4 Kasım 1931 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

4 Kasım 1931 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— - a İdare işleri telefonu: İstanbul — 20203 Sene 2 — No: 459 z p ÇARŞAMBA — 4 Teşrinisani 1031 - Yazı işleri telefonur İstanbul — 20203 İRÇOK TARİHİ VE Tp Aîej hâneî*; Bir Dava Açıldı Bir Asistan, Sebepsiz Azil İddiasile Devlet Şürasına Müracaat Etti Aleyhine Devlet Şârasına müracaat yapılan Tıp Fakültesi Ankara, 4 (Hususi) — Faktitesi Moderridler Mocsi v rafında — salâhitetleri — olm halde müderrislikten ihraç « diğini iddia eden Rasim Âli Beyin davasına benzer başka bir dava daha ortaya çıkmığtır. Fakültede Seririyat Baş Asis- zifesinden sebepsiz olarak azle- dildiğini iddia ederek Şürayi Dev- lete '::'-mıın.ı.n..nuıı Meh- met Beyin Şürayi Devlete verdiği istidanın Nî ıu:'ıt'i:) şl'ıp Fakültesi Riyasetine gönderilmiş, Fakülte, Şürayi Devlette kondisini müda- tanı Rasim Mehmet Bey de va- | faaya davet edilmiştir. Kıymetli Ve Tarihi Yeni Vesikalar Pulundu Topkapı Sarayı_n;_ Saklanacak Şehrimizdeki muhtelif evrak,hazinelerinde bulunan tarihi vesika- ların bir araya toplattırılması için teşkil edilen komisyon Tapu hazi- nesinden işe başlamıştır. Bu bazinede - bulunan İkinci Beyazıt ve Üçüncü Murat devirlerine ait Kafkas vilâyetleri tapu kayıtları ara- sında çok kıymetli vesikalar bulunduğu anlaşılmıştır. Otuz sandık kadar tutacak olan bu vesikalar birkaç gün sonra Topkapı sarayına nakledilecektir. Romanyada Bir Düello Bükreş, 2 — İ "”L':; şef- lerinden ve M. Manyö inesi nin eskiazasından Soanitesko ile M. Mabjearo _yckdi ğerini düciloya davet etmiştir. Yeni Sakarya Tahtelbahirimiz Almanyada Nümayişler Berlin, 3 (A. A.) — Prusya Dahiliye nazırı, hilâfına emir ve- meaetmiştir, Pola Hmanından ha- Domlupmar tahtelbahirile beraber İtalyanın limanımıza geleci öleti; Fekat aden bu veni gemimiz bir kaç günt kadar sabık nazır M. | rilinciye kadar açık havada nü- | mayişler icrasını ve alaylar tertibini | | ğ:ülmnımr. | Bir Şayia || Tekzip || Ediliyor l Atina 3 (A AJ— Yunan | | masbuatı, İtatganın himagyesi altında bir Türkiye, Yuna: nistan, Bulgaristan ittifakı- mın — yapılacağı hakkında neşredilen havadislerin asıl- sız ve hakikatten uzak ol- duğunu yazmaktadırlar. '; Açık Kartlar ! Ankarada Bir Musevi | | Mahkemeye Verildi Ankara, 4 (Hususi) — Bura- da (134) numaralı dükkânda müs- tehcen kartlar satan İzmil i minde bir zat aleyhine Müddei- iş- umumilik tahkikat yapmaktadır. | Mezkür dükkünda 300 müsteh- cen kart bulunmuş ve musadere edilmiştir. İzrait Efendi mahke- | meye verilmişti-- Na cüretle yeni matbuat kanunanun — müstehcen neşriyat hakkındaki mevaddı ilk defa tatbik edilecektir.

Bir Heroin Kaçakçılığı Daha Ankarav Vapurundaki Heroinler Vapur Kalk- tığından Yal_calanamadı Son gnııle-r;:le Hroin kaçakçılı- Şanın çoğaldığı anlaşılıyor.Dün de bir Heroin kaçakcılığından haber- dar edilmiş, Kaçakçılarının yaka- lanması için her tedbir alınmış, fakat Heroinlerin h“l“”d'ı'x"l vapur biraz evvel bareket ettiği için ta- kipişi yarda Ha | k;ıı:ııuygöre hüdise şudur: Bazı kıçıkçll" tarafından Seyrisefainin Ankara vapuruna mühim miktarda Heroin yerleştir- miye muvaffak olmuşlardır. Hâ- diseyi haber alan Müdürlüğü memurlarını - rıhtıma gönderdiği ıın"l:l înkı::- ':î; l ©* | gitti; runun biraz eai * baln ir gümrüğüne telgrafla malü- mat vermiş, vapurun aranmasını bildirmiştir. —— Bir Tren Faciası Ankara, 3 — İstanbuldan ge- len bir marşandiz treni Sapanca- idan geçerken memurlardan birisi muvazenesini kaybedip yere düş- müş ve tren Füvüllnin iki aya- | ğını birden kesmiştir. | Memuru Tahkır. Etmiş — | Madam Karafi isminde bir | kadın Beyoğlu postahanesi mç- | murlarından Sadi - Beyi vazife başında tahkir etmiştir. | dava açmıştır. SİKA BULUNDU Kırâ[îğŞ—N;iJ; Hanım Bir Dava Açtı Fakat Dün Ne Şikâyetçi Ne De |Şikâyet Edilen Gelmedi, Dava Kaldı 1931 senesi gözellik kıraliçesi Naşide Saffet Hanım, Zambikos | Efendi ve şürekâsı aleyhine bir reklâm meselesinden dolayı bir Bu — mücssese çukulâta yapar. Paketlerinin içine Naşide Hanımın resmini koyutak | suretile Naşide Hanımın şöhre- tinden iştifade etmek ve bu sı- retle müessesesini reklâm — yap- mak gayesini takip ettiği ilerl sürülüyordu. Dün gelen mahkemede bakılması — Vâzım « iki - tarafın da bulunmaması bu dava, harzır yüzünden sukut etmiştir. Devam edebilmesi için şikâyetçinin tek- rar müracaatte bulunması icap etmektedir. Naside Saffet Hanım Yunanistandaki Erme- nilerin Tabiiyetleri Gümrük muhafaza idaresi mühim | kalmıştır. Tahki- | Muhafaza | Yunanistan Bunlart Kabul Etmiyor Atina 4 (Hususi) — Yunanistanda bulunan — Ermeniler na- mına Ermeni cemaati seisi Başvekâlet müsteşarı M. Papadatosa müracaat ederek kendilerinin Yunan tabiiyetine kabulünü rica etmiştir. M. Papadatos camaat reisine verdiği cevapta bunun müm- kün olamayacağını söylemiş, çünkü Akvam cemiyetinin verdiği karar mucibince Ermenilerin Ermenistana — sevkolunmaları — mecburiyetini hatırlatmıştır. Hı';.melçi K ıtlığı Erkek — Iyi bir arkadaşının bizmelçisini ayartınışsın... Yaplığın doğru değil. Kadın — İyi bir arkadaş her zaman bulunur amma, bu zamanda

Aynı gün çıkan diğer gazeteler