9 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

9 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(Başı birinci sahifede) dalma eden bu Suat isimli adam S.C. B. namzetlerindendir. Rp Bir gün evvel Küçükpazarda Kür ter arasında: Ni — Ağrıda kardeşi kardeşe öldür. İsa fırkaya mı rey vereceksiniz. Ser- best fırkaya reyinizi veriniz diye tah itikat yapan bu adam hakkmda Emi- «İnönü kaymakamlığı tarafından kanu! Mİ takibat yapılmaktadır. Takibat ev #aki müddelumumiyeye verilmiştir. İkinci hâdise İkinci hâdise maalesef iki gazete- minde bir çocuk 8. C. F. cilerin tah- tik ve teşviki ile C, H. FP. mensup'er« pa Satılmış adamlar diye haykır- muş, Ç, M. F. mensuplarıda bunu hakaret ve iftira telâkki mg > lisi vazifeye davet etmişlerdir. İnkulip gazetesi müharrirle. M. Sait Bey gazeteci oldu- ğunu iddia eden bu gence bu gibi tahrikâta kapılmamasını tavsiye et- İstemiş, fakat çok ağır bir haka- maruz kalınca mukabele etmiş, intihabat pek me cereyan — etmiş, e halkı münevver oldukları için 8. C. F. nin getirdiği ayak takımının yay-i gara ve gürültülerine kimse kulak Neticede Eminönü intihabatı da Yüzde 80 C. H. F. lehine inkişaf ct- miştir Beyoğlu kazasında Beyoğlu kazasında intihabat dün Sütlüce de, Halici oğlunda ve Haskö Yde yapılmıştır. p Sütlüce ve Halıcıoğlunda Sütlüce ve Halrcroğlunda intihap pek nezih, pek vekurane olmuştur. Sütlücede intihabata pek az kişi işti-, tak etmiş ve 8. C. F, ancak 5 reya- İabilmiştir. i S.C.F. ocak reisi ne diyor? Halıcroğlunda da intihap C. H. F. Ishine inkişaf etmiş, 8. C. R. müse vilerin tamamen oraya rey vermele- tine ancak 20 rey 2- F. na rey vermektedirler. Hahcıoğlunda intikap yerine $.C. R. nin Beşiktaş kazası reisi | Sabri Bey gelmiş, gördüğü intizam ve bi- taraflıktan, kür etmiş, muharririmize de: — Bu neraketten çok memnunum demiştir. Hasköyde Manleset Hasköyde hidiseler ol- muştur. Serbest Cümhuriyet fırkası bütün tahrikât ve gayretine rağmen balkın reyi Üzerinde mücssir olama- Yınca sandık başlarında & zabıtanın imüdahalesini icap ettirecek nümayiş İcre ve hattâ adam döğmek, bıçak tabarica çektirmek gibi hareket ve te sebbüislere başlamışlardır. Dün Hasköyde intihabat gayet muntazam giderken para ile tutulan bir grup gelmiş ve bu gruptan Sa- Him İsminde bir Lâz muhtarlardan Aziz Beye hücum ederek hıçak çek. miştir. Derhal polis tarafından yaka-| lanan bu ağam karakola götürülmüş Üzerinde büyük çapta bir — tabanca İle İki kama zuhur etmiş, evrakı tan zim edilerek müddeiumumiliğe sevke edilmiştir. Beyoğlunda Bevoğlu kazası dahilinde de inti-! Bübat yüzde 95 C. H. P. lehine tecel- Ni etmiştir. Kadıköy kazasında Kadıköy kazasında 8. C. F. mer- keri umumlsi ile Kadıköy kaza ocağı) arasmda şayanı dikkat bir ihtilB£ çek Mış, hattâ merkezi umumi ocak alry. hinde mahkemeye müracaata bile ka Tar vermiştir. Birbirleri ile anla- şamyorlar Kadıköy kaza ocağı S.C.F. mer- i 2 di den çıkararak onların yerine bir ga- #inocu ile bir museviyi yazmıştır. Merkezi umurmt ocağın” bu salâ- ki ki vaziyetini beğen. memiş, tashihini istemiş, fakat ocak Merkezi umumiye itaat etmemekte tarar etmiştir, Yarm için hazırlık 8. C. F. bilhassa Kasımpaşa ini ii Mei vermektedir. ğrendiğimize göre Kasımpaşada| muhalefet olmadığı, C.İLF, taraftar ları hâkim olduğu için İstanbul me- busu r Beyin tavsiyesi ile Suat ismindeki zat tarafından Eyip- ten $—10 lira gündelik ile 150 kadar kabadayı geçinenleri toplamaya baş. anılmıştır. Bunlar yarın Kasımpaşa- ya sevkedilecek, tabrikit yaptırıla- taktır. Ayni adamların bugün Eyip- te de karışıklık çıkarmak için kulla.) “© rt haber verilmektedir. Dün Hasköyde de intihabata lanmıştır. İntihabatın Halk Fırkası Gereyan ettiğini gören S. C. mensupları ve para ile tutü- adamları tarafından nihayet mü. > İFethi B. Bursa valisini da- İstaubul halkı dün de Cümhuriyet Halk Fırkasına reyini verdi essif ve akibeti kanlı olabilecek bir; hâdise çıkarmak istemişlerdir. Muh. İtarlardan ve Şogörler Cemiyeti umu! mi kâtibi ve sabık mülkiye müfettişi Aziz Beye intihahat esnasmda teca- vüz edilmiş ve silâh teşhir olunmuş- tur, Aldığımız malâmata göre S. C. Firkasının adamlarından Lâz Bilâl ve Lâz Hüseyin yanlarma daha üç kişi alarak Hasköye intihap yerine, gelmişlerdir. Bunlar ve bazı para ile tutulanlar muhtarlardan Aziz Beye tecavüz etmişlerdir. Bunlara | bazı museviler de iltihak etmiştir. Tecavüz üzerine zabıta memurla- rı mütecavizler hakkında kanuni tah kikat ve takibata başlanmlar ve ai Jâbları da almışlardır. liseden Vi- lâyet makamı da resmen haberdar edilmiştir. Lâz Hüseyin, verdiği ifa- dede kendisinin Bilâl tarafından ge- tirildiğini, bir Musevi de Bilâlin ken, disine Halk Fırkası mensuplarına ha kâret ederek vak'a çıkarmasını söy- lediğini ikrar etmiştir. Serbestçilerin! bu hareköte, halk üzerinde fena tesiri yapmıştır. Lâtife Bekir Hanım Dün akşam ki “Sonposta” gaze- tesi C.H.F. mm Fatih namzetlerin- den Lâtife Bekir Hanım isminin lis- teden çıkarıldığını yazıyordu. Bu ha! ber doğru değildir. va ediyormuş! Bursa valisinin Gemlikteki oSer- best Fırka lideri Fethi Bey aleyhine, güya hakaretamiz beyanatta bulundu! ğu hakkındaki bazı neşriyat üzerine Fethi B. tarafından Vali Fatin Bey aleyhine ikamci dava edilecekmiş. Fethi B. gerek kendisinin ve gerek fırkasnın şahsiyeti maneviyesi namı| na vali Fatin Beyden dava etmek ü- zere Serbest Lirka o mensuplarından altı avukata vekâlet göndermiştir. Üsküdar intihabı Dün Üsküdar intihabatı İskele ca miinde yapılmıştır. Serbest Fırka ta raftarları gene mutat yaygaralarını yapmakla meşgul idiler. Fakat Halk İ reylerni Halk Fırkasına vermekte il di. İntihap sandığı camiin içine ve) herkesin göreceği bir yere konul mayt Sandığa reyler atılırken halk ta- rafından görülmekte idi, © Sandı; başında bizzat Serbest Fırkanın küdar Ocak reisi Necati B. bulunu- yordu. Fakat dışarda bulunan Ser- best Fırka taraftarları gene gayrike- nuni bir şekilde atıldığını iddia ediyor. ve bar bar bağırıyorlardı. Dün Üsküdarda intihabat munta-i zam bir şekilde devam etmiş ve hiç bir hâdiseye meydan verilmemiştir, Bu mntakada yaptığımız tahki kata göre Teji depolarında müstah dem kadın ve erkek ameleye ustaba- şıları Serbest fırkaya rey vermelerini aksi takdirde işlerinden çıkarılacak- larmı tehdit makammda söylemişler! dir. Kadıköy cihetinde Kadıköy intihabatr dün de kayma kamlık dairesinde icra © edilmişti Serbest Fırka taraftarları propagan- dalarına burada da devam etmişler- dir. Halk bermutat reylerini Halk Fırkasma vermiştir. İntihabat sükü- net ve intizam dahilinde cereyan et-| miş, mühim hiç bir hâdise olmamış” r. Kadıköyündeki Ermeniler hiç bir) İ rkaya rey vermiyorlar. Yahudiler İ tamamen, Rumlar ise eieseryetle Ser best Fırkaya rey vermişlerdi. Burada yaptığımız tahkkiata göre İç Erenköyünde Serbest Firka taraf- tarları halka alenen fes giyileceğini, tekkelerin tekrar © açılacağını, eski harflere avdet edileceğni ve kadınla- rın tesettüre tâbi tutulacağını ve İç Erenköyün kaçakçılık mntakası ol- ması itibarile reji inhisarının kaldırı- İacağı ve havanların işliyeceğini söy. leyip durmuşlardır. v Gene söylendiğine göre Serbest Fırka erkânmdan bazıları da maiye. tindeki adamlara Ankaraya yüksek makamata telefon edilmesi merkezin de emir verdikleri de işitilmiştir. Dün akşam üstü meb'us Hasan Fehmi Bey intihabatın icra edildiği yere gelmiş ve Serbest Fırkanm rey pusulalarını tevzi etmekle mükellef ze müsavat hakkın: verdi, yeni harf- lerle okumayı öğretti. Ve hattâ size intihap hakkını da verdi. Bunu bil diğiniz halde neden Halk Fırkası: Dın aleyhine harekette bulunuyorsu- nuz?. demiş. Hanım da buna sükütla mukabele etmiştir. Tahsin B. in beyanatı Serbest Fırka merkez ocağı aza- sından Erzurum mebusu Tahsin B. dün bir muharrimize demişi — İntihabat binmisbe sükün için- de ve bazı müdahalelere rağmen mu cibi memnuniyet şekilde cereyan edi- yor. İstanbul intihabatının neticesi şimdiden kat'i surette Maamafih bazı o muntakalarda &. C. Fırkasının kazanacağını tahmin ümit ediyoruz... Fırkanm kâtibi umumisi Nuri ve idare heyetinden Ağaoğlu Ahmet B. « »İler yarın şehrimize gelecekler ve cu) diklarmı, ve bu hareketinin ulüvvü baş| martesiye kadar merkez ocağı umu, | cenapla kabili telif olmadığını Rum mi biri aktedecektir , Fırka lideri Fethi B. dün geç vak te kadar kalmış kpartmananlani dairesinde meşgul olmuş ve bilhassa İş. mişlerdir. Karşı Fırka O mensupları intihabatın tarzı cereyanıma alâkadar olmuştur. Bu da yalan!.. Kadıköyünde intihabat esnasında Serbest Fırkaya mensup birisinin ba- $ yarığı yazlımıştı. Muhalif gaze; teler bunu C. H. F mensuplarının yaptıklarını yazmışlardır. Müddeiumümiliğin — tahkikatna göre iki kişi arasmda olan bu vak'a bir alacak meselesinden çıkmıştır. Tıbbiyelileri de karıştırı- yorlar!. Muhalif geçinen gaeztecir siya- sete Tıbbiyelileri de karıştırmaktan geri kalmıyorlar. Fen ve ilim tahsili ile meşgul olan talebe namına hare) ket etmek siyaset değil, memlekete fenahıktır. Güya Üsküdar intihabatında kay makam fazla rey attıcıyormuş ta bu- nu bazı Tıbbiye talebesi görmüş ve bu esnada kaymakamı bileğinden ya kalamışlarmış. Muharrimizin yaptığı tahkikata göre bu katiyyen doğru değildir. Ne fazla rey atılmış ve ne de böyle vak'a olmuştur. İntibap sandığı başı asude olacaktır Vilâyet, kanun mucibince daha intihabat başlarken © intihabatım cx lim bir surette cereyanı için sandığın konulduğu mahalde gürültüye mey- dan verilmemesini emretmiştir. Halbuki Serbest Fırkaya mensup veya bunlar taralından para ile tetul muş yaygaracılar intihap encümen- inin çalışmasına ve halkın suhületle rey vermesine mâni-hareket ve gü- rültülerini gün geçtikçe arturmışlar! dir Bunun üzerine vilâyet makamı bu emri tekiden sandık mahallinde nu- tuk ve çalgı çalınmasını intihabatın selâmeti cereyanma meydan verilme- sini bildirmiştir. Maamafih sandığın vazolunduğu mahallin haricinde meşru propagan- da serbesttir. Ancak bu da kanun ve asayişi” ihlâl etmemekle meşruttur. Sarıyer kazasmda Sariyer kazasınm da dünkü imti- hap muntakası Uluköydü. Burada intihap diğer mıntakalara © nazaran daha sakin olmuş. müftahipler yüz de seksen Hlk Fırkasma rey ver-- burada da propaganda yapmak iste- mişler ise de müsbet netice elde ede memişlerdir. İzmir münevverlerinin esi İzmir, 7 — Gece gehrin her evine memleketin “Türk münevverleri imza sını taşıyan beyannameler dağıtılmış br. Beyannamelerin O muhteviyatı şudur: “Serbest Cümhuriyet Fırkası rum) verilme: ları, © ermenileri iş başına getiriyor. Muhterem hemşehriler O duydunuz mu?. Serbest Firka İstanbuldaki be- lediye intihabında altı rum ve dürt ermeni namzet gösterdi. Daha on se De evvel yurdunda seni sehirlemek için her türlü melâneti yapan, namı. suna şerefine her zaman tarruz eden leri iş başına getirmek © istiyen bir fırkaya nasıl rey verirsn?, İşte Serbest Fırkanın İstanbul listesine koyduğu rum ve ermenile | rin isimleri şunlardır: Sabık meb'us| Orfanidis, sebik meb'us Panciri, sa bik Sisam beyi Valgeri Pandazidis, Arpacı oğlu Nikolaki, © fabrikatör Yani Volos, sabık Hariciye memur.) tit larından Herant, sabık hariciye me- murlarından Kazancıyan, Berç Ke. resteciyan, Halepli oğlu Yusul, Ey Türk milleti dikkat et. Gene Tüm ve ermeni oyunlarına © alet ol- ma, Bir tekzip Son posta çarşamba günkü nüs- basında yağkapanında üç hamal FL. fırkası namına rey vermediğinden iş ten çıkarılmıştır. diye bir yazı yazıl. mıştır. Teşrinievvelin bu âne Kadar Yağkapanında yalnız bir hamal sir. kat maddesinden bir seneye mahküm olduğu için tallmatnameye tevfikan vazifesinden çıkarılmıştır. Bundan başka hiç kimse çıkarılmamıştır. Meakür gecitenin neşriyatı. doğru doğar. | İşbu teksipnamenin . meşri Yağkapanı hamalbaşısı 3 H. NİYAZİ” Politika ve ekalliyetler a Avyi gacztesi Politika re- fikimizin intihabatta ekaliyetlerin vaziyeti münasebetile yazdığı baş. fem n bahsederken, Rumlar! küll itibarile belediye intihabatın da, vaziyet ve cephe almadıklarını #öyledikten sonra, caki kinlerin karış ger Türkçe refiklerinden daha Tousif) davranarak ekalliyetlerin hukukunu tasdik etmesini takdirle yadediyor. itibarile demokrat ve ğe, etçi olduklarını, kantunperver. - iklerini, memleekte sadakatlerini ispat ettiklerini, fakat maalesef bazı Türk gazetelerinin maziyi kurcalar ve tabiat hi *kalliyetinin münakaşalardan içtinap ihtiyarı süküt etmek ve i-İgörünce faaliyet ( sahasından Balkan konferansı Bası 1 imei sahitede) bir Balkan devleti sıfatile Bal- kanlara taalluk eden meselelere büyük bir ehemmiyet ve alâka attetti, le takip eylediğini söylemiştir. Balkan konferansında Türki ye başmurahhası Hasan B. M. Venizelosu ziyaretle samimi bir mülâkatta bulunmuş ve iki hi kümeti alâkadar eden mescle- - leri görüşmüşlerdir. Müsyü Ve nizelos pek yakında Ankarayı zi yaret edeceğini o Hasan Beye söylemişti: Askerliğe davet Cihangir A, Şubesinden: Cihangir Askerlikşubesi Ri- yasetinden: 322 doğumluların bakiyyesi ve 323 doğumluların bakiyyesi ile 324 doğumlu efra- dın piyade sınıfından maada sevk edilmek üzere hazırlıklarile beraber 15 Teşrinievvel 930 Çar şamba günü şubede isbadı vü- cut etmeleri ilân olunur. İst. 4 cü İcra memurluğundan: Açık arttırma ile paraya çevrilecek göyri menkulün ne olduğu: Maa bah çe bağ harem ve selâmlik ve müşte milât, Gayri menkulün Bulunduğu mevkii mahallesi, sokağı, numarası: Kadr. köy Tuğla baş: İM. Yaver Ağası a tik 6, 7, 8 ccdit 32, 54 No. hi. Takdir olunan kıymet: 63,710 lira. Arttırmanın. yapılacağı, yer, gün, saat: İst. 4 cü İcra dairesinde, 13-11. 930 t. saat 13 ilâ 15,5 a kadar 1 — İşi i menkulin arttır. ma şartnamesi 1-11030 tarihinden itibaren 930 —45 No. ile İst. 4 cü iç- ra dairesinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. f- lânda yazılı olanlardan fazla malü- mat almak istiyenler, işbu şartname ye ve 930—45 dosya numaresile memuriyetimize müracaat etmelidir. 2 — Artırmaya iştirak için yukar| da yarılr kiymetin yüzde beşi temi- nat gösterilecektir, 3 — Hakları tapu sicillile sabit ol- mıyan ipotekli alacaklılarla diğer a- lâkadarların ve irtifak hakkı sahiple- rinin bu haklarını ve bususile faiz ve masrafa dair olan iddiaların ilân tarihinden itibaren yirmi > işinde evrakı mülspitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri der aksi halde hakları tapu sicillile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay- laşmasında hariç kalırlar. 4 — Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırmi şarhamesini okumuş ve lüzumlu malümatı almış bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Üstünde bırakılan gayri menkulün Bödeli zamanında 7s€ gayri menkul ikinci; bir, arttırma ile satılır ve bedel farkr ve mahrum kalman yüzde beş faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcı- dan tahsil olunur. Beş numaralı fik radaki şart tahakkuk etmek kaydile üç defa hağrıldıktan sonra menkul en çok artıranm üstünde bı- Takılır. Şart tahakkuk etmezse art- tırma geri bırakalıp alıcr taahhütle rinden kurtulur ve teminatta kalkar. , 7 Arttırmanın birinci veya ikin Si olmasına ve gayri menkule taalldk <den kattın! hakka ve satışın tarzına göre diğer şartlar: Müterakim vergi belediye vakıf icaresi müşteriye ait- ir Yazılan emlâk yukarda gösterilen 13—11—930 tarihinde fat. 4 cü icra memurluğu odasında işbu ilân ve gösterilen arttırma şartnamesi daire sinde satılacağı ilân olunur. bus etinde olduğunu yazıyor. onyada Serbestçiler hüsrana uğradılar KONYA, 8 (A. A.) — Ser. best Fırka taraftarları belediye intihabatının Ik günü ellerinde bulunan bütün kuvveti sarfet- İlk akşam alınan netice 600 reyin ekseriyeti onların lehine idi, Lâkin ikinci ve üçüncü gün sandık başına götürecek taraf- tar bulamadılar, Bugün atılan reylerin yüzde beş ve onü onla- ra ve kahir bir ekseriyeti de C, 'H. Fırkasının lehinde idi. İlk gün bütün kuvvetini sar- federek bir kaç yüz farklık rey kazanan Serbestçiler, nihayet reylerinin bu kadar (olduğunu ayrılmağa mecbur kalmışlardır. Atılan reylerin adedi, henüz İst, 4 cü İcra memurluğundan Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu: Maa dük kân bir bap apartmanın nısıf hissesi, Gayri menkulün bulunduğu mevki sokağı, numarası: Galata esçit M. Mahmudiye ve Ala camesçit caddeleri, a. ve c. 223.223- 140 Takdir olunan kıymet: Tamamına 10000 lira, Arttırmanın yapılacağı yer, gi Saat; İst. 4 cü İcra dairesinde, 13- 930 &. saat 13 ilâ 15,5 a kadar. İşbu gayri menkulün arter. ma şartnamesi 1-11-930 tarihinden itibaren 930-297 No ile İst. 4 cü ic- râ dairesinin muayyen numarasında) herkesin görebilmesi için açıktır. İ- Yinda yazılı olanlardan fazla malü mat almak istiyenler, işbu şartname: ye ve 930 - 297 dosya numarasile) memuriyetimize müracaat etmelidir.| 2 — Arttırmaya iştirak için yukar| Ga yazılı kıymetin yüzde yedi temi- mat gösterilecektir. 3 — Hakları tapu sicillile sabit ol- mıyan ipotekli alacaklılarla diğer &- iâkadarların ve irtifak hakkı sahipleri rinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrala dair olan iddialarını İşbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müspitelerile birlikte memuriyâtimize bildirmeleri icap © der aksi halde hakları tapu sicillile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay- laşmasında hariç kalırlar, 4 — Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini, okumuş ve lüzumlu malümatı almış bunlar: tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Üstünde bırakılan gayri menkulün bedeli zamanında verilmezse gayri menkul ikinci bir arttırma ile satılır ve bedel farkı ve mahrum kalınan yüzde beş faiz ve diğer zararlar ayrıca hüleme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcı" dan tahsil olunur. Beş numaralı fık rakılır, Şart tahakkuk etmezse arttır üç defa bağrıldıktan sonra gayri menkul en çok artıranın üstünde br rakilır. Şart tahakuk etmezse arttır. ma geri birakıkp alıcı taahhütlerin. den kurtulur ve teminata kalkar $ — Arttırmanın birinci veya ikin ci olmasına ve gayri menküle taallük eden kanuni hakka ve satışın tarzına göte diğer, şartlar: Müterakim ver. gi, belediye, vakıf icacesi müşteriye aittir, Yazılan maa dükkân apartıma- nm yar oyukarda U gösterilen 13—11—930 tarihinde İst. 4 cü icra memurluğu odasında işbu ilân ve gösterilen arttırma şartnamesi daire sinde satılacağı ilân olunur. Devredilecek ihtira berat *Maylat, siyalit ve ziftin tahvili wsullerinde islâhat, hakkındaki icat için Sinai müdüriyeti umumiyesinden isdhsal edilmiş olan 17 teşrinisani 1920 tarih “ve” 3141 numerolu thtira beratı hakkında bu kere başkasını ferağ veyahut icara verileceğinden mezkür İhtirayı satın almak veyabut Isticar etmek arzusunda bulunan ze- ven Istanbul Veni postahane arka sında Aşir Efendi kütüphanesi cad- desinde Türkiye Hanının 18-22 nu- merolarında kâln vekili HANRİ VALTER İSTOK Efendiye müracaat etmeleri ilân olanve. Devredilecek ihtira berat “Sigara makinelerinde yahut bun- lara ait tadilâr, hakkindaki dest için Sini Müdüriyeti © umumlyesinden istihsal edilmiş olan 4 teşrinisani 1926 tarih ve 548 mumerolu ihtira beren hakkında bu kere başkasına ferağ veyahut icara verileceğinden mezkör ihtirayı satın almak veyahut isticar etmek arzusunda bulunan zevann İstanbul Yeni postahane ar- kasında Aşir Efendi kütüphanesi caddesinde Türkiye Hanında 18-22 numerolarda kâin vekili HANRI VALTER İSTOK Efendiye müracani eylemeleri. Devredilecek ihtira beratı “Mensucat iplikleri ve müstahsa- lâtının ihzarına müteallik usul, hak- kındaki icat için Sinsi müdüriyeti umumiyesinden istihsal edilmiş olan İ teşrinisani 1924 tarih ve 299/297 numerolu ihtira beratı hakkında bu kere başkasına ferağ veyahut icara verileceğinden mözkür ihtirayı satın almak veya isticar etmek arzusunda bulunan zevatın Istanbul Yeni pos- tahane Aşir Efendi kütüphanesi cad- desinde Türkiye Hanında 18-23 nu- merolarda kâln vekili HANRI İSTOK Efendiye müracaat eylemeleri, SADIKZADE VAPURLARI KARADENİZ MUNTAZAM VE LÜKS POSTASI nönü sre P AZAL eni Sirkeci «rhtimından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, ordu, Giresun,Tral zon, Sürmene ve Rizeye azi- met ve avdet edecekti NALM VAPURLARI Izmir Postası Seri, Lüks ve muntazam ADNAN siman I2inci pazar günü 16da Galata ribtumından ha- £eketle ( İzmire ) ve Sah günü İzmirden İstanbulu hareket eder Galata gümrük karşısında. Site Ftansez hanında Iğnumarada Ümu- mt acantılığını müracaat o Telefon Beyoğluz 1041 Yelkenci vapurları Karadeniz postası Anadolu fini teğrinlevvel CUMARTESİ günü akşam 18 de Sirked nht- mından barcketle ( Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ünye, Fatsa, edu, Giresun, Görele Vakfıkebir, Trabzon iskelelerine «zimet ve avdet edecektir. 'Tafsilât için Sirkecide Yelkenci hanında klin acentesine müre cant, Tel, İstanbul 1515 Gülhane Seririyanı üroiji muallimi ! Dr. Fuat Kâmil Avrupadan avdet etmiştir. Hastalarını Divan Volunda eski Şark mahifeli binasındaki muayene hanesinde kabule başlamıştır. MÜHİMDİR Psalti Müessesan müdüriyeti bü- yük bir hüsnü inthap ile ceminatl olarak kendi fabrikalarında imal ey- lediği biletimle eski ve yeni cerzde mobilyaların müncabap çeşilerini, #eyfiyelerden avdet zamanı münase- betile Beyoğlun'da Kabristan soku Handa vs savş dairesinde emirlerine amade bulundurduğunu mühtetem müşterilerine ve umumiyetle bütün halka hatırlatmağı münasip görmek- tedir. Apatumanlarına yerleşmek arzu- Sunda bulunan aldkadarana hiç bir göna taahhüdü mutazammın olmak. szn keşifnameleri takdime hazırdır. Bundan manda mütemadiyen yeni imalâtta bulunmakta olduğundan ni- bayetsiz bir stok teşkili eden büyük ilktardaki yatak ve yemek odalarile salon takımlar fiatları Özerinde mü salı şerait temin edildiğini enzarı muldına arzeyler. mobilyalar tederiki mümkün olda Huzdan muhterem halkın satış ma- Hazalarını ziyaret ve istifade etmele- rini rica eyler. Nesilden nesle intikal tden mub- terem müşterilerinin sadakat ve ii- adını kazanmış olan Psalu meg sesat, dalma musmelâunın mükem- meliyeti ile beraber fintlarında ehve- niyetine itina etmeği kendisine mes- lek ittihaz eylemiştir. Istanbul belediyesi ilânları Sahipsiz bir tazı ile bir ko- yon bulunmuştur. Sekiz gün içinde müracaat edilmezse sati- lacakur. BİRADERLER iü Hulâsa mutedil #istiaria kıymattar | SEYRİSEFAİN Merkez Azen; Galata köprü Başımda; Beyoğlu 2062 Şube acentesi: — Sirkeci'de Mühürdar rade hani altında Tellon İst 2740 9 Teşrinisvvel perşembe Karabiğa postası yapılım yacaktır. Mudanya postaları İdare Rıhtımından saat 9,30 da kalkarak Çume, Çarşami Mudanya'ya , pazar günleri Mudanyaya uğrayarak Gem- liğe gider ve gelirler. İSKENDERİYE sürat postası (EGE) ir. teşrini evel cuma 10da Galata rılıtımından kalkarak cumartesi sabahı İzmi. te varır ve İzmirden sat 12 de kalkarak pazartesi szar 10 da İskenderiye'ye varacak ve çarşamba İskenderiye'den kal karak İzmir'e uğrayacak İstan bal'a 12 de gelecektir. İSKEDERİYEDEN aktırma PORTSAİT için de Eşya ka bul olunur. | Trabzon ikinci stası (Reşitpaşa) vapuru 9 teşriniev Perşembe akşamı Galata rıht mundan (okalkerak (İnebolu, Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize Hope" ya gidecek dönüşte Pazar iskelesile Rize, Ol, Trabzon, Polathane, o Giresun, Ordu, Fatsa, o Samsun, İnebolu'ya uğrayarak gelecektir, Karaköyde acentehane ak tında ve cadde üzerinde kâin mağaza 8 sene müddetle açık arturma ile kiraya verilecek: tir. Katt ihalesi 30 teşrini evvel 1930 tarihinde yapıla cağından isteyenlerin o gün saat onaluda levazım mü. dürlüğüne gelmeleri. Karadeniz postası Türkiye au 9 Teşrinievvel Perşembe #i sw Sirkeci rıhtimından © hareketle ( Zonguldak, İnebolu, Gerze, Samsun, Ordu, Giresun, Gö: rele, Büyük liman, Trabzon, Sürmene, Rize, Mapavri, Pazar, Hopa)ya özlmet ve ayni iskele. lerle Ünye ve Fatsaya ugrayarak avdet edecektir. Yük ve yolcu için mahalli müracaac Sirkeci salonu karşı sında Mizan Oğlu Han No 2 Teleton Istanbul 354 Müzayede ile satış Teğrinievvelin 10 uncu cuma gür mü sabah saat 10da Beyoğlunda Kohut -birahencsi ittisalinde Şimal |) sokağında 5 numaralı Abuaf apart” manının 7 numaralı delresinde bulu nan ve Müsü Jozef Baruhs ait gayet nadid: eşyalar müzüyede suretiyle satılacaktır. Kestane sğacından mı mul gayet nadide asri büfe ve dre savar, ceviz ağacından mamdl yemek masası, bronz kare İki adet ingiliz karyolasile gayet zerit asri yatak öğr takımı, yeni halde muşambalar, çini sobalar, bronz ve kristal elektrik avizeler, asri portmanto, kristofi çatal . baçak takımları, beyaz leke karyola, müketninel bir tabak takım, marbah takımları vesair eçyal beytiye, Gayet nadide Anadolu ve Acem halıları ve seccadeler. | Pey sürenlerdeni 100 de 25 teminat alınır. nisabı KONYA, 8 (Milliyet) — Merkez belediye intihabatı bir hafta müddetle temdit olunmuş tur, Kazanmıyacaklarını anlı- yarak sukutu (hayale uğrayan iler müdahale olduğu- - kün râ cevap vermemek mec. nu iddia ederek intihap sahasm dan çekilmişlerdir. Talim heyeti muamelesine Hayvanatıehliye sergisi 21-10-930Salı günü eski has ahırlarda açılacaktır Kayıt ve kabul 16-10-30 perşembeden ie cumartesi akşamına kadar sergi mah e. * Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek - İlk ve Orta Anadolu Orta Mektebi e musllimlerden mürekkeptir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan başlar. Kayıt vam olunmaktadır. Taşradan gelen talebenin yol masrafı temin olunur. Adres: Istanbul Çarşıkapı. Telefon Istanbul: 4205: İstenyenlere tarifname gönderilir. iklimar: KATRAN HAKKI EKREM |

Bu sayıdan diğer sayfalar: