” 2 Fahaşa ç yanına oturur ot ği dakar Yugoslavya ve, Ara vutluk için 7 Bir di A Yuşmuş ibi 'urmaz, de zaruri bir ihtiyaçtır. Ayni zamanda Da iğime” dedi; onu içmek rupayı da büyük mikyasta alâkadar Kalaç, tor € emin ol; ek için ere nk ii varla bi ii Z. — Arnavutluk husust müna - n ayn Yak Wi Orada Debi gözgöz! e gelincei e) pa > takarrirüne 29 Söndü. P e e gene bir ci- millet arasındaki d08 ii kadim! en sonya İY Mi & li i bir anda ya- < cari olduğunu tE til mize pi asi bile e e iğ vi Elime” bugü, Su edirler. Gazeteler e ut gelbetmektedi ne va RE 6 yaz gecesin- iyorum? Ma- Cs i ezintiler ef ç ab ki Bi İzmirli sporcular bee Üçü ye Vefa saat 15,20 bahçe ile ipne Beşikta$ ye Fener e izmirin Doğanspor Wi Bam şehrimize gelm m Pp mii ya di maç iç Bey no iy Cl ğ siri ile İzmirde karşılaşan | kapı yi 7, hakem: Feridun Kı di şehrimizde yapacakları Tmt ir 15 kuruştur. Fa bir alâk& ile karşılanma makta EE v ai vi A deki maçların iyi 383” “Gönende ipek böceği te Süme zn yiyesii Me 1 dohumu dağıtıldı rada emi Gönen, (Hususi) — Ziraat ens: larından ümitvar pp dei . ih Tuğ! i ak e ai pis Tertib Ne| mu gelmiştir. MK Sekiz Klüb di aydar Öngül bu meketleri Hi bö- yerinden gördüncü haftasına ceği yetiştirmek istiyenlere dağıtmış İYücun i Turmasa yi Şeri ret stadında de- kımı hak kkmda kendilerine iza- v Mak ti in Enleri ayni « gay, pes hat ye kak TA za lm lerim edeli vam edilecektir ii Ademi Ha n neslini ıslah maks: adile he Hira e apacaklardir. Alan gözeüsü i le i açil i DA gönderilen sarar pri ii mn ilen ei ahned A8 fat işine devam edilmekte e süne larımız ç Emini > 12, hi di eği ke 2 7 - a köylerden gök bayyii a ; kinci maç? ” mektedir. Mümara da rt Ece Ecz 13, 40 hakem: tan et Kİ kacan Apak sü mesi ya. Mk al ve sıhhat De bahri; ietorunu © abone, ui Yedi ku lr a Si ği ai > et ameli- Mira ğin İMİZ dok iye tor, vi siyel dişçi ve siin- ini KURUN un götü hava bozmuştu. lerde hi sa! bulutsu; z. günler, e? “irdikten sonra kış'ne martı yadır- f sim me gi Be Bu vw sokakların kal labalık yeli aylarda da da duyabilir- vapur ve tram sini; A Bu kyn soyunuruZ, mi çamaşır katla rını atar e lr bir ses var. GÖ hi yardan le a pasi n değil, öys n iyi böyle bir hava ide cidi edi bir ce, cağının rengine göre Baş- ilen bu Rİ Hidrelles diye sormuştum. Şimdi bunu ti <5 mu; si

Bu sayıdan diğer sayfalar: