29 Ağustos 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 15

29 Ağustos 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 1724 —39 Bütün istirahati temin edilmiş bir hava yolcusu /yareciliği, bütün millet he kabartan birğ surat ve ehemmiyet olmuştu. İşteğ bu itibarladır ki bu bayramı, zafer bayramıyla birlikte tes,itte başka bir zevk duyuyoruz. sabına £ )ösümüzü Türk tayyare cemiyeti, hiç ok mazsa oBalkandaki oOkoşulanmıza) faik bir hava donanması vücuda getirmemiz hususunda misli görül memiş gayretler ve himmetler sar- fediyor. Bu cemiyete yardım her bir vazifedir. ederken Türk için eu şerefli Bu bayramı noktayı hatırlatmağı milli bir va- zife addediyoruz. tes'it bu We 30 Ağustos günü?... Büyük zaferin günü; Yunan sürülerine son ve kat'i darbenin vurulduğu gün. Biz Türk milleti son zamanlara kadar bu mübeçcel gün- de yalnız maharebe meydanların kızıl rengi, barut kokusu arasında zevklerine tek bir şikâyet sayhası çıkarmadan gözlerini kapayan cesur Mehmetçikleri, gayyur zabitlerimizi hatirliyor; tebeil ediyorduk. Fakat artık 30 Ağustos biz yalnız o şehametli günü hatırlatmıyor; bununla beraber Türk semala- rında Türk hakimiyeti için ölen insanları, bütün ha- sis menfaatlardan tecerrüt etmiş genç teyyare zabit- dünyanın binlerce lerimizi düşünüyoruz; Onlarki asker Türkiyanın göz bebekleridirler. i <Bir istikbal harbı havada cereyan edecek.» Bu asrın Modern milletlerinin düstüru memlekete kara- gelecek düşman karşısında müdafaa eden hiç bir maddi surur;bulamasa bile Türk neferinin iman do- UYANIŞ Hava seyahati bugün şahane bir yolculuk addolunabilir. 637 lu göğsünü karşında kırılmaz, geçilmez bir istikâm olarak duracaktır. * Fakat havayı düşünelim. orada çelik kanatlı kar- talların ancak hükümran olabilecegi geniş ucu buca- ğı bulunamayan bir sahadır. orada ne kuru bir cesa- ret nede bazu kuvveti para eder kuvvetli nin direksiyonu önüne oturmuş bir pilot makinesi başında mütemadiyen işleyen arkadaşı yüzlerce pi- lot vücutleri devire bilir, Askerliğin, ayrılmaz bir uzvu haline gelen tay- yareler ayni zamanda seyahatlar, Posta idareleri, hatta gazte idarehaneleri için bile çok lüzumlu bir nakil ve mahabere vasıtası olmuştur, bir yolen derin bir istirahat içinde yoluna devam eder; yemeğini yer, Tayyare ile göyahat eden Bu gün Avrupa Posta idareleri gidecek bütüu mektuplarını uzak mesafelere tayyarelerle gönderiyor- lar. bundan hem idare istifâde ediyorlar, ve hemde mektup sahipleri Gazte idarehaneleri de çok mühim bir vaka için derhal tayayre ile bir mühabir gönderir, gazete- sine tam, doğru malümat varirler, Bunlar birer hakikattır. Bunun için tayyare kuvvetlerimize ehem- miyet verelim. Bu mukaddes bayramı tes'it ederken hava hakimiyetimiz için ölenleri huşu ile selamlayalım, Hava şehitlerine hörmet; Tayyareye muhabbet. Türk gençlerinin ilk ve son emeli olmalıdır. Newyork şehri tayyare birliğinin açık havada neş'eli bir içtima makinesi-

Bu sayıdan diğer sayfalar: