9 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

9 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Vilâyette 800 lira taşralı ihtiyar | 4sını çaldırdığı | > valiye söyledi & Valiye ihtiyar bir #derek 800 küsur lirasmı sureti ile © çarpırdığını İk, Pu adamın parasını çalanlar tahkikat icrasına poline € erişti. Malüllerin parasi Mİ ere tevzi edilmekte olan pa- bugün alınacaktır. | Naymakamların t içtima Ki akamlar dün Akşam Vilâyet #derek idari işler hakkında eüştür. Perberlerin intihabı #den Berberler cemiyeti ye rtesi günü intihabat yapı akit küresi İektrik tesisatı “mek üzeredir İyi Ticaret | Müdiriyeti| işletecek “ta kulesine konan vakit lin elektrik tesisatı bir İ,€ kadar ikmal edilecek- |, -*Te ticareti bahriye mü- ine devredilmiş ve beledi- i İâkası kalmamış oldü- ticareti bahriye müdür- | Misatanc tarafından müş- N işletilecektir. —— e Biz ele Selain yeni vapur almıyacak Benk tezgâhlarında b: vapurun satıl çe bu hususta Seyrisefain i teklifatta bulunulduğu ya Aldığımız malümata Madilik yeni bir vapur almıya Börmemiştir Mevcut vapur gelmektedir. cak cak olan Marsilya s İlanmak üzere alacaktır. zam Hâmit B. iyileşti Stalığı haberini teessürle tiğimiz büyük şair Ab- Hâmit Beyin ahvali sıh- dün iyileşmiştir. Kendi- Maruf bazı etibba tarafın apılan konsültasyon neti- sıhhatleri mucibi mem- & bir halde olduğu, ancak Mikleri (iper tansiyon) ya- tazyiki şiryani dolayısi- İhat etmeleri lâzımgeld ml bir çok zevat o Hâmit yet ederek istifsarı hatır İunmuşlardır. İgaristandaki Türk emlâki Katgar sefiri Müsyü Pavlof, istandaki o Türk emlâki **sinin son safhada olduğu €novada bulunan Harici rr Müsyü Bürofun avde- bu meselenin hür'atle hal gelini söylemiştir. ETE 2izve sevgili hemşehri ie | | di EE e ke p Cİ La l E I Mi seven vatandaş |, Sanlık günlerin ranı <| nkü mazinin seni esir e- pm düşün ve sana ik Büyük Gazinin izinde! Püyen öz fırkanm yâr ola- çini unutma. Onun mi dd temiz namzetleri; intihap et. Çün- Büyük ink inkilâbın günlerce kanile sulanan yurdun İri hâdimi olan Cümhu - ÜN Halk Fırkası İstanbul Sdiye intihabatında sana Sandazı tavsiyede bulunu - tayralı) İlisi için yar İlarmda gitmişli 1930 Ş. Aziz Bey Portekiz antropoloji Gelecek kongrenin Tür- ikiyede içtima muhtemel 15 Eyllilde Portekizde toplanan müderris muavini Şevket Aziz Bey şehrimize avdet etmiştir. Şevket Aziz Bey bu kongre h ta vermiştir — Beynelmilel antropoloji 15 inci ve arkeoloji korigresi 1880 kongre sinin 50 inci senci devriyesim Porte kizde toplandı. Hükümetimiz nama iştirak et- tiğim bu kongreye Portekiz maa nazırı riyaset ediyordu. Kongre ilk dört gününde Porte İkizin en eski şehri olan Solmbrada üç gün Portada ve sonra da Lizbon. da içtimalarını yaptı Kongrede Türkiye na | açiş nutku irat ettim, Tür tropoloji ve arkeoloji sa pılan & bahsett greye iz: ma bir de an- Bunlar: Küç Asyada bulunan Hitit kafaları rinde tetkikat, cani kafaları de yaptığım tetkikatta tebar MK ee o k x idi Kongrede Türkiyey di alâka ile dinlendi. Gelecek kong leketin de toplanabileceğini ümit ediyorum. Dünkü yağmur (Başı Birinci sahifede) böyük aldi im | | ehılilcei keci rıh Eainin Köprü Kadıköy taraflarından aldı Hi liçte hasarat i yağ çok düşmüş. derelör teak 1 yapan 15 nir hareket ede 1 oturmuş ve tal ra ir Ki za Yemiş iskelesini su basmış, b göl haline geldiği için kara ile kası kesilmişti ra binmek re yolcular, parâ n kar rada bâşt axt uğrasılmeş amalların Sırt Delterdar i lcsinde de vapura sandalla binmekl ni bulunabilinmiştir Şehir içinde saat İasıla ile d aktan dolayı keme yan ev yoktur. Bir çok yerl bale gelmiştir. sa, K Yen evlerin sit katları tamame dolmuştur. Ye i endi- şeli saatler Da lardır, Kaza olmadı Şehir haricinde bâzı yüksek yerle bir kaza olmamıştır, Yalnız dev- rilen ağaçların isabe | darma kumandanlığı i teden telefon telleri: muştur. kop- Karadenizde Böğaz haritinde yağmur fır bir halde yağmış ve Berat tor rünlin götürmekte olduğu idaresinin yeni fener gemisi geri | meğe mecbur olmuştur. Ge ta beklemektedir. Bugün yerine ko- İnacaktır. Rumeli cik telefon » koptuğu lisiye Şilede bir kaza bula gelmekte olan Mehmet kapta- mın idaresindeki Nimeti Hüda kenlisi Çökekler mevkiinde oturmuşsa da nüfuşca zayiat yoktur. de yağmur yağması muhtemeldir. adyo dün gece çalışamadı tahribattır. ie in, yurdun için, vlâp selimeti için U doğru bu yoldur. z C. H. Fırkası iza m, in dün, akşam karanlığı kongresindendöndü beynelmilel antrepoloji ve arkeoloji kongresine hükümetimiz namına İş-| kadardır. tirakeden Tıp fakültesi antropoloji kında hir muharririmize şu malüma- ” İcivar esnafın şikâyetidir. Bu şi- İre yıldırım isabet etmiş İse de mic. | «İ kelelei Sl karaya İ Dün hava bulutlu geçmiştir. Bugün İstanbul radyosu dün akşam neşriyat yapmadı. Tahkikatımı za göre bunun sebebi lodos fır. tınasının Osmaniye merkezinde AAntenlerin Etabliler G. Trakyada 15000 vesika verildi Bura rumları 30,000 etabli vesikası almışlar Garbt Trakyada şimdiye kadar etabli “vesikası #lan Türkler 15,000 | Buna mukabil İstanbul Rumların dan vesika alanlar 30,009 i müteca- vizdir. Mübadele komisyonu Trakyadaki tali komsiyondan vazi- yeti sormuş ve sörian malümat iste- miştir. İ Gayri mübadiller cemiyeti idare hey'eti bu sabah İstanbul meb'usu Hüseyin Beyin riyasetinde toplans- caktır. Bu içtimada iman tazminat tevzli görüşülecek | Yunanlılardan Beyazıt camiindeki güvercinler Beyazıt ca avlusundaki güvercinler Beyazıt belediyesi ndan hicrete mecbur edil- mektedir. a sebep güğercinlerden Belediye - derhal ercinlerin yerini yıktırmış- ine nler acıkta kal lere darı satan! k sandığı da kaldırlmış-| Ereğlide tahlisiye istasyonu Tahlisiye müdiriyetince Ereğli nlisiye Bu stasyonu istasyor zeler yetişebilecek- teşkil edilmistir. yu civarda kazala a süra Tıp fakültesi reisliği Tıp fakültesi riyaseti müddeti Darülfünun eminlik in- afta eminlik intihabını p fakültesi, intihabı Hukul < fakültesi Düne ka ve roz talebe | Burun 20 si ok hukuk fak ne rağbet vardır, Darülfünunun bütün fa- artesi gün tedi calelardar, İ yulnkrascaitesı”| kaydolmuştur. Tahli: den 16 miidiriyeti yeni- - ye memuru almış Garbi| ne tevdi ıltaraf azadan Müsyü Ri T.Rüştü B. Dün bir çok ziya- retler kabul etti Akşam Ankaraya ha- reke etti Hariciye Vekili Tevfik Rüş- tü B. dün sabah saat on birde Tokatlıyan otelindeki dairesin- de, Ankaradan gelen İngiltere nin Irak fevkalâde komseri Sir Humplırys'in ziyaretini kabul etmiştir. Dostluk ve samimiyet havası içinde bir saat kadar de- vam eden bu mülâkat esnasında | İngiliz sefiri Sir Corç Klark ta hazır bulunmuştur. Tevfik Rüştü B. öğleden son |E ra kendisini ziyarete gelen Yu- nan, İtalyan, Fransız, Bulgar sefirlerile Japon sefareti inaslâ- hatgüzarı Müsyü Nikeinin ve Gayrimübadiller cemiyeti reisi Hüseyin Beyin ziyaretlerini ka- bul etmiştir. Tevfik Rüştü Beyin temasları akşama kadar devam ettiğinden diğer bir çok ziyaret çiler yalnız kartvizitlerini bırak siyasi İmuşlardır. Y kalemi | ru Kemal Aziz B. le birlikte dün akşam ekspresle Ankaraya hareket etmiştir. Tevfik Rüştü Bey, Ankaraya hareketinden evvel, Sofya sefa- etine tayini mukarrer olan To-| kat meb'usu Şevki Beyle görüş- a Bitaraflar Kararlarını niçin tebir ediyorlar? Muhtelit mübadele komisyo nu reisi Müsyü Anderson bita zanın hakemliğine havale ihtilâflar hakkağda sun ylemiştir: r d im) olunan ihtilâflara mü teallik kararların teehhürü, bi- m bu) rada bulunmamasından ileri gel miştir Müsyü Rivas bu ayn beşinde İstanbule © gele mi jb Yunan tebliğ edilecektir. tir, Di İ Bazı yonlar bu memur larla takviye edilecektir. Me İ murlar mesleki malürmattan im İtihan edilmişlerdir. Yumurta ihracatı hak- kında bir rapor İstabul ,Ticaret odası Yumurti nda İktisar Vekğletine dermistir. Bu raporda İbir g şunlar yazı Şi nin es — Dişi etimizde ci piliçlerin satılmasının İ men'i j ndiferlerin yumurta naki e meydan ver İ meme $ — Harice gönderilecek yümur. taların eksperler tarafından ihraç is- ak ihti bey'etince halli Bu easular raporda temenni edil. tedir i Kambiyo fiatleri Dün borsada İngiliz ii e mlldiriyeti bir haber alamamış| kuruşta açılmış ve ay; ni fi | maştar. | Liret 901, 918 o küruştan Gece 2 raddelerinde Şileden İstan | muamele görmi İhracat eşyamızın vasati fiatleri İktisat vekâleti her hafta muh. telif ihracat eşyamızın vasati fiat! ri hakkında bir rapor verilmesini İktr) sat ve Ticaret müdürlüklerine bildir miştir. Kambiyo Borsası na kadar uğraşılmışsa da yetiş- tirmek mümkün olmamıştır. Bu akşam neşriyat gene mu- tat satlerde devam edecektir. İk İa ünki idan » VELİ -İre “2 ton Bunlardan başka komisyon- da bir ihtilâf yoktur. © Ve işler tabif surette cereyan etmektedir Tevfik Kâmil B. in Ankara- | |dan avdetini müteakıp komis- | İyon heyeti umumiyesi toplana- caktır. gün gelecek Köstencede bulunmakta o-- law G. 3B Yünkers yolcu tayy resi dün şehrimize gelecekti. Fakat Yeşilköy tayyare mey İdanının son yağmurlar dolayı: | sile su altında kalarak çamür ha ine geldiği Köstenceye bildiril- mesi üzerine bu Büyük Alman tayyaresi İstanbula hareketini tehire mecbur olmuştur. Tayya zırlığında olduğun- dan yere inince çamura saplana cağı na zari dikkate alındığı için hareketi cumartesi kalmıştır. G. 38 cumartesi günü şehri- mize gelecek ve bir gün kaldık- tan sonra Atinaya gidecektir. Pire seferleri Seyrinefainin İskenderiye seferle. rini yapan vapurlarının Pireye de uğ Tamaları için tetkikat yapmak üzre Pireye giden Zekeriya B. hafta nihz- yetinde şehrimize avdet edecektir. Seyrisefain vapurlarının — Pirey& İskenderiyeden dönüşte uğramaları “İtakarrür etmiştir Vapurlar gelecek haftadan itiha- ven Pireye uğrayacaklardır. Tek taksi tetkikatı Şoförlerin tek taksi hakkın- daki itirazları üzerine belediye encümenince (yapılmakta olan tetkikata devam edilmektedir. Şoförler cemiyeti murahhasları encümene davet edilerek kendi- lerinden icap eden bazı i izahat İmacaktır ç İzere i vermiş, muhakeme güne kalmıştır. hane mü: rine başlanacaktır. Katil Battal Bekçi Seferi nasıl öldürdü ? Muhakeme başka bir güne falik edildi Çemberli taşta, Tavukpazarında Nadide Hanımın evine | taarruz ve Köomal EK, isminde bir zatın odasına iki el silâh endaht eden ve bilâhare de kendisini takip eden bekci Sefer'i katleden Battalin o muhakemesine dün Ağırcezada devam olundu. Dün kü selse de celbolunan bazı şahit ler dink idi, | hey'eti mazaunun yaşmın tespiti, di ğer şahitlerin celbi için muhakeme. nin başka bir güne talikine karar ve rdi. Müddeiumumü, maznunun çür- münün 450 inci mmgddey e temas et- iğini ve müdafaanız 6 suretle hazır Bu madde, mek için di bir fülin d. r bir cil in etmektedir. Maznun Battal, vak'a gecesi, Na dide hühumın evine taarruz etmiş vel cürmü ika ettikten sonra bekci Se- ferin kendisini takip ettiğini ve vak” aya şahit olduğunu görünce, vak'a- Bin delilini ortadan yok etmek mak- dile, bekçiyi katlederek bir iki ürüm işlemiştir. Vâ-Nü Beyi vurmak istiyen Şevket Bey Muharrirlerden Vâlâ (o Nureddin Beye attığı silâhia yanındaki arkada- şı idare memuru Şevket B.i yaralıs| yan ve mumaileyhin bir bacağını kesilmesine sebep olan Remzi Paşa zade Şevket Beyin muhakemesi bu hafta içinde ağırcezada görülecektir.) Yemişteki cinayet davası Yemişte, sebze halinde, iki Arnavudu öldüren Arnavut Sab İr rinin Ağırcezada muhakeme €-| caktır Ayni sebepten geri kal- dilerek idama mahküm edildiği | mış olan Fenerbal malümdur. Temyiz, Ağırceza-| nm bu kararını nakzetmiş ve dün idam mahkümu © Sabrinin| nakzen davasına bakılmıştır. Mahkeme heyeti, nakzâ itti- ve katlin ne şekilde i karar başka bir in celbine l Maslak yolu faciası Geçenlerde, tebligat yapıla- k ve İmaması yüzünden 9 teşriniev- sonra hakem kararları Türk ve |vele talik olunan Kaçakerlar fil- yeti murahhasalarına |mi davasına bu sabah Ağırceza da başlanılacaktır. Zıya ve Halis B. lerin muhakemeleri Bugün, Hapishane, ve tevkif rlerinin muhakemele- Ağırceza mahkemesinde | Resimli ay davası Resimliay'da çıkan “Savulun Yünkers tayyaresi öbür) geliyorum” makalesinden dola- | Avc Sait & yı tahtı muhakemeye (alman, mezkür gazete sahibi imtiyazı Sabiha Zekeriya ve mes'ul mü- Behçet B. in muhakemesi- ne dün devam olunacaktı. Ge- çen celsede hastalığına dair ra- por göndererek mahkemeye ge- İlemiyen Sabiha Hanım dünde gelememiştir. Mahkeme heyeti, tebligat yapılamadığını nazarı itibara alarak mahkemeyi baş- ka bir. güne talik etmiştir. Adliye vekili Adliye Vekili Yusuf Kemal B., dün adliyede meşgul olmuş tur. Bugün, adileyde teşekkül e- den komisyonca usulü hukuki- ye kanunları tetkik olunacak-- tır. Etibba odaları haysiyet divanı ANKARA, 8 (Telefonla) — E- tibba Odaları o Ali haysiyet divanı, ilk defa olarak cumârtesi günü topla nacaktır, Divanı haysiyet mubtel Odaların bazı hekimler hakkındaki icrayi san'atten men kararlarını tet kik edecektir. Bu heyette şu zevat bulunacaktır: Sıhhiye müsteşarı Hüsamettin, Adliye teftiş heyeti teisi Selim, Tep Fakültesi reisi Âli Süreyya Beyler, Mil Müdafaa sıhhiye © dairesi reisi Ahmet Nail Paşa, Erzurum mebusu Ahmet Fikri, Cerrahpaşa hastaneler sertabibi Ahmet Rüştü, Hıfzıssıhha) umumi müdürü Atıf, Sıhhiye Vekâ- Ileti Baş müfettişi Fuat, Sicil müdürü! Zihni Beyler. Mahkemelerde || Ve nihayet mahkeme) Tütünler kaldırıyor r mu? Trabzon tütünleri de sevkedilebilecek Çekoslovak rejisi mukavele mucibince almağa mecbur oldu gu 1,000,000 kilo tütünün müba yansı için bazı müşkülât çıkar-| makta idi. Hükümetimizin yaptığı te- şebbüsat üzerine konulan ağır İkayıtlar kaldırılarak müşkülât biraz izale edilmiştir. Dün Çekoslovak rejisi Tica- İret Odasına bir tezkere gönde- rerek muahedede dahil edilmi- yen Trabzon ve havalisi ti lerinin de kabul edilebilec: bildirmiştir. Trabzon tütün! yüksek, sarı renkli nefis ğini dumanı r cins eri ran Misk sokağındaki bina Beyoğlu kaymakamlığının tahliye! ettiği eski kaymakamlık © binasının Evkala ait olup © olmadığı tapu das iresne sorulmuştur. Evkafa aidiyeti liye edilecektir. Geçen hafta şiddet temadi yağmur dolayısile tehir edilen İstanbul muhteliti - Fe- nerbahçe maçı bu cuma yapıla- *ye şampi- yonlük kupası ve İstanbul Şildi, İstanbul Spor'ada © (Milliyet) kupasının itası merasimi bü cü- ma icra edilecektir. Ayni zamanda on beş gün evvel Altımgrdu tekaütlerile yap lanmamış tekil öyararii var zarı dikkat ve tak celbeden Galatasaray yaşlıları dabu cu-| ma İstanbul'un mütekait futbol cularından mürekkep bir muh- telite karşı oyn: saklardır. Ü- midin fevkinde bir alâka celbe- deceği muhakkak olan bu mâ ta, muhtelite Fenerbahçe, Altı- nordu, Süleymaniye gibi klüp- lerimizin vaktile çok alkış top - iamış olan maruf futbolcuları iş tirak edecektir. Meselâ her iki takımda Gala- tasaraydan Zıya, Âdil, . Necip! Şahin, Sedat Rıza, Müçteba, E-| dip Kemal Rıfat, Fazıl; Fener-| bahçeden Dalgakıran Kâmil, alâhattin, Galip, Hik met, Mehmet; oAltınordudan Tevfik, Suphi, Haydar, Cemil, Edip; Süleymaniyeden Hikmet, Arif Beyler gibi ları 8 yabiliriz. Fenerbahı telitile yapacağı maç münasebe- tile şampiyon takımın kaptanı ki Beyle görüştük: — Bu cuma yapacağınız maç dola fikri öğrenmek isterdim. — Takımımız hey'eti umumi İyesi itibarile az hatalr oyna- imaktadır. Bilhassa son iki Av. rupa maçında teknik oyunların- dan en güzel ikisini gi i Çek rejisi'takyidatı tahakkuk ederse bina tamamile tah- | Belediyede Tamirat Bozuk yo yolların listesi yapılıyor En mühimleri evvelâ tamir edilecek Belediye şubeleri; zarfında gerek yeniden yapıla- cak ve gerek tamir edilecek'bu Inan yollara ait birer liste tsh- zimine başlamışlardır. Bunlar belediye riyasetine / gönderile- cek ve en mühimlerinden itiba - ren inşaata başlanacak Sokaklar makine ile mi süprülecek ? Son bir hafta zarfında muh- telif muntakalarda yapılan te- ftişat neticesinde bozuk ve nok san olduğu görülen 500 okka- dan fazla ekmek müsadere edil- miştir. ağ bu sene Graf yi Zer gelmi iyor İstanbul muh İç; yısile takımınız hakkındaki | - İkımına (MİLLİYET) ku Zeki Bey ne rma Galatasarayın yaşlı futbolcuları kendileri gibi yaşlılardan müteşekkil İstanbul muhtelitine karşı oynıyacak.. Galatasaray yaşlılar takı- mının kalecisi al Bey yacaktır. Fakat bu arkadaşm ye rine gençlerden birisini koyaca gız, Bu gencin de aksamıyaca- ğa eminim ve bunu temin ede- cek bir genç intihap edeceğim. — Şampiydnluk kupası ve İs tanbul şildinin itası meğasimi hakkındaki fikriniz? — Bu, hakikaten sporu edecek mahiyettedir için de bir lik emeğin âfatı olduğundan çok kıymetli bir hâdisedir. Tevzii mükâfatın halkin huzurunda yapılmasını sporumuz için çok teşvikki faideli görür, bu merasimin mü- teşebbisleri olan hey'etleri sa- imiyetle tebriki bir vazife bi- Tirim. S.G. T.C. 1. İstanbul o Mentekası Riyasetinden: Geçen cuma yağmurlar dolay:sile tehir edilen mntakamız futbol şara- piyonu Fenerbahçe Spor | Klübüne şampiyonluk kupan ve Cümhuriyet sı tarafından İstan ve İstanbul Spo: teş- Bizim müs vik ve ası tir, Bilhassa bazı genç oyuncula rımızın ferdi oynamak hevesle- ri, senelerin verdiği tecrübeler, yapılan mütemadi telkinat o ve Avrupa takımları © tarzlarının müşahadesi sayesinde tamamen zail olmuş ve cem'i oyun siste- minin tamamile tatbikine baş- lanmıştır. en zaif tarafını teşkil eden mü- 'dafaa hatlarımız da bu sene da- ha iyi bir şekildedir. İyi bir mü- .dafaa taktiği kullanmakta Ove bunda da muvaffak olmaktadır- lar, Hülâsa takımımız geçen se- neye nazaran daha müessir o ve daha teknik oynamaktadır. — Fikret hasta, Niyazi de sa- katlanmıştı? — Fikret iyileşmiştir. Oyna- iması çok muhtemeldir. Niyazi- Şimdiye kadar takımımızın | futbol hey'etinden Kemal Hi merasimi bu cuma Taksim stadyo- munda yapılacaktır. Bu münasebetle geçen hafta yapılamıyan © berveçhi ati maçlar da bu cuma yapılacaktır. 1 — Saat 14,30 ta İstan leri - Galatasaray tekatitleri Saat 15,45 te merasim, Saat 16 da İstaribul muhte! Fenerbahçe ? — İsimleri âtide muharrer fut- bolcuların saat on beşte stadyomda m Bes İye mülâki olmaları mercudur: Galatasaraydan Avni, o Burhan, Suphi, Nihat, Muammer, Rebii, Lâ v1, Kemal Şefik, Beşiktaş'tan Hüs nü, Hayati, Nazım, İstanbul Spor" İdan Salâhattin, Orhan, Hasan, Ve » Hüsamettin, Halil, Muhteşere — Kapılar saat 13,50 ta açılacak 4 — Pistler: Balkon ön sera 300 Balkon ve pist 200 - Tribün her ese bilâ tefrik 100 Dühuliye s0 iy gelince Di e eniyini öge Dühuliye (asker, talebe, ve;

Bu sayıdan diğer sayfalar: