18 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

18 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

o... Ee e A Çerkes Dördüncü Ordu Kumanda. nı? — Hicret eden Ermenileri bana bırakınız; Suriye içlerin- de oturtacağım, diyordu. O, Ermenilerin Suriyede za- h olacağı fikrinde değil idi. Dördüncü Ordunun esas fikri şu idi: Zararlı Ermeni külliyet- İerini, zararsız Ermeni cüz'iyet leri haline getirmek! Suriye içlerine dağıtılacak Ermenilerin, koyu ( Araplığa karşı bir karşı kuvvet olmak ih. timali de & vardı: Çerkesler, ürtler v.s, gibi, Hattâ Erme. nilere toprak ve ev vermek şar- t ile müslüman etmek için bir hey'et bile yapılmıştır. Bu hey. et bir defn benim odamda top- landı; fakat çabuk gevşedi. Cemal Paşanm bu koruyu- cu siyasetine Halide Hanım ta- raftardı. Baha Şakir ve arkadaş ları Cemal Paşayı ittiham etmekte idiler. Nerede isyan olursa, detle tenkil olunmakta, gid. fakat tehcir kervanlarına taarruz et- | tirilmemekte idi. Adana yolun. Ahmet emirler yağdırıyordu. İki ark rağ ise İstanbula can atmışlar- Merkez Kumandanına emir verdi: Bütün mes'uliyeti bana ait olmak üzere derhal bu iki adamı eşyaları ile Şama yolla. | yanız. Merkezi umumi bırakmıyor- du. Talât Paşa ile şifre muha- beresi oldu, O: — Bu vesile ile onlardan da kurtulmuş oluruz, diyordu. Nihayet Şama geldiler. Fa- katlstanbulda müdahalelerin ve tavassutların eksik olduğu yok tu. Çerkes Ahmet ve Nazımın eşyaları açıldığı zaman, çanta- larında kadın yüzüğü, bilezik, küpe ete buldular, geçmi serserinirr bir ideal için feda- kârlık değil, zengin olmak için ayet yapmış oldukları belli li, İstanbuldan tavassut telgraf 1yor, Şam Divanıharbi.. da kafilelere hücum O edenbir| kaç kişi idam bile edildiler. Cemal Paşa | İstanbuldan Van Divanıharbine gönderilen Zöhrapla Vartekesi kurtarmak için Talât Paşa ile uzun muha. Lüb. nana yi hiç bir ziyan ları olmaz, diy: Talât eş e V tekesin tehlikede Bı temin ediyor, yalnız; — Bir defa mahkemeye ka- dar gitmeleri İâzrmdır; alıkoy- mayınız, diyordu. Kumandan son şifreyi Ba- ron otelinin alt salonunda iki. sine de gösterdi. Zöhrap ağla- mağa başladı; Vartekes” kapı önünde benim boynuma sarıl. miş: — Ben ne ise, fakat bu ada. mı göndermeseler, diyordu. Ve birden yüzüme baktı: — Bazan.içimde eski Varte- kes, komiteci Vartekes başını kaldırıyor: '— Sus bire adam, ne olursa olsun, diyor. “Sonra genç karımı düşünü. yorum, Şimdiki miskin Varte- kes, eski komitecenin * belini büküyor.,, İkisi de gittiler, Bir kaç gün sonra" Çerkes Ahmet ve Nazım çetesihin Zöhrapla (e Vartekesi yolda öldürmüş olduklarını ha- ber aldık. Cemal Paşa bunu hazmetmedi. Çerkes Ahmet, Nerkis Be- yin katili olan iki fedayiden bi- ri idi. Kudüse dönmüştük. Bir gün den, galiba Celâl Bey, bir şifre geldi. Vali diyor. du, Xi: “Çerkes Ahmet Beyle Nazım Bey bana geldiler. Su- riyede Ermenilerin sağ kaldık. larını işitiyoruz. Anlaşılan Ce. mal Paşanm bu işe yarar ada- mı yoktur. Bize bıraksın, üste. lerinden gelelim, dediler.,, Tam fırsattı. Cemal Paşa hemen ikisinin de tevkif olun- masını emretti, Fakat Ahmetle Nazım vaziyeti kavramış olduk larından ilk trenle İstanbula hareket etmişlerdi. Cemal Paşa çılgın, ya, Afyona; Konya; © Haftahk Edebi Fikirler ve insanlar Necip Fazıl Necip Faz, “Örümcek ağı, ve *Kaldırnnlar,, daki manzumelerini, onlardan sonra yazdıklarını da katı ii yeni bir kitap hâlinde meşretti . Bu kitap, Şimdilik. 1932 sene- San en mühim edebi hâdisesidir. Ö © nümüzdeki on ay zarfında ondan daha değerli bir eserle karşılaşma. mız ihtimali de pek zayıftır, çünkü Ahmet Haşim'in yeni bir kitap mağa niyeti olmadığı gibi Yahya Komal de şiiri, edebiyat âlemini «- muta, yesla, ki kendini unutturmak istiyor. Bı verdi ve mazbatayı Kudüse yolladı. | Kumandanların böyle idam | kararları evvelâ infaz etmek, sonra Başkumandanlığa haber | vermek salâhiyetleri olduğunu yazmıştım. Höhrapla Vartekes sin katilleri ertesi gün Şamda asılmıştı, | Yarm size bir de Ermeni ih. tilâllerinin Dördüncü Ordudan görünüşünü anlatacağım. Falih RIFKI İ 1650 kilo Dinamit patladı LA COROGNE, 17 A.A. — Hal kı dehşete düşören büyük bir infilâk vukua gelmiştir. lnfilâk, şehre 5 ki- lometre mesafede patlıyan 1650 ki. lo dinamiti muhtevi bir depoda vu ku bulmuştur. Bu depo, La e u Santiayo'ya raptedecek olan demir yolunu inşa eden bir kumpanyaya ait idi. Telefat vukuuna dair haber yol tur. Bir mühendisin söylediklerine | nazaran bu infilâk, bir cinayet eseri olsa da, grev hareketi ile hiçbir alâ- | kası yoktur. | M. Mac Donald iyileşti LONDRA, 17 A.A. — Avam ku- marası kolislerinde başvekilin bugün bulunduğu sıhhat yurdunu terket mesi ve saat İl de toplanacak olan kabine İçtimamda hazır bulunması muhtemel olduğu söylenmektedir. Nuri Paşa Londrada LONDRA, 17 A.A. — İrak baş- " aşa, dün öğle den sonra buraya gelmiştir. Mumaj- leyh, Ir#k petrol havzasma müteal- Tik meselelerle meşgul olacaktır. Sabık Ispanya kralı Mısır'a gidiyor MARSILYA, 17 A.A. — Sabik| Ispanya kralı, dün saat 15 te Mısır'a | gitmek üzere vapura binmiştir. İrlanda'da intihabat yapıldı. DUBLİN, 17 A.A. — Serbest İr- landa devletinin umumi teşrii inti batı sükün içinde cereyan etmiştir. Şimdiye kadar netice hakkında hiç bir malümat iştir. Musababe gencin hayatında on sene büyük bi şey değildir ve bu kudar kısa bir za. azade, ik yazılarımı da baksa meş- redebilmesi, rağbet gören şairlerden olduğunu isbat eder. . | Her hâlde onun rağbet ve göhret ka ŞANGHAY, 17 A.A hatlarında yakında yapı muhte. mel bir taarruz için hararetli hazır- ik yapılmaktadır. Japonlar 10 bü- yük ve 6 küçük tank ihraç etmişler- inliler nihayete kadar dalma mukavemet etmek kararını vermiş lerdir. Nankin şehir halkı bir Japon ta- arruzunda endişe ederek yer altında mahfuz mahallerde gizlenmeğe hazır lanmaktadır. Hemen hemen her ev- İ de, sahiplerinin mali kudretine göre hazırlanmış az çok metantli ve sağ | lam yeraltı rhahzenleri yapılmıştır. Changhkai'daki vaziyet VAŞINGTON, 17 A.A. — Sung» hay'daki vaziyetin vahameti, harici ye nezaretini ve siyasi mahafili meş | gul etmekte berdevamdır. Resmi mahafil, Çinliler son daki- | kada çekilmedikleri takdirde Japon- | ların rakiplerine vâsi mikyusta taar- rez etmelerine mâni olmanın imkin sız görünmekte olmasına binaen en | dişe ve sıkcu dedir. Beynelmilel mintakanın Ameti- kan bahriye silâhendazlarının işgal edilmekte olan kısmına obüslerin düşmesi Vaşingtonda en “şeyi artır | maktadır. Lâkin hükümet Şanghay'daki konsolosların ec mistakanın himayezini © temin i mümiküm olan şeyi yapmakta olduk- ları filerindedir. Japon Amerika filosu kuman- danının protestote İ VAŞİNGTON, 17 A.A. — Cema hiri müttahidenin Asya sularmdaki kumandanı Amerika larının bulunduk az mıntakasına | Japon mermilerinin düşmesinden do layı Japon amirali Nomura nezdinde | rotestoda bulunmuştur. VAŞİNGTON, 17 A.A. — İyi malümat almakta olan mahafil, hü- kümetin Japonya tarafından beynel- mile mentekaya yeniden inühizn mik | takanın tasrruzlar icrası için üs © larak kullanılmasını protesto etmek | üzere pek yakında Tokio hükümeti. | ne yeni bir protesto notası gönder. mesine intizar etmektedir. Bu nota, Japon tabansmı himaye etmek baha: nesinin bu hareketleri hicbir suretle muhik göstermemekte olduğunu te- | min edecektir. Bir Japon ultimatomu 'TOK1O, 17 A. A. — Hükümet hakkında PARİS, 17 A.A. — Akşam ye- sonra Reisicumhur, meclisleri Müşarünileyh, bugün beşlscn si- | yasi şahsiyetlerle görüşecektir. Vi ni kabineyi teşkil edecek olan siya- set adamının kim olacağı ancak bu müşaverelerden sonra taayyün ede- cektir, Parlâmento mahafilinde âyan | meclisinin vermiş olduğu reyin, mem ickete açıkça biribiri aleyhine kalk mış bir sağ cenah ve bir sol cenah bloku gösterecek olan intihahata kar ye medisin beslemekte olduğu gayzı göstermeğe matuf olduğu | söylen- mektedir. M. Dowmet'in mesaisi bir temer. ği en sahte olanları ile şöhret bal. dular. azm Hikmet'in kitaplarının ©- kunmasında bittabi tecessüisün, onla yardımı oldu. Bunlar da Nazım'ın en çok be mesi, “895 şakır, im güzel parçaları, Zaten Nazım Hikmet de o şii ğenmez. Bir gün kendisine, yazıları içinde en fenasının gisi olduğunu sormuştum: * Bittabi ” Salkım sö dedi. ilmem Necip Fazıl da en fena yazılarından birinin, belki en çok be ğenilen, yani “Otel odalarında, İli manzume olduğunu itiraf eder mi? güt!, İ zanmasını temin eden yazılarından ğın lığa varan tatlı edası, “hassas, insan, | ların hoşuna gidecek | seylerdendi. Nazım'ın eserinde “Salkım söğüt, İ ne ise Necip'inkinde de “Otel oda” Amerikalılar vaziyeti endişeli Amerikan amirali Japon amira- lini protesto etti | silleri bu: teşebbüse bir cevap vere. | tarda asker çıkarılmasını ve bu man- | *“ Yeni Fransız kabinesi görüyor verilen mühlet zarfında 19 uncu Çin ordusunun imtiyaz muntakasmın 20 kilometre şimali garbisine çekilmesi- ni talep eden bir oltimatomun veril. mesine müsande eli 'Çindeki vazi; melerine ait ber türlü dilemiş olduğunu hülcümet Düş eyle İngitiz bahriyelileri yaralandı ŞANGHAY, 17 A.A. — İngiliz. lere sit rıhtım üzerine düşen Çin 0- İ büslerinin infilâkindan iki o İngiliz | bahriye askeri Kow'de bir nan bir talam Çinli yolcular da ayni | zamanda yaralanmışlardır. İki İngiliz yaralısın: kurtarmak ümidi pek azdır Şankhayda Japon toplarının gü- rültüsü sabaha kadar işitilmi Hindistanda Müsademe Kıyamcılar bir karakolu bastılar 8 Hintli öldürüldü PATNA, 17 ALA. — Kıyamcılar, bir hakim ile 33 polis memurunun bulunmakta olduğu bir polis mevki- |Dün gece Lâlelide birapartıman ve üç dükkân yandı. Dün gece saat dokuza doğru nifatıracı Osman Nuri Ef, nin derhal itfaiyeye haber verilmişti: ması ateşin sür'atla genişlemesi Lalelide Millet caddesinde ma- dükkânından yangın çıkmış ve ir. Havanın bir parça rüzgârlı ol- ine sebep olmuştur. İtfaiyenin gayretine rağmen yangının birdenbire önüne geçmek kabil ola- mamıştır, Osman Ef, nin dükkândan maada Sütcü Yorgi ve ine taarruz etmişlerdir. Polisler, si-| yufkacı İsmail efendinin dükkânları üç katlı apartman yandık- lâh istimaline mecbur © olmuşlar ve neticede 8 Hintli ölmüş, 5 i de yara lanmıştır. Hâkim ile 24 polis hafif Ma Slade meselesi BOMBAY, I7 A.A. — tarafından tan sonra ateş söndürülmüştür. Zabita tarafmdan tahkikat yapılmaktadır tte yaralanmışlardır. v 5 bali yazlar, vesiyee iki Fransa'da kabine buhranı ve tahdidi teslih at konferansı Hükümet bendirine 42 van mel CENEVRE, 17. A.A, — Fransada zuhur eden kabine buhra. İngiltere'ye bindirilmesi yüşkül idi, zira —- feragat eylemiş idi. Geçen hafta ziyaret etmiş olduğu Mahatma'nın kendisine Bombay'da boykotajı teşdit için talimat vermiş olduğu zannolunmaktadır. Mis Siade'ın verilen emre itaat etmiyeceği şayiası dolaşmaktadır. Japon mermileri imti; sındaki Amerika mevazii na düşmüş ve iki Çinli tar. İngiliz toyyerecileri Çinde İ hizmet istiyorlar | muntakada sükür Bir tekzip LONDRA, 17 A.A. — Hindistan bududunda İngiliz askerlerile binler ce Afridi arasında muharebeler vu. kun gelmiş olduğuna dair olan ha- İ berler tekziv olunmaktadır. Afridi'lerle meskün olan © bütün üküm sürmekte olduğu söyleniyor. oldukları resmen teyit dar, Mesele halıkmda karar vermek | salâhiyeti münhasıren Nankin bökâ-| metine ait olduğu cihetle Çin mümcs memişlerdir. Bir müracaat daha VAŞİNGTON, 17 A.A. — Cemi i Alevamm 12 İer komitesinin Ja- tabın, geçen kânunusani zar M. Sümlen tarafından Japon | maş Ziyeceği tahin edilmetkedir. Japonyd' boğucu goz Kallanmiyör VAŞINGTON, 17 A.A. — Japon ataşemiliteri, Japonyanın Şanghayda boğucu gaz kullanmak tasavvurunda bulunmakta olduğuna dair olan ha- beri tekzin etmiştir. tahminler Reisicumhur Elize'de müşavere- | lerine devam ediyor küz kabinesi teşkiline matuf olacak. tır. Müşarünileyh, birçok defalar bu formülü tercih etmekte olduğunu a- | çıkça ima eylemiştir. Son bubranda | radikal fırkası rüesrvı tarafından M. Laval'e karşı serdedilmiş olan itiraz. | ların sol cemal eruplarının itimadını haiz bir zat tarafından yapılacak ye- ni teşebbüslere karşı ileri sürülmiye ceği ümit olunmaktadır. Âyan ve meb'usan meclis- leri reislerinin beyanatı PARİS, 17 A.A. — Âyan ve me. busan meclisleri reisleri, Elize sara yından çıkarken Çarşamba akşamın. dan evvel kabine buhranmın netice. si bakımda tahminde bulunmak ları ar: yali heniz oremeltna E yan Necip Fazıl'ın asıl şöh- ağı,, ile başladı. He- söyliyeyim ki bu kitabın i iyi şiirlerindendir. Bilmem ir . nu yeni kitabına niçin almamış? O kitabına almadığı için ben buraya yazacağım; Sevgilime kul oldum, Güzelliği seçeli Varlıkta yoksul oldum Benliğimden geçeli Vücut ruha ağ gibi Bir düğümlü bağ gibi Muhabbet memba gibi Kevserinden içeli Bu, manzumede, Abbö Bremont” yn şu “poösie pure” dediği şeyin ko kusu var, güirlerden mana haletine sevket şüyde, şürden başka unsurlar. arıyanlar ise bunları anlı. yamazlar. Haylı zaman oldu; bir bir şairimize N« se... İngiliz seyrisefain idare- sinin senelik raporu LONDRA, 17 A.A. İngiltere asımn senelik raporu, İngiliz ticaret siyası €n âli noktasının gümrük rınin ilgası olmak lâzım gel söylemekte ve büyük ( Britanyanın diem eşyasını ve büyük Britanya kabul eden memleket are, kabak etikleri Gmenk eşyası nispetinde tercih esasına müstenit rüsumlar teklif etmek icap et- tiğini beyan ile tekrar tetkik edile- İ cek olan ticaret muahedelerinin en ziyade mazharı müsaade millet esa- sına takaddüm etmesi iktiza eyledi- ğini ifade etmektedir. nı Fransız murahhas M: Tardicu, M. Reynaud, M. heyetine mahsus yerlerin boş kalmasın. Dumont ve M. Dumesnil Fran- sız ayân meclisinin verdiği kararın kendilerini Fransayi temsilde hak ir sk salep lay devam edemiyecek bir vaziyete koyduğu mütaleasındadırlar. Lord Bayron'un Hafidi Ayasofya mozayikla- rını tedkike geldi İngiliz muharrirlerinden M. R. Bayron ve Lord Rosse Rı yadan şehrimize gelmişler! M. R. Bayron meşhur De İ şairi Lord Bayron'un ahfadı dandır, asarı atika ve bilhassa Bizans asarı hakkında tetkikat. İta bulunmaktadır. idün Tokatliyan otelinde ken. disile görüşen bir muharririmi. ini | ze demiştir ki: — Ben bilhassa Biz: eserlerle alâkadar oldu burada Ayasofya camiini eek isterim. Buradan Konyaya giderek Selçuk asarını görece- ğim. Rusya'da üç hafta kadar do- laştım. Kiyef şehrinde bulunan Raporda; 1920 senesinde büyük | ve 11 inci asırdan kalma Aya» Britanya seyrisefain servisi, İngilte- ve Üceret müvazenesinin yalnız başı. na açığını" kapatabilmekte iken, 1930 da bu miktarın yalnız bir çey- reğini ancak kapatmağa muktedir olduğu söyleniyor ve 1931 senesinde bu limanlardaki seyrisefain wuame- lâtunın ancak büyük Britanya tica- ret mliyazenesi açığının o beştebir miltarını teşkil öden yalnız yetmiş milyon İngiliz lirası temin edebil miş olduğu bildiriliyor. mümkün olmadığın: söylemişlerdir. Tahminler PARİS, 17 A.A, — Mebusan meclisinde, ekseriyet grubuna men- sup meb'uslar dün akşam yeni bir iç tima aktetmişlerdir. İçtimada taleri ben 150 meb'us vardı. M., Frarklin Bowillen, teşekkülü icap eden hükümet formülünün Bon m'e kadar o muhtelif ihtiva eden milli formülü olacağını beyan et mada müstenkif kalan M Franklin Bouillon müstesna olmak üzere ittifak ile bir takrir kabul edil. miştir. Bu takrirde mebusler grubu- nun ekseriyeti Poinenrde, Tardicu ve Laval kabineleri zamanımda müda fandan fariğ olmamış olduğu | milli birlik siyasetinden mülhem olacak bir hükümetten başka bir hükümete itimat ———— imi olduğu beyan edilmekti manzumesini okuyordum; “Ümidim yılların seline — Saçının en ütrek teline düştü,, mısralara ge- lince'o zat sordu: “Saçın en titrek te li de ne demektir?” Evet bu sual de surulabilir ve 60| ikinci | rana bir cevap vermek kabil değil- dir. Fakat bu suali sorabilen de bir daha şiir yazmak değil, okumaktan bile vazgeçmelidir. “Örümcek ağı, nda” böyle “halis gür, ile beraber halkım, yani şiir okcu ğın ridecek bi destan yazmak modası vardı; İstanbul genç in aliya a yim ki o tarzın en iyi, en gözel, hat Rıza Tevfik'ir — sofya klisesini gezdim. Rusy, da kliselerden bazıları, hükü- met tarafından ağır vergiye ta» bı tutuldukları için kapanmış. lardır. Bunmala beraber bütün kliselerin kapalı olduğu ve hal. kın din ile katiyyen | alâkadar olmadığı doğru değildir. Ne. tekim Moskova civarında hü- kümet tarafından himaye edi- ..| len bir klise vardır. Burada bir cumartesi günü yapılan ayinde 1600 kişi hazır bulunduğunu gördüm. Nevgorod'ta köyler. deki bütün kliseler açıktı, Ma. amafih kliselerde hep ihtiyarlar göze çarpıyor, gençler görül. miyordu. 1926 senesinde, İstanbulda geçenlerde Hipodrom'un yerini bulmak için hafrıyat yapan M. birlikte Aynaroz'a gitmiştim. Orada mznastırlarda gördüğ Bizans asarıma ait bir eser yaz- dım. Şimdi Ayasofyadaki mo- zayiklerin meydana çıkarılmak ta olduğunu haber sebeple Ayasofya benim için daha smühiza bir tetkik mevzuu olacaktı eli gülenin Süne yön Ge dı, Bunlar bize “batdelsirien, bir şairle karşılaşacağımızı haber veri- yorlardı. Necip «Fazıl bu vadini tuttu ve kitabı şairini henüz okumamıştı. Necip Fa: zil, Baudelaire, Verlaine'i, Rimband' yu kendi kendine keşfediyordu. Ondan bahsederken bu üç Fransız zursuz bir muka; eeklere bir kapı açmak içindir. Mu- kayese için değil çünkü © öç seir dünya edebiyatının en böyük dahile- rindendir; yaşıyan bir gairin dehasın dan dem vurmak İse bence manasız i | işlerdendir. Necip Fazıl bele eserini bitirsin, o eser bizden sonra gelecek | ler tarafından da okunsun, hakiki kıymeti o zaman anlaşılır; bizim bu | gün yapabileceğimiz ancak birer “conjecture” dü intihal ile ittiam edecekde- M. Bayron | aldım bu | yorum İarı, yazan genç, “Le batemu ivre, | nu taşıyan şairinin İsimlerini de yazmam ne lü | g M. Boncour, Cemiyeti Akvam reisi sıfatiyle uhtesine düşen vazifelerin ifası ile meşgul bulunmaktadır. Sabık Yunan kraı Yor gi'nin beyanatı. ATINA, 17 A.A. — Kral tarak tarı gazetelerden biri, sabık Yunan kralı Yorgi'nin beyanatı o meşret- mektedir. Kral, bu beyanatında inti habatta muvaffakiyet kazanacak si- yasi bir fırkanın muaveneti ile tahtı çıkmağı kabul etmiyeceğini, çünkü bu suretle bir fırkanın kralı olmu olacağını ve bu fırka ekseriyeti kay- beder etmez yine krallığı terketmek mecburiyetinde kalacağını söylemiş ir. Siyasi mahafil, sabık kralın yakın da icra edilecek intihabat dolayısile muhalif halkçılar fırkasının teşriki mesai etmel" cini teshil maksadile bu re bulunmuş olduğunu söyle mektedir. Almanyada biraya kar- şı boykotaj MÜNİH, 17 A.A. — Bavyera alp leri köylülerini grup halinde bir ara- ya toplamış olan yeni köylü hareke- ti, bire üzerine vazolunan yeni ros mi protesto etmek üzere bütün mın- takada bugünden itibaren biraya karşı da boykotaj ilân etmiştir. Cort&s'lerde hâdiseler , MADRİT, 7 A.A. — Cortös'le- İ | Küfürler teati edilmiştir. Meb'us- lar az kalsın tokat tokata gelecekler- di. Meclis koridorlarında bu hâdise- lerin arkası geleceği, çünkü her İki taraf meb'uslarının da münakaşayı terke mütemayil olmadıkları, bazıla- rınm sarfetmiş oldukları sözleri geri almamak istedikleri diğerleri d söy- Saint Didier tayyaresi LE BOUJET, 17 ALA. — Made gaskar'a giderken benzinin tüken- mesi neticesinde Büyük | Sahranın Hoggar mevkiinde yere inmeğe mac bur kalan ve 6 gün kaybolduktan sonra tekrar bulunan Saint Didi tayyaresinin rakipleri Touge, R. nensi ve Loenicr'e geri vet edildiklerinden dün saat değildir; ancak kendilerinde ona uy gun cevheri taşıyanların girebileceği bir âlemdir. Necip Fazıl işte bu âlemin adam Fakat © âlemin kokusu. Necip Fazıl, gördüğü bütün rağ- bete rağmen, henüz bilinmiyen bir #airdir. “Ben ve ötesi,, ni açın, en ax tanılan gürleri tekrar tekrar okuyu | zeykine | yaramıyorummız o. mandit,, yi berakıp veni Sen gül SÜRE eli İri sevebilirseniz siz de bizdensiniz; artık okuyabileceğiniz. şairlerin ede. di dördü, beşi geçmez, fakat onların ber damlasından alacağınız zevk, bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: