18 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

18 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

memleketlerinden malümat istedi | Ticaret odası Tütün encümeni şark ütümü ve müstahsili memleketler hakkında tetkikat yapmaktadır. » | Tütün encümeni bu tetkilkatma €- 548 olmak üzere © muhtelif Balkan memleketlerinden malimat istemiş- tir. İlk defa Yumanistandan bu sene- ki tütün istihsalâtı ve satış vaziyeti baklında malümat gelmiştir. © Gelen malümata nazaran, bu se- ine Yunanistanda tütün rekoltesi ge- İçen seneye nazaran daha mx olmasi İma rağmen, fevkalâde ucuz- dur. Birinci derecede gelen İsk: 40 — 48 drabimiden sat Yunan tütün müstahsili bu vazi- i yetten fazlasile mütecesir olmuş bir i almeşter. Ünifiye dün borsada 53,5 ta açıl- miş 54 te kapan mıştır. Fransa ile alış veriş İngilterede yeni güm- rük tarifesi Atina borsası kısmen açıldı ATİNA, 17 A.A. — Hükü- met, Atina borsasınm birkaç Gün açılmasına mezuniyet ver- Meği kararlaştırmıştır. Bu ka- Fârın sebebi, hali hazırda Atina da bulunmakta olan beynelmi- İel mali komisyonun Atina pi- Yasasından Yunan istikrazı tah Vilâtı tedarik edebilmesini te- min etmektir, Bu komisyon, bu istikraz tahvillerini kontrol et- mekte ve istikrazın £ itfasriçin bunların satın alınmaları icap | “ylemektedir. Mülteciler istikrazı müstes- Da olmak üzere, yalnız i Vilâyette Teftişe Devam Mülkiye müfettişleri devam ediyorlar Mülkiye müfettişleri polis ve | iin belediye işlerindeki teftişlerine am etmektedirler. Bilhassa belediye işlerinde halk ile bele- diyenin temasları vebunda görü müşkülât noktaları tesbit e- #'mektedir. Bu tetkikat müfit vetice vereceği anlaşılmaktadır. vereceği anlaşıl Müddet temdit edilecek. ., Paket postahanesinde konteninna Şi eshabına verilmesi İcap eden 7 Şubata kadar gelmiş pa ketlerin çıkarılması için büyük bir faaliyet sarfedilmektedir. bugün Ankaradan şehrimize borsalarında tescil edilen ©s- ham üzerine peşin olarak yapı- lacak muamelelere müsaade 0- İunacaktır. Kambiyo üzerine, milli veya ecnebi istikrazları tahvilleri ü- zerine peşin veya vadeli olarak muamele icrası katiyyen mem- mudur. Alman borsaları yeniden açılıyor BERLİN, 17 A.A, — Prus- ya ticaret nazırı, şimdi artık borsaların açılmasına karşı ser- dedilecek hiç bir itiraz mevcut olmadığını ancak fiatlerin res- men tesciline mezuniyet itasına henüz karar vermemiş olduğu- mu söylemiştir. Mesleki :cemi- yetlerle bankerler, o muvakkat dahi olsa, mecburi icralara te- vessül etmemeği taahhüt ede. Şimdiye kadar borsaların a- ına muhalefet etmiş olan Reiehebank'ın bu muhalefetten fazla | sazgeçmiş olduğu rivayet olun maktadır. Amerikanın harici ticareti “ VAŞINGTON, 17 A.A. — il kânunusani ayında İd ihracatı takriben 150 milyon ve ithalâtı da 136 milyon dola. Ye baliğ olmuştur. 1931 kânunu sanisinde ihracat miktarı 249, ithalâtu ise 183 milyon idi. Borsa fiatları Kambiyo ! Kapanış EN LIKTS. ingiliz rası | 5)25100 Bir T. Lirasının mukabili Fransız frangı RR vananeleleve ve Tahvilât İ. Dabili D. Muvahhade A. Demirrolu | Kapan; 00 4 00100 güzide muharrirlerin tahriri mu avenetleri temin edilmiştir. Tayyareci Vecihi Bey idübün he- yeti idare azalığına intihap edilmiş- tir. Klübün yaptıracağı milli hava fi- liminde Vecihi Bey rol alacaktır. Bu pazar gecesi verilecek maskeli baloda giyinmek hususunda birinci gelenin tayyare ile Paris'e meccanen e a. ——— Ingiliz sefiri f © İngiliz sefiri Sir Jorj Clark İnhisar idareleri teşkilâtm. dan tevhidi kabil olanların bir- leştirilerek Ankaraya nakilleri meselesini tetkik etmekte inhisar idareleri umum müdür- lerinden mürekkep komisyon dün de tütün inhisar idaresinde toplanarak tetkikatına devam etmiştir. Komisyon inhisarların teşkilât projesini tetkik etmiş ve tütün, müskirat, barut, tuz inhisarlarında tevhidi kabil olan kısımları tesbit ve bir cetvel tan zim etmiştir. Tevhidi kabil ol. mayan kısımlar da tetkik edile- rek esbabı mucibeli bir rapor ha zırlanmıştır. Komisyon dört in- hisarın tevhidi takdirinde vücu de getirilecek yeni teşkilât için bir müdürü umumilik kadrosu hazırlamaktadır. e İçtimaa bu gün de devam edilecektir. Veri komisyon şim- hisarların tevhidi ile meşgul ol- muş, ve inhisar idarelerinin An. karaya nakli doğru olamayaca- ğı mütaleasımda buhuman inhi- sarlar teftiş heyetleri reislerin- den mürekkep komisyonun ver diği raporu henüz tetkik etme- miştir, Komisyon tevhit mese- lesi hakkındaki tetkikatımı bitir dikten sonra bu raporun müza. keresine başlayacaktır, Kalemi mahsus müdürlüğü Tütün inhisar idaresi kalemi mahsus müdürlüğüne Balya Kara Aydın şirketi memurların dan Emin Ali Bey tayin edil- miştir. Sabık müdür Ziya Bey Adapazarı tütün inhisarı müdür lüğüne tâyin edilmiştir. Ziya Beyin eski vazifesi. esnasında kaçakçılardan alınan nakdi ce- zalardan ve umumi mü lük emrindeki kaçakçılık mücadele tahsisatından bir mikdar para. nin zimmetinde kaldığı iddia e- dildiğinden (tahkikata başlan. Bir ihbar İnhisar idarelerinde memu. rin barem uşulünün tatbikin. den sonra memur maaşları in. dirilmişti. Tütün inhisar idare- sinde maaşı indirilen bazı me murlara kaçakçılık mücadele tahsisatından, £ kesilen mıktar nisbetinde para (verildiği mü- , İfettişlere ihbar edilmiştir. Mü. fettişler bu hususta tahkikata başlamışlardır. Yeni seyrüsefer talimatnamesi Heyeti Vekilece yeni kabul olu- nan seyrüsefer talimatnamesi vilâ- vaziyeti tamamile tesbit etmektedir. Yeni talimatnamenin ahkâmı şöyle hulüsa edilebilir: 2 — Yunanistandan gelen Rum- Jar memleket dahilinde seyrüsefer edebilecekler, ancak 3 aydan fazla kalamıyacaklardır. 3 — Avrupaya kaçan gayrimüs- limler Avrupadaki müslümanlar gibi muamele göreceklerdir. 4 — Evvelce memlekete girmek için beyanname doldurup. ewniyeti umumiye müdürlüğünün müssadesi- ne tâbi olanlar badema muhtelit mü- badele komisyonu Türk heyeti mu- rahhasasınm konsoloslara vaki ola- cak müsaadelerile sevahat edebile- ceklerdir. Selim Sırrı Beyhi konferansı Bu akşam sant 8,30 da, Selim 59 | Surı B. Radyoda mutat konferansı- yn YE ei eyer. ii e İstanbul umumi meclisi dün reis vekili Sadettin Ferit Beyin riyasetinde saat 14 te toplandı. Zaptı sabık okunduktan sonra, Mecidiyeköyünün şehir hududu dahilize alması meselesi görü şüldü, Vali ve belediye reisi Mu hiddin Bey dedi ki; — Köy halkı, Mecidiye köyü nün tekrar şehre ilhakı için mü racaat ettiler, Bu köy altı ay €#- vel hudut karicine çıkarılmıştı. Ben o zaman mezundum. Esa- sen vaziyet gayri tabi köyde elektrik limbaları, kâğrt bene suyu vardır. Köy hudut ha ricine çıkarılınca Jâmbalar sön- dürüldü, O vakit de kıyametler koptu. Cevdet Kerim Bey bir şey > istediğini söyledi ve de Mecidiye köyündeki arazi miri arazidir, Oranın halkı renç berdir. Köy şehre alınsa ahali gene topraktan istifade edebile- İ cekler mi?. Vali cevap vererek dedi ki: — Gene eskisi gibi istifade © deceklerdir. Sie Müteakıben köylünün ka; makamlığa gelen mazbatası 0- kundu. Mazbata reye kondu ve neticede Mecidiye köyünün şeh re ilhakı kabul edildi. ,, Bundan sonra iktisat müdür lüğünün tahsisatı meselesi mü. zakereye başlandı. Vali ve bele diye reisi Muhiddin Bey söz al- dı. İzahı istenen ni hak. e ki; a — İktısat işleri teğkilâü için vasi tedbirler Görünüyor O nun içim buraya tahsisen iki sat ilmi okumuş bir zat getir. mek istiyoruz, Bu gibi zevat ise gok para alıyorlar. Âz para ile gelmiyorlar. Kâtibi hususilik vazifesini kı Bu vazife- yi ben yapacağım.Şimdiki maaş İn istediğimiz adamı getireme- yiz.. Ter Salim Pş. dedi ki; — Buraya üç Yüz İlira bir iktisat âlimi getirmek le ruz. Bu paranın ise 30 lirası ke siliyor, 270 lira kalıyor. Ben, bu para ile buraya bir iktisat â. İimi getirebileceğimizi zannet. m Muhidd uhiddin Bey hiddetlendi. Tevfik Salim P: iii im Paşaya cevap ve- — Ben işlerin mes'uliyetini almış adamım, Zan ile iş olmaz. Poliste Cinayetin neden Bundan birkaç gün (evvel Şirketi Hayriye ustalarından Abdullah efendi klübesinde bo- ğazının 15 yerinden bıçaklan- mış olduğu halde ölü olarak bu lunmuştu. Abdullahın ölümü evvelki güne kadar yırtılması cidden müşkül bir perde ile örtülüydü. Evvel. ki akşam zabıta bu perdeyi yırt mıya muvaffak olmuştur. De. mirci ustası Abdullah kendi ka zancı ile mutavassıt bir hayat dır, bekârdir, fakat görünüşe ve söylenişe göre süfli bir ha- kındaki makam teklifi cumartesi günü müzakere edilecek | Reis neticede makamın tekli. fini eye koydu ve ekseriyetle kabul edildi, Müteakıben Saray bumu park sızinosunun beledi yeye devri hakkında kavanin encümeni mazbatay? tasvip edi yordu. Kavanin encümeni aza- sından Emin Ali Bey mese lenin ciheti hukukiyesini uzun uzadıya izah etti. Encümenin mazbata muharriri şekle müs- tenkif vaziyette idi. Noktai na- zarinı anlattı, Bundan sonra Cevdet Kerim B, söz alarak işin ameli tarafını ifade edeceğini söyleyerek dedi kit — Sarayburnunu isticar eden zat, buradan zararlı çıkmıştır. Burada 20 bin liralık kadar te- yeye bırakacaktır. Ancak kendi sinin vergi borcu olarak bize 5 bin lira kadar borcu vardır. Bu, mahsup edilecektir. Şimdi iş mahkemeye intikal etmeden bu İnu- böylece halledelim. Beledi- ye de, müstecir de işin içinden kurtulmuş olsun.. "Tevfik Salim Paşa da dediki: -— Demek ki yanlış yapılan hesaplar böyle zararlı neticeler veriyor. Bu Sarayburnu mesele sinin tarihçesini de anladıktan sisat yapmıştı ve bunu beledi- | | Emi yaz —ULUYET sz i ' Halkevi yarın tezahuratla açılıyor Ekonomi | Inhisarlarda | Belediyede > Halkevi li ..|, .. SAK İnbi l ME ei .. .. . öl l i > Şark tütünleri içi (iii 0 | Mecidiye köyü şehir Yarda kalk m mad “ yapılan tetkikat (| ,,.iz.,.. hududuna alındı Üczerba | aanepimli ik. şi ğa ; umum el yi > Ağırcezada dün üçer Febeyarlayimien Ede. Oda Tütün encümeni Balkan kadrosu hazırayor (Umumi mecliste Florya p'âjı hak- sene hapse yaş gm lana hale mahküm oldular Geçen sene bayram günü Faik, Hüseyin, İbrahim isminde üç arka- daş bedavadan bir eğlence tertip et- mek istemişler ve üçü bir olup Şir“ Bide Küğuhane caddesinde bakkal Patronun dülkünma gidip kama, bi- Şak çekmişler; — Ya para, ya can! diye ayak di- vemişlerdir. Petro da: — Aman paranı alın, canıma kıymayın, demiş ve | çekmecesinde bulunan 30 lirayı çıkarıp vermiştir. Fakat eli bıçaklı üç adam bu pa- rayla iktifa etmemişler, dükkândan alabildilderi kadar rakı, & konserve, peynir, yumurta ve sair meze olabi lecek şey yüklenmişler, bir otomobi- le stlıyarak doğruca Galatada Kay- seri oteline gidip tedarik — ettikleri kadınlarla bir odaya kapanmışlar, işu muşa başlamışlardı. Fakat aradan ili üç sant geçince polisler bu eli bı- çaldı huvardaları eğlendikleri odada yakalamışlardır. Dün bu üç kişinin muhakemeleri ağırceza mahkemesinde — neticelen- miştir. Her üç mazmun üçer sene a- Bır hapse, üçer sene hidematı amme- den memnuniyete üçer sene müd- detle emniyeti umumiye nezareti al- tında bulunmuya mahküm olmuşlar. Hileli iflâs edenler Hile ile iflâs etmekten maznunen sonra şu Filurya plâjı mesele- | ağır ceza mahkemesinde muhakeme sinin de aynı âkibete uğrama: | edilmekte olan ecza tüccarı Nacı ve sından korkuyorum. Keğam efendilerin o mubakemeleri Reis Tevfik Salim Paşanın | dün neticelenmiş ve ikişi de (e birer sözümü keserek bunun ayrı bir | sehe ağır hapse mahküm olmuşlar. Hasköyde bir cinayet olmuş, | meden süren kendi halinde bir adam-|bu şahıslar üzerinde sürmektedir. Bu süfliyetin til çıkılmamasını söyledi. Netice de bu husustaki müzakere kâfi görüldü, Ve kavanin encümeni. nin kabul edildi. Maz bataya naz: mukavele müd- deti bitince gazino belediyenin olacak, 20 bin liralık tesisat be- delinden 5 bin lira borcu mah- sup edilerek üst tarafı müsteci- re tediye edilecektir. On dakika celse tatilinden sonra tekrar toplanıldı. İkinci celsede ekseriyet olmadığından | & aya indirilmşir. müzakerata başlanmadı. Ruzna menin mabaadı konuşulmak ü- zere cumartesiye toplanılması kararlaştırıldı. Cumartesi gü- | C. müddeiumumü muavini Cemal nü hesabı kat'i ve Filurya plâjı meselesi görüşülecektir. Iktısat müdürlüğü Münh-! bulunan belediye ik. | bir vaziyette bulunduğuna gö- tsat işleri müdürlüğüne tütün | re katille aralarında bir vaziyet irakıplerinden Asım | tahaddüs ettiği anlaşılmıştır. Süreyya Beyin tayini kuvvetle | Katil Haydar Abdullahın eşya- İsı ve elbiseleriyle derdest edilin ice cinayeti inkâra da mecal bu. inhisarı mü: muhtemeldir. Hasköy cinayetinin esrarı anlaşıldı ileri geldiği mey- dana çıktı ve katil yakalandı Maktel en pis adamın bile iğren | de bu cesedin tenekeci Hasan e yatamıyacağı kadar | Efendi olduğu (anlaşılmıştır. müstekreh bir haldedir. Zabıta | Ceset morga kaldırılmıştır. Ö- “lde en ufak bir delil ve emma. | lümün sebebi tahkik edilmekte. re bile yokken, katili yakalamı- dir, ya muvaffak olmuştur. Zabıta- nın bu muvaffakıyetinde en bü yük âmil maktul Abdullah efen dinin ahlâk ve ters tabiatları â- mil olmuştur. Zabıta Abdullah efendinin bayram günleri kimlerle görüş tüğünü, kimlerle düşüp kalktığı Bı tesbit etmiş, bundan sonra tetkikat yapmış ve nihayet katili yakala mıya erkişi olmuştur. Ka. mevzu olduğunu, sadet haricine | dir. Bir katil nakzan da mahküm oldu Hasır iskelesinde Kesedar Ahmet ağayı katleden ve evvelce cereyan eden muhakemesinde 15 sene ağır hapse mahküm olan Mustafa ağırce za mahkemesinde nakzan rüyet edi- len muhakemesi neticesinde gene 18 sene ağır hapse mahküm olmuş, fa- kat cinayeti işlediği esnada 21 yaşı- nı bitirmediği için cezası 12 sene al. #4 İ.M Umumiliğinden; Kırklareli Beyin tilin ——————— ii vazifesi başına hareke. lunur. lamamış ve kendisi bu cinayeti endişei namus ile yaptığını iti. rafa mecbur kalmıştır. Esraren giz bir cinayeti en kısa bir za. man zarfmda tenvire, katili de meydana çıkarmaya muvaffak o lan polis memurları şayanı tak dir görülmüş, taltiflerine teves sül olunmuştur. Bir ceset bulundu Eyüpte denizde bir ceset bu. lunmuştur. Tahkikat neticesin- Zorla alınır mı? 'Ali ve Mehmet isminde iki kardeş Kasımpaşada İbrahim Efendinin dükkânme girerek zorla öteberi almak istemişler. dir, İbrahim Efendi bunları müşkülâtla dükkânından çıkar. mış, fakat mütearrızlar tabanca larını çekerek ateş etmeğe, dük kânm camları kırmağa başla. | toplandılar. Bu içtimaa firka vilâyet idare heyeti azası da iş- tirak etti. İdare heyeti reisi Cevdet Ke- rim B. Halkevlerinin açılmasın daki âmil ve ( gayeleri anlattı. Edebiyatçıları yeni faaliyet ve vazifeye davet etti, Bundan son ra Edebiyatçılardan bazı zevat söz aldılar, Nasıl çalışmak lâ- zım geldiğini, nizamnamenin masıl yapılması lâzum geldiğini anlattılar. Muhtelif fikirler ser dedildi. İçtima geç vakite ka. dar devam etti. Bugün de (Güzel San'atlar müntesipleri ayni şekilde bir iç tinea yapacaklardır. Yarm Halk hazırlıklar ikmal edilmiştir. Kü şat merasimine (o birçok zevat davet edilmişlerdir. Halkevinin açılma resminden sonra dokuz hars şubesi derhal fanliye göçe- cek, idare heyetlerini, dahil zamnamelerini yapacaklardır. Şimdiye kadar o Halkevine kaydolunan aza adedi on bine yaklaşmıştır. Her gün tebacüm şeklinde kaydolmak için müra- caat vaki olmaktadır. Miele Zigana dağının Çığları Çığ altında kalan handan 13 ceset çıkarıldı Trabzondan bildirildiğine göre, Zigana dağında, Barutçu mevkiinde cuma günkü çığ felâket etrafında tahkikat yapılmaktadır. Karların al tından şimdiye kadar 13 kişinin ce- sedi çıkmıştır. Bunlar hane» Ömer, ili çocuğu, karısı, yeğeni, bir kızak» ça ve altı da yolcudur. Bu” dan biri Kelkite diğer beşi Erzinça na gelmek üzere yola şlar Yolcular 14 kişi olduğu için hesüz biri bulunamamıştır. mz Ömer ağanm beraberinde bulu- nan hayvanları, bir atı, beş ineği bir yardımı dokunmuş hayrı seven bir adamdı. Bu çığdan başka dağın bir yüzün de 18, diğerinde 6 çığ daha ölmüş- tur, Dağın öteki yüzünde bir çığ iki arabaya çarpmıştır. Bunun . üzerine Arabalardan biri uçuruma düş- müştür. Atlar ve rakipleri | kurtul muştur. Bekçiler mevkiinde beş ev karlar içinde kalmıştır. Çığ tehlike- sine maruz kalan bu (evlerin halkı büyük bir endişe içindedirler. Maç- ka kaymakamı büyük bir o gayretle yolu açmıştır. Şimdi yoldan posta ve yolcu geçebilmektedir. Beş çuval kaçak çığara kâğıdı Akhisarda Kapaklı ile Kayışlar arasmda evvelki gece bir hâdise ol. muş ve buradaki boğazda pusu ku- ran jandarma efradı, bir kaçakçı ka- filesi ile karşılaşmıştır. Jandarmalar, karanlıkta bit ara banm geçmekte olduğunu görünce süpbelenmişler ve, —Durl Kumandasını vermişlerdir. Fakat araba süratini artırarak uzaklaşma

Bu sayıdan diğer sayfalar: