8 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

8 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HARİ İÇTEN GELEN TELGRAFLAR| Almanyada intihabat Maltadaki Italyanlar Son hâdiselere karşı italyanların gösterdikleri alâka . ROMA,7 A.A, — İtalyan matbuatı, Malta (o hâdiselerini büyük bir dikkatle takip etmek tedir. Bu gazeteler, katiyyen iredantizm mevzuu bahsolmadı ğını ve olamıyacağını, fakat İ- talyanların kendi ırklarına meni sup olan bir millete karşı itti- haz olunan tazyik tedbirlerine karşı alâkasızlık gösteremiyece ğini yazmaktadır. İtalyanca, her zaman Mal. tan'ın milli ini olmuştur. Bu! sistemi değiştirmek için hiçbir sebep yoktur. Zira mektepler- den ve mahkemelerden İtalyan canın kaldırılması kat'iyyen İn- giliz satvetini arttırmıyacaktır. İngiltere hükümeti, krallık encümeninin tekliflerini kabul etmek suretile İngiliz impera- | si törluk siyasetinin en iyi anane- lerini takip etmiş, ehalinin arzu ları hilâfna hareket etmek is- temediğini ve ada dahilinde he- men sükütu tesis etmek azmin de bulunduğunu göstermiş ola- caktır. Fakat M,.Cunkiffe Lis- ter'in nutkuna nazaran İngilte re meseleyi Malta © kârunları mucibince halletmek teklifinde bulunan encümenin teklifinden çok ileri gitmek istemektedir. Bu sebepten dolayi İtalyan matbuatı, Maltahların arzu “we | Berin in çin kaf bir iradelerine biraz hisse birakıl - masını ve İtalyan efkârr umu: miyesinin ürüitlerinin kırılma- masint temenri etmektedir. İzmirdeki rıhtım Suüistimali denilen Müddeiumumi iddianame- sini tanzim etti IZMIR, 6 A.A, — eğik- miştir” Rıhtım şirketi sulistima linden maznun bulunanlar hak- kında Müddei umumilik bugün iddianamesini tanzim etmiştir. Bu meseleden mazttun 7 ki. şidir. Bunlardan sabık komiser Emin Bey, şirketten (o devamlı surette rüşvet almaktan, Jur- dan ve İv Kifre ve Gat Frango, Emin Beye devamlı surette rüş vet vermekten, yine bu maztün lardündurdan, İv Kifre, o Pete hasilkttan bir kısmını ketim i- çinçift defter tutmak © wsulile hususi evrakta sahtekârlık Şap | çalammış maktan, kezalik Jurdan, iv Kif re, Gatfrango, Pere, Galip ve Kasar efendiler bu evrak ve de. fatiri ortadan kaldırmak ve bir kısmını imha etmek suçların. dan mazmun ke hir Müddei edilen iddianamede, bu ar 1 kabili Y ğu ra li isnat olduğu keyfiye ti müdellil ve mufassal surette gösterilmekte ve (— Jurdan, İv Kifre'nin hareketi ceza kanunu nün 220 ve (345 ve 348 ve 80 ninci, Gatfrargo'nun hareketi 220,80 ve 65 inci maddelerin delâletile 348 inci, Perenin ha- reketi BO, 345, 348 inci, Deyin hareketi 65 inci madde delâletile 348 incimaddelere uy | bit edilmis olan drahmi İ muhafaza v Yünanistanda | Buhran Benevi açık 5,55 milyon sterling. ATİNA, 7 A.A. — Kabine reisi dün akşam meb'usan meclisinde dün ya iktısadi buhranı ve bu buhranın Yunanistan için tevlit ettiği mali ve iktisadi iler hakkında mu- “— beyanatta bulunarak demiştir e Senevi açığımız 8 mam milyon isterlingtir. Buhranın devamı detince bu açığı kapamak beş sene müddetle ecnebi ne mızın amortisman külfetinden muaf kelenmamızı rica eyledik. Yunan mil- eti düyunu umumiyenin son derece Ağır yükü altında ezilmektedir.. Bu yük, saha ve nüfusu o Yunanistana muadil olan Bularistanın bütçesini 180 milyon drahmi raddesinde geş- mektedir. Birtak, alacaklılar hiçbir zaman fahiş kârlar temin etmeğe çalışmamışlardır. Be- Feket versin ki, meb'usam meclisinde bu iftiralara kulak asan olmamıştşr. Hükümet ithalâtı 24 milyon ister. evlen 17 milyona (indirmek için iddetli tedbirler alacaktır. Fazla 0- İthalâtın ihracattan kat kat fazla | ğu bir otomobili şehirde dolaş- olması hükümetin vaziyetini kolay- Taştırmaktadır. İthalâtın azaltılması neticesi olarak temin edilecek 7 mil. yon lirayı iştileraza mahsuberi alına. &k ? bucuk milyon liraya ve harici borçların amerti servisinin muvakka ten tatili yüzünden tasarrul edilecek bir milyona 200 bin liraya ilâve eder- sek 10 buçüki milydri raya baliğ bir yekün elde ederiz. Bu,'mali muvaze- paradır. nilel tesaaüt baş bir sözden ibaret değilse eminim ki, Yunanis- teh Tehizde tezahür edecek ve Yuna. nistan haricin mali muavenetiyle tes kiymetini tikrazların muntazam z ederek müürnir me- #ainin getireceği varidat sayesinde baş sena sörira harici borçların ifası na başlıyacaktır. Cemiyeti Akvam mali komitesi- Ki kararı hükümetin noktai m ya tevafuk ederse hükümet mi harici börclarını ödemek imkânı kal mıyacağından hâsıl olacak muhata rah metayicin ienp ettireceği bir küz kabinesinin teşekkülünü temin maksndile hükümet istifn edecektir.” Müthiş bir cinayet ROMA, $ — Tiriyeste imanına üç mil mesafede bir gümrük motörü nuna göre kaybolduğundan hak kındaki son tahkikatın mezkür Galip | kanunun 198 inci maddesi mu- cibince muvakkaten tati rar verilmesi istenmektedir. ka | "-İmeler olmuş, arbedeler vükua İİ liye mazırı M. Dietrich, Koenig | PA | şana süni 20 de ikinci defa ola -İrak 4 milyon Alman abonsye | iktisadi v ve pe hafta | Fransanın meşhur mali Y v m roi mal Tİ le kezdi tabiri v. ömrünün mütebaki günlerini, hasta me- dünyanın geçirmekte olduğu mieli görülmemiş buhran hek- kında efkâr ve mütaleatmı rü tamim etmektedir. Derin bir vukuf ve nadir bulunur bir ame H hisse sahip olan Mr. Caillaux on gün evvel Pariste ecnebi ga zeteciler birliği huzurunda; bu syn Z sisde de, Londrada, “So ciet& Royale des Arts” huzurun du, irat ettiği nutuklarda, ilti- sadi inhitat, işsizlik o ve nüfus velil ve müteaddit de- me üzerine şayanı dik- bulunmuştur. nini hülâsaten bahsetme ği münasip görüyoruz, Mr. Ca. illaux diyor ki: Kanada'da buğday ve Brezil- | yada kahve yaktıkları bir sıra- da milyonlarca insan kitleleri. nin ne yiyeceği, me de içeceği | yüini vardır. İnsaniyet, tarihte, bir meş | çok defa darlık ve kıtlık geçir- miştir; bugün bolluğun yükü altında eziliyor. müthiş bir mamulât bolluğu; diğer taraftan bunları satın al mak imkânsızlığı, Tabii, kaba. hat hep insanlardadır. İnennila- id en büyük kabahati de harp tur. Harpten evvel Avru- iŞ yanın fabrikatörü idi. Harpten sonra bu vesayet elin- den gitti, İşte inhitatın birinci | rei hal bunların üzerinden bir İdu. Buhran için bundan daha MİLLİYE SALI 8 1 mücadelesi ilerledi Bizzat Hindenburg bu hafta Alman milletine bir nutuk söyleyecek BERLİN, 7 A.A. — İntihap Filvaki, bunlar 1931 sene. mücadelesi, kat'i safhasma gir | sinde Canton diyeti için yapıl- mış olan intihabatta kazanmış oldukları reylerin 9ç 16 nisbe- tini kaybetmişlerdir. Son intihaba iştirak edenle. asri intihap propa- her türlü vasıtaları- t edeceklerdir. Berlin'de sabahleyin erken- den bir takım propagandacılar, &vlere propaganda i #i etmeğe başlamışlardır. Şehrin birçok yerlerinde ra- İp gruplar arasında müsade. münhasiran sosyal demokratlar mişlerdir. Sosyalistler, reylerin Fakat tamamen mahalli bir takım tesirat altında elde edil- miş olan bu neticeden | siyasi müna çıkarmak muvafık değil. dir, Filim ile propaganda BERLİN, 7 A.A, — Nasyo- nalist fırkasinın müfrit milliyet perverlere ait bir takım filimler gelmiştir. Müfrit milliyetperverlerden biri revolverle itlâf edilmiştir. Polisin bir raporu, birçok kin #elerin yaralanmış ve 180 kişi- Bin tevkif edilmiş olduğunu bil dirmektedir. Sabahleyin tunç cephe teşki lâtinm birçok motosikletler ta. rafından takip edilmekte oldu- | sini satın almak tasavvurunda bulunduğu söylenmektedir. Welt . Am - Montag, Hitler in Hindenbourg lehinde bir pro pağanda filimi çevirmiş © olan Münih'li bir şirkete ait 250,000 mark kıymetinde hisse senetle- ri satın s#İmak için müzakerata girişmiş olduğunu yazmakta. dir, Mış ve gerek (o otomobildekiler ve gerek (o motosikletdekiler: “Hindenbourg'a rey (o veriniz, Hitler'i mağlüp ediniz”, bağırmışlardır. Tunç cephe teşkilâtı, Lust. rten'de muazzam bir nümu ş yapmak süretile açık bi nümayişlerinin küşat resmini 2 eylemiştir, Sal; günü ko- İer ve onları müteakip te aynali tarafından nüma yişler yapılacaktır. Diğer taraftan, hapishanede intihabat neticesine intizar et- mek mecburiyetinde ( bulunan M. Winter müstesna olmak ü- zere reisicumhur namizetleri ve siyasi fırkalar rüesası umümi meclislerde söz almak fırsatını elde etmişlerdir. Kaymakam Dusterberg, Stettin'de Hitler'de Weimar'- da taraftarlarına hitabeler irat diye ya'nın bütün sinemalarında gös terilmektedir. 300.000 kişi Hindenburg Zehinde BERLİN, 7 A.A. — Cümhu riyetin müdafsasına © çalışan “Tunç Çephe” ismindeki teşki- lât dün Lustgarten'de muaz- zam bir.nümayiş tertip etmiş. tir. Bu mümaiyşte 300,000. . kişi hazır bulunmuştur. Gayesi, Hin denbourg'un reisi cümhur nam- Guillatime de Prusse, Hinden. | zetliği lehinde tezahüratta bu- bourg aleyhinde şiddetli sözler | unmaktır. sarfetmiştir. , ümdenlzmerg onla ik üt ve vüvakalıt nazirı M. Ter-! Bir dişli tren kaza viranuz Ludywigahafen'de Me. | e di başi da dağa çıkan bir trende, dişli garkit kırılması ürerine katar geriye kaç-| Colonya'da prens Auguste sberg'de birer nutük söylemiş lerdir. Nihayet telsiz girleeti dür #k | dan frıyorak vayonlar parçalanma. tr. Dört ölü 29 yaralı vardır. M. Brüning'in 25 şubatta | Reidhstap'ta söylemiş olduğu Hâmillerle mütku tekrar etmiştir. Müzakereler Bizzat mareşal da bu hafta zarfında vadyo ile neşrolunacak bir nutuk söyleyecektir. Müşarünileyh, müntahipler le doğrudan doğruya temas için mevcelerden istifade edecek ye güne namzettir. Müfrit milligetperverlerin bir mağlubigeti HAMBOURG, 7 A.A. — Müf rit milliyetperverler, Meklem- bourg'un ufak ( bir şehri olan pe Senede 500 bin İngiliz lirası vermek İstiyoruz ANKARA, 7 — Pariste hâmiller oğlu Şükrü Bey arasında cersyan 6 | den müzakerat yeni bir safhaya gir- miştir. Şükrü Beyin yakinda avdet ine dair henüz eldeki Yok yok. Krivitz'de yapılan belediye in. | 7et Türküyesine intikal edam borcun thabatında mağldbiyete uğra. | 8,0 ise muşlardı, cereyan ediyor, hedeleridir, Avrupayı iktisaden | altin Hökislietinin tesi taksim ettiler, ve yeni biraz fazla ileri gidildi; gümü. ketleri gümrük mâniaları ile bi | şü mevki tedavülden kaldır. i İmak azim bir hatâ oldu; çünkü bunlar için serbestii mübadele | Çin ve Hindi Çini gibi paraları asıl idi, Bu sayede gerçi o mem | gümüş olan merleketler Avru leketlerde milli sanayi teessüs | panm müşterisi olmaktan çıktı ve inkişaf etti, fakat Avrupanın | lar. eski ve iyi sanayii bu yüzden | Altın buhranı yanımda, bir de teknikin çılgınlığı bir facia belini aldı. İnsanlar makineyi sevk ve idare edecek yerde, ma- kine alabildiğine insanları para liyor, Ufak ve çok defa lüzum- suz bir keşif binlerce insanı iş- sizliğe ve açlığa mahküm edi. yor. (*) Diğer bir facia da insanların yer yüzünde pek ziyade tekes- (9) Bizde de bir misal olmak üzere, telefonların otomatik haline ifrağı aynt meticeyi vermecsiş midir? Abonelere hiç bir faidesi dokunmadığı halde, yüzlerce atalete mahküm oldu. Kürei rzan mühim bir parçası, Rusya büyük bir sebep ne olabilir? Bunlar kâfi değilmiş gibi mil letlere azim harp borçları tah- mil ettiler. Tamiratı ancak mal ile, bir de hidematı şahsiye ile tediye etmek mümkün iken, bunları nakden tediyeye tâbi tuttular. Bu suretle kredinin ve nakdin memba: kurudu. lar hiç bir vakit tamamile tedi. memur açığa çıkarılmıştır. Yani meme ve amele ücreti hiseei temiettüe irikelâğı ye olunamayacaktır. Yegâne ça rin miktarı fazladır, bunlardan | la burjuva grupları istifade et- | çevirecek bir sinema müessese- | Bu filim, hali hazırda Almar | mış ve dolazutcu kilömetrede yol: | 932 Oğlunu | Verecekler mi? Lindberg'in oğlunu 48 saatte iade edeceklermiş.. NEVYORK, 7 A.A.— Lind bergh meselesinde şahit sıfati- le tevkif edilmiş olan © Henry Johnson, merkeze getirilmiştir. Orada yeniden isticvap oluna- caktır, Nevyork'tan bildirildiğine göre Lindbergh'in © çocuğunu kaçıran şahis, çocuğu 48 saate | kadar sağ ve salim olarak iade etmek vadinde bulunmuştur. M. Morgan hususi hafiye- lerini verdi HOPENWELL, (Nevyork) 7. A.A. — Mörgan bankası er- kânmdan biri Lindbergh'i ziya ret etmiştir. M. Morgan'ın hususi hafiye- İletini Lindbergh'in çocuğunu kaçıranların taharrisin memur etmiş olduğu söyleniyor. | Lindberg apaşlarla temasta NEVYORK, 7 A.A. — Şim- diye kadar yapılmış olan bütün taharriyat neticesiz kalmış ol- duğundan Lindbergh Nevyork? un apaşlar âlemine & mensup mheşhur iki şahıs ile temasa gir- miştir, Yeni tafsilat PARİS, 7 A.A, — Le Jowr- nal, Lindbergh'in çocuğunun kaçırılması meselesi otrafmda şöyle yaziyor: Lindbergh'in tevkif edilmiş o lan ski şoförü Johnson serbest İ bırakılmamıştır. Mumaileyh , İ vak'a esnasında başka tarafta * bulunduğunu söylemiş ise dei- füdesinideki tenakuslar nüzarı dikati celbettiğinden mevkufi. yetinin idamesine lüzum görül müştür, ! Polis tarafından yapılan tah- kikatın o muvaffakiyetsizliğine binaen Lindbergh, çocuğunu ka gitanlara yeniden müracaat et- meğe karar vermiştir. Lindber. ab, Salvi Spitale, İrving Vitz ismindeki iki bayduttan feeyei İnecat hakkındaki müzakereler içi assutta bulunmalarını li istemi; Haydutlar, insani bir his ile İbu müracaati kabul & için istical ; | edeceklerini söylemişlerdir. E- * sasen Lindbergh'in oğlunun ka rılması hâdisesi haydutlar a- ında bir infial | tevlit etmiş Os-| ve başlıca çete rüesası kendile- rinin bidayette alâkadar olma- dıklarını bildirmek için beyan- nameler neşretmek mecburiye- tinde kalmışlardır. nde | sür etmeleridir. 1810 tarihinde arz üzerindeki nüfus 680 mil. yondu; 1913 de 1750 milyona baliğ oldu, Avrupa nüfusu 1870 de 180 milyondu; 1913 de 450 milyona çıktı. Halbuki Avrupa kendi vesaitile ancak 350 mil. yon nüfus besleyebilir, İşte Mr, Caillaux dünyanın vaziyetini böyle karanlık olarak tasvir ettikten sonra birkaç ça. re düşünüyor. Evvelâ Avrupa. ya yeni bir kurban lâzım; Afri- kayi münasip görüyor; orasını techiz etmeli, istismar etmeli mi anlaşmalar möticesinde, is tihsalâtı tahdit etmekte ve ma- ri * ine” altina al. makta görüyor. Son bir tedbir olmak üzere-de manevi bir im- kılâbım İüzumuna kani bulunu- yor, Nihayet buhran, zekâi be- muvaffakıyetsizliğinin Dea nominal fiatı 94 bu- | 1911 şerin bir tecellisi değil midir? divar. Gazi Hz. ile M. Hoover arasır. da teati olunan telgraflar ANKARA, 7 (A.A.) — George Washington'un 200 ün yıldönümü münasebetiyle Reisicümhur Hazretletiyle Müttel dei Amerika hükümetleri Reisicümhuru M. Hoover arasında şağıdaki telgraflar teati olunmuştur: Müttehidei Amerika hükümetleri Reisicümhuru M.Hoover | Büyük Amerikalı George Washington'un 200 üncü yıldönür münasebetiyle Zatıdevletlerine samimi dostluk hissiyatımı Müttehit Amerika hükümetlerinin sandet ve refahı hakkındı temenniyatımı beyan etmekle bahtiyarım. Gazi M, KEMAL Türkiye Reisicümhuru Gazi M. Kemal Hazretlerine Washington'un 200 üncü yıldönümü münasebetiyle Ameri halki ve şahsim hakkındaki hayırlı temenniyatınızı kemali mx nunüyetle aldun, Bilmukabele ben de saadet ve iyilikler diler efendim. Herbert HOOVER Takaz komisyonu azaları vekâletler tarafından seçildi ANKARA, 7 (Telefonla) — Takaz komisyomu için vek letler tarafından intihap edilmesi lâzm gelen azaların bir kısi w mii seçilmiştir. Mili Müdafaa vekâleti namına hari vekâleti namına m şavir Şefik, Nafia vekâletinden imtiyazlı şirketler umum müdü Ziya Beyler intihap olunmuşlardır. Dahiliye ve Sıhhiye vekâlı leri namına komisyonda bulunacak azalar henüz taayyün etm miştir, Bu intihap listesi bugünlerde Heyeti Vekileye takdim dilecek ve tasdikı müteakıp komisyon azaları çalışmağa başl yacaklardır. Inhisarların nakli hakkındak rapor iâde edildi ANKARA, 7 (Telefonla) — Inhisarların Ankaraya nak leri hakkındaki komisyon raporu bazı noksanların ikmali maks) dile İstanbuldaki komisyona inde edilmiştir. Rıhtım şirketi maznunlarına tebligat yapıldı © İZMİR, 7 (Milliyet) — Rıhtm şirketindeki sui istimaldı mazmun olanlara müddeiumuminin iddianamesi tebliğ edilmişt İzmirde tenviratta tasarruf IZMIR, 7 (Milliyet) — Gazetelerin neşriyatı üzerine b lediye cadde ve sokaklarda tenviratın sabah saat dörde kadar te dit edilmesine karar vermiştir. Vali, seyahatına dair çıkan haberleri tekzip ediyor ANKARA, 7 (A.A.) — Birkaç günden beri şehrimi: bulunan İstanbul valisi Muhittin Bey, bir muharririmize şu yanatta bulunmuştur: “Terkos, Filurya plâjı meseleleri ve kara seyahatimin sebebi hakkında Akşam gazetesinin nüshasında intişar eden havadis külliyen asıl ve esastan âridir| 6 mart Bolu'nun Gazi günüdü BOLU, 7 (A.A.) — Geçen sene meb'ustünmuz Cevat Beyin burada Türk tarihi hakkında verdikleri konferansta zir bulunan bütün Bolu halkı öz yüreğinden köpün bir arzu il 6 Mart gününü Bolu'da Büyük Gazinin günü olarak kabül miştir. İlk defa olarak idrak edilen bü mübeğcel günü Bolulu! çok büyük tezahüratla tes'it ettiler, Öğleden evvel meb'u: Cevat Abbas Bey tarafından Kız Muallim mektebinde orta tep ve muallim mektebinin son sımıf talebelerine ve diğer bir samiine (Gazi kimdir) mevzuu üzerinde bir mevzu dersi veril, Ayni zamanda bütün mekteplerde muüllimler bu kıymetli me zu üzerinde dersler verdiler, Büyük dâhinin işaret ettikleri yürümeği vatan bordu bilen Bolu gençleri namına bir talebe h. raretle teşekküratta bulundu. Öğleden sonra kadın erkek bütü memlekete halkı belediye, hükümet, Cümhüriyet Halk fırkal binaları önüne geldiler. Burada halkın hissiyatma tercüman lan çök kıymetli nutuklar irat edildi, Büyük kurtarıcımız t olundu. Halkının Ulu Gazisine olan minnet ve şükranlarını il lâğı sürekli alkışlar arasında kabul olandu. Şehir baştan bayraklarla donündı, gece tenvirat ve fener alayı yapıldı, B. lular çok sevinçli bir bayram günü yaşadı, bu sevinçli geceyi t iden gece bir balo verildi. Beynelmilel mesai bürosu 1932 künunusani nihayetinde muhtelif memleketlerdeki işsiz lerin istatistiğini neşretmiştir. Buna nazaran Almanyada 6 milyon, Avusturyada 360, İngilterede 2,850,000; Cı ri müttehidede 8,300,000 işsiz vardır. ödü igasyon 2935 Esham ve tahvilât || Mümeseii 25 Piyasamız Amerika, Londra | Rejiler 4,45 lirada gene ar ve Paris borsalarının ileriye doğru attıkları büyük adımları kendi vüs ve iktidar dairesi de taklit etmekle iken dün akşam 9,85 lirada pandı. Anadolu kâğıtlarında bir t beddül yoktur. Berlinde de atler bu hafta sakit idi. Son t bit edilen fiatler şunlardır; iyon 16.30 iü meşguldür. Hafta zarfında “en vedette” kâ& ğıt gene Unifiye oldu. Geçen idir, (23,50 Vira) «Şark Deyirmencilik 2,85 Derkos hisseleri 26,75 lir ekli görünüyor. Kata harici Mısir kredi fo siyelerinin fiati şıumlardır: pazartesi akşamı 531, kuruşta bıraktığımız bu tahvilât dün ak şam 59 kuruşta kapandıktan sobra borsa haricinde 6i buçuk | kuruşa kadar arandı. — fı — tertibi 162 hi İstikrarı dahilide muamelej 190. |, s9 / “ s6 5 Alie GE? Urimenetdiu

Bu sayıdan diğer sayfalar: