21 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12

21 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"DAİMA . Aile kayıdları yapılacak Tİ RYAKİ Istanbul Belediyesinden : İ ÇIYO R U M, İ 580 sayılı belaliye kanunu metolbincü İstanbul pe Mecli. si azal için © Her Tiryaki bunu tik İstanbul Umumi Hee ee mahiyede, pe defterleri kılâvuz » Umur» söylüyor.A karar Çünkiz mi A KAEMEIMIR tatbikine şimdilik Beyoğlu kazasında başla» GB Tiryaki sigarası om üm Mi Pan bu em ri penti Me le kendi mmta- ikametgâhlara her aile jçi sual ların uzun zamandan- dağıtacaklardır. Aile relsleri, Bu varakaları aldıkları yı iten beri bekledikleri siga- ei pi dir. gönderilecek mere ve iri A nahiye ESİMİMEMEİ e Tiryakinin harmani lunacak varakalarının al içinde iade ve teslim etmi etmeyen h l vi ski 1608 sayılı belediyelere müteallik ahkâmı cezalye ka» er zaman aynı o uğu u hükümlerine göre eyer lr gibi içimi ve nefaseti m de hiç değişmez. yük haklarım istimali hususunun kolayca temini için belediyenin iy p 528 1 bu isin tahaki yardım Her zaman etmeleri hassaten rica olunur. (2163) AYNI HARMANI AYNİÇİMİ AYNI NEFASETİ , Yeni Kontr - Plâk Ltd. Şirke' TİRYAKİDE XURU SİSTEM Fabrikasında BULABİLİRSİNİZ! 4 VONTRp Kuru Sistemle | sy yapılan KELEBEK mark Hanlı - Plaklar çatlama, kabarma ve sair Pk hiçbir arıza göstermez. “ iz Vi Kontr - plâklar bu gibi arızalara ki YE.İSTA karşı garanti ile satılır, S.N URALLI 25 İnce sigara 20 Kalın sigara KURUŞ | > KIZIL, KAYIN, KARAAĞAÇ'dan mamul Kontr - plâklar stok olarak her zaman mevcuttur. SATIŞ YERLERİ: İstanbulda: ie MURAT OĞLU, Mahmutpaşa Kürkçü N 'İDİS, Galata, Mahmudiye caddesi No. 21. Ankara'da : ERİ LOY Ticarethanesi. İzmirde : KARL HORNFELD İHSAN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler, MAN, Samsunda: GOLEN OĞLU KARDEŞLER. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Umumi satış yeri: İstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han No. 8 16/41/1938 vaziyeti YENİ KONTR PLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 AKTiF | Lira PASIF Lira item cati hilegram 1714994 © 24122768138) demli Nİ döbol000.- Türkiye iş Bankası A. Ş. Istanbul ... 20.039.504. — Hhtiyat akgesiz Ml? Yakı, > e 127114018) 4588941280) Acı ve teveninda | (BANA şleeiieli Me im İli iy Humus. 5 > 6 4.516.007.70) (o 6.621.18010 sal Eğemenlik Bayramı ce tatil günleri kanununa tevfikan 22 Hi © . a 89.83) Sinan öğleden sonra başlayıp b buçuk gün devam edeceğine göre o güne Altın safi kilograi 9 Der b 401 12.136.038.33 ei elemi. 158.148.563, ib İstanbul, Beyoğlu, e mler Altina tahvili kabi) m li sakiye Dr rimizle Beyazıt, Kadıköy ve Üsküdar ajanslarımızın Kapalı duğunu a 10.82.06 lerine tevfikan hazine tarafım. a değerli ei rm saygılarla bildiririz, Diğer dövizler ve borçin ei Ve le 14.455.059. — Milring bakiyeleri . , . 20.082.006.61). | 32828.865.99) erubte edilen evrak Men gamer iü Marine tahvilleriş bakiyesi, 4 İAA29B50A— 1 Banks ee bii meyal AERAB. # KARAMÜRSEL Fabrikasının inci m” Ya eee Hayat Ucuzluğuna hizmeti Kanunun 6 - 8 inci mad- Reeskont mukabili Vâveten ted. İsi yalayan Yelken İm 18000000 —İ 116208501 — Birinci sınıf harc ve dikiş ile Senedas ölümden; ——— Vİ Türk Lirası Blevduntı 15.784.6117.98 Mazine bonoları, « . 3.000.000. — ir elemen ia elli ISMARLAMA 94. va 2 / lira m di vi Mİ er 18 - Yicart wmetler Ç, Ğ,, , , ASBİDSONGEİ A 463195096İ piğer döviler ve alacaklı EL3i SE Meham ve TahvilAât cüzdanı: ez z liring. bakiyeleri » « e . , . 2306) O susazseksı A Jiiyenin karşılığı EE " Pa Muhtelif 4 » 8 8 4 971.920.733.61 Karamürsel fabrikasının memleketimizin her tarafında tanınmış çok $ tiibari © ierymetle sağlam ve zarif yünlü kumaşlarından çok mahir makastar tarafından itina B Berbest esham ve tahvflat 1.015.339:16) o 45.781.830.7 ile dikilmekte olan 94 2 i Aim ve döviz üzerine Mi kaan. elbiseler 24 ve ra 8.641.054.23 yi e rl e —— inene (Pek yakında ucuz de açılacaktır.) Bziteliğ Ee aileni ( Sultanhamam ikinci Vakıt hanı altında ) Yolüm X ki Yokün 3413.482.430.56 3 Mart 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi yüzde 5 12 — Altm üzerine avans yüzde 4 12 Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 2 gama birinci Sini Öperaiör mel Satınalma Komisyonundan: ur ava Kurumu İ(İvr. carer ravvak Umumi cerrahi ve sinir, dimağ estetik 1 — Bir metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen (85.000) ai cerrahisi mütehassısı ) metreye ez 2 (22.900) lira değerinde vasıf ve örneğine yazlık elbiselik kum - 938 salı günü saat onda kapalı zarf mi le A alınaca! m FT. Şartnamesi parasız komisyondan meral e Mi inim gençlik ameliyatı”. maya ve doğum ei le in (1717) Mira (50) kuruşluk ilk ti : a > s > 7. ncı keşide 7 Mayıs 938 dedir. ç , ime ) banka mektubunu ve şartnamede yazılı yes ii mühte a seti Keke bed 7 tercan ÇAĞ bunu belli gün saat dokuza kadar komisyonumuza vermiş olmaları. a dereli Bak dabto (1082) (2101) Büyük ikramiye 40.000 Liradır. pi mokkan, ir Paris Tıb Fakültesi S. asistanı, erkek, Büyük Piyangosu kadın amy, mağ e “yüz, meme, karın kluğu ve Neşriyat müdürü Refik /A, Sevengil

Bu sayıdan diğer sayfalar: