9 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

9 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mii $$ Şeker hastalarına müjde yerli mamulâtı halis ve 09 Yeni Halk kitaplarıss$ YKURUŞ s9 b d0 * s0 30 25 Kerem ile Aslı Nasrettin H Leylâ ile Mecnun Billür köşk hikâyesi Seyfülmülk bikâyesi Yusuf ile Züleyha Tahir ilc Zühre Aşıkı Garip Şahı small Aşık Ömer divanı Ferhat ile Arzu ile Kamber Ali Baba Teşkilim esasiye kanuna Lora cüzdam 25 Tarihi kadim ve doksan beşe doğru Balâdaki kitapların satış yeri Istanbul'da Ankara caddesinde 199929 IKBAL KİTAPHANESİNDE İstanbul Sıhhi Müesseseler mübayaat ko- misyonu riyasetinde! Bakırköyünde kâin akliye ve asabiye hastanesinin & ve 5 numaralı pavyonlarında yapılacak tamirat ve tadilâr tanzim edilen şartnamesi ve ölbapdiki keşifnamesi veçhile ve 21 teşrinievvel 030 salı günü saat 15 te <apalı zarf usulile ihaledilmek üzere münakasaya konulmuştur. Bu ba, teşiname ve şarmameleri görmek isteyenlerin mezkör komisyona ve fazla zahat almak İsteyenlerin mezkür müesseseye müracaatları İlân olunur. Dahiliye vekâletinden: Bireay zarfında pazarlıkla ihâlesi icra kılınacağı ilân edilen Ankara şehrine su ihalesi işinin ihalesi teşrinlevvelin 15 inci çar- « samba günü saat 15 de Dabiliye vekâleti müsteşarlık makamında icra kılınacaktır. Taliplerin müracaatlar. Dahilive vekâletinden: Kapalızari usulilemü- nakasaya konulan An- karaşehrine isale edile- cek su işine muayyen Körogla Melek Şah ile Güllü FL Asman ile Zeycan # le M Derdi yok ile Zülfüsiyah Razinihan ile“ Mahıfirez Gül ile sitemk Harçir le Maherihri Yeni Türk kahtamanları Ahrede nasıl konuşulur Türk isimleri G0 ür Vr İn Vr vr e a vr e e “ zamandatalip zuhur et- mediğinden bir ay zar- © fında pazarlıkla ihalesi Ea aç TEL DERESİ takarrür eylediği ilân olunur. İstanbul imanı sahil sıhhiye merkezi aştdtabipliğinden: Müstahdimin ihtiyacı için mürakasa suretile 125 takım elbise ve o mikdarda kasket yaptırılacağından münakasa günü Il teşri- nievvel 1930 tarihine müsadif cumartesi olarak tesbit edilmiştir. Taliplerin mezkür elbiselere ait şartname ile kumaşı ve elbise numunesini görmek üzre her gün Galata'da Kara Mustafa paşa sokağında kâin levazım ve mu memurluğuna ve münakâsaya | iştirmketmek Üzrede yevmi mezkürda saat 14 de komisyona müra caatları ilan olunur. li ye Istanbul ticareti dahiliye gümrüğü müdürlüğünden: Idarımizde, evrak hifzıns mahsus odada, şartnamesi mucibince yaptırılacak rafların inşaşı pazarlık suretile mevkii münakasaya kon- muştur. Taliplerin (14-10-9830 tarihine müsadif cumartesi günü saat | © onda mübayaat komisyonuna müracatları, h ime iye encumen daimisinden Kapalı zarf usulile münaka-| lplerin teminat akçelerile bera saya çıkarılan Havsa uzun köp- ü yolu silindiraj ameliyatı için ber tekliflerini muayyen gün seklif mektuplarının kabulü 11-| V€ saate kadar encümeni 0-930 cumartesi günü saat ü- | yete tevdi eylemeleri ilân olu- şe kadar temdit edilmiştir. Ta-| nur. Istanbul günrakleri baş muluriyetinden: Samsun gürrilğünde yapılacak sondurma ve memur odaları kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Münakasa 20 Birinci Teşrin 940 Pazartesi günü saat PS te Samsun Gümrük Baş müdüriyetinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarım ayni günde saat 14,30 a kadar Baş mü- düriyet muhasibi mes'ulüne vermeleri lizımdır. Talipler münakasa © artname plân ve keşinamevi İstanbul Gümrük baş müdüriyetinden © todarik edebilirler. vilâ- Emniyet sandığı müdürlüğünden: MİLLİYET PERŞEMBE 9 "TEŞRİNLİ idaresi ilânatı e Demir levha, putrel ve köşebent demirleri kapalı zarfla mina Kasası 17 ikinci teşrin 930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada demiryoli aresinde Yapılacaktır. Münakasa za k edeceklerin teklif mektupları teminatlarını, aynı günde 30 a kadar komisyon kâtipli vermeleri 1â r münakasa şartnamelerini çala idare veznelerinden tedarik edebilirler. kd İ. ş 750 ton yerli çimento kapalı sarfla münakaşaya Münakasa 27-10-930 paz günü saat 15 te An Demiryolları idaresinde" y ve muvakkat saat 14, odur. üç lira mukabilinde Ankarada konmu; arada Devlet | eklerin teklif mektuplarını ve muvak- | natlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komis- yonu kâtipliğine vermeleri Tâzımdır. Talipler münakâ: namelerini beş lira mukabilinde Ankarada ye Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. *. : adet vagon örtüsünün kapalı ia münakasası 17-11-930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet demiryalları ida- resinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvaakkat teminatla ynı günde saat 15 e kadar m sa kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankara- da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. Nevi Ekmek 17200 Köye ei 10150 Sade yağı İzmiP meklpler mübayaa Komisyonundan: İzmir leyli mekteplerinin 1 heziran 981 tariline kıdar ihtiyaçları olan yukarıda isim ve mıkdarları yazılı erzak 22-9-030 tarihinden 14-10-030 tarihine kadar kapalı zarf usulile münakasıya konulmuşter. Şeralti anlamak isteyenlerin Erkek Lisesinde müteşekkil mübayan komlayonuna müracastları lâzımdır. Teminst akçe ve mektupları ihaleden bir gün evveline kadar İzmir mektepler muhasebeciliğine teslim edilmesi şarttır. İbale 14-10-930 salı günü saat 15 de erkek hısesinde icrs kılınacaktır. - Tekirdağ viiyei daimi eeineniniz; 82 Eb'adında birinci hamur kdat top LE w ikinci hamur kâat 5 top kaplık kâat 1000 tabaka renkli kâat 1000 tabaka küçü zart 1000 Davetiye 12 di kartvizit 5 düzine Vilâyet matbansı için yukarıda miktarı yazılı kırtasiyeriin Mat- baaya teslimi 21 gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. taliplerin yevmü ihale Olan 15-10-9930 Çarşamba günü saat onbeş- te Daimi Encümende huzır bulunmaları ilân olunur. Azam” 05000 Asgari 75900 —— Farma Berkemal hanımla Hüseyin Febmi Beyin 17488 İkraz numaralı deyn senedi mucibince iştikraz eyledikleri meblağ mu- kabilinde sandık namına merhum bulunan kasımpaşada camiikebir mahallesinde cedit çivlciler sokağında eski 28 ve yeni 16 numa- ralı bir dükkânın tsmamı vadesinde borcun ödenmemesine mebni evvelce tebliğ edilen doksan bir günlük ihbarname müddetinin hitamında dahi borç verilmediğinden dolayı satılığa çıkarılarak 13 Kânunu sâni 930 tarihinde dört yüz lira bedel mukabilinde müş- terisi Adem Sabri Beyin namına kat'i kararı#çekiliniş iken mumai. leyh Âdem Sabri mezkür dükkânı satın almaktan imtina eylemesi cihetile tekrar satılığa çıkarılarak icra kılınan aleni mü- zayede neticesinde 23-Eylül 030 tarihinde iki. yüz yirmi lira be del ile müşteri namına kat! kararı çekilmiş ve borçlulardan Hü- yin Fehmi Beyin istikraz esnasında tayin eylediği ikametgâhına tebligat ifası için gönderilen üç günlük son ihbarname zabnna mahallesi heyeti ihtiyariyesince yazılan meşruhattan - mumuvileyhin hali bazır ikametgâhının meçhul olduğu ve hastahanelerden birin- de tahtı tedavide bulunduğu anlaşılmış ve memur bulunduğu ba- hkhane mühasibi mes'ullüğünden hangi hastanede tedavi edilmek: te olduğuna dair cereyan eden muhabere neticesinde Mümalleyhin bulunmadığı anlaşılmış ve Fatma Berkemal Hanıma tebliğat l4zi imiş alduğundan ilân tarihinden itibaren üç gün zarfında men ödenmediği takdirde mezkür dükkânın müşterisi vi ferap müamelesinin icra edileceği ilân olunur. gu! hazimden- ve inkibazdan müztaripmisiniz ? Her gün bir su kadehi derununda bir “kahve kasiğı Eno's “Fruit Salt” meyve tozu alınız. Altmış senelik cihanşamul şöhret ve muvaflekiyeti leseri kat'isine delildir. assa her gün taze olarak istihzar edilen ve tazeliğini on gün muhafaza eden İlasin Gluten ekim TAZE HASAN GLUTEN EKMEĞİ Avrupa'nın terkibi meçhul Gluten ekmekleri yerine gayet nefis ve bilh Devlet Demiryolları leri büyük Pukal umum mudürlüğünden Alemdağı vakıt ormanlarının tefnelik ve Çırçir harik mahallin den bir sene zarfında kat ve nakledilmek'üzre 50 metre » kestane, gürgen kerestesi ile 10,000 kantar kestan?, gürgen hatı hi ve 500 kantar sepetçi çubuğu 5000 demet fasulye çalısı 5000 demet fidan kazığı müzayedeye vsz edilmiştir. Taliplerin şeraitini anlamak üzre !8 T, evvel 930 tarihine müsadif cumartesi günü sat on dörde kadar İstanbul Evkaf etinde orman ve | arazi idaresine müracaat etmeleri, ... Prkal umum müdürlüğünden: İsiranca vakıf ormanlarının Sinekli civarından ikinci kısım Or- ayedeye vaz edilmiştir. Talip olanların şergitini k üzre 10-930 çarşamba günü on dörde kadar İs- ul evkaf müdüriyetinde orman ve arazi idaresine mütâcan etmeleri, *“* Drkal umum müdürlüğünden: İstiranca yakıf ormanlarının Sinekli civar birinci kısım or- kat ve imal eğilmek üzre edilmiştir. Taliplerin şerai- hine müsadif cumartesi günü saat ında man kıvalarından bir sene zarfında 2500 kantar kömür imüzüyedey tini anlamak üzre 18-10-9340 on dörde kadar İstanbul r idaresine müracaat etmeleri, mütdüriyetinde orman ve arazi etmeleri, *»* rka umum wüdürlüğünden: İstirancs vakıf ormanlarının Dırgoz mevkiinde bir sene zarfında kat ve imal edilmek üzre 1500 kantar kömür müzayedeye vaz edilmiştir. Talip olanların şeraitini anlamak üzre 18 T. evvel 930 tarihine müsâdif Cümattesi günü saat On dörde kadar İstanbul evkaf müdütiyetinde orman ve razi diresine müracaat etmeleri ».» Erkal umum müdürlüğünden: İstiranca vakıf ormanlarının Kaleboyn orman kıtasından. bir sene zarfında kat ve nakledilmek üzre 10,000 kantar kömür müzaye- deye vaz edilmiştir. Talip olanlarin şeraitini anlamak üzre 22 T. evvel 980 çarşamba günü saat on dörde kadar İstanbul evkaf müdüriyetinde orman ve arayi idaresine müracaat etmeleri, Çakal Umum Mudirliğinden; Kırklar eli vilâyetinde Şarap ağılı vakıf ormanlarından bir sene zarfında kat ve ima! edilmek üzre 6000 kantar hatap müzayedeye vazedilmiştir. Talib olanların şeraitini anlamak üzre 22 T.evvel 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat on dörde kadar İstabul Evkaf müdüriyetinde Orman ve Arazi idaresine müracaat etmeleri. - Tekirdağ viiyeller Vilâyetimizin solak Çeşme mevkiinde tesis edilen Amerika asma fidanlığına alt 23988 lira 80 kuruş bedeli keşifli bir binanın inşası 1 teşrinievvel 980 çarşamba gününden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf wsulile münakasaya vazolunmuştur. Talip olanların plân ve keşif evrakı ve şartnamesini görmek üzre ber gün Tekirdağında komisyonu mahsusa müracaatları ve yevmi ihale olan 20 teşrinievvel 930 pazartesi günü 7 7 5 nisbetinde teminat akçesi veyahot muteber bir Banka mektubu ile komisyona müracaatları ilân olunur. Tekirdağ Ciliyeimlen Muratlı nahiyesi dahilinde İnanlı Çiftliğinde tesis edilecek Aygır deposu ve inekhânenin 9899 lira 91 kuruş bedeli keşifli memu- rin dairesi İnşaatı kapalı zarf zari usulile yirmi gün müddetle mevkii münakasaya konulmuştur. 26-10-9380 Pazar günü sast 15 te ihalesi icra edilecektir. Şeraiti anlamak, pilân ve keşifaameyi gör- mek isteyenler her gün mezkör depo müdüriyetine ve vilâyet Baytar müdüriyetine müracaat edebilirler. Münakasaya iştirak et- mek isteyenler kanun ve şartname ahkâmına göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını mezkür vakıcen evvel münakasa komisyonuna tevdi etmiş bulunmalıdırlar, Kars nata baş muhendisliğinden Ardahan « Yalmıyçam yulann 18-900 — 23XX500 ci kilomet- roları arasında ayakları kârğir döşemesi ahşap yirmi sekiz adet birer ve iki adet Iki ve bir adet dört ve bir adet de altı metre açıklığında 32950 lira 42 kuruş bedeli keşifli 32 adet menfez ve göprüler 3 eylül 930 tarihinden ibare yirmi gün müddetle ve Kapalı zarf usulile münskasaya vaz'ına kârar verilmiştir. münaka- saya iktidarı fenni ve malisine itimat edilenler kabul olunacağın dan talip olanların bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçasını müstashiben 16 teşrini evvel 930 perşembe günü saat 14 de kadar Kars encümeni dalmiye ve ş€- EY münakasıyı anlamak ve daha ziyade tafsilat ve malâmat u nafta baş mühendisliğine müracaatları ilân olunu. Tan ilgi dimi eveümeninden: Yol inşaatında istimal edilmek üzere mübayaa ve imaline lüzum hâsıl olan iki buçuk kiloluk bir tarafı keskin: diger tarafı düz olmâk üzere hin adet taş kırma çekici yirmi gün müddede mü nakasaya vaz'ma karar verilmiştir. Talip olanların münakasa şart damesini almak ve pey sürmek üzere ihale tarihi olan 13-10 030 pazrteri günü saat ondörde kadar Kars encümeni daimisine müracaatları, 25 Kuruş HASAN ECZA deposunda rağbet görmektedir. icra da Suailiyede taşlı | tarladi mükerrer 23 nomaralı hane de mukim Nüzhet bey zev? si ve vekili Nuriye hi Beyoğlu kuk mahkemesinin 4 Nisa 928 larih ve 928-20 esas miz iv kil'a ilam mucib ns ce mahkum aleyha şisli bö? monti furun sokak 1 gumat rah hanede Bahri paşa zeW cesi Hatice Elm as hanım ara? sında mütehaddis . davanızda iki yüz lira tahsiline — karaf iş bunun ine has zen tahsil olunan iki yüz 08 yedi lira temyiz dava edildi ğinden mahkeme “eznesindö depozito olarak mahfuz oldur gu ve ere temyizen küm © nakzedilip © yenide kame edilen dava ile beyoğlu ikinci hukuk mahkemesinit 19 Temmuz 950tarihli der kenarında isbati vucut etmedi ginizden dava ret edildiği an laşılmış ve Hatice (o Elmas hanım mevcut depo paranın iadesini talep ettiğinden evvel emirde kanune ödeme emri tarafınıza tebliğ edilmek üze” re gönderildiği ve ikamelgâ” hınizın mechuliyeti dolayısile bir ay sekiz gün müddetie ilânen tebligat icrasma karar verilmiş olup tarihi ilândan bilitibar bir hafia zarlında dermeyan edeceğiniz kanuni itiraz B,928-1151 S. dosya nu marasile muracaat: edilerek itirazın dermeyani aksi tak- dirde mevcut vezoe müddei aloyhaya » verilecogi © ödeme emri makamına kaim olmak üzere ilân olunur. Kartalda Soğanlık yolunda mö- tevofta Eczacı Sergis efendi varis- leri ve halen ikametgihları maçbul zevcesi madam Mannik ve çocuklur Madik ve Armavi ve Arşales er Zabel ve Anjel efendi ve hanımlara Sergis efendinin Yorgi efendiye borcundan dolayı ipotek irse edilen Kartalda kasaba derununda Rum meşatlığı sokağında üç kıt'a arsanın paraya çevrilmesi talep edilmiştir. Pedtrinizden — müntakil 63. İlra borç maa faiz ve maserif icralyenin icra veznesine 60 gün içinde öde- meniz yahut işbu ilânatın tarihi neğ- #inden itibaren yedi gün içinde bor“ cun bir kısmına ve yahur tamamınl kiraz etmeniz llzumu ödeme emfi makamına kaim olmak üzere iin olunur. DrHORHORONİ | Beyoğlu Mektep sokik No. 39 İstanbul İkinci Devredilecek ihtira beratı Elektrik kuvvci mtisalyelerinin tanzimi için terdbar, hakkındaki içat için Sinai müdüriyeti umumiyesin” den istihsal edilmiş olan 15 Teşrin” evvel 1938 tarih ve 698 mumarali inle beratı hakkinda bu kere başk gına ferağ veyahut icara verileceğin” den mezkür İhtirayı satın almak ve yahut isticar etmek arzusunda bulu” nan zevatın İstanbul Yeni posabane arkasında Aşır efendi kütüphanesi | caddesinde Türkiye Hanının 18-99 nümaralarında kâin - vekili HANRİ WALTER İSTOK efendiye müra” esat etmeleri in olunur. Devredilecek ihtira beratı “Süratle müteharrik vesaiti nak“ yede alelhusus tayyarelerde mesnet yerleri ve silâhları inşası hakkındaki icat için Sinai Müdüriyeti uraumiye” sinden istihsal edilmiş olan 19 tem muz 1928 tarih ve 667 nameröli ibtlra beratı hakkında bu kere baf kasını ferağ veyahut icara verilec& Binden mezkör ihdrayı satın almak veya isticar etmek arzusunda bul” man sevatın İstanbul'da Yeni poset hane arkasında Aşır Efendi kitp hanesi caddesinde Türkiye hanının 18-92 numeârolarında kâne vekil HANRI WALTER İSTOK elendiy* caat etmeleri ilân olunur. Dr. A. KUTIEL Cilt ve efrenci hastalıklar ted#” sihanesi, Karaköy Topçular ca$” desi 34. *dür: Bürhanedö

Bu sayıdan diğer sayfalar: