9 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

9 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir hâdise | R-101 Sırp murahhası (Balon faciasından özür diledi sonra... Atinada toplanan Balkan kon| OLONDRA, 7 A.A. Hava iş- İfcransınn bu yarım ada üzerin- ileri nezareti R - 101 işaretli ba- de yaşayan milletler ( arasında |lonun uğradığı kaza neticesinde fikri rabıtalar tesisi Kizumunu | telef olanların cenazelerinin a- nazarı dikkate aldığını görüyo- İyın onunda Londra kiliselerin- ruz. Bu hususta bazı teklifler i-İden birinde bütün gün teşhir e- leri sürülmüştür. Esasen ilk de-İdildikten sonra Londra sokakla fa olarak Atinada toplanan bulrından geçirileceğini, ertesi sa- konferansın hedefi ne idi? Kon-|bah cenazelerin evvela Bedford Atinadan mektup Birinci Balkan oyun- İarının ilk günü Bizim atletler hangi yarışlara girdiler ve nasıl koştular ? Yarışlarda 50.000 seyirci bulundu ve atletlerimizi hararetle alkışladı Lehistan, Mısır, Norveç sefirleri Dün Reisicümhur Hazretleri tarafından kabul edilerek itimatnamelerini takdim etmişlerdir ANTKARA: 8 (A.A.)— Ye (mevcudiyet arzeden bir milletin | “Elçi Hazretleri; Haş ni Lehistan büyük elçisi M.Kaz İmümessilinin memleketim hak- | Mısır kıralı Hazretlerinin | nanlı Vamakosun önünde birinci ATİNA, 3 (Hususi muhabirimiz- den) — 5 Teşrinievvel.. Pazar gü- nü saat ikide otelin kapısına (dizil miş dört büyük otobüse alfabe si- rasile evvelâ Bulgarlar, arkadan Ro) menler, sonra biz, bizden sonra Yu- goslâvlar bindik. Biz üniformaları. mızla olduğumuz için hemen nazarı dikkati celbettik . Bu kılıkla Ati maya gelişimiz şayan: hayret bir te- sir yaptı. . Zaten otobüsün önünde- ki küçük bayrağımız ve göğüseleri- mizdeki Ay-yıldır hemen hüviyeti. mizi gösteriyordu. z Ben buraya gelmeden evvel, bir fena muameleye maruz kalmadan ko #kuyordum. Lâkin iyi kabul ödilece- ğimiri ummuyordum. Hükümet ve spor erkânmdan gördüğümüz hüsnü muameleyi politika ve resmi terbiye - ye atfettim Lâkin otobüsümüz 80- kaklardan geçerken muhtelif yerler- de alkışlanışımızı neye hamledeceği- mi bilmiyorum.. Garibi şu ki: Bu alkışlara ve muttasıl selâimlara yeni Bursa isminde stat civarına yapılmış Bursa muhacirleri mahallelerinde da ha ziyade tesadüf ettik. & Çocuklar Türkçe konuşuyorlardı . Atina stadı birsz dar ve bugünkü koşu sisterhlerine nazaran dönüşleri çok sert omasma rağmen bir şahe- serdir. Orada Balkan oyunları mü- nasebetile 50,000 kişilik bir halk küt lesi vardı. Resmi geçit sırasile Bul- gar, Romen, Türk, Yugoslâv ve Yu nan âtletlerinin pisti dairen & madar dönmesile bitti ve bizim bayrak ge- gerken Müsyü Venizelos yanımdaki diplomatlara rağmen, diğer Balkan letlerinden hiç birine yapmadığı hürmeti yaptı, ayağa kalkiz, şapkası- ni çıkardı ve selâimladı. Diğer millet- lerin hepsi çıplak. Yalnız bizimkiler olempiyatlarda âdet olduğu (üzere çaket pantalonla muntazam bir kılık arzediyorlardı. Müsyü (Venizelos ka ve Fransızca bir nutuk ile resmi! küişadı icra etti. Arkadan | sırasile| Romen Meclisi meb'usanı reisi, on - dan sonra bizim Meclis reis — vekili ve kongre heyeti murahhasası reisi Hasan B., ondan sonra bir | Bulgar murahhasi, arkadan & sulhperverane, ve Balkan gençliğinin biribirile kar- deşliği hakkında kısaca o nutuklar söylediler. Bütün bayraklar çekildi. | Olempi yrağı soluna Romen bayrağını ve birim dışımıza da Bulgar ve Yuğos- a bayrağını çekmiştiler. Saat ü- sü beş geçe yarışlar başladı. Şimdi sise bu yarışların neticele- rini, ondan sonra da bizim girdiğimiz yarışlardaki vaziyeti izah edeyim: İlk günün neticeleri 400 Metre mânia — Mandikas. Yunan. 56,4 Buropulos o Yunan, Romen. Sırp. 100 Metre sür", Lâmbros Yunan 11 saniye, — Semih (Türk) 11,1 saniye — Vamvakas Yunan 11,2 — Mehmet Ali Türk. 10,000 Metre mukavemet — Bataris (Yunan) 34,1 — Nalos (Yunan) — Marinesiko (Romen) — liyas (Romen) Yüksek atlama — Papa Nikolas (Yunan) 1,80 — Mandikos Yunan 1,75. 3 — Kalayi (Sırp) 4 — Sop (Romen). 1,500 Metre — Pevan (Bulgar) 4,17,8. — Yorgopulon (Yunan) 4,18. — Beyet (Bulgar). Balkan bayrak yarışı — Sırp takımı, — Yunan takımı. — Türk takımı, — Römen takımı. — Bulgar takımı. Evvelâ umumi malâmatı bitire. yim. Stadın tanzimi ve merasim gi- bi şeyler muntazamdı. o Lâkin hac) kem heyeti maalesef younda değil. .| O kadar ki 1500 metrenin muvasala- tında müsabıkların yerlerini / tayin #mkkânr pek güç bulundu yahut bulu- pabildi. Hareket işareti veren adam 3ğır.. Pistin dönemeç yerleri çek ' 1 2 3 1 & , 5 Biz 400 metre mânia yarışına gir. medik. . Ondan sonra başlıyan 100 | netrenin seçme birinci serisine Meh met Ali girdi ve Yunanlı Lamborsun arkasında 1197, ile ikinci geldi. U - süncü bir Yugoslav idi, İkinci seri e Semih koştu ve 119/, İle ve Yı Sultan Hamit Münderlcatımızın çok- luğuna mebni tarihi tef- rihamız dercedilememiş- tir. Karilerimize ttizar bayrağının sağma bizim ba| “ di. Üçüncü gene sırptı. Böylece iki Türk iki Yunan, iki Sırp finale kaldı Pinalde tam dört defa yanlış çı -| kış için geri döndüler, Beşincide ar- tık herkes sinirlendi ve koşu başla dı. Semih 90 metreye kadar önde gel di. On metre dahilinde bir o göğüs! kaybetti. Lâmbros birinci, Semik İ- kinci, Vamakos üçüncü, Mehmet A Wi dördüncü oldu... Semih neden bi rinci olamadı?.. Bunu ayrı bir zaman, da tetkik etmek daha doğru olur. 1500 metreye giren Mehmet şim- diye kadar hiç yapmadığı bir zama da koştu. 4 dakika 19 saniye. Birinci gelen 4 dakika on yedi / saniyedir. Bütün tasnifler muvasalata üç metre kalarak karışık bir halde tezahür ct- ti. Mehmedin hakkı yenip yenmedi- ğini mevzuubahsetmek istemiyorum. Fakat son takatini sarfeden © çocuk muvasalata kadar çok iyi koştuğun dan nazarıdikkati celbetti Yüksek atlamada Haydar 1,75 te elimine oldu. Yarışa © soktuğumuz geneler içinde kuvvetini gösteremiye rek kaybeden yegâne adam (budur. Diğerleri, tefevvuk karşısında bek- lediklerini © yapamamışlardır. Lâkin Haydarm 1,75 atlamaması hatıra gel ezdi. . Balkan bayrağında 800 metreyi Besim, 400 ü Ziya, 200 ü Mehmet Ji, 100 ü Semih koştu. Besim ka. labaık arasından sıyrılamıyarak ev- vel arkada koştu sonra birer birer larını geçti ve Yugoslâvya ko- sucusunun arkasında ikinci olarak ba yrağı verdi. Ziya 400 metreyi tecrü- besiz bir müsabık gibi fakat gayretle yaptı Mehmet Aliye dördüncü olarak bayrağı verdi. Mehmet Alinin raki- bi 200 koşanlar sert | çocuklardır. Ondan evvel bayrağı 100 metrecilere| verdiler. Semih alır almaz önündeki iki hasmı geçerek ancak üçüncülü ğü temin edebildi. Bu yarışlar münascbetile stadın bayrak direğine 10 defa Yunan bay- rağı, 2 defa Türk bayrağı, 2 defa Romen, 2 defa Yugoslâv ve bir defa Bulgar bayrağı çekildi. Unutmayın! ri, biz altı müsabakadan yalnız dör düne girdik. Diğer milletler hepsine girdiler. Biz bu statta ilk defa yarı şıyorduk, diğer milletler geçen sene- ranın âşinası olmuştular, Yu — banlılar ise orada doğmuştular. Bu neticeler hakkında İstanbulda dedikodular ve klâsik "biz demedik mi?,, nağmeleri olacaktır. Lâkin bü. tün bu sözleri söyliyenlerin bir an i- ile memeket atletizminin nefi nedir dünyanın statlarından biri bulunan karşı dört senelik bir sâyden sonra meydan okuyamayız. Kaldı ki, bizim atletik müsabakalara 500 kişi zor ge lir. Hattâ kalabalık olsun da atletler teşvik edilmiş olsun ekseri kapı ları açık bırakırız, burada ilk gün 50 bin kişi gelmişti. Polis müsaade et mediği için 15, 20 bin kişi de dışarda kalmıştı. Müsabaka esnasında Atina halkının gösterdiği por terbiyesi. şayanı hayrettir. Görülüyor ki bu a- damlar bu işe alışkındırlar.. Buna rağmen dört sene evvel önüne gelene yenilmekte olan Yunanlılar bu sene hemen hemen her yarışı kazanıyor. lar. Çünkü her gün eenebi yapmışlar, yenilmişler, — yenilmiş'er ve bu hale gelmişler .Biz de yapa. ım diyeceksiniz. Çok iyi fikir amma, bu gelen ecnebiler para ile | gelirler ve fenni ya; lerde ir e m BÜRHANEDDİN teması Almanyada vaziyet BERLİN, 8 (A. A. ) — Baş il siyasi fırkalarm reislerile katlar o hakkında Reisicümhur Hindenburga bu- gün izahat verecektir. Neşredi len yarı resmi bir tebliğde ka- bine azasıarasaıda bir tebeddül Vukuunun mevzuubahsolmadığı ve hükümetin parlâmento huzu. runda pazartesi günü heyeti u- mumiyesile isbatı vücut edece bildirilmektedir. Kabine M, Fon Kurtius'ün harici siyaseti- ne müteallik programımı tasvip etmiştir, Kabul resmi ATİNA, 8(A.A.) — Âk mektepler talebesi Balkan kon- gresine iştirak eden âza şerefine Akropoli te bir kabul resmi ter- tip etmişlerdir. Bu merasimde Türkiye, Arnavutluk ve Ro-- men murahhasları birer nutuk söyliyerek sulh mefküresinden ve Balkan milletlerini biribirine bağlıyan rabıtalardan çoşkun bir lisanla bahsetmişlerdir. eransın nasıl çalışacağını tayin | eden bir nizamnamesi — vardır. Bunun ilk maddesinden şunu öğ İ reniyoruz: Birinci Balkan kon- | da, daha sonra Saint - Mary me zarlığında defnedilmek © üzere Kardington'a nakledileceğini i- lân etmiştir. İveç elçisi mir Olezevski, Mısır elcisi Ab- İkında gösterdiği dostluk ve sa- dülmalik Hamza Bey ve Nor-İmimi muhabbet duygularından M. Bonston bugün | pek mütehassis olduğumu zat Çankayada Reisicümhur Hz. talâlinize söylemiştim, Bugünkü 1 İferansının maksadı Balkan mil- z letleri arasındaki her türlü mü- Helyom lâzım nasebatı takviye ederek netice-| LONDRA, 7 ALA. — Vaşin- İde Türkiye, Bulgaristan Yuna: İgton'da çıkan ordu ve donanma nistan, Yugoslavya, Romanya | gazetesinden Londrada intişar ve Arnavutluk arasında bir Bal-|eden ordu, donanma ve | hava rafından resmen kabul buyruli rak itimatnamelerini takdim et mişlerdir. Lehistan büyük elçisi atide- ki nutku irat etmiştir: histan Rei hur Hz. tarafın kan birliği tesis etmektir. mecmuasına çekilen bir telgraf- Bu konferans her sene (o bir ta R. 101 işaretli balonun uğra yerde toplanacaktır. Bu iç dığı kazadan dolayı Amerikalı lar istikbaldeki Balkan birliğini ların duydukları elem ve teessür tesise hizmet edecektir. lizhar edilmekte, İ Atina konferansı bu takdirde | kolayca iştial eden müvellidül- | ma yerine helyom kullanabilme si için bu gazın ihracına müsaa- | İde verilmesini mutazammın bir kanunun süratle tanzimi tavsi yesinde bulunulacağı beyan edil | mektedir. Facia kurbanları BEAUVAİS, 7A.A.— R-lol işaretli balonun uğradığı kaza kurbanlarının o cesetlerinin İn-| giltereye nakline bulutlu bir ha- vada ve kesif bir halk kütlesi ha zır bulunduğu halde başlanmış- tır. Nakil esnasında rcisicümhur ile harbiye ve bahriye nazırları- nın mümessilleri ve hükümet me murları hazır bulunmuşlardır. İşsizlerin miktarı LONDRA, 7 A.A. — İşsiz- lerin adedi 29 Eylülde geçen haf takine nazaran 52,031 ve geçen senenin ayni devresine nazaran 979,827 kişi fazla olarak 2,161, 698 e baliğ olmuştur. Çare yok LONDRA,8 A.A. —M. Mac Donald amele fırkası kon- gresinde söylediği nutukta işsiz liğin artmasınm bütün dünyada Papa Anastasyo evvelâ Balkan birliğinin umumi | esaslarını düşünecek. Her sene toplanacak konfe- ransların hazırlanmasını düşüne jJcek; Balkan milletleri arasmda siyasi mukarenet tesisi; Bunlar arasında fikri muka- renet tesisi ; l Bu memleketlerin iktısadi sa hadaki mukarenetlerini vücude getirmek, Dün gelen malümat- tan konferansta Balkan millet- | leri arasında fikri rabıta tesisi İiçin bazı teklifler ileri sürüldüğü İngilterenin | dan nezdi devletlerine fevkalâ de murahhas ve büyük elçi sı- fatile tayinimi müş'ir mektup - ları takdim ile kesbi şeref eyle rim. Takriben 18 ay evvel fev kalâde murahhas ve orta elçi s- fatile itimatnamelerimi zatı ri yasetpenahilerine takdim etmek le şerefyap olmuştum. O zamau her iki memleketin o mazideki münasebetleri: evsalını irae için bir kaç cümle arzına müca seret ettim. Tarihin icabatının ve daimi bir menafi miişareketi- nin siyasi istiklâllerini kazanma ları müteakıp iki memleketi e bedi bir dostluk muahedesile ti- caret ve ikamet muahedeleri ak dine sevkeden amiller olduğunu arzettim. İki memleket mede niyetin terakkisine yardım et - jmek hususundaki azimlerine ve siyasi iktisadi ve fikri sahalarda münasebetlerini teshil emrinde- ki emellerini bu akitlerle isbat etmişlerdir. Zatı devletlerinin Lehlilerin kalplerinde tannan a- kisler uyandıran cevaplarile şe- reflenen bu sözlere bir şey ilâve etmiyeceğim, Ancak bugün or- taelçiliklerimizin bi elçilik- lere terfii iki devletin mütekabil üinasebetlerine verdikleri bü- ik ehemmiyetin beliğ bir de- Yili olduğunu nazarı dikkati cel- betmeğe de muktedir değilim. Vazifem ve şahsi kanaatim neti cesi olarak her sahada müteka- bil münasebetlerimizi — teshile nü anlıyoruz. Her halde bu uğur İda sarfedilecek mesaiden ne ka- İdar memnun olunsa yeridir. Bu | temennilerin dikkat ve filiyat| sahasına çıktığını görmek Bal- |kanlarda devamlı bir sulhu sü- kün devrinin gelmesini samimi surette istiyenler için bir gaye-| dir. cereyan eden vak'alar ve hemen hemen her memlekette hüküm! süren bir inhitat hareketinden ileri geldiğini beyan etmiştir.M. Mac Donald, hiç bir milletin i sizliğe yalnız başına çâre bula mıyacağını, çünkü bu meselenin | balli için yegâne çare ve tedbi- rin beynelmilel icraattan mün- | ATİNA, 7 A.A. — Balkan | demiç olduğunu kaydeylemiştir. konfenasmın fikri mukarenet ko misyonunda Bulgar murahhası İz halk darüllünunları tesisi- ve konferanslar tertibini tav- siye etmiştir. Yunan mura ları bir Balkan ensti de getirilmesini, darlfünun pro gramlarınm hafifleştirilmesini ve Balkanlarda konuşulan lisan | lardan birinin öğrenilmesi hu- susunun mecburi tutulmasını teklif etmişlerdir. Hâdise kapandı ATİNA, 7 A. A, — Balkan konferansı siyasi komisyonunda bir nutuk söylemiş olan Yugos- lavya murahhasr M. Tupakoviç hafi surette cereyan eden uzun İbir müzakereden sonra söz ala- iç bir kimseyi incitecek bir söz söylemeği & hatırından bile geçirmemiş olduğunu, sadece bâzı umumi mülâhazalar serdet- Cenubi Amerikada Rio de Janciro, 7 A.A. Adli-| ye nazırı neşrettiği bir beynna | brtanm, vatanperverler teşkilâ- tının ve bütün içtimai sınıflarm | detmiştir. Bu beyannamede hü | kümetin memleket dahilinde sü- kün ve huzuru süratle tesis ve) temin için kanun dairesinde her | türlü çare ve vasıtalara müraca- | at edeceği, büyük bir azim ve şiddet göstereceği de ilâve edil- miştir. Türk-Yunan (Başı birinci sahifede) Yunanistana Türkiyeden ithal hasrı mesai edeceğim. Bana tev di edilen bu yüksek vazifenin i- fasında zatı Riyasetpanahileri- in muzaheretine ve hükümeti cümhuriyenin yardımına maz- har olmaklığımı istirham eder. rim,” Reisicümhur Hz.nin nutukları Reisicümhur Hazretleri âti- deki cevabi nutku irad buyur- muşlardır; “Büyük Elçi Hazretleri; Le- histan Reisicümhuru Hazretleri mede ordunun, donanmanm, za |nin sizi nezdime fevkalâde mu-| rahhas ve büyük elçi sıfatile ta- yin eylediklerini bildiren mek- hükümete zahir olduğunu kay-|tuplarmı büyük bir memnuniyet | le alıyorum. Takriben bir buçuk sene evvel fevkalâde murahhas ve ortaelçi sıfatile nezdime ta- yininizi müşir itimatnameyi müstakil ve siyasi itimatnameyi aldığım esnada tarihin büyük vekayii arasında mazarlarımıza her vakit müstakil ve siyasi bir Memleketin İmerasim büyük elçi zatı âlinize bu hissiyatımı tekrar etmek fır- satını bahışetmiştir. Memleket- lerimiz arasında daima dostluk muahedesinin akdedilmiş olma- sr Türk milletile Leh milleti ara bir vaziyetin basit ve resmi bir bir vaiyetin basit ve resmi bir teyidi ve milletlerimizin her va- kit idame eyledikleri iyi müna- sebetlerin mantıkf ve tabii bir neticesidir. Ticaret ve ( ikamet muahedesi de iki memleket ara- sındaki sıkı ticaret ve iktisadi münasebetin inkişafnda büyük bir âmil olacak mahiyettedir. Or ta elçiliklerimizin büyük elçilik lere yükselmesini ve zatı âlini- zin bu yüksek vazifeye tayinini- zi memnuniyetle görüyor ve bu- Bu her iki memleketin karşılık- lu münasebetlerine (o atfettikleri lehemmiyetin bariz bir delili ola rak telâkki ediyorum. Size tev- di edilen bu yüksek vazifede kar şılıklı münasebetlerimizi takvi- yeye hasrı mesai edeceğinizden lemin olarak Zatı âlilerine benim ve cümhuriyet hükümetinin mü zaheretlerimizin esirgenmiyece- gini beyan ederim. Mısır sefirinin nutku Mısır elçisi âtideki nutku İ- rat etmiştir: Reisicümhur (Hazretleri; Metbuum Haşmetlü Kıral Haz retlerinin beni zaf: devletlerine fevkalâde murahhas ve orta elçi sıfatile tayin © buyurduklarını bildiren nameyi zatı riyasetpe- nahilerine tevdi ile şeref kesbey lerim, Mufahham m- 'buum ba- na bu yüksek vazifeyi tevdi eder ken zatı Devletlerine karşı olan derin muhabbet ve yüksek tak- dir hislerile Türkiyenin şerefi ve Türk milletinin refah ve ik- bali hakkındaki temenniyatını takdime beni bilhassa tevkil ey ledi. Bana tevdi olunan memu- riyete derin bir gurur ile başlı- yorum, ve bana tahmil eylediği vazifeyi kâmilen müdrikim. Se- leflerim tarafından hayırli bi surette iptidar olunan bu itti- hat eserini başarmak için gay- ret sarfından geri kalmıyacağım ve en derin hissiyata müştere- ken malik bulunan iki millet ara sında en tabil bir surette teyem münen cayigir olan dostluk rabı talarmı takviyeye çalışacağım; gayretin Zatı riyasetpenahileri- 'nin bana elzem olan muzaheret- lerine ve Türkiye Cümhuriyeti- nin dostane yardımına beni maz har kılacağını ümit ederim, Rei sicümhur Hazretleri.” Gazi Hz.nin cevapları Reisicümhur Hazretleri ce- zaben âtideki nutku irat buyur muşlardır: hertarafında | ! mek istemiş olduğunu söylemiş ve beyanatından dolayı hatırla- Tı kırılmış olanlara itizar etmiş- tir, | M. Tupakoviç, Fransızcaya | hakkile vakıf bulunmadığından | mevzuu bahsolan nutkunda bir takım yanlış tefsirlere yol açan bazı kelimeler kullanmıştı. Ko- misyon reisi M. Tupakoviçin zür dilemek maksadile söyledi son sözlerden memnun kaldığı- nı: beyan etmiştir. Yugoslavya murahhası reisin bu beyanatını senet ittihaz etti. gini söylemiştir. Yunan hariciye nazırı ATİNA, 8 (A. A.) —M. Mi halâkopulos Cenevreden Atina- edilen hayvan rüsumunun ten- zili, ve pamuk tohumlarile yem. lik otlardan resim alınmaması teklifi kabul edilmemiştir. Yu- nan müurahhasma Müsyü Venize losun Ankarayı ziyareti teeh. hür etmemek için müzakeratı tesri etmesi emredilmiştir. Maamatih ticaret müzakere- sinin itmamı, teehhür ederse, Müsyü Venizelosun o Ankarayı ziyareti bir kaç gün gecikebile- cekti: aman me a sinin haline ait olarak elde e- dilen neticelerden çok memnun olduğunu söylemiş, bir Avrupa Birliği vücude getirilmesi hak- kındaki projenin tahakkukuna ya dönmüştür. M. Mihalâkopu- itimadı olduğunu beyan etmiş- kazanıyoruz Bu netice halkımızın siyasi tekâmül ve rüşdünü tekrar isbat eder ANKARA, 8 (Telefonla) — Memeletkin her tarafında bele- de kendilerine taraftar olanları gürültü ile sandık başma geti- diye intihabatının Cümhuriyet Halk Fırkası lehine tezahüratı- nı gören Serbest Fırka taraftar- ları, bu kuvvetli tezahürat karşı sında kendilerini toplamak zaru retini hissetmiştir. Bu netice hal kın siyasi rüşdüne kuvvetli bir delil mahiyetindedir. İzmirde de C. H. fırkası kazanıyor İZMİR, 8 (Milliyet) — İz- mir belediye intihabatı henüz inkişaf İlk günler Ten Serbestçiler, bir kaç yüz rey ile tefevvuk ediyorlardı. Fakat C. Halk Fırkasına can dan bağlı olanlarm reylerini isti mal etmeleri üzerine dört gün- denberi ekseriyeti o tamamen Halk Fırkası lehine çevirmiştir, Mühim olan gokta | intihap hakkını haiz olanlardan henüz onda birin reylerini istimal et- mediği ve bugünlerde iştirak e- derek kahir bir (o ekseriyetin C, H. Fırkası lehine tecelli-edece- mezdime fevkalâde o mu ve orta elçi sıfatile tayin €) gini bildiren mektupları yük memnuniyetle © alıyo Kıral Hazretlerinin hal ve Türkiye ile Türk milleti kında besledikleri | dostluk gösterdikleri muhalesattan tehassis oldum. İşaret buyu Zunuz veçhile biribirlerint derin müşterek hislerle m bulunan milletlerimizin lıklr dostluk rabıtalarını kavileştirmek buradaki faali nizin muvaffak eser ( olacâğ şüphe etmem. Vazifenizin smda herzaman şahsi müz retlerime (o emin olabili Yüksek metbuunuzun saadeti rile Mısırın ve Mısır milleti ikbal ve refahı için samimi mennilerimi Müşarünileyh retlerine arzetmenizi rica rim elçi Hazretleri.” : Norveç sefirinin nut Norveç elçisi âtideki nuti irat etmiştir: Reisicümhur Hazretleri ; 8 fahham hükümdarım Haşı kıral Hazretleri beni nezd letlerine fevkalâde murahhas orta elçi sıfatile tayin eyledi İrini bildiren mektubu zatı D letlerine tevdi ile şeref kesb€ lerim, Haşmetlü kıral Hazret ri bu yüksek vazifeyi bana # di ederken şanlr memleketi zin büyüklüğü ve refahı ve 28 Devletlerinin şahsi | saadeti hakkında besledikleri is temennileri de iblâğa beni m mur ettiler. Reisicümhur Te retleri rhemleketlerimizi » bi tiren muhalâsat o rabıtalarif İdaha ziyade kuvvetleneceğini dostluk ve ticaret münasebsl mızın her iki memleketin mefi faatine uygun olarak daima kişaf edeceği ümidini izhar €Hfİ mekle Norvecin müftehir his yatma tercüman olarak söyle” ğe içtisar ediyorum. Norw Türkiyeye gönderdiği ilk messili olmakla müftehir bu gayeye vâsıl olmak için di hesabıma elden geleni makla beraber vazifemin ifastf” da zatı devletlerinin ve Cüml riyet hükümetinin hayırla muzaheretine nail olacağımı mit ederim.” | Reisicümhur Hz.nin cevabi nutukları mhur Hazretleri vaben âtideki nutku irad buy muşlardır: “Elçi Hazretleri; Haşmet Norveç kıralı Hazretlerinin # tı âlilerini nezdime ( fevkalâöl İmurahhas ve orta elçi sıfatile © İyin eylediğini bildiren mektif ları büyük bir memnuniyetle İıyorum. Haşmetlü kıral Ha: leri sizi Türkiye Cümhuriy ile şahsrm için bana isaline *9İ mur ettikleri temennilerinde dolayı teşekkür ederim. K# Hazretlerine şahsi saadeleri memleketlerinin itilâ ve refal” hususunda beslediğim teme lere müşarünileyh nezdinde cüman olmanızı sizden rica rim. Türkiye ve Norveç mill rini birleştiren muhalâsat ref taları iki memleket arasın: ticari ve iktisadı münasebet rin inkişafında ehemmiyetle İİ âmil teşkil etmektedir. Zatı lerinin şahıslarında — No: Türkiyeye gönderdiği ilk siy#| mümessilini selâmlarım. Mer riyetinizin ifasmda Cümhurü hükümetinin her türlü mua” netinden ve benim muzahe den emin olabilirsiniz. 1 | J l J 1 yaf Gene isyan Montevideo, 7 A. A, —P zilya hükümetlerinden al ayaklanmış olan âsilerin 70 ? kişilik bir kuvvete ve miktarda silâh ve cephaney€

Bu sayıdan diğer sayfalar: