21 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

21 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hatay intihabatını kontrol edecek heyet Dün sabah Cenevreden gelip trenle Hataya hareket etti Hatay intihabatmı kontrol etmek e Milletler Cemiyeti tarafından gerekse metnine müteallik bazı esas- lr noktalara itirazda bulunmuştu. un Rüştü Aras arti meclis grubun- daseyahatini ve Ankara, 20 (A.A.) —C.H.P, . H. Gurupu dün 19-4 an kanlığında topla Kürsüye böleni çin Aras, iki Fransız - italyan Paris, 20 (A.A.) — Parisuvar gazete» sine Romadan verilen Fransız - İtalyan mzakere! de Fran- sanm Roma büyük eleisi e etiresi m pie bırakılmıştır. bu malümata bakılırsa evvel mirde a ile İtalya arasındaki ger- şahede eden ve e teatisi şeklinde yapılacak olan bir b enin yazıl - ması meselesi Mk same Paris, 20 (A.A.) — Gazete! de, Fransız - Italy: arana ur olmaktadır müzakereleri SİT milletinin ve ricalinin gösterdikleri ve yük sek tezahüratı be- se olan nit ein sabahki eks- | Bunun üzerine mesele yeniden Mil- iha gelmiş | letler aydarpaşa- | dilerek Türk hükümetinin Alta na ve ire ve MER motörle 'eçerek Toros kapsa Hata- li herakak etmi: eyet 22 “örAARİ miirekkeptir. Ri- imece İsviçreli B. Roje Şekrota tadı, ipe t Reisi B. Se rota dün sabah lv evvel kendisiyle görü- şen gazetecilere, şunları söylemiş- tri zl * Haziran sonunda bitmesi kontrol küme! Zamnemenin gerek tertip tarzına, : işti, Şimdi intihabat bu yeni nizamna- menin şartları dahilinde cereyan 8- decektir. ataya, muvasalât ed. etmez, ami Yanlar meş» işin olacağız, avm bi eeklerini ümit ediyoruz.” Först Viyana izmiyde 3 -2 mağlüp oldu wağlüp oldu, İlk devre bir - üç hine bitti. İzmirliler hâkim oynadı. Gol- lerden İkisihi” e hâkim oynadı, Kaleci fevkalâde miri ; birçök kurtarışlar yaptı. Hakem UV. göktan Mustafa idi. â lev- rede lehlerine alan Viyana takımı ağır AK di ek ve “Mir çotukları'carla başla çalıştılar. vs m Heyeti Mısır m ne Ima karşı sü- ki SİA memnuniyetini gös- terdi dil Berut yolu ile gelmiş ir Heyetinin çok olduğu herkesin m den belli oluyordu. Bir ingiliz heyeti tayyare almak üzere Dün Amerikaya gitti Londra, 20 (A.A.) — Hava neza- retina mensup e ei imkânlarını te harekat ettir Zanmedidiğine rö- Franko kuvvetleri Pirene hududuna yaklaştı — aHvas njansı teketlerine devam ederek , 20 (A.A.) — Umumi ka- Salamanka, rargâöhın tebliği: Lejyoner kuvvetlerimiz, Tortosa mm- takasında ileri hareketlerine devam et - mektedir. Roketas mıntakası rig temiz - sir alınmıştır. lenmiş ve 2500 den fazla Navar fırkalarımız İs: nubundaki yı Sin la ve n Jali 'akes köy- 'eniskola Santa enayı geçerek birkaç a lometre ilerlemişler ve 200 esir almış - lardır. Pirenelerde kuvvetlerimiz, Aran disinin şimalinde Bisla - Barâğos ii - tanı geçmişlerdir. dirde yi meseleyi Kanadada tetkik edecekti Ankara, 20 (A.A.) — Büyük Millet Meclisi bugün Refet Canıtez'in baş- yin toplanmıştır, Azanın mezuniyetlerine dair ti divanı teskeresi okunarak kabul edildikten sonra dün ve bu sa- ah memleketimizin m ukte man- takalarında vuku: Kaya'nın verdiği İ- zahat Kere a kiben ameye geçile- > Gikledin de tabipler ve diş tabip- ri gibi di eyannameye tâbi Dimeleriz YE te Macar nazilerinin şefi Kont Zoltan Viyanaya kaçtı Budapeşte, 20 ( m 3 Ş 5 u 3 3 nzİ, Vİ iltica Ki Viyanada irder, ve ndisini o8zormenzi, bir nasyonal - 937 ilkteşrininde *ki sene İki ay ağır hizmete mahkü: dilmiş idi. naf etmiş ve vereli ilzama bl Bugün Şarkta büyük| — tonel açılıyor m ©- e davar isti- ber: mıştır Japonlar taar- ruza geçtiler Hankov, 20 (A.A.) — aça kanlı bir şehrine girmeğe muvaffak simalar dır. yili şiddetli sokak ele! makta ve Çinliler J enli geri at eN için bütün gayretleriyle çarpışmaktadır. arda bulunan Çin yede, süratle Lingyi'ye sev- kolunmuştu: ei biliş Si zap- An ds bu “ii KER bir heba e başlamıştır. w zere sivatapülei diri veya İka- metlerine ait olan binanın n $iklik yapılmasına dajr kanunun d ikinel edilmişti Büyük et Meclisi cuma günü toplanacak! Jandarmalarla müsa- deme eden şerir öldü lanan asker kaçağ: Abdullah İZMİRDE GAVAGAZI hastahanede öldü. Tah gi | in ny ş Nah, arkadaşı Bekirle bir köy- #091, ususi) e a İ de ihtiyar bir kocanm boğazımı azı fabrikası yeni tesisatını sıkarak para ve müçevherlerini al. miş Bin raya Almanyaya “çizi et-| mışlar. » Köylü tarafından grip ği hir için- de İn olan siker emede KURUNA abone olu- Be Abdullah yaralı tutul- nuz ve edininiz Tuş, fakat o da hastahanede ölm tür. Millet Meclisinde! e Yeniden bir çok sz sarsıldı s8 yap 1 incide) sşeleyeli nazaran yarı giddettedir. "Yine İstanbul ali bildirdi- ğine göre bu sabah hissedilen bu iki zel- zelenin merkez üssü Istanbulun 480 ki- ometre- şarkma tesadüf ettiği tahmin lunmaktadır. 5 Rasathane bundan başka ze kadar ayni merkezden geldiği tah min edilen on hafif zelzele dat Kişi mi sabah seki- » depremelerinin muhtelif vütyet ve arklar ali tesirleri etrafm- da şu dakikaya kadar aldığımız telgraf- Jurnal gazetesi diyor ki: mı e a, B. Hitlerin Romayı ziyaretinden evvel he- men al bi hava tamamile berraklanmış Bu ise esastır v9 bundan dolayı pek zi“ yade m iyet duymaktayız. Repüblik diyor ki: Şu veya bu ihtilâflı meselenin hallin- den daha mühim pia sb Avrupanm bugünkü mane vaziyet takmmakta devam edemi- ze anlaşılmasıdır. öti Parizyen Çinno, B. lr vi bir hüs- mü kabul Sampaş li vücut bulacağını timit iliniz Figaro diyor ki: » italyan imzasından en sonra, ve Fransanm waitlerd. r Kiamkii B. Hitleri elinde birçok Sivasta depremesi ri im: amnin büyük bir tezahürü ola - Aksarayda ilki saat biri 15 geçe Da e a politika - cisi saat üçü 15 ia ölmak üzere teşkil eden muvazene me- acaktır, yer depremesi ire a GN Şar in ham biri 15 geçe daha Ovr di şiddetli bir sald Sinai e çizdiği yolda ilerlemek , Kırşehirde biri eçe birçok evlerin | ancdk arr Ispanyadaki askerlerini yıkılmasmı mucip çiğ bir bhareketiarz | geri çekilmesi ii başlıyacağı için, herkes, olmuştur, a me e blm lerinde duyulmuş olan zelzelenin verdi- | neye tam başarılar neşe ir alman an haberfer, Yar KARA Mi > -| Mep ip olm: mahiyesindeki köylerde birçok yıkılmış ve 70 kişi ölmüştür. İm yeti içinde Sekili köyündeki 59 evden 49 u yıkılmış ve geri kalanları epi kıs - iye İ ekili izahat verdi (Üst yanı 1 incide) kinle evler yıkılâr. er taraf- aşa ve Yerköydi alize bi- istasyon binası oturulmaz bir ale oldi, köyünde 59 er- iin malümat ajansla aaer. men hasara LERİ köy « Tüler yer depremi ini in zararın ehemmiyeti yoktur. bulunmakta olduklarından, bir erin > İ Bumemleket ve bu millet maddi ha- Miami A EM İl amrati en daha iyi olarak GN Ep Li, rhal tamir edebilecek kabiliyet ve ks AŞIR. vaziyettedir. Tabiatin aksiliklerine Kızılay derhal her iki mmtikadaki f9- | gnima göğüs germeğe alışkın olan lâketzede rimi: dıma koş milletimi: ki mug bulu bu makata e m “> İmei vatan» la Yozgat emrine muavenet aktır. Bir Cemiyeti valisinin muhtaç bulunanlara ilk ve olmak 1000 lira açıkta ela ağ maşalı, barnmalarını le de 60 çadır ksa a Kırşehir mmtakasına da dorhal bir mü- fettiş göndermiş ve emrine 2000 Jira tah- çadır sevk ey miştir. Diğer taraftan Iç işleri bakanlığı da derhal bu muntıkalara müfettişler göndermiş bulunmaktadır. İstanbul, 20 (A.A.) — Bu gece, saat ikiyi 39 dakika hafif iki zelzele kaydedilmiştir, Şiddetli kaydedilen birincisi dün saat 13 de yu- kun kezden geldiği tah - ki edilen 10 hafif zelzele daha kayde- dilmiştir. anenin ? Dünkü zelzelenin vuku saati 13 saat On dakika iken yap 13 saat “5, di tır. Tasrih olunur. 20 (A ün Kırşehir zelze- lesi münasebetiyle büyük elçisi Galli bugiin Hariciye Vekili Doktor iş- | Türk milletinin uğradığı felâketten do- derhal zelzeleden zarar görenlerin ma edelerin imdi Geniş mikyasta malze: önderi etiniz de derhal anne vir ira lık bir yaşi yardımı yapı! sundi ehemmiyeti yoktur. Fi memleke- ali bir kalp gibi etrafında ye'se tüğü az 200 ve zararın asla idi ı, birtür- Ti ajan süemizceğiiz vir acıdır. Tablatin şu tleri karşı« ve manen temin ve tatmin edilecek Terdi: teessürat ve samimi hissi- yet bildiriniş ve Elariciye Vekili de c8s veben hüküm: bu husustaki ta « hassüsat ve teşekküratını ifade etmiştir. ıkara, 20 (A.A.) — Yeni Sovyet el« İ bugün Hariciye vekili. bizzat şahı dü özi ll

Bu sayıdan diğer sayfalar: