21 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5

21 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yazan: Kuri Ştromayer Tefrika Numarası: 6 Son nöbet! mi Harp esnasında, o zaman ii şimdi Lehistana ait o» lan Garbi: Prut: lm orta kısmında kaleler rm bir nevi seh- zincirle asılıdır, yukarıdan aşa- Lin A ve İn dibi > Taha ee ve m arasındaki “Devâ- si 40” ormanlarda vabaniler türemiş, | SebP& VE ve de tehir ala ei zara ei işliyorlar. 1888 ir İhtiyar ka: un, üstüste bi rkağ ela Jüt ikili ele olan Torndaki 4 üni iyi nk onunla Si şakalaşır. Belki de Kem mevki efradından Franls bei UNU vel erdenberi böyuna vuna tek- şmldit, n azılısıdır. 1916 kir, senesi 14 unda izinli iken | TErİIYOr Ttiya kadınım üstü başı Metina, gi manzaralı, zifiri cesedi yerinde si e kü a teşki- uzaklaştırmak iiçn iknaa çalışıyor: in karısı, başmı Hiç cevap iyorlar. Bu kadm ormanda odunun Me tutabilecek afük cikmlâr yaparak ipgakvlkrz it disile birlikte, ayni kul! kara Ni birlikte Sini bir kadın e da bir Miri köyden o haraj kayi- nine ize kendisine Le parça yi- yece Fakat getirenler, bu Mhr a sebepsiz Kafnmaşlr Bu kadmdan korktukları için onun nafakasını temin ederler; bir defacık olsun ii kulübeye ayak basan bilir, ki yaşlı kadın, bütün civar ahalisini pk tesiri altında Gi tiyar içerisinde m külü maşa in ii karı: balde olacağı keşfettiği gibi De den alah nazarlık ve ? koruyucu Ev. de bir insan veya ahırda bir hayvan nanır safdil kimselere ballandıra Jandıra tar. «* “Tuhel a se ele imi übesine a; tılmca, göz önün: eski korkun ga canlanır, Hari sn yanan ağzı açık bir ocak, birkaç ysız kap, kerevete gam dalları ve Başla serilerek le bir yatak, rinin “iğ karanlığında seçilebi - len m ZN bundan fl aima, keçisi yangelir. Keçi, yalım da iş tağm etrafında do- edi, mırıl mırıl, ateşin etrü- ıştırır. Bulamı ntar kokusunu andı. Tır. Tencere, ateşin üstünde üç değnek * pas kerre ve ii her za en aşağı on yıldanberi mamıştır. Giy O e ma örmü Gi ez im ük e sk Saçlarmı ai saç çi e, si, ie vi e isi gibi in yahtır. çingene kadınınm Sai gibi de İk parlıyor. İhtiyar Josefa, li ve bu ara- gene keçisile PM ona bazı şeyler söyler ve bulamacı im birdenbire anışta hızla Garib insanlar arasında Tibet papasları nasıl yetiştirilir ? iki buçuk yaşındaki çocuğun gözleri önünde kesilen insan ĞG altında uzun boylu durdu- ni müddet eğlenirsiniz? Ya kar üs- ği EM izde sekseni, bunu ya: kapı ar ki, rat kulübenin 2e- yi adedi döner, Mi Tr minini İçeriye bir adam giriyor. Kadmı ne başla, ne do | manası ENİ mihnetlerine açıp selâmlamıyor. Kapı kanadını | kendini atmak üzere düştüğü yerden kaldırarak, tekrar re- Tibetlilerin böyl ie anlaşılmayan li ine takmağa boşuna Or, Mi a de çırgıplak ola» Buna muvaffak olamayınca da, Kâna- 'k soğuk malarıdır. Yüzlerce kapıya m ğe HR eyer, metre a epelrin we ne ir aralik alı asan fek bulunduğunun farkina varılabili yor. O, tüfeği hesaplı bir şekilde ka PIMLL öğe yeliz yeleği tuk, bÜYy“ lece tertibat aldıktan sonra, dışarıyı özlü; Josefa, bu aralık gene keçisile meş- Yi çünkü keçi meliyor, Bir taraf- eler karıştıran im iş a ct erk meşgul bile Derken bu ai şöyle diyor: — Bari yenilecek bir şey mi pişi- yorsun? Eğer öyleyse, ver bana, A- crm! İhtiyar kadın, başını sallıyor — Bu bulamaç, hastalık işi Yenii lemez, Hem sadece hayvan sürü- süne verilebilir! Yabancı adam, sırtındaki hı Ya alaşağı ederek, ihtiyar kadının önün ie y pi “şir, ey cadı! Bu al biz çift geyik yulacaksın, buk ol, fazla pe yok lig Yanik Be — Hihi a sen katil Klaynş- midtsin, öyle mi? — Çenen varil Büyücü kadının karşısma geçe he- ie ii diyerek, övlinen bir tavus- kabarıyor: Zen semer tesinin kralı- yım, Baha k bir va pişir ve bu aralık da alli külü esele, baka- lım. İleride ne ye ale bil ini - mek istiyoru li Arkası var — dilerini soğuğa, kara, fırtınaya ar- zederler. Saatlerce öyle kalırlar. Bir şeycik de olmaz kendilerine. Turp gibi sapasağlam evlerine dönerler. Fakat şunuda yi ki ği 49 ki fevkalta! er kla yapilamaz. in ai dr imtihanlar geçirmesi lâ- g.bir Tihetli papazı s0- Gi ei ea için. ev- r derenin kena- > ei bek- velâ, buz tutmuş bi rına götürürler. O bir leye dursun, tecrübeli papazlar dere. <i Haşa, buzu Kirarak yerl ım çarşaflar sokarlar bir bi lerinde ik asal le öylece Diğer kzn genç Tibetli ep soyunmağa başlar. Genç soyun tan ve çarşaf tam manasiyle a gi bi olduktan sonra, bu soğuk çarşaf kadar çok eritirse, o kadar muvaf- fakıyetli sayılmaktadır. ir Tibetii papaz bu gibi im- m kendi içerisin- mağa muvaffak o p pi » 2 za p m e 5 7 ş ak, yahut vücü na ince bir elbise een dolaş- maktadır. “Lâma" adı verilen bu papazların en esrarengiz ele SM den çıngirâklar ve bir nl cina- bu çöcü, ler. Ger versin şimdi, insan bi- manken kesilmektedir. Eskiden aba kesilirdi. papazlı # © E 5 8, 8 e ET iha, “Telepati” d: iz tarzda birmevi nin karısı, aşağı tabak ir er- içten anlaşmaları Gü r. Bunun da pi kekle kaçarsa kadın ei le rü si el esi vardır. Evvelâ Öğret ir, kocası devamlı 8 menle talebe karanlık bjrodada kar (dilir ve âşık şel il) eva iğ siükii Gaya Talebe bütün di- yaf yer Tibet! ğer atıyor. Tam manasiyle “alıcı” bir vaziyete 7 geldikten sonra üğretmen, ona, ken- Haliç Vapurları ai düşündüklerini “telkin”... etmeğe Kâğıth aneye dar çalışıyor. Sonra talâbe, kendi düşün- İsl ek cesini öğretmene telkin etmeğe ça- şieyec balayo bu iki zihin biri- imkânına var. a ka ln olan şey, Dalot eni 98 yarilen. başi Dea Rİ genç papi de bize » imdi genç papaz, bu ıslak çarşa- fr vie: mdunün hararetiyle kurutmak m tindedir. Kurur Genç papa: rübeler ME sacdan ad da ararı ri Ki ie eli ei m lala; kırk çarşaf kadar kurutan delikanlı Ti- öetliler olmuştur. Boğuk imtihanlarında Tibetli tale- ai tarzdın re ze bildiğimiz ven ml leri ve oyuncaklar! ninni yetiştirileceği eli ölü Kamikilarin” Orta ve doğu Anadoluda yer sarsıldı. On köy yıkıldı. Iki yüz köylü kardeş öldü. Yapma çağma olanca hıziyle giren bir benin tabi tutulduğu bir diğer e bir zarar değildir. Hele iki yüz ye rübe ye kar imtihanı san numarası, üze, soğuk kanlılarımızm bile tüyleri eri Yulan ii ia blue yeridir. Talebe, ll etrafindâki kardan ne Hergün bir Asıl dayak Vaktile gn cerre çikar; kendik top . Başlı satan iki softa ni ag halkı soyarlarken kadı ışlar, Salâtı moi iii softalar e bah namazinm, bu öğlenin, bu akşamm, buda ikindinin, rikâtları in rikât in çizikez atıp kovmuşlar., Ellerin: ai a me cek ol yele rmuğ: hâmsenin ani rikâtı kaçtır?, Zita hı dayağı o vakit görürsün. fıkra: unutulmuş ince heriflefi yâtırtnışlar ve? ktan sonra kovulan softalar uzun Öbürü: namazını unuttu. Aklma nd Ülkeye yeni bir can, Gazeteler, zelzele çevresine yıldırım elen bütün tedbirlerin almdığmı yazıyorlar. Bunun böyle olacağında zaten kimsenin #üphesi yoktu. Fakat tedbir, arcak ola- caklara karşı bir siperdir. Olanlar için, gönüllerde yalnız yakıcı, bir yas kalır. İki yüz köylü... Şaka değil, b iki yüz ii; bir kalabalığın cevheri şarlardı. T. bir sini silkince bakm neler oldu. iz yele, ki ve bir bahar çimeni dal- nike Yaz mevsiminin yakınlaşması mü- rindeki yemeli m mesine b cüm! den olarak ie ye Kağıkane Mig Di temizlenmesi düşünül! Çi nildiğine göre bu aradaki de- reler temizlenince Belediye tarafm- p B s > S B 2 < 5 p # 2 2 Sc iç 3 g PO Sp daki tablat güzellikleri halkın isti. fadesine açılacaktır. Görüp düşündükçe: Fena bir haber! YAZAN: S5. Gezgin 3 galanıyor, genç bir yesillikle serilip ya- tayoi ve > dır. 1s: kurduğamuz Abi- la ler, setler onun bir le e z Bs &e nz EE ae kai

Bu sayıdan diğer sayfalar: