9 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

9 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: iel gilliyet yarın amdesi “Milliyet” tir. 9 TESRİNİEVVEL 19: İDAREHANE — Ankara caddesi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, İs. tanbul, Telefon İstanbul 3911, 3912, 3913 ABONE ÜCRETLERİ G Türkiye için Hariç için 3 aylığı 400 kuruş 800 kuruş gi 750 1400 ,, 1400 2700 » numaraları: Gelen evrak geri verilmez Müddeti geçen nüshalar 10 kuruş, tur. Gazete ve matbaaya ait işi için müdiriyete müradhat Gazetemiz ilânların mes'uliyetini| kabul etmez. Bugünkü hava Dün en çok. hararet 25, en &z Yöderece idi. Bugün ruzgr lodos esecek baya yağmurlu olucakur. Mekteplil er müsabakası! Yeni program | 73 ncü haftanın 5 inciliğini | Dartişşafaka lisesinden No: 22 İskender B. kazanmıştır. Yazısı BRE selimin Gi iin bel yeni “İsmet Pz. hükümeti" nin Bİ İM. M. inde programını okuması ve Meclis tarafından kabineye 12 muha ME ceye karşı 249 reyle itimat beyan edilmesidir. ğ İsmet Pa. nın istifasile zuhur ©- den kabine buhranı çok sürmedi. Büyük devet reisinin sarsılmaz iti-| mağını kasanan İsmet Py. tekrar kabine teşkiline memur edildiler. Bu nokta, haftalardanberi devam eden) Adi politikn cereyanlarına kati. bir| sibayet vermiş oldu; fakat bütün ve” tandaşların merakını tahrik eden bir Sizi kalıyordu. O da yeni biikâme- tin ne gibi bir program takip edece- ği, Mecliste muhalefet brkasile vuku bulacak ilk hakiki mücadelenin na- wi tecelif edeceği velhasıl B. M. Mec lisinin hükümete itimat beyan etme- si gibi mühim meselelere Nihayet tarihi gün geldi. Py. Hr., yeni hükümetin progra: açık ve dürüst bir lisan ile ettiler. Başvekil Hiz. nin buyurduk- arı gibi yeni hükümetin takip ede- ceği siyasetin ana hatlarında esasir bir tebeddül olmiyacaktır. Filhaki- ka, bu ana hatlar ve prensipler, İs- met Pş, hükümetinin değil, C.H. P. men değişmiyen; memleket menafi. i vE lan nalisikae » Tekin aaa İaklendm tela için geçen sene “İktisat programı” Bemile bazı tedbirler almıştı Diğer taraftan mali kanunlar üzerinde tet- kikat yaptırmakta bulunuyordu. İş-| te yeni hükümetin Iktımadi programı,| bu ilki mühim ihzari faaliyetin neti esidir, denilebilir: MW paranm ke) ymetini korumak, sirat istihsalâttaki müskilâtı kaldırmak, çiftçiye azami) İmüzaherette bulunmak, memleketin müm! inkeişafını hazırliyan şimend fer inşaatına devam etmek, İstihsâl ve İktmat noktei nazarı menfi tesir İri olen vergileri tadil - veya ilga ek, - Bütün esasları muhafaza o- A kanunların bazılarında ih- “| kavuştuktan sonra sustu, Genç|dü. Köyle bir kadın vardı. tiyaca göre tadilât yapmâk memur- Jarın terfibipe çalışmak... İşte yeni hükümetin programının esas h. Mu tin politikasmı tenkide başladı; £ vekiller tarafından iknakâr c: In karşılaştı. Bu suretle ğ mücadele, yeni hükümetin ve bil sile H. P. nm kuvvet ve nüfuzunu tezahlrüne fırsat ve imkâ: İ oldu. Bu da gösterdi ki kilimiz, devletin büyük di itimadını kazandığı gi Bsinde sarsılmaz itimat hüne marbar olmuştur. Şi Billeti, yeni hükümetin tahakkuk et-) İ © treceği yüksek memleket işlerini sa. bırsızlıkla, fakat derin bir itimatla bekliyor. Hiç bir içuvvetin sarsam. bu itimat, senelerin mahsulü bulunmaktadı, Mösyö Toto Âthanassiades, eylediği Paris seyahatinden evdetle getirdiği yeni modellerini 11 teşrini €vvel cumartesi gününden itibaren teşhire başlayacağını muhterem müş. terilerinin enzan :tldına arz eyler. İstanbul ikinet memurluğundan: Bir borçtan delâyı mahçuz bu- lunan bir «det yari masası nn 910980 persembe günü J tada ile tefer- bine düsadif 19'da Gala. a 82 nu- 07 hanede açık erturma İle gından talip olanların vakti eninde dairen 0440/1249 vemurumuza rün Asikürasiyona ha dosya numarası ii iâp olunur. 1 0 efendi tarafından tekfif edilen koni k Çurnartesi günü saat ondörtte mahkeme salonunda hazır alutmsları tü ölünür. Binal KEK va MİLLİYET Sokağa bırakılan bir çocuk —İspanyol hikâyesi— | Gece yarısına yakındı. Genç| — Ufak çöcukler hep biribir| kadın sokaktan bir ses geldiği-|lerine benzerler... | ni duydu. Dikkat etti. Bu yeni) Fakat genç kadın başka bir| doğmuş bir çocuğun feryadın-İşey söylemeğe lüzum görme dan başka bir şey değildi. E-|mişti; gözlerini kocasına dike vet... Sokak kapısının dışından |rek ondan ayırmıyordu. Kocası gelen bu feryadı dinledikten|nedense bu nazarların altında| sonra genç kadın yatağından! sıkıldı. Başka bir lâkırdı bul- fırladı. Kocasını da uyandıra-)mak istedi. rak: reddüdü karısı anlamadı değil:| — Sokakta bir çocuk ağlıyor.| Kimbilir kim getirip bırak Kalk, git, bu yavrucağı al!.. | |mıştır. Zavallı çocuk... Ge Kocası genç bir adamdı. Der) kadın gözlerini gene kocasın- hal kalk. Çocuğun ağlaması|dan ayırmıyarak, fakat sakin devam ediyordu. Genç adam bu! bir sesle: küçük insan sesini kısa bir müd det dinledi. Sonra bir ufak | ba yakarak aldı, hızlı adımlar la odadan çıktı. | Dağnık siyah ve güzel saçla- rı omuzlarma dökülen genç ka dın kocasının gelmesini merak la bekliyordu. Sonra gözleri ihtiyari olarak, küçücük cibinliğinin i- çinde uyuyan çocuğuna döndü. Onun rahat rahat uyuduğuna büsbütün emin olduktan sonr: gene sokaktan gelen sesi dinle. di; — Yarm sabah götürüp böy- le çocuklara mahsus olan hayır — Neden .. O da burada bü-) yür. Çok şükür geçinmemiz yel rinde... Köyümüzün en ileri gelenlerindeniz. Daha kaç ço- cuğa bakabiliriz... — Evet... Fakat bir çocuğu İbakıp büyütmek mesuliyetini almak kolay mıdır?... | Kocası ikna etmeğe uğraşt:.| 'akat kadın da ısrar ediyordu.| : İNihayet kocasına dedi ki: — Zavallı yavru, diye söylen! — Sen niçin başkalarının ço-| di, hangi alçak ana babanın kur cuğunu büyüteceksin?. . ! banıdır acaba... Kocası bir çok deliller getiri| Kocası ağlıyan çocuğu getir.İyor,' insanlığın ( icabatından, mişti, Genç kadın bu beklenmi|merhametten bahsediyordu. F: yen misafire doğru koşarak ç-|kat sesinde, halinde bütün gay nu emzirmek ve susturmak iş-|retine rağmen saklayamadığı tedi. Kucağına alarak bir yere|bir tereddüt vardı. oturdu. Eski bir takım bezlere| Genç kadın anlıyacağını an- sarılmış ve kendi kapılarının ö-| lamıştı!. İ nüne bırakılmış olan bu insan) Başka bir şey söylemedi. Ko| yavrusu genç kadının sütüne|cası yattı. O yatmadı ri ir buj kadın çocuğun dikkatle yüzü-| çok delikanlıların ne baktı, yeni doğmuş çocuğun | kadmı kendi kocası da 5 açılıp kapanan gözlerini tetkik! ti. İste bu çocuk bu münasel etti. Sonra kocasını birdenbire|tin mahsulü idi. Genç kadın şaşırtan bir sesle haykırdı: & | kendi çocuğuma, bu istenmiyen — Gel, bak!.. Bu kime benzi-| misafire uzun uzadıya baktı, yor. . Sonra kendi kendine kararını — Kasay İgorunüü. Fakat genç) — Buda burada kalacak.. kadın kalktı, kucağındakini| Ben onu da büyüteceğim, dedi. kendi çocuğunun yanma götü-| Sonra yatağında bir türlü rüp yatırarak ilâve etti: m kocasma doğru gi- — Gel, bak, diyorum, bu ço-İderek: cuk tıpkı bizim küçük Pedroya| — Bu çocuk kalacak, dedi, benzemiyor mu?.. rahat uyku uyu!.. Fakat anla-| ii ANADOLU SIGORTA ŞİRKET! Türkiye İş Bankası tarafıdan teşkil edilmiştir Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobli - mes'uliyoti iye Sigortalarını kabul eder, Adres: 4 üncü Vakit han istanbul FRANSA öğenin “ KOLONYA SUYU ye EU DE COLOBNE $., İstanbul Şubesi Şişli Ahmet Bey sokak No. 86. T. Iztirap çekiyor musunuz? Ağrı hissettiğiniz yerde hemen: 0L0AN'$ LINIMENI 'akat sesindeki te-| gi müessesesine veriFsin |. İva PERŞEMBE o “TEŞRİNİEV VEL 1930 Bilmecemiz 123 49 67 891011 L ANI FERDA MEL'A Mevsimin en büyük nâdisesi ELER sinema —-sn>Ex Bg mecemizin halledilmiş şeki 67 na ve (lyatro #91011 temsilleri MEKTUP se TEN İh LL WS Mavgram "Tercüme eden A. Muhtar Bugünkü bilmecemiz Soldan sağa ve yukardan aşağı: 1 — Vakti bildiren alet (4). Ke dinin düşmanı (4). ? — Note (2). Bir çift aleti (5) bam (2) ota (2). Namus (2) Baston (3). Ben (3) Uzak Nidamı (2). (3). Beyaz (2). Bir gün ismi (9) 7 — Nota (2). Vermek (3). Nota Kadıköy Süreyya Sineması Leylaklar Açarken Sesli, sözlü, şarkılı film. Istanbul 8 inei icra memur'ukundan: Bir deyni mabkaınun işin temini istifası zımnında çevrilmesi muki Tah kasında Mehmet Sabit ve biraderleri nda mevcut çorap nievuvl ayının 13-10 930 uncu pazartesi günü sant 10 dan İ9 ye kadar sanlacağından talipleri nin yevmi muayyende mahalli mez Katiyyen (4).İ kürda hazir bulunmaları ilân olunur. ISTANBUL VİLÂYETİ DEFTERDARLIK ILÂNLARI Kiralık bostan Silâhdar ağada bir tarafı Bent bahçe deresi bir tarafı deniz bir tarafı gazino mahalli bir tarafı Ali bey köyüne gi- den yol ile çevrilmiş çayırdan bozma 200 & nüm bostan 3 sene müddetle kiraya verile- cektir. Senelik kirası 600 lira, kiralamak açık arttırma 23 teşrinievvel 930 perşembe 15 Def- Ge m İ M-388) NİŞANTAŞINDA sşu TE RAKKi LİSESİ Telefon: Beyoğlu 2517 LEYLİ T nı ” ve" İLK yaman me © Kiz NEHARİ KIZ LEYLİ, dairesini htselindeki (eski I5inci mektep) bina Z na nakletmiştir. Tedrisata başlanmışır ERKEK Ana - ilk - orta -Ilse Sınıflarına islebe kaydetmektedir. ( Şekayık cad- desinde Halli Rifat paşa konağında ) mildüriüğe Çalışan Ga 8 — Valide (3). Duman (3) 9 — Nota (2). Nota (2). 10 Genişlik (2). Bir eski Şair (5) Nota nı bur (4). Useler milbayaai komisyonundan: Komisyonumuza merbut İevit lise Orta yonların 941 gayesine kadar bezeiya bir kısım sit ve sebzeleri, ömürü, arpa ve Muallim © mekteplerile panai ihtiyaçları Olan kuru pirinç, saman, gez, benzin, vakum ve mazut kırması, 26-10-9030 tarihinde #halesi icra kılın le münakasaya ti anlamak ve tafsilâr almak isteyen iplerin kon 125 kuru; Mz za yüzü iie Kuştüyü yastık Galatasaray! sergisinde bir çok tekdirlere mazhar olan Istanbul'da Çak- makçılar'da Çeşme sokağındaki kuş tüyü fabrikasında kilosu 125 kuruştan başlar kuş tüylerinin kilosu hazır yandık şilde vorgan kuş tüylerine mahsus kumaşların envaı cümlesi çok ucuz flstia satılmaktadır “İstanbul Liseleri mubayaat komisyonundan; Jamhca Kız Orta mektebinde lacak inyaat 2-11-190 tarihine müsadlf pazar günü sast 16 de ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile münakusaya Korulmuştur. Keşifnameyi görmek ve tafellâr ulmak imeyen taliplerin komlsyou kitabetine mürac Hiç beklenilmediği bir zamanda o birdenbire zengin olmak ancak Tayyare Piyongo bileti imakla kabildir. Onun için: TAYYARE PİTANGOŞI BİLETİNİ ALINIZ. 3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEŞRİNİ EVVEL 1930 DADIR. Büyük ikramiye 40.000 Liradır 40 | Bu akşım PİLAR RODRİGUEZ AİSCA DE SOS ve OTİLLO LOPEZ den mürekkep Trio Espanyol Şarkıları dansla başlıyacakmı adiyede, saat 17 buçuktsn 20 ye kadar DANSLI MATİNELER Fislar mutedildir. Konsumasyon 25 kur Her cuma ve pazar günü sasr İİ den 13 e kadar Mükemmei orkestra ve dansı MAXİM 1; Müdürü: ). LEHMANN ve Eyamı Marine İ$$$9 Bu akşam as Rİ sinemada $ KANLI SEVDA Her yerde aylarca gösterilen ve pek çok haslar temin kalide bir şabeserdir. Bazı tabloları pek mülessirdir İŞ DAGOVER ve HANS STUVE tarafından pek mükemmel &te ve ender resadüf edilir bir güzelliktedir. Mu » POLLANSKY, masiki parçalarını ik ettirmektedir ki Üllein en ofiz'i dilmiş örkesirs ettiren ev Bu film LE soratte, ' İ İ filme © kadar güzel telerruatına kadar takviye terenatlmatı İle yek ahenk gitmektedir. z Perde aralarında zengin varyete programi (9909090400699 090 | ,0090009009004 b000900906060', MİKİ KALP BİRLEŞİNCEH | (ZWEİ HERZEN IM 3/4 TAKT) Şimdiye kadar emsali görülmemiş tamamen Almanca şarkıh bir şaheserdir. ZAZAIIZIZ II XIXIK sözlü rzi Artık Ellerinize İşkence Etmeyiniz. Ve Yazınızâ Biçimsiz Bir Şekil Vermeyiniz. Bunun için de: EVERSŞARP Mürekkepli kalem ve kurşun kalemlerinden başka kalem satın almayınız. RSHARP Sidney Nowill ve Şürekisi Galata Kevork Bey Har Fatih salı üçüncü hukuk hâkim'iinder; Dairei kaza ve vesayetiniz€ müdevver tereke paraları tasfiye olunmaktadır. Alâkadaran gaze itelerle ilân edilmek suretile çağ” Irılmakta olduğu halde muhterem halkımızın icabet etmedikleri ta$ fiye memurluğundan bildirilmek: tedir. İileride haklarının ziyamdan bahsile şikâyete mahal kalmamak! üzere kassam mahakemesinde, 6 ve İnci hukuk mahkemelerile, mahkememizde metrukâtı olan ların keyfiyeti ehemmiyetle na- zarı itibara alarak müracaat etme leri ilân olunur. sab sh ve içtimai materef nf dürlüğünlen: Müdüriyette teslim edilmek üzre tamamen nümünesine göre met mukavva 650 metre murabbal lineleom mübavaa e talip olanların teşrinicvvelin 13 üncü pazartesi günü müdüriyete müracaatları ilân olunur Sü

Bu sayıdan diğer sayfalar: