18 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

18 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET, PER; EMBE GRİPE vers ASPİIRIN Taklitlerden ı sakınınız. komprimeleri ir içemiyenlere: HASAN KUVVET SURUBU Iş Bankası'nın tesis et- tiği büyük ipek a | fabrikası pek yakında mamulâtını piyasaya çıkaracaktır. DERİZ 25 Liraya Radyo Makinaları Baltık markalı ve dört lâmba kuvvetindedir. Müceddettir, Bütün Avrupa telsiz merkezlerini hoparlörle dinletir. İtör ile işler, Akimülütüe, limba ve sair teferruatmı satın alan zat tedarik edecektir. İstanbulda Yeni tmda telsiz telefon şirketine müracaat, Bir kumbara alınız! Türkiye Iş Bankası Postahanenin üst ka- Sizi rahatsız eden Du karın şişkinliğini izale ediniz. Haft LİNA sestârüne giyiniz. Varudünü zde mevcudiyet bila hissetmiy ecek. Sinir Giydiğiniz anden itibaren vöçudüntz kemun bir çek santimetre incolecektir. Fazl olarak iy ve oküstiki trikeszsun daimi we mbassir masayı sayesinde zahmetsiz ve yorucu rejimden ari via vah büfib fazla samiztiği izale olacaktir Bunu, mağazamıza gelip tecrübe ediniz. Veya harnımızın kuturunu ve mate İrt, bilreraki adresiniz göndertiniz. Fia : V7. Wien - Siyah 20. lira Bati ipek 34. lira — Siyah 40, bire Yalnız, Beyoğlu'nda Tünet meydanında ve İstiklâl cad- desinde 385 Numeroda ME enez satılır; Büyük Tayyare Piyangosu 2. TERTİP2. ci KEŞİDE 11 Mart 1932 dedir sin Pukal Mütiriyetindey; Kıymeti muhammenesi Lira K. 24 6 . Kocamustafapaşa mahallesinde Leblebiciler sokağında atik İ (22) cedit (26) No. ha (156) arşin (4) parmak terbiinde bulu- nan arsanın tamamı satılmak üzere (21) gün müddetle ilân ve müzayedeye vazedilmiştir. Müzayedesi Şübatın (24) üncü per- şembe günü saat on beştedir. Talip olanlar balâda muharrer kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak- çelerile birlikte İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlülât kısmına müracaatlari ilân olunur. (436) Kalin Yekâletinden: Ahşap traverslerin çatlaklarında istimal edilmek üzere (15) ton Iâmademiri kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Mü- nakasa 4-4-1932 tarihinc müsadif pazartesi günü saat 15 te An- karada Nafia Vekâleti binasında yapılacaktır: Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu- vakkat teminatlarile ticaret odası vesikalarmı ayni gün ve saatte münakasa komisyonuna vermeleri lâzımdır. Taliplerin münakasa şartnamesini bir lira mukabilinde An- i akrada Demiryollar İnşaat dairesinden, İstanbulda Haydarpa- İ şa Liman İşleri Müdürlüğünden tedatik edebilirler. (443) M.M. V. Hava Müsteşarlığından: İyi İngilizce bilen ve konuşan bir mütercime ihtiyaç vardır. Ayda (100-150) lira ücret verilecek ve Kayseri de Tercümanlık ta ve İngilzce Türkçe muhaberatı yeldiğerine çevirmek vazi- felerinde istihdam edilecektir. Taliplerin Devlet hizmetinde istihdamma bir hali olmadığını gösterir Polis vesikalarmı ve sıhhat raporunu, evvelce istihdam edildiği mahallerden hüsnü- hal şahadetnamesinin ve iki sene zarfında askerlikle alâkası olmadığına dair vesikalarını ve muvazzah ağresile bir kıt'a fotoğrafın: istidasma ilişik olarak Milli Müdafaa Vekâleti Ha- va Müsteşarlığına müracaat edilmesi, (562) Tütün inhisarı umumi mrddiriğinden: 1 — Şartnamesi dairesinde (500) kilo soda, (1000) Arap sabunu; 22-2-932 pazartesi saat 10,30. 2 — Muhtelif şekil ve eb'atta (200) metre kalbur teli; 3-3- 932 perşembe saat 10,30. 3 — Tütün sandıklarma mahsus muşamba imali için nümü- Te ve şartnamesine tevfikan (7000) yarda beyaz yağlı kana- viçe pazarlıkla satın alınacalıtır. 5-3-932 cumartesi saat 10,30. Taliplerin yukarda gösterilen gün . ve saatlerde yüzde 7,5 teminat akçelerini hamilen Galatada Mubayaa komisyonuna kilo Yeni neşriyat Dr. Vermeylen PEDAGOJİ ? de TEST USULU nakleden İstanul Yüksek Muallim mektebi ödür muavini MEHMET NACİ İğ Eler muallim ve ber muallim nam İzedinin şiddetle ihtiyaçları olan gayet kıymetli bir mesleki eserdir, Piatı 50 kuruştur. Neşreden : İstanbul'da Ay Matbaası Resimli Sarıyer Malmü- dürlüğünden: 250 lira kıymeti muhamme- kak atik 1 cedit 10 No,lı Kos- tiden metrük hanenin mülki- yeti 28-2-932 pazar saat 14 te | ihale edilmek üzere müzayede ye konulmuştur. Taliplerin 9 7,5 teminat akçesile memuri yetimize müracaatları. (520) Dr. İHSAN SAMİ ÖKSÜRÜK SURUBU Öksürük ve nefes darlığı için pek tesirli ilâçtr. Divanyolu Sultan Mahmut türbesi No. 189. Her eczanede bulunur. z MAMA 5 Dr. Hakkı Şinasi Yavrünuzün en Sihhi gıdasıdır. İHTİRA İLANI “Müteaddit parçalı fren tokasla- Tı için kol desteği” hakkında | İs- tihaal olunan 31-12-928 tarih ve 741 mumaralı ihtira beratı bu defa mev- kii fiile konmak üzre ahene devrü- ferağ veya icar edileceğinden ta- Hip olanların Galatada Çinili Rıh- tum Handa Robert ferriye müra- caatları ilân olunur. Askeri fabrika- lar ilânları Kırıkkale için bir dahiliye mütehassısı doktora ihtiyaç vardır. Ayda 170 lira ücret ve- rilecektir. Arzu edenlerin ve- sikalarile beraber fabrikalar baş hekimliğine müracaatları. (552) İS. MM V.LV. Dikime- vinin Sinkecide Saraciyye am- barında mevcut 10,000 kilo kö sele kırpmtısı aleni münake- sa usulile 9 Mart 932 çarşamba günü saat 15te satılacaktır. Taliplerin kösele kırpıntıları- | nı görmek üzere mezkür am- bar MD. ne ve şartnamesini alma ve münakasaya iştirak etmek üzere Kom.a müra- caatları, (82) (583) neli yeni mahallede bağlar 60- | Adliye vekâleti Adli Tıp işleri , Umum müdürlüğünden: Mork şubesinde cesetleri teşhir ve muhafaza için yaptırıla-! cak soğuk hava cihazı 25 gün müddetle münakasaya konmuş“! tur, İzahat ve tafsilât almmak ve bu baptaki münakasa şart-| İ namesini okumak istiyen taliplerin ihale günü (olan 10 Mart 932 tarihine kadar her gün saat 12 den 14 te kadar (soğuk çeş- mede Adli Tıp İşleri Umüm Müdürlüğüne müracaatları, (557) | İ Istanbul Belediyesi ilânları | Fatih belediye müdürlüğünden: Tabak Yunus mahallesinin yalaış başı namı diğer set başında 5 No. lı Şeref bey veresele- rine git maili inhidam haneler izalei mahzuru zımnmda bura- daki vereseye alelüsul ihbarname tebliğ edilmiş ise de adresle- ri meçhül bulunan Mükerrem, Huriye Hacer, Nimet, Hanımla- ra tebligat icra edilmemiş olduğundan tebligat makamma| Kızıltoprak'ta Z ipaşa mektebi kiraya verilmek ve 10-3- 952 perşembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye kor- muştur. Teminat akçesi 18 liradır. Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde ( 10/15 numaralı | hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil- mek üzere açık müzayedeye konmuştur. akçesi $ lira 40 kuruştur. * Arnâvutköyünde Lütfiye mahallesinde 16/43 numaralı kaim olmak üzere ilânı keyfiyet olunur. (591) İ | Teminat hane ikiraya verilmek ve 10-3-032 perşentbe günü ihale edil- mek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi | 4 lira 50 'kuruştı * Arnavrutiki Lütfiye mahallesinde 11/35 numaralı İ hane iriraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil- mekt üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 4 Tira 50 kuruştur. i * Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 11/17 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil- mek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi $ Vira 40 kuruştur. * Arnavutköyünde Lütfiye (mahallesinde 24/49 numaralı hane kirâya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil mek üzere açık müzayedeye (konmuştur. o Teminat akçesi 6 lira 30 kuruştur. * Amavutköyünde Lütfiye mahallesinde 4/31 numaralı ha- ne ikraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü açık müzayede- ye konmuştur. Teminat akçesi 5 lira 40 kuruştur. * Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 25/61 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil- mek üzere açık müzayedeye konmuştur. (Teminat akçesi 7 lira 20 kuruştur. * Amavutköyünde Lâtfiye mahallesinde 9/11 rumaralı | hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil- mek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 5 lira 40 kuruştur. * Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 7/11 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil mek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 5 Vira 40 kuruştur. * Amaavutköyünde Lütfiye mahallesinde 64/37 mumaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil mek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 7 lira 20 kuruştur. * SArnavutiköyinde Lütfiye mahallesinde 23/47. numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil mek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 5 lira 40 kuruştur. *- Arnavutköyünde Lâtfiye mahallesinde 14/45 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil- mek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 7 lira 20 İkuruğtur. * Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 29/67 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil- mek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 6 lira 30 kuruştur. * Arnavutköynde Lütfiye mahallesinde 27/55 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edil- mek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 3 lira 60 kuruştur. Teminat akçeleri nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye almarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hükümetçe müteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur. Talipler şartnameyi görmek ve izahat al- mak İçin her gün Levazım mildürlüğüne müracaat etmelidir. ler. Müzayedeye girmek için de teminat makbuz veya mektubu ile ihale günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat edilmelidir. (587) İstanbul Hava Müfrezesi Kumandanlığından: İstanbul Hava Müfrezesi Emakininin muhtacı — tamir olan kasımlarının tamiri için mevcut keşifname ve projeler mücibin- ce pazarisk suretile 3-3-932 tarihine müsadif perşembe günü ihalesi icra kılmacaktır. Talip olacakların şartname ve keşif- nameyi görmek Üzere Hava Müfrezesi Kumandanlığınında mü- teşeiekil komisyona müracaat etmeleri. (578) mmm mmm MİLLİYET MATBAASI

Bu sayıdan diğer sayfalar: