21 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

21 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ekonomi 'ütün işleri Tütün işleri için her sene toplanılacak! Kongreler için içtima merkezi ola- rak Istanbul kabul edilmiştir.. Tütün ve tütün ihracatı meselesi bütün ehemmiyetini muhafaza et- mektedir. Geçenlerde Ankarada tütün kongresinde verilen bir çok mühim kararlar vardır ki henüz mat buata intikal etmemiştir. Kongrede verilen bir karara göre alâkadar vekâletler ve milli kredi müesseseleri murahbaslarile, tütün mustahsil ve tüccarlarından mürel- kep her sene bir toplantı yapılacak- tr. Bu içtima merkezinin İstan toplanan bul olması esas itibarile kabul edil- | Köngrede verilen mühim ka- biri de ferdi teşebbüslerin tütün ticaretinde en büyük bir mev- ki ve tesir hissesi olduğu şimdiye kadar yapılan tecrübelerle sabit oldu ğundan tütün ihracat © tacirlerinin himayesidir. Kongre | şu kararı da vermiş bulunuyordu: Tütünün hari- «i tiçaretin bali hazir şekil ve esas larında hü her hangi bir ta- dil tasavvuru mevzuu bahsolursa lasavvurun tatbikinden e mukaddem bir defa da müstahsil ve | tüccerin davetile ikinci bir tütün kongresinin toplanması. Ra Kahve Fiatıl Fiatlar durmadan artırılıyor Bir müddetten beri kahve fiatlarında görülmekte olan te- yetti ehemmiyetli ve calibi dik t bir şekil almıştır. > Li a fintla- nı çok ucuzlamıştı. tenez- zül kontenjana kadar bu şekil- de devam etmişti... e Ithalâtta tahdit sisteminin tatbiki ve kontenjan listesinde kahve mikdarınm umumi ihti miştir. rari mikd t yacı karşılayabilecek bir $ekil- | eml de olmaması kahve yemde te reffüe sevketmiştir. Kontenja- hin tatbikinden evvel kahve fi- atları okkası 92.98 kuruşa idi Hattâ fiatlar tenezzüle doğru gitmekic *1i. Fakat kontenja- Bin tatbikile bu vaziyet beralâs olmuş ve kahve fiatları sür'atle vadi lamıştır. Milli fabrikalar fiatları artırmamıştır İthalâtın tahdidinden sonra yerli fabrikalar daha pahalıya satılmakta oldu- ğu yazılmıştı. Sanayi ve Maa- din Bankaları umum müdürü la B. bu hususta demiştir “— Milli fabrikalar mamülâ tı ithalâtın tahdidinden sonra «aki fiatlarını muhafaza etmiş, save SABİRE URUUS EA S82213313738353 m Bummeamm Tahvilât | | Kapanış 5 Dahili 00 D. Mavahkade 56100 A: Demirrolu 129130 Borsa Harici bu | gelmiştir. Mr. Gibson, Avrupa- fiatlar kısmen düşmüştür. Çek gerim abin. alması üzerinde tesi mz Hereke fabrikası asaslı surette ıslah edilmekte- dir. Beykoz fabrikasının da ba- zı makii i ikmal Emi dir. Bakırköy bez fabrikasrca yeni makineler konulmaktadır. Bu ıslahat fabrikaların kendi sermayelerile yapılmakta ve bankaya bir yük teşkil etme- mektedir. İstihsal ve istihlâkte tevazün Londrada beynelmilel | kurşun sanayii irtibat memuru Mir. J L, Gibson Atinadan şehrimize mensup da muhtelif sanayie : h fabrikaların istihsalâtı ile lakât arasında bir tevazün mini maksadile seyahat etmek- | tedir. Mr, Gibson dün Avrupa | fabrikalarının şehrimizdeki ve- killerini Tokatlıyen oteline da- vet ederek bir ziyafet vermiş ve kendilerine istihlâkâtm arttırı- larak istibsalât ile bir tevazün temini etrafında uzun uzadıya izahat vermitşir. o Mr. Gibson Yunanistana gitmiş o ve orada bazı temaslarda bulunmuştur. Burada tetkikatını bitirdikten sonra Sofya, Belgrat ve Bükre şe gidecektir. Avusturya rejisi de tütün alıyor © Avusturya rejisi her sene imi; bir milyon ki lo tütün alırken bu sene üç mil- yon kilo tütün alacağını bildir miştir. Konferans verilecek e iyii ilim arar ağ tarafın dan birer konferans verilecektir. İthalât ve ihracatımız Ihracat ofisi başlıca ihraç eşyalar eemazın Ülseri ayı o zarfmdaki Ofis bu kıymetleri geçen ayni ayile şu suretle karşılaştırmak MADDE 1931 1932. Tütün 93 3,555,771 Pamuk bam SALES Dm li Üzüm kuru | 2730810 1,785967 Z. Yağı 1937867 20417 Afyon 12331 (o 21,093 Yön 141017 115851 İncir kuru 1,309 763,757 Arpa 2195543 1 Yumurta 263,2: , Yunanistan yeni | » esaslar hazırlıyor Gelen malümata nazaran Yuna- nistan ithalâtı tabdit için bir kanun projesi hazırlamıştır. Bu proje bu- günlerde parlâmentöya tevdi edile cektir, Proje, ürete, Yumanis. tanın ithaline müsasde olunacak eş- yanın miktarını tesbit için salâhiyet Haber aldığımıza — göre bu liste bu hafta içinde neşrolunacaktır. Lâyipzig sergisi Bu sene iştirak edeceğimiz bey- pelmilel Lâyipzig paranyırmda terti tmek üzere Milli ta- İ badema doğrudan doğruy: MİLLİYET PAZAR 21 yeni ani © Ecnebi o Mekteplerinde Belediyede görüşülen Türkçe hocalarının tayini meselesi i ve ekalliyet mekteplerin- hocalarmın tayini hak- ” idaresinden mekteplere devredildiğine dair bazı şayinlar çık- ;| İstanbul umumümeclisi dün saat 14,5 ta reis vekili Necip Beyin riy de itçima etti. pliği o mevkilerini » | Etem İzzet ve Sadi Beyler iş gal ediyorlardı, Zaptı sabık okunduktan son ra müzakereye geçildi. Tuzla , | Köyünün Kartal kazasına raptı . | hakkında dahiliye vekâletinden gelen tezkere kavanin encüme- İmine havale edildi. Sarıyerdeki metruk mezarlığın pazar mahal li yapılması xcuvafık görüldü. | Mimar ve mühendislere beledi : ni getirilmesi | yenin ehliyet vesikası yeri ve. > şş | <emiyeceği işi kavanin encüme- Vekilin sai ekerek | nine havale edildi. Bundan som Etel içe okunması mec | Ya 1931 senesi hesabı kat'i ra im edilen kararı do- | porunun tetkikine geçildi, Dün ideresine balan müfettişi we ğin kaldırılması üzerine liyet mektepleri türkce muallimleri Vekâleti tarafından cin laynile bir kısım türkçe hocalarının | yalnız varidat kısmı müzakere Açık'n kalacağı © zannedilmektedir. | edildi Fa karür ecnebi © mekteleri türkçe) “didi ve fasıl hocaları arasında bir endişe uyandır | meşur fasıl okunarak aynen kabul edildi. Rapora gö- lere hususiyeye ait ta- ettirilen mikdar 6,591 Hukuk mezunlarının bin 550 lira 35 kuruştur. Tah- stajları Ye Si in 121 lira 5 kuruş olduğun- Yeni hazırlanan — hukukçuların |dan 768,429 lira 30 kuruş faz- yer kanına projesine göre be-|la tahakkuk tahsil edilmiştir. sene olarak tesbit edilmiştir. Ancak | Pu Takamlar ise'eski tahsilâta bu staj avukat olmek istiyenler için | nazaran çok noksandır. #vukat yanında ve hâkim olmak is- | Beledi e. i tiyenler için de hâlim yanında yapı: | , iyeye ait olan varidat lacaktır. Hâkimlik staji için münhal | i8€ 7.381,903 lira 48 kuruştur. beklenmiyeeek, mektepten çıkınca | Halbuki bumun © ancak 6,320 derhal staja başlanacaktır. Bu iki | bin 937 lira 46 kuruşu tahsil e. in birinden diğerine gesinek | dilebilmitşir, için evvelki meslekte on — sene hiz- s met etmiş olmak şarttır. Arada oldukça büyük bir fark kaydedilmektödir. Beş se. Divan bugün toplanıyor | nelik programa dâbil bulunan » divanı bugün emin | bastaneler ve âsikenin vücut Muammer Raşit Beyin riyasetinde | bul 'aridatmm-baka; içtima edecekti. Müzakere e al e me iyeneleler meyanında bütçe de var Kardan Kapanan hat Yol temizlendi ve trenler muntazam seferlere başladılar Şarkdemir yollarında son günler. de tazla kar yağdığından dolayı mu gökeliüi;5- e la iade edilmiş en MUA | günlerde içtima» ederek idare Aldığımız habere giri geçen per- | hey'etlerini area. İda- şembe ve cuma geceleri yağan şid. etleri Slank Simalar ar mm Çorlu arasında 2 metreden edir. ” toplanmıştır. Bunun üzeri | Pame yapscakl r. Şube ida. demiryolları hareket dairesi | re hey'etleri teşekkül ettikten Anlomarı eakatinde müfet.| sonra ber hey'etten seçilen bir kr ey a blm. Üz Junduğu mıntakaya giderek yolu aç. | <7, - 5 ARM mışlardır, Ayni zamanda mi idare hey'eti aralarında bir ilomet. | Yeis intihap edecekler ve bu re- Şubeler ayrı çin müracaatlar tevali etmekte dir. Her gün Yüzlerce genç ve münevver kaydediliyor. Halkevine âza kaydolabil- Karlardan Yıkılan han Belediyenin mesaliyeti var mı, yok mu? Ikinci komisyon da Tavuk Pazarında Yağız benm z va e karların tesirile tedkikatını bitiriyor Be tarı Dimitrinin de enkaz altın İnhisarların tevhidi | meselesile | da ıralandığını yazmıştık. meşgul olan tütün, müskirat, barut, | Ba işte belediyenin vaziyetini. öğ tuz inhisarları müdürlerinden mürek | renmek üzere yaptığımız tahkikata kep komisyon dün de toplanarak mü | meselnin iç yüzü şudur: zakeratma devam etmiştir. Dünkü memurların. karrür eden İzmir Ticaret Odası is-| Eminönü kaymakamı e tihbarat müdürü Zeki Bey de dün | malümat verilmiş, Raif de nabiye şebrimize gelmiştir. Mumnileyh Mil- | müdürleri ve polis amirlerile birlik. İi İktisat ve OTasarraf o Cemiye-| te vak'a mahalline (o giderek icap ©- tü müuamelât o müdürü (Vedat | den tertibatın alınmasına (nezaret ilde alman terti- daha feci Nedim Beyle birleşerek Triyeste ta-| eylemiştir. Bu vikile Lâyiprlğe gideceklerdir. Zeki | bat neticesinde varidat ise 5,823| Umumi mecliste dün meseleler Beş senelik program yarınki içtimada müzakere edilecek rülmekte olan meblâğın tahsili ne tabidir. Meclis dünkü içtimamda ra porun hey'eti umumiyesini tet- kike vakit bulamadığından ya- imada tetkike devam e- dilecektir. Haliç şirketinin mali vaziyeti Haliç vapur şirketinin vazi- yeti maliyesini tetkik eden ko- misyon esas itibarile tetkikatı - Bı ikmel etmitşir. o Komisyon içtima daha yaparak fenni müşavirlerin fikirlerini alacak- tm. Ayakkabıcıların bir müracaatı İstanbul ayakkabıcılarından İbir kısmı belediyeye müracaat ederek son zamanlarda altı mu kavva olan bazı ayakkabılar i- mal edildiğini bunun ise san'at kârlar için fena bir vaziyet ih- daş ettiğini söylemişlerdir. Be- İediye bu müracaatın, belediye ile derecei alâkasmı tetkik et- mektedir. Gaz ihtikârı tahkikatı yok! Bir gazete, İstanbulda bir gaz şirketinin ihtikâr yaptığından belediyenin tahkikat yapmakta olduğunu yazıyordu. Belediye reis muavini Hâmit B. böyle bir tabkikattan ademi malumat beyan etmiştir. Hars şubeleri bu hafta toplanıyor ——— ayrı günlerde idare heyetlerini seçecekler mek için 18 yaşmı doldurmuş olmak lâzım geldiğinden, müra caat eden yüzlerce kız ve erkek genç mektepli maalesef kabul edilememektedir. 7 Kayıt için duhuliye ve aidat oktur. a Devlet memurları arasmda cant vardır. Aza kaydolanlar içinde bir çok #ünevver hanımlar da vardır. Hanımlar daha ziyade içtimai yardım şubesine gü ler. Federasyona dahil olmıyan #por klüpleri de müracaat ede- rek spor şubesine nı bildirmişlerdir. İstanbul Halkevinde 15 mart ta lisan kursları başlayacaktır. Ayasofya Mozayikleri Mütehassıs Amerikalı işe Başladı ten atika enstitüsü müdürü M. o Vithe. more işe başlamıştır. M. Vitbemore dün bu hususta demiştir kiz — Ayasofya'daki ,Mozayıkların, meydana çıkarılma #1 için İtalya'dan celbedilen mütehas sis amelenin mesaisinden istifade e- dilmektedir. da fen memurlarının bir mes'uliyeti olup olmadığım tahkik etmektedir. Fazla yağan karların bazı etki han| den bir ehemmiyet a Mahkemelerde Hırsız mı Ahbap mı? Hırsızlık maznunu bep şaka.. yaptım diyor Muharrir İbrahim Necmi B. in evine girerek eşya çalmaktan mazmun Rauf efendinin muha- kemesine dün ( başlanılmıştır. Rauf efendi bu silenin 10 sene. lik samimi bir dostu olduğunu; her zaman evlerine girip çıktı- ğını, vak'a günü evde kimse ol madığı için onları gelince telâ. şa düşürmek suretile bir şaka yapmak maksadile bazı ufak te fek şeyleri alıp sakladığını ve kendilerine bilâhare iade ettiği ni söyledi. Mahkeme maznu- Bun söylediklerinin doğru olup olmadığın İbrahim Necmi B. ve ailesinden sorulmasına karar verdi. Vefata sebebiyet davası Davut efendi o isminde bir Meliye müşavirine © sırtmdaki uru almak için bir o operasyon yapan Dr. Mantos efendi aley. hine müteveffamın refikası ve kızı tarafımdan bir vefata sebe- biyet davası açıldığını yazmış. tık. Dün bu devaya üçüncü ce - za mahkemesinde devam edil- miştir, İddia makamı tarafım. dan sebebi vefatın mufassalan ve vazıhan raporda zikredilme- si için tıbbi adli meclisine tez. kere yazılmasını istemiş, tara- feyn avukatları bu talebin leh ve aleyhinde beyan mütalea et mişlerdir. Neticede mahkeme tıbbi adliye müzekkere tastiri- ne karar vermiş, dava 28 mar. ta kalmıştır. Bir tütün kaçakçısı tevkif edildi Gebzeden gelirken bir bavul do- muş, mazmun tütünlerin Abdüzselâm isminde bir jandarmaya ait olduğu. mu söylemiştir. Muhakeme Abdüsselimın dahili dava edilmesi için başka güne bıra- kalmış, Ahmet tevkif edilmiştir. Pıçaklı aile kavgası İhtisas mahkemeleri faaliyete geçiyor Şehrimiz ihtisas mahkemele rine tayin edilen hâkimlerden Refik Bey dün şehrimize gel. miştir. Fevzi Bey de yakında gelecektir. rine adin rine tayin edilen Reşit ve Mu. zaffer (o Beyler gelmişler ve a rağ gr a sark a tim İhtisas © müstantikliklerine tayin edilen Hakkı Bey de gel. miştir. Saffet Bey bir iki güne kadar gelecektir. Hâkimlere mahsus oda hazırlanmıştır. İs- tintak dairesi de hazırlanmakta tiklikleri kâtiplikleri için aym 25 inde ihtisas mahkemesi olan her yerde, bu meyanda İstanbul da da bir müsabaka açılacaktır. O zamana kadar kâtiplikler ve. kületen idare edilecektir. Bir matbuat davası Bir anket yüzünden Burhan Cahit Beyle Peyami Safa Bey arasında cereyan eden münaka- şa, mahkemeye intikal etmiş. tir. Haber aldığımıza göre, Bur han Cahit Bey Sonposta'da Pe yami Safa Beyin © yazdığı bir makaleden dolayı mumaileyhi ve idı! Vilâyette Yol Parası — Yüzde ellisi nafiaya verildiği doğru değil Vilâyet hususi idaresi tarafından toplanan yol parasının yüzde ellisini Nafiaya ayrıldığı yazılmıştır. Yaptığımız tahkikata nazaran, bu, doğru değildir. Ayrılan miktar yüz de yirmidir. Matbuat işleri Matbuat memuru Şemsettin Bey Vilâyet gazetesi ile meşğul olmağa memur edilmiştir. Muvakkat bir za- man için de matbuat işlerine Mek tupcu Osman Bey ilâveten bakacak- tır. Profesör M. Malche'in bir tavzihi Dünkü nushamızda profesör İM. Malche'in Darülfununda yapmakta olduğu tetkikatmı bitirmiş olduğunu ve bazı fakülteleri gezdiğini yazmış © tık. Dün mumaileyhten © atideki şw mektubu aldık: Efendim, Gazetenizin bu günkü cumarle- si nurbasnda tetkikatımıa ait yerdi. ğiniz malümet arasında doğru olmu yan cihetler vardır. Fen Fakültesin. de ecnebi muallimler bulunması - leybinde tek söz söylemediğim gibi, Maarif Müsteşarı Beyefendi ile ziya vet de etmemiş olduğum, — İstanbul Lisesindeki Lisan tedrisatı halkında beyanı mütalea ettiğim vaki değildir. Keyfiyetin teshihini rica ederim © fendim. Albert Malehe Milli Amerikan bayramı Vaşington'un iki yüzüncü senci devriyesi o münasebetile Amerika sefiri Mr. Grew, yarm Amerika kolonisinin tebrikâtı.. nı kabul edecektir. e m aaa de takibatta bulunulmak üzere müddeiumumiliğe müracaat et © miştir. ? Köroğlu davası Köroğl inde. z “Bir sahur hatırası” serleyimlı yazıdan dolayı Bürhan “Cahit Bey aleyhine açılan müstehçen neşriyat davasma dün üçüncü ceza mahkemesinde başlanmış. tar. Bürhan Cahit yazının leke Bi badi miş, İddia makamı ise müsteh. şen olduğunu söyliyerek Bün han Cahit Beyin 428 ve 427 in. <i maddeler mucibince tecziye- $ini istemiştir. Muhakeme mü. dafaaya kalmıştır. Vakfiyenin zeyli İstanbul Evkaf mamış ve mumaileyhin beraeti * ne karar verilmiştir. Çocuk düşürme davası Çocuğunu Gllşürmekikem ise Firdevs nun Firdevs Hanımla Hanımın çocuğunu : için ilâç yapan doktor Horhor. yan eendinin o muhakemeleri dün ağır ceza o mahkemesinde devam etmiş, iddia mak: işgal eden in B. boryan efendinin 469 neu, olmadığını iddia et. İ ad K 3 | a si

Bu sayıdan diğer sayfalar: