8 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

8 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Anadolu'ya taze balık sevkedilemez mi? Balıkçılar da bolluktan şikâyetçi. Binlerce okka balıgı denizc döküyorlarmış... “Ummasın vi avcı, illâ balıkçı, “— İşi olmayanlar içeri giremez. — Misafir kabul edilmez. — İçeri girerken şapkanızı çık ermez, Balıkhane müdiriyeti binasma gi | ser girmez sol tarafıma isabet eden odanın kapına muntazam bir hat/ ile yazılmış ihtarları görünce durak: | indim. Bu kadar sıkı bir “inzibat, al ira alınan odada ve var?.. Merk «tim, aralıktan odanın içine bir 552 gezdirdim; gördüklerim: — Bir masa, bir manı gala doğru eğilmiş iki zatı. Ve mün “*x İkinci kattayım, Babacan bir de- nize, Kapıcılık vazifesini görüyor. Müdürü sordum; ellerini uğuştu rarak cevap verdi: — Şimdi çıktı, efendim, isterseniz. wöuhasebeti bey burada..., Benim tereddüt ettiğimi görün- ce adeta wrarla: Ve — İşte bu oda, beyim, girin, bu oda. “Atlatma, ustlürü tattık etme yen bu kapıcmın kabul tarzı beni hayrete düşürdü, Geri dönmedim. Tam bu sırada karşımdaki odanm kapısı açıldı, Masa başında oturan bir ant beni gördü ve derhal kapıcı. ya ; seslendi; — Bey ne istiyor, buyursunlar Gazetetilik hayatımda pek nadir tesadüf ettiğim bu hararetli kabül sekli bütün tereddütlerimin izalesine geldi. ilerledim. Mahasebeti — Baldıcılık, dedim, son zaman. İnrda inkişaf ediyor, değil mi? — Evet.. Fakat biz dahn ziyade varidat işlerile meyruluz. — İstanbul'da en ziyade sulanan balıklar? — Akın balıkları denilenler!Us- kumru, tarik, palamat, hamsi ve BA) yaz ire, Bu sırada odüya bahıkhane sabi fen müdürü Faruk Bey girdi. Muba- sebeci şöyle bir geniş mefes aldıktan sonra se, kışın eylül bidayetinden teş- rinisaniyae — , ez İçte bu devir tutuldu! ler. ie “Balıkçılar. arasında iu devir ler için tabirler var mider? — Evet, Karadenizden Marınara- ya geçerken katanaşa, Marmaradan da Karadenize çıkışlarına avanaşa derler. fi balıkçılık vardır? heri ve kıyı balıkçılığı. Bizde daha ziyade kıyı balıkçılığı te kâmül miştir eli ir ili balıkçı skala öğesini inikal etti, Avru iki belıleçı vaptru- başlıyamadığı ileri sürüldü ge rn n bahsedildi. Vapur! tecrübeleri yapıldığı gün ağlarda pek az balık çıkdığı, buna mukabil ayni mahalde bulanan bir “yerli, balkçımızın 50 yakaladığı iftihar gin mun işe ve ş İstanbul sularında avlanan balık- ların evini öğrenmek istedim. Mu- hasebeci bey elime uzun bir isle verdi. Bir sürü isim. Buraya naklet Yek kabil değil. Yalnız ndetlerini saydım tamam: 0 nevi balık. a Bunların arasında sizin de besim ir bir kaç Kufana, gibi isimlerini işitmediğiniz danesini | sayayım: Hani, Kufa: İspari, Lipsaz, Keler, Vatoz, Lâpina, Türhasatoş meri Sübye, Ayva dis, Dülğer Turpama, İşkine ve saire p Fakat bunlar arasında en ziyade üç nevi balık merakımı celbetti: Ay na, Tarak, Çapak... ... Söz! MİLLİYET SALI MART Muhabir mektubu .Karamursal yepyeni, i güzel bir şehir oluyor! | # Tesviyei türabiyesi biten şoseie- I bitmesi lâzımdır. KARAMURSAL: Karamürsal, | trrimayarile ayrı ayrı köyler teşkili: İzmit körfezi dahilinde şirin bir ia) ne müsaade edilmiş olipası sallamat| “la dört | devrinin atfolunmar İintalarmdan- | buçuk saat mesafededir. dr. Burası (Kara Musa) tarafından fethedilmiş ve ismi Karamursal kal- muştır, Buraya gelmek için en kolay vasıta “Kocaeli, şirketinin vapurla- rıdır, Bu vapurlar sant dokuzda Ga: | lata rıhtimından kalkarlar ve körlez | dahilinde yolcu ve eşyayi tüceariye er İ yen karlarla yağan yağmurlardan Mansara hâsıl olan snğhim su cereyanlarından Karamursal'ın yazın çok cuzip bir | dolayı orta ayağı yirmi santim kadar | olduğunu £ #öyliyorlar. | oturmustur, Sular köprünün üstün-| Umran noktasından manzarasına g€- | den aşacak derecelerde müthiş sel:| lince: Vapurlarm yanaştığı iskelenin | ler halinde geldiğinden köprünün başında güzel bir belediye dairesi ve | bu sureti sakatlanmasına sebep ol-| onun arkasındaki hükümet konağı | muştur. Maahaza bu kısmın tamiri) beyuz cepheleri ve tarzı mimarilerile | ve mururu uburun teminine tezeb- | nazar, dikkati celbeylemektedirler. | büs olunmuştur. | irin biran evve | i Nafia işleri Karamüursal'ın İşin denizden baş | ka yolu yoktur, KaramursakYalova | şosasının yei türabiyesi bitmiş ve taşlarda kırılmiş ise de henüz bu | faşimrın ferşedilerek silindiraj amamıştır. (Yalakdere) köprü! Yunanlılarm ric'atinde kasaba | © 13 Kilometre tulünde olan Kara başta başa yalilısiş ve yalnız bir| mursal - İznik yolu parasızlıktan do ev kalmış olduğundan şehrin yoni-| Jayı tesviyei türabiye halinde kalmış den kadastrosu yaptırılmış munla. zam ve geniş sokaklar uçılmış ve şimdiye kadar 812 hane, bir çok dük küm, 4 otel, 4 farın, (12) kabvehane| dl tır. Her nekadar taşlar hazırlanmış ve kırılma ise de ikmaline imkân bu Tunamamaktadı. Halbuki bu yol ka- zanm bayat damarı mesabesindedir. ö Karamursalın umumi manzarası ve sahilden bir köşe ye bir cami inşa olunarak merkezi | İznik ehalisi İstaribul'a gitmek ve karaya asri bir manzara verilmiştir. | malları sevketmek Ma asi Dir an evvel inşasına int arif tedirler.Bu sayede Karamursahın da Kaza dahilinde ( 9 ) mektap,| iktisadiyatı yükselmiş olacaktır. Ka, (22) muallim ve (725) talebe mor. | vada hususi muhasebenin senevi ve çutur, Nefsi Karamursal'da tran HAK 1932 & Öksürenlere:Ka KIEKR Konya tüceğrindan Sivasli zade | lenin zu Kümil efendinin hasabini tasfiyeye | Istanlul Evlat Hürlürtüğünden; meinüz joz komseri oAvuket (Alif : 2 Haydâr bey tarafından: Konya tüe | mel bir ilk mektep yapılmıştır. Bp-| Bin Hiradır. kaymakamı iken Ermesi tehcirinden dolayı halestz Yere idam olunan şehidi mağfur Kemal Beyin yapılmış Razı KEMAL on bir sene evvel tekrar inşa olün- muştur. Bu mektepte 8 maallim ve (260) talebe mesailerine devam eyle mektedirler. Mektepte hastalk ve girip olnamıştır. Fakir talebelerin mdedi yüzde 50 olduğumu bir kasabanın çocukları içinde lerin bulunmasına hayret eyledim! Bu mektep geçen sene 24 talebe cı Satılık ballesinde Hoca zade râlı hane. Emlâk ve Eytam Bankası ilânları Kat'i ihale: Nısfı taksitle satış ı - Beyoğlunda Kâtip Mustafa Çelebi ma- kah, saharuç ve müştemilâtı saireyi havi 10 muma- 2 - Haliç fenerinde Tevkii Cater mahalle. | larındaki müddetler ile kiraya vetilmek üzere 0 EM esrar Sivasi! zade Kâmil efendi | » trafından talep edilen korkundato | Mahalle ve Merk Sokiğr “© Nojsr W Gidyç; v Müddeti N 3 ta 252032 tarihinden mille ir s3 ber olmak üzre tervicine ve iş bü 5 tarihden itibaren iki ay mehil ve-| Aksaray Şirmençavuğ Arap 10 Bane Bir sene 22 rilmesine ve mehli mezkürun ilân | Aksaray Kâtipmusi. Certahpa 2 Mektep mahalli O, 7 na Konya icra dairesi konkurdate | © bittin ac ğa itiraz merciince karar verilmeşi gi | Aksaray Oruçgazi Köprülü 1 Han Ri, etine icra ve iflâs kanununun 282 | Yenikapı Kâtipkasm Orta ||| (1682 pp İ inci maddesi mucibince borçlunun | es > Ni Em o 2 N i * 5 | setlerinin defterinin yapılmanını | easkı Kirmasti O Emirlerhen (911413 Maktip eedtn. 0 6 başlanmış olduğundan mezkür kac | da iki dükkân nunun 283 üncü maddesi mücibince | Unkapanı Papaszade £ Papaszade © 20:29 Man oda dükkân 5 mümalleyh Kâmil efendide al C. si İ ât bulunanların ilân tarihinden Balat Karabaş Vapur iske 13 Dkkân 2 baren 20 gün içinde Konyada Bar lesi garalı çarşasunda 20 ve 21 numaralı | alet Karabaş Vapur İske- 4 45“. “9 yazıhanesinde milliin avukat AMİ çene; Denizabdal iiği İraş z Haydar Beye müracaatla alacakla. | za nı kayt ettirmeleri ve alacakları" | Kotamustapası ve cadde » 451303 Gk 7wn müstenidatmı ibraz etmeleri ve sinde müddeti mezkürenin | hitamıdan | Haseki Kecihatun Haseki Csi 5 2 sonra vuku bulacak müracaatlerim | SAP, Çadırcılar < “4842 5 konkurdato müzakeresinden hariç | a ei ni > bırakılacakları ve konkordato tek- mü # lifinin müzakeresi içinde alacaklı” | O 6 ların 7 Nisan 937 tarihine tesadüf yi 30 i eden perşembe günü saat 10'da “ 110-112 <a Konyada hükümet karşisinda terzi 121132 7 Bivaslı zade Kâmil efendi ticaret |» m, e Kanesinde toplarılacağı ve toplan- | » »w 12883 kö mağa tekaddüm eden 10 gün içinde | Dayehatun Valdehanı - Birinci kes 9 Od e; alacaklılarm vesikalarını tetkik et merde ei ve konkürdato tekli | Fener Aliyazıcı Mezgit be 7 finin alacaklılarca — kabul ve ira: | Kumkapı Kürkgübaşı © Taşçılar 14 Arsa 3 #ından sonra 10 gün içinde vuku | o Süleymanağa bulacak iltihaklarında kabul olünü- İ Kağirga Şelsuvarbey © Bostan 55 Meşruisbane (o İkiseneiz cağı ilân olunur Kocamustafapaşa Ali- o Ağaç- 2426 Bahçe e dükkân 4 EN Rİ A kükan stanbul 3 üncü © icra memurlu. | Bahçekapı Şeyh Meh: - Şapcı ha 9 Kale selale 75 undan; Bir borcun temimi istifasi | o Metgeylimi nında odabaşılığe âçin mahcuz ve paraya çevirilmesi İmei Kar. mdi — Patrikane 5 Ars 53 makarter Pedal marka bir adet imat | Kumkapı Kazgenisıdi o Patrikane 3 baa makinesi 1$ mart 932 tarihine | Çelebioğlu Alâewin O Yenicami 2.5 mütesadif salı günü saat 13 den işi- | Bahçekapı Şeykunciimeı: Arpatı- Bene 120 baren Ankara caddesinde Reşit «- | | ESYİĞNİ lar fendi hanında Cemal Azmi matban | Çelebizilu Allettin Sabuncu 1214, İvies sında açık artırma ile satılacaktır, |,|, 4... hân C. si - Taliplerin mabalinde bulanacak | Çelebin&u Alâettin ai 9 « Di yan C. si nl ğa 12 Mağanı Mz hanı altend Periz $ üncü Jera memurluğu | açil Hocahayrettin emeğin 5 Döken gi Gamer gereki atik Hocabayretsin Devehanı 7 Meraba düklkn * , BE 932 tarihine müsadif cumartesi gü- si nü sant onda Ankara özddesimde Re | Kumkapı Kürkçühasr | İskele CA Man baraka area O, $ şit efendi hanı atında Sudi Kitağ- | Süleymanağa hanesinde açık artırma ile satılacak | Atikalipaşada Tavukpazarında Arnavuthanı sokağında Bay- © |, (12 tor. Taliplerin mahallinde bulüma-| © rampaşa camli yeri cak memuruna müracaatları ilân 6 | Samatya İmrahor İl. © “Temmvay (© 1İ7 Maa arsa dükkân , 3,5 ği yüsbey caddesi Balâda mevkileri ile cinsleri yazılı olan vakıf emlâk Miza- müzayedeye konmuştur. İhaleleri Martın on altıncı çarşamba günü sağt on haneler dörtte yapılacaktır. Talipilerin yevın ve saati mezküra İkadar Çemberlitaşta evkaf müdiriyetinde akarat kalemine müragiat- ları. (685) sokağmda 6 oda 4 sofa, mat- Tütün inhisar umumi müren Şartnamesi dairesinde pazarlıkla (100) ton Ereğli Maden temas ettik. Dedi kiz il ren tesirile tödrisatın o gevşediğini "Size bir iki darbı metel söyü:| o Foçateyn Det NE İple balık dermiş, ki: Taşocakları T. A.Ş. türden: | hitim oğlan kara ki “Beni tutan ummasın, yiyen dey- masin, alıp satan pulum adar para Dahın şi de Kazanın idaresi alelâde içtimai 31:3032 Pim ik ” | günü sent 3 «e Şirketin merkezi 0- Dal iddeti Se lke, (lan Galatada Örer Abit Han ökin- Fakat balığın bütüm ba “inkirar. | ci kat No 4 de icrası mufketrer öldü larına rağmen zengin olanlar yok d8 | zımdan hinsediranin yermi içtima- sil ne hisse ağa Bm | rr aka kadar va bak bir tahminle 200 bim; le mükpuz m, okka, Yalnız bunun ancak 50 bin <k Ruzmamei Müzükerat: kası dahilde sarfedilir. | 1 — 1931 senesi Meclisi İdare ve — Maracat yapılır mi? #murakıp raporlarının kıraati, iz a e Mi 2 — 1931 senesi bilânço ve kiiru “ . Sv emleketlere c5- | sarar hesaplarınm tetkiki ve Mecli hetle yerine vilâyet maiyet memurla rından Nutuhi Bey nammda mukto- dir bir et gönderilmiş ise de muma- Halil Efendi tarafından ifa olunmak- tadır. Nusuhi Beyin iktisabı âfiyetle başma vazifesi Kuranın (20,283) müfesu ve intizar o- f | side Kiremit caddesinde 4 oda 3 sofa ve müşte- milâtı #aireyi bari hane. Esaslı twmire ibtiyacı olmıyan ve her tarafa kurbiyeti bulunan işbn Havelerin İstanbul dördüncü icra dairesinde 10 mart 1932 tarihinde #era kılnacak 931-194 ve 302 dosya pumaralı müzüyedesine iştirak edeceklerin uhtelerinde kaldığı Kaymakam .İ takdirde şera'ti umumiyemize tevfikan beş sene müddetle | keriyesini ilaya davet olunduğu «i- bedeli meye nıshı derecesinde ikrazde bulunulacağı ilin olunur. (889) Maçkada Satılık Kıymetli arsalar Maçkada Silâhhane karşısında halen aile bahçesi demekle maruf #iahal zirde krokisi gösterildiği veçhile sekiz parçaya | ifraz ve peşin para ile satılmak üzere müzayedeye vazedilmiş- hakdere mamında da bir nahiyesi var | tir, Müzayede alenidir. İhale 7-4-932 tarihine rüsadif perşem- Tafiplerin ve daha fazla malümat almak istivenlerin sube- | ” mem Tapılamıyor. Dünya | si İdare heyetinin ibrası, LE nl (0120) ih be günü saat on altıda icra edilecektir buhranı dolayısile.. 3 — Geçen senc istifa edeti #za- İ köy kanunu tatbik Sa are vel — Diğer memleketlere İhracat | çar yerine Heyeti idarece miutöbup | beş köy merkezine “| mize müracasitları. yapılıyor mu, *ya, Ane | özahın tasdiki memeriyeti, An raptehunmuş ve bir çok tn köy yol, ©“ — Aimerika'ya ve Rusya'ya. Ame Nahiyı İ 4 — Yeni sene için aza intikabı İ le tetkiki huzurlarmın Yesipti, İ $ — Yeni'sene için emurakıaa. rikaya bilhassa torik lâkerdası sev kediyoruz. İstanbul'da balık avlanan va Hill | Beret sempiti. ii k “ yini ve #eretinin — Boar methali ve dahili, Mar ; mara havzasit Samerimden | e Dördüncü icra dairesinden: Bi sisceğm temini için satılmasına ka yir verilen 30 metre Kale mozayik Çini Galatada Çeşme meydanı caö- desinde Yerımyan efendi Mozayik Zİ ümatürkemesinde 123932 tarihinde | «yat 10 dan 11 e kadar açik artifna p olurları mes Yerilköye Kızkulesinden | Pendeğe olan sevahil ve Adalar civarı. 7 En ziyade baliklar hami mev ünde tatlar? Boynaklar- la Bulgar ve Çerkesler asırlardanbe- ri burada sakin oldukları halde ekse rini Türkçe bilmediklerinden mahiks-| ie | melerde ve devsiri vesmiyede Bunla- tercümanlar deliler vat <tmsktedirler. Türk vehdetinin bass; gelmesi MAÇKA SİLAKHANE CADDESİ İ ğine satın alacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üz j ve Tede 7.5 teminatlarını hamilen (14-3-933) Pazartesi günü saat lide Galatada Mübayaat Komisyonuna müracaatları,(823) Üsküdarda İstanbul 6 ıncı icra memurluğundan: Besiktağta Hay- tettin iskelesinde Köprü başi soka. ğında 33-23 numaralı o sahilhanede mükme Kâniye ve Hacer hanımla | meyan etmediğiniz taktirde hükmü fa yine hanei mezktrda ikamct Gt İ ülmin biriz infazından imtina ce- mekte iken mukaddema vefat eden | aniş addolumarak munmelei kanniy Seyfullah bey zade Şülerli bey vere | yeye tövsasi edileceği malüm ve | veleri Oğlu Daniş beyle Kızı Raife | birinci ihbarname tebliği makamına hanıma: Müteveffa Hiristaki Nike- | ksim olmak üzere ilân olunur. Büidis veresesi Muhtumu Nikola © | fendi ve kızı Marya o Hanıma Bi- | hesebil verase Beyoğlu birinci tu | kuk dairesinden istibsâl edilip mev kii icraya vezedilen 14 Tes. ev339 | tarihli ve 277 mumaralı ilâm müci- | bince Müddellerin müvercisi Hris— taki efendiye bir kıta deyin sene dile istiktareylediğiniz 1400 bin İ dörtyüz türk tirası mufkabilinde Be | | şiktaşta Hayrettin İskelesinde Köp | rü başı sokağında 33-23 numaralı | İ Esaleten ve veraseten © mutasarrıfı | bilunduğunuz bir bap haneyi Bey'i | Bil Vefa süretic Dayini mümaile- yh Uhâesine Ferağ edilmiş oldu: ğundan alacağı olan 1400 liranın maa faiz ve mesarifi muhakeme ve taheihiyyesine karar verilmiş ve mezkür ilim üzerine sarafınıza teb tarihi ilândan itibaren bir ay zar- fında 341-5220 numarali #losyaya dairei icraya bil müimeni kanunen şayani kabul bir itirarınız varsa der Bono Alır, satar, ipstek yon Emlâk almak ve satmak, alımı ve alınacakların bendlarla bete)- lerini ödemek üzre her hangi mal Han Uğur'u Doktor Rusçuklu Hakkı İstikiği caddesi uy nak kapa, Afrika hanına N

Bu sayıdan diğer sayfalar: