8 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

8 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- Hasan Zeytin Yağ Şarj'lı kumaş daima elbiseyi çok düzgün ve dökümlü gösterir, katiyyen (oburuşmaz Sarj'i Dünyanın bir kaç memleketinde, bir kaç fabrika yapabiliyor! İDIERİZ Dünyanın buüç dört abrikasından biridir İPEKİŞ yalnız bu tesisat için yüz bin lira sarfetti İPEK! Ş mamulâtı pek yakında piyasaya çıkıyor i Tarsus Belediyesinden: © Hayvanla cerredilir azami beş yüz - kiloya kadar tahliye eder bir lâğım © tathir makinesi alınacaktır. Talip — olanların: makinenin bedeli evsafı kataloğ ve fenni izahnamelerile be- raber tekliflerini Tarsus Belediye i riyasetine bildirmeleri ilân olunur. (875) Memedeki Çocuklara gıda Doktor Ali Vahit Beyin | Yıldız Çocuk Unu m e ii e a MİLLİYET SALI 8 w o Türkiye'nin ve bütün dünyanın enleziz ve en nefis yağidır. Hastalıklarda içi Yemeklerde ve stlatalarda lezzetine payan yoktur. Tam kiloluk 70. yarım kiloluk 49-çeyrek kiloluk 25: tam okkalık 9O-tam iki buçuk okkalık 225 kuruş şişelerile beraber.5 ve 13 okka tenekelerde okkası 80 kuruştur.Teneke ayrıdı Buiok tekrar etmiştir, Yeni sekiz gili otomobil âleminde sor. İşte bu eder. idare, yeni zevk ve seyrü mektedir. Akslar arasında daha di Bu: peden dirli supapları te- sekiz silin- daha büyi mütekemmil yağ hararet nazi yeni Buick'i ke yat sınıfı derecesinde ki otomobillerin en İstanbul Mavnacıları Tahmil ve Tahliye T.A.Şirketi İdare Meclisi Riyasetinden: Şirketimizin hissedaran £ heyeti 1932 senesi Martının 3 inci per- sembe günü saat 15 te Galatada Ö- vagimyan Hanında Şirket merkezin de 'tureti adiyede içtima edetej mm hazır bülurmu wweline kadar imadan on gür )asaleten vekâleten mevcut hisse se Betlerini vezneye tevdi ederek vesi- ka almalörr ilân olunur Müzakere rüznamesi: 1 — İdare Meclisi raporumu kr saati, 2 —'Murakıpler raporunun kıras u, 3 — 1931 senesi bilânçosunun tet kiki'İle tesdiki ve idare meclisinin ibrası, 4 — Nizamnamenin 12 inci mad- desi mucibince kur'a ile çıkarılacak bir sülüs aza- nın yerine aza. intihabı ve İdare Heceli: ikkı huzurlarınm tetkiki, $ — Muraki bulduğund. tihabı ve tabsisat plerin müddeti hitam eniden murakıp m tayini, ZAYİ — İstanbul İthalit Gümrü- Zünden 5114 nümerolu beyanname için Doyçe Bank (namına 27-7-931 tarih ve 145915 mümerou makpuz zayi olmuştur. Yenisi çıkarılacağın dan zayiin hükmü yoktur. Doyçe Bank İstanbul Şübesi OKSİMANTOL başlıca tekâmülâtı muhtevidir. tekâmülât meyanında - WİZARD Köntrolu - otemebillere dair yeniliklerin esas kısmını tegkil , Otomobilcilerce hüsnü rağbeti ra cip olan WİZARD Kontrolu, yeni fevkalâdelik gibi sanayi alemini; ni üç büyük mezayalarından müte- rekkip olup otomobil istimali İsu- suna tamamen yeni kolaylığı bahşet- Pişer mamulâtından olar yeni zarif şekildeki karoseriler twlen yeni bir cazibe yatkın görünüşçe letafeti haiz bulunmakla beraber,yeni sistem rad- yatör, fenerler, çamurluklar ve mo- tör kapotu kapakları cidden asri bir zarafetin timsali derecesinde nadi- idare Meelisinden | MART 2— Yeni sförün harekette | — Otomatik Kavrama.— zama pedalini istmal etmeksizin pü- rüzsüz ve sülmletle bütün dişlilerin kavramasını mümkün kılmaktadır ve müteralki raber yüksek sür'ate verilmeden ev- vel 60 kilometrodan fazla sür'ati bi? den bire ziyadeleştirmekteğdir. Yeni Güzellik - Yeni Harekât - Liderlik 1932 Kav- olmakla serbest arzusu veçhile dai- harekete intikali çeliğinden an ikinci lışmakla be- Buiok kı ve en mi Yeni Konfor ve Sühulet uzun tul: y dır. Yol sarsmtrla 0.T.T. AJŞ. OTOMOBİL yükseği sırasına çıkaran mezayalar- nenlerin huzur ve istirahı medar olan yaylara Buick'e -Seyir Nazımı - tesmiye e- dilen yeni bir basıta techiz edilmiş- tir. Bu basıta direksyon simidi altın- da ufak bir manevelâ ile idare edilip gayet rakik olarak icrayı fiil etmesi- i izale ederek bi- atini temine ilâveten yeni yeni ben: sileceği, Yeni Buick'i görmek ve bunda bir gezintide bulunmak üzere teşrifimize intizar edilmektedit 1932 MODELİ YENİ BUICK HERKESİ MEMNUN EDER TİCARETİT. A.Ş. BEYOĞLU, İSTİKLAL CADDESİ 239, İSTANBUL | İstanbul Evkaf müdiriyetinden: © Hırkaişerifte Keçeciler caddesinde (30) No. lı salı tekkesi— samahanesinin .münhedim olmasına nin ayrıca inşa edilen binaen enkazı | takdir olunan saat on bestedir. Talip olanlar betinde pey akçelerile birlikte Omnium T. A. eti Hissedarana ilân Ticaret kanununun © 361 inci ve esas mukavelensmesinin 47 inci maddelerin tevfikan temaşa ve Ti- İ yatro Omnium Türk | Anonim Şir- İ ketinin bissederan heyeti umumi yesi mevaddı atiyenin müzakeresi için işbu Martın 28 inci pazartesi İ günü saat 11 de Şirketin o Tepeba- İşımda Belediye Bahçesinde kâin e sureti atiyede akdi iç İ merkezi İ timaa davet olunur: 1 — Meçlisi İdare raporlarının istimal, 2— 1931 senesi, Bilânçosunus, wüvâzene &efterinin ve kâr ve za rar İesabının tasdiki, mezkür sene neticesine dair Meclisi İdarcain teklifi hakkında İttihazı karar ve Meclisi İdare azasının tebriyei sim meti, 3 — Meclisi İdarenin tecdidi, | 4 — 1932 senesi için bir mura- İ kıp tayini ve ücretinin tespiti Ma- rakıbın icrayi vazifeye manği takdi- sinde icrayı vazife eylemek üzre bir ihtiyat Murakıbın tayini, ve Mürakıp ANKARA: HANİF ZADE BİRADERLER satılmak üzere bir hafta müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Müzayedesi (14 Mart 932) tarihine müsadif pazartetsi günü sında Mahlülât kalemine müracaatları ilân olunur, (887). TEMAŞA YELİYATRO (100) lira bedel üzerinden kıymetin yüzde yedi buçuğu nis İstanbul Evkaf Müdiriyeti bina si İdare azası yahut müdürü sıfati- ic şirketle akdi muamele hususun- idare azalarına müsaa- da Mecli de itası. Xdakal 50 hisseye malik olup iş- bu içtimada bilâsale veya bilvekâle bazır bulunmağı arzu eden hisseda- ran “Ticaret kanununun © 371 “ öncü maddesi mucibince malik oldukları .nedatı içtima gününden İâaka) bir bafta evel şirketin merkezi idaresi pe tevdi eylemeleri lâzımgelir. Hisse senedatının tevdi olündu- una dair mücasesati maliye te- rafından muta vesikalar içtimai, u- mumide hazır bulunmak üzre mev- zu hisse senedatı gibi kabul olunur. Meclisi İdâre ——— I Istanbul 3 üncü (icma memurku | ğundan: Bir borcun temini istifasi için mahcuz ve paraya © çevrilmesi mukarrer Bisküi ( 15 mart 1932 esl: günü saat ll den itbaren Gala- tada Beyazıt İMahallesinin Beyazit ağa sokağında 31 numarali Bisküi Piyasaya Arzı ontrolu Serbest idarenin tatbikındenberi tesbit edilen en büyük keşfiyat Bu otomobilde bir kerre gezintide bulunmanız ile, idare kolaylığı ve se yirdeki zevkin sizce mükemmeli yetine kanaat kesbedileceği | bedihi le diğerlerine tercih edeceğinize kani bulunmaktayız. Bilhassa kadınlar, bu fevkalâde yeni mezaya olen, basit, ve otomobil harekette iken kolaylıkla idare edi len Wizard Kontrolunu ceklerdir , İşte bu yeni sistem kontrol bütün mektedir. le müspet netice verir. Veni ve pek artistik bir tarzda ter- tip edilen tablo kısımı her bir âletin lâyikile mer'i ve sühuletle idare olu- nabileceği bir surette ve gayet şik bir şekildedir. Elektrikle müteharrik bu otomobili netice itibari- takdir ede- fiyatının en ruhlu, en âlâ him bir rüknünü teşkil et- zin müşiri, her bir sür'atte müsbet olarak çalışan sifonlu ön cam yeni ve mütekemmil iştial ve tebrit sistemi gibi daha bir çok mezaya- ler Buick'e konfor, ko- laylıkla idare ve hare- kâtta fevkalâdelik ve) şeklen zerafeti bahşe- den avamili il der, SEYRİSEFAİN MERSİN POSTASI (İNEBOLU) VI Mart 10 dur. İhale 9-3-932 saat 17. 330 kilo arap hurufat. D.İHSAN SAMİ İSTAFİLOKOK AŞISI Stafilokoklardan mütevellit (er- genlik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı arpacık) ve bütün cil has. talıklarına karşı pek tesirli bir aşıdır. Divanyolu No, 189. ÇOK KARLI BİR İŞ için 3-5000 lira sermayeli ortak aranıyor. Galata — Kredi Liye ne Bank arkasında Melek Hanı, 8-9 Aile hatırası olan küçük elmas İardan yapılmış bir bilezik Pazar günü Karaköy ile Parmakkapı era- sında kaybolmuştur, Bulup getiren fabrikasmda açık artırma ile satr- lacağından taliplerin mahallinde bu elli lira hediye #le taltif edilecek- tir. Bulanların her gün ikiden son- “© Gaip Bilezik . Dr. A. KUMTEL Cik ve zührevi hastalıklar mü tehassısı. Karaköy, büyük mahalle bici yanıda 34. GRİPE KARŞI bn Ücaz ilaç MARTEL Konyağıdır (Üç yıldızlı ve yahut EN iYi TIRAŞ BIÇAĞIDIR TÜTÜN İNHİSARI İSTAN: BUL BAŞMÜDİRİYETİN - DEN: Kaçak tütünle tutulup mü j sadere edilmiş olan Cibalide tütün iskelesinde mevcut tamire muhtaç bir çifte | sandalın Martın yirmi yedinci| | pazar günü saat on binde ma- hallinde müzayede ile satıla- caktır. Taliplerin mezat me- murluğuna müracaatları ilân| 3 üncü Kolordu ilânları İS, M. MV. LV. Dikim e- vinin Sirkecide Saraciyye am- barında mevcut 10,000 kilo kö- sele kırpıntısı aleni münakasa usulile 9 Mart 932 çarşamba günü saat 15 te satılacaktır.. Taliplerin kösele kırpıntılarını MD.ne ve şartnamesini al- mak ve münakasaya iştirak et | mek üzere Kom, a müracaat- ları, (82) (583) ... K. O. ithiyacı için 14250 kilo yatak ve yasdık yünü kapalı zarfla almacaktır. İhales 22-3- 932 salı günü saat 15 te komis | yonumuzda yapılacaktır. Ta- lplerin şartnamesini * almel: ve nümunesini görmek üze her gün ve münakasaya işti- rak etmek üzere teminat ve tetklifnamelerile birlikte vakti muayyende Köm. a müracaat (798) darı. (103) I | Askeri fabrika- lar ilânları Şimdiye kadar Ankarada İresmi gazete ile neşrettirilen İmünakasa ilânlarımız 2-3-9: | tarihinden itibaren Hakimiye- ti Milliye gazetesile neşr rileceği alâkadarana malüm İ olmak üzere ilân olunur.(840” | İ 4 üncü icra memurluğurdan: Bi İ deyinin temini için mahcuz ve pa raya çevrilmesi eukarrer Fort dar İ kalı bir adet açık binek otomobili | 16 mart 932 tarihine o müsadif çar yamba günü sart ondan Il ve kadar Taksimde Fort Otomotör şirketine de 931-1036 No. döosiya ile a rt tırma suretile satılacaktır. Tatip © lanların mahallinde memuruna mü İ racaatları ilân olumur. A

Bu sayıdan diğer sayfalar: