18 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

18 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Amerika ei onuncu Olimpiyat oyunlarının kış sporlarına taallük eden kıs Mı geçen perşembe günü Lake Placide'de başladı. Bu sene ile kış sporlarının Üçüncüsü yapılıyor. Bu spor deha yeni olarak Olimpiyatia kabul edilmiştir. Bu spor ilk defa 1924 Olim- Piyadında — Fransada» Mont Blanc'da yapılmıştır. | | İkinci defa yani 1928 de| ve Saint.Moritz'de yapılmış V 1932'de Amerikada Lake Pla- <ide'de yapilmaktadır. Bu son *abanın küçük olmasına rağ- men bu sene oraya (o çok fazla kar yağdığı ve mükemmel buz tmuş sahalara malik olduğu ! İçin bu sene orada yapılmakta | r, Yalnız Amerikaya kadar se Yahat masrafının fazla olması 9u son oyunlara temsili takım- İarın az iştirak etmesini intaç etmiştir, Müsabakalardan evvel an- | treneman esnasında bundan €v velki Olimpiyadın sür'at şam- Piyonu olan Fenlandiyalr Clas hunberg ve İsveçli şampiyon Gillis Grofstrom müsabakalara iştirak edememişlerdir. Bu $e- Tüite rağmen 354 atlet 17 mil- 'eti bugün Lake Placide'de tem *il etmektedir. Halbuki 1928 de Saint-Mo- | "tz'de 25 devlet vardı. Bütün bu eksikler dolayısi- le bu seneki müsabakalar Saint Moritz'deki müsabakaların çok dunundadır. Çünkü orada hem #tirak eden atlet mikdarı ve em de devlet mikdarı bu sefer “inden çok fazla idi, O zaman >sr kategori ve cins koşularda müsabıklar daha fazla ehemmi- Yet yermek mecburiyetinde idi. | Serbest güreş Resmen Kabul edildi İdman cemiyetleri itti r kezi umumisi serbest güreşin şe rait ve eşkâli itibarile memleket te çok çabuk tevessil edecek, is- tikbali açık bir spor olduğunu! bunun kacılar Amatördür an cemiyetleri it- tifakı umumi merkezinin karan | İdm İda takarrür eden esasat: İ — Malüm olduğu üzere serbest apmak için kulüplerimi- | ip arzu eden alaturkacı ların kulüp azası olarak tescili zımnında -mıntakaya vâki olan İ müracaatı; mıntaka heyeti bun İ ların amatör olmadığı iddiasile İreddeylemesi üzerine keyfiyet güreş federasyonuna aksetmiş İve oraca bunların amatör ol- İdukları ve tesçil edilmeleri lâ. zrm geldiği mıntakaya tebliğ o lunmuştur, Umumi merkezin bu son içtimamdan bilistifade Güreş federasyonu alaturkacıla rm amatörlük ve profesyonellik İleri hakkımda merkezi umumice de bir karar verilmesini talep et miş ve umumi merkez bu talep İ üzerine keyfiyeti tetkik ederek alaturka peblivanların teşkilâta amatör kabul edilebileceklerine karâr vermiştir. Haliç kulübünün serbest gü makiçin tesçil ettirmek istediği bazı alaturkacıların yü- zünden mese eden ihtilâf fi asyonun noktai nazarının İ lili umumice de kabulü ile Ortada bulunan dört mesa- |da mağlüp vaziyetine düştüler | sile Murphy; Logan hüsusiyet | ii) olüyer 6 üzerinde Amerikalılarla İs- | şahsi kıymetleri onlara faik ol- | arzettiler. pi yek ealledliiş ova kandinavyalılar çok çarpışmak 'metburiyetinde kaldılar. Bu mesafeler şunlardır: 500, 1.500, 5000, 10.000 dir . Bu mesafelere İskandinavy. lılar alışık değildi. Son yarış gü nüne kadar form itibarile müsa bı ın hepsine faik olan İskan dinavyalılar o gün Amerikalıla rın bu stil değiştirmelerine| uyamadılar ve onların karşısın- | aeasasanekaeeeaaeanasayira logilizler, Avusturyayı resmen davet ettiler İngiliz Futbol kâtibi umumisi — © Wall'dan, Avusturya o fedrasyonuna bugünlerde bir mektup gelmiştir. Bu mektup- ta Arusturya milli takımını bir milli maç için senenin son ayla- rmda Londraya resmen davet e diliyor, Maçın şeraiti Viyana da oynanan maçın aynidir. Â- vusturya Futbol federasyonu edilmeye bu maçın kabul edilip ceğini düşünmektedir. Maç ka- bul edildiği takdirde kânunucv- vel veya kânunusanide oynana- caktır. Primo Carnera-Pierre Charles Primo Carnera Bouguillon'u dövdükten sonra sabık Avrupa şampiyonu Belçikalı Pierre Charles ile çarpışması takarrür etmiştir. Bu maç gene Pariste, ve ağ- lebi ihtimal martın 15 inde ©. lacaktır. Buz üstünde Hokey maçi LONDRA, 17 (A.A.) — duğu halde... Bu suretle 500 metre sür'at | Amerikalı genç. talebe Jack | Shea tarafından 43 4/10 da 1500 metre yine Jack Shen ta. rafından » 2,275/10da 5000 metre de İrving Jaffe tarafın- dan 9,40 8/10 da kazanıldı. Bunlardan sonra 500 metre de ikinci Norveçli Evensen, ü- çüncü Kanadalı Holtzer, Paul Looten'ı sayı hesabile dövdü çinde (Paris Ring) de büyük ve muvaffakıyetli bir çarpışma daha yaplı ve şimalli Paul Lo- oten'ı sayı hesabile mağlüp et- ti. Maç çok enteresan ve seri oldu. Bu arada bilhassa Maurice Holtzer sol yumruklarile fev- e işledi, Denebilir ki Holt r bütün maçı yalnızca sol eli sayesinde kazandı. Lew Bers- ton'un talebesi çok ender za. rda sağ yumruğunu kul. ndı. Looten'e gelince oda İ fevkalâde cesaretle döğütşü ve hiç kapanmadan çarpıştı. An. cak maçın sonuna doğru biraz sür'atten düştü ise de gene ce saretle çarpışmasına devam et- ti, Nick Beus - Leperson Fransız tüy siklet şampiyo- nu Nick Beus 19 şubat akşamı Havre de Leperson'la karşılaşa caktır. Rasing Club Fransanın birinci sınıf ku- Buz üstünde Hokey maçında Buz üstü, ze in Maurice Holtzer bu hafta i- | İskandinavların fena netice alması mesafelerin öteki Olim- piyatlarda olduğu gibi olmama sıdır. Bu müsabakalar önümüzdeki cumartesi gününe kadar devam edecektir, Karilerimiz tafsilâti bu sü- da bulacaklardır. tunlarım “anasaranseansaakankaaaaemsesamesaseeeseikeseşeaeeeeeameemeerieasseeeeese Boratro, Fransız tenis şampiyonu oldu.. Bu musabakalara Cochet'den ha- riç olmak üzere Brugnon, Laudry, Geutuin, Georges, Buzelet'in bu mü- sabakalara girmiş olması her halde şayanı temenni idi. * Turnuva kahramanı hiç süphesi, olmuştur. Çünkü bu'genç Föril'yi tam bir surette mağ lâp ettikten sonra Baratro ile finale kaldı ve şerefli bir surette mağlüp oldu, Mı 7 Vi ineimilii alo üne (İh reel Bernard acaba Boratro'yu li? —ores Büyük Sahra'yı aşmağa giden tayyareciler BURJE, 17 (A.A.) — Bü- yük Sahrayı hava tarikile aşma İ ğa çıkan ve bu teşebbüslerinde muvaffak olmayan tayyareci Reginensi ile Touge ve Lenier dün saat 15,20 de Burje'ye gel- İ mişlerdir. kaybetti denemez. Yalnız eğer beşinci sitte birden- bire durgun oynamağa başlamasay- dı ve karşısında bulunan rakibi Bo- ratro'ya çalışmadan oyun kazandır. mata idi belki bu netice değişebilir di, Bundan Boratro'nun çok daheli vardı. Çünkü bu genç ve çok ümitli Fransız şampiyonu bütün lüzumsuz enerji hedeflerini bırakarak lüzumu olduğu yerde enerjisinin son haddi. ni kullanar: 110 metre manialı koşuda acaba Los Angeles olimpiyadı dünyaya yeni bir rekor daha verebilecek mi? Acaba bu mü sabaka artık 14 saniyede koşu labilecek mi? Hayatta hiç bir şey imkân. sız değildir. Belki biraz zor ol | makla beraber, bundan aşağı bir rekor da elde edebilecektir. Şimdiden Oo Amerikalı Percy Biard bu mesafeyi 14 1 1/5 koş tu. Bundan başka vatandaşla. rı Letman ve Hatfield hemen hemen Percy Biard ayarında- dır. Avrupaya gelince; İsveçli Wenstrom bu mesafeyi 14 2/5 te koşabiliyor. Bu mesafeyi ay ni rekorla Finlândiyalı Yijoes- teld koştu. Bundan başka (G.B.) den Finlay, Almanyadan Beschtez. nik ve Cenubi Afrikalı Davies te vardır. 400 METRE MANİALIYA GELİNCE: Bu mesafe üzerinde Ameri- kalılar muhakkak galip gelebi lecek denemez. En iyi koşucuları Beatty an cak 54 saniyede koşabiliyor. Richard Pomeroy ve Burke ayni sınıf koşuculardır. Avru- pada Lord Burgley ki hali ha- Zırda olimpiyat şampiyonu ün vanmı elinde tutuyor, bunlar. dan iyi vaziyettedir. Bu koşucudan başka genç İsveçli Areskong ta iyidir. Geriye ihtiyar Facelli, Sten Peterson ve Villen kalıyor ki, bunlardan çok korkulu rakipler dir. Netice olarak şunu söylüye biliriz ki bu mesafede mütehas sis olarak bunlar vardır. Fa- kat şunu unutmamak lâzımdır i, iyi bir günde Adelheims pek güzel ve kolaylıkla finale kalabilir, MAROTHON KOŞUSUNA GELİNCE; Bundan daha fazla bağlı olan hiç bir tur. Ancak şunu (söyleyebiliriz İki; bugün atletizm âleminde şansa koşu yok. aaaaeaaasasesekieakeeesemsasaasaaasasaaaaaaaaae| laylıkla elde edebilirdi. Berthel çok seri bir o çarpışmadan sonra ini'i 5 set de oyun harici etmiş- sıkı Meri & Çift erkekler müsabakası gençle rin muvaffakiyeti ile geçti. Bu kate gorinin galipleri Bernard - Merlin” dir. Bunlar dömi finalde Fcrâl - Mar tin'i yenmişlerdir, Finalde Boratro Geutin ile oynadılar. Bu oyunda Boratro çekingen oy ma arkadaşı bütün enerini Badı | Dünya atletizm ufuklarını 110 metre mania, 400 metre mania, Mara ve 10000 metreyi kimler kazanabilir? bu mesafeye Nurmi'nin İ ği bir dalga halinde şa, İ Eğer bu vaki olursa, İ pek büyük ve çok kori İ rakiple çarpışacak dem Bunlardan başka Ja lar bu mesafede pek bü kiptirler. Finlânyidalı Hf ve Martelin, Cenubi A:| Zabala ve Plaza (o sırad culardır, 10,000 METRE GEL Bu mesafe için de 5 rede yazdığımız hal ay kidir. Herkes meşhur Finli koşuculara kimlerin r karılacağını düşünmekt Finlândiyalı koşucu! lardır: O Nurmi, İso Loukola belki Ritolla'd Bunlardan başka şu ları da zikredebiliriz. Polonyalı Kuso - İsveçli Lindgren (G. Winfield, OBruns Al dan Syring, Arjantinderi ve Zabala ve Amerikad gory. Bunlar da belki sondaj alabilirler. Gelecek hafta bu sü mızda bu serimizin &orl zacağız. Bunlar da atnj atlamalar olacaktır. Bu suretle dünya ufuklarında (seri bir yapmış olacağız. Yalmı| velânı yaparken zikret isimlerin muhakkak | caklarını iddia etmiyor kü — Her sporda ole bi bunda da en f4 larak — gün ve haleti meselesi mevzuu bahisi Atletizmin sinirler i çok tesirli olması belki min ettiğimiz neticeler tün değiştirebilir. ——— Cole'ün Manş de geçme teşebbi LONDRA 17 (A.A. törü dışarıya konmuş bi ile Manş denizini geçn şebbüs eden genç spor İ havanın müsait olmam dolayı Margate limanır etmiştir. Melle Payst tarafından Bu kadın bütün rakipleri zel bir stille yenerek muv | temin etti. | Çift kadın kategorisi N İ vet - Barbeci tarafımdan A ude Aoret- - Rosnurberi'i suretile kazanılmış oldu. E cular müsabakanın galibi © dı. 'de Borsiro büyi üstune bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: