30 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

30 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 Temmuz Pazar Varşova 1846 m., 18,10 Poloaya musikisi, 19 musahabe, 1915 piyano konseri, 10,46 musahabe, 20 muhteli! bahialer, 20.16 hafif musiki (orkestra), 2102 Aktüalite, 21,12 hafif musikiye devam, 21,50 haberler va. 22,02 neşeli meştiyat, 2305 musahabe, 28.30 plâk, 24,05 dans müsikisi, Bükreş 3864 m. — 11.80 Dini neş. fiyat, 1146 dini musiki, 12 plâk, 18 plâk, 1846 taganni, 14.15 1440 plâk, 18 küylü neşriyatı, köylü musikisi, 18.90 müsahabe Jan Marko orkestrası, 20.80 Üniversite, 45 k, — musahabe, 2110 plâk, 9141 — musahabe, 29 plâk, Ataganni), 22,30 £3 haberler, 23,90 dans mus Peşte 580 m. kıları, Mmüsahabe, sahneler, 23.10 Lakato 24.30 dans musikis Belgrat 487 m. n 21.10 şarkılar, Si, 21,15 radyo piyesi, 2215 plâk, 22,20 radyo orkesiramı, 23 haberler popüler, şarkı lar ve orkestra, 2360 dans — plükları, 2430 kahvehane konseri Moskova — 360 m. — 1216 — İsveç neşriy 17,80 müusahabe 19.80 musahabe akşam konser haberler, 18.15 mü devam, YLİS pli 12 ing e. 80 — musuhabe, er şarkılar, 21 tayan 22 Almanca 2405 Viyana 507 m, — 21 Avusturya vatanı — isimli ekaç, 2245 haberler, 23,08 Arnavat — Tokatyan T. tapanni piyano 2445 cazband ha- berl dana musikisinin devamı Hamburg 332 m. — 185,85 Gül genlikleri — musahabe, — 21 haberler, 2115 müstemlekeler! batırlayış neşti- yab, 2216 Laypzig senfonik takımı- nın konseri, 23 haberler, 23.20 — #por haberleri, 2340 gece kon kousel Lüksenburg 1304 m. — İngilizce noşriyat, 21.30 haberler, 2230 karışık plâk musikiz, 23 operetlerden parçalar 23.80 dana musikisi, N 2 Temmuz Pazartesi V arşov 19.1 müusikisi, musahabe, — 2040 operet popürisi püler, sanfonik örkerten ko: haberler, 2212 piyano mürekkep konser, 281 dana musikisi, a Bükreş 861 m neşriyat, 19 20 Üniversite, neşriyat sveççe refakatile ans plâk ite müsahahe, 2L15 po- irler be —i konser — ve tmusahabeler, 2015 radyo drkestrası, £1 konferans, 21.15 oda musikisi; 21465 aşk şarl in gülteleri, 24 tugânni, 22,80 piyano konseri, 23 haberler. Peşte 550 m. — 20 piyaaç . kon- Beri, 2040 musahabe, — 21,20 plâk ile opera, 21.566 konferans, 2245 Peşte musikisi heyeti 'T. konser, 24 könle- Tana, 2415 sigan musikisi, Belgrat 497 m, — 2040 sonatlar besthoven, 2110 musahabe, — 21,40 plâk ile Massenet'nin Werther operam 24 dans plükları. Moskeva 1714 m. — 17.80” müsar habe, 18,80 “musuhabe, musikili neşri- yat, 19.30 trio konmeri, 22 neşriyat, 2405 musah Viyana 507 m. — 20.20 Masiki takımı kuartet, 2215 — tespit edilmemiştir. 23 baberler, 2315 kon- ferana, 2995 piyano konseri, 2405 tağannili cazband. Hamburg 3832 m. — 21 baberler, :n—lhıbe, 21.50 A, Dvorak'ın eserles iyiyolonsel — konserli, — 22.30 Brahms- Reş,r e linden - senfo- nik konser, 284a,, /— 2320 piyano konseri, 24 güzel V6 isimli musi- kili temsil, B Lüksemburug 1804 m. — di Davya neşriyatı, 20 plâk, 20,15 Ka ler, 20.20 plâk, musahabe, 20.85 pl £1 radyo örkesirasi, — 21.15 haberler, 21.40 konserin devam, 22 plâk, £2.80 büyük konser, radyo orkestrası, 23.25 tagannili İtalyan operetleri, 294 plükları. Almanca Horzal dana 38 Temmnz Salı Varşova 1345 m 1815 Solist Ükonseri, konlerana, 19.15 halif orkes- “#ra konseri, müsahabe vesaire, 20415 #peretlerdan şarkılar, musuhabe, 21.15 Te Chateau Hante isimli opera stüd. yodan koro ve senfonik takımı, 23,80 © *konferüne, 2345 dans plükları. T 0k Bükreş 864 m. —— 4315 Hergönkü ÖŞ Demiyat, 19 karışık konser, — 20,30 “Üniversite, 2045 plâk, 21 musahabe, ahabe, 19 | 1 gece | konser, 23 din hakkında 2116 senfonik konser, 29 2216 senfonik konserin baberler. Peşte 580 m. — 2110 — Spor has berleri, 29.25 opera — örkestrası, 24.30 dans musikisi Belgrat 437 m. — 21 Keman kon- veri, İyrik slsv, — 2145 plâk, — 22.30 tagannili opera parçaları, be, radyo orkestrası, 24 dans plâkları Moskova 1714 m. — 1830 musa- musahabe, devam, 23 habe, könser, 19,30 musahabe, tagan- | nDili konser, 21 musahabe, 22 Almanca neşriyat, 23.05 İr. meşriyat. Roma 420 m. — 2145 konser, 22.45 Ossesio delik komedi. Viyan: musikisi, 2 konseri, 23 huberler, 23.15 akşam mu- Sikisi, 1 plük konseri. ş Hamburg 332 m. — 2115 — Milli neşriyat, eski ev muskisi, 21.45 “fena günlerimiz isimli temsil, Bialür 24 gece kons Lükşemburg Karışık simli bir per 1804 m. — 20 deon ile — parçalar, 24.15 haberler, 20.20 Akordeonun devami, 20.35 Se- yahat bahislori, 20,40 tagannili kon- ber, 21,15 dünya haberleri, 2140 plâk, 22 caz takımı, 22.35 gela konseri 4 Temmuz Çarşamba arşova 1346 m. — 181 şarkıları, 18.30 plâk ile org musahabe, 19,30 - balif örkestra ki ri musahabe, 2015 hafif müsik 2112 ( Akor- Polonya piyano ile taga ı Amerikahların ü 22.12 hafif orkestra kası, 2310 — dana konaer, şereline kaberler, 2305 roman tel nsikisi. Bükreş 364 m. 13.16 Hergünkü neşriyat, 19 musahabe, hafif —musiki, 20 Üniversite 20,15 tagannili konser, 21 gençlik neşriyeti, 2145 musahabe, 22 piyano konseri, 22.30 çift piyanolu 23 haberler, 23.30 kahvehane- 550 m. — 20,45 21,15 musuhabe, Klârinet konseri, 2145 Bela Naday — ve İlona Tanadi — müeasesi, 23.20 Melles yaylı sazlar takunı, 24.20 Sigau musikisi, Belgrat 437 orkestrası, — 20.30 21 Jüblyanadan ankil, kahyehane konseri, eşte m. — 2010 radyo şarkılar, 23 haberler, 2355 — dans 18,30. . musa- isahabe, konser, va İngilizce veş Ö Almanun nefriyal. Hamburg 33? İ0 konsss 21 havzamiz, 2130 haberler, danmıun devamı, 24 oda kisi, 24.30 çift piyano ile konaer. Lüksemburg 18304 m, — Çek neşri- yatı, 90.20 -plâk, 90.30 * Akordeon - ile havalar, 21 karişık konser, 21.15 dünya bahisleri, 21,40 karışık konserin de- "veamı, 23 karışık Çek musikisi, 22.30 Piyano konseri, 22,50 Çek konserinin devamı, 23.10 plâk, 2330 cazbant. 5S Temmuz Perşembe Varşova 1346 m. — 18.35 Oda mu- sikisi musshabe, 2015 taaannili piya- no konseri, 20,40 p salon musikisi, huberler, 21 muaahabe, 2112 Şrammal Musik 50 haberler, 2215 konferans, 23.15 dans musikisi, Bükreş 364 m. — 1315 Horgünkü neşriyat, 19 musahabe Gir. Diniko or- kostrası, 20,30 — Üniversite — radyosu, 20,45 plâk, 21 musababe, 2115 Vagae- rin Götterdacmmernimg — operasından sabneler plâk - ile, Peşte NO m. 21 Üpera orkest. ramı, 2150 harice bir nazar, Veres Sigan takımı, 2410 dans musikisi, Belgrat 437 m: — 81 Senfonik konser, 23 musababe, — dans plâkları, 24 kahvebane konseri. Moskova 1714 a. — 17.30 müsaha- be, 22 Almanca neşriyat, 2305 fEr, neş- riyat, 24,05 İspanyolca neşriyat, Roma 420 m. — 2140 kurışık kon- Sör, müteakıben — hafif musiki ve dana Parçaları , aa Z İnhisarlar U. Müdür 23 musahâa- Dh | koni VİYANA, 607 M. — 20,55 Klâsik ve modern Viyana operetlerinden par- çalar, '22,55 haberler, 28,10 - Bachın eserlerinden piyano ve org konseri, 23,40 Dans musikisi, Palmholf Kahves sinden. HAMBURG, 832 M. — 20 bando mızıika, 21 haberler, 21,15 milli neşri- riyat, 22sneşeli yeni musiki, 23 haber- ler, 28,20 Musikili neşriyat, 24 Dans ve hafif mu 1(15 gece koneeri, Alman senfonisi. LÜKSEMBURG, 1304 M. — Al- man neçriyatı, 20 plâk, 20,15 haberler, 20,20 plâk, 20,25 musahabe, 20,30 radyo orkestrası 21,15 dünya baberleri, 21,40 könserin devatm, 22,10 plâk, 22,25 senfonik radyo orkestram, 28 Tomantik şarkılar, 23,80 dans parçaları. 6 Temmuz Cuma , 1345 M. — 18,45 Sob- nin şarkıları, muhtelif operetlerden — parçalar sler, 21,12 senfonik 3,15 dans musikisi, 13.15 her- günkü program 19 muaahabe, orkestra, 20 Üniversite, 2015 radyo orkestrası, îll ıı;ınsn:ııb!ı,hzl,ıâ keman konseri, 91,15 musahabe, 22 opa 22,30 saksifon Könseti; 93 dhıiıı’::l:îıln. BUDAPEŞTE, 550 M. — 21 küçük tiyatro temsili, 21,50 orkestra tarafın- dan musikisi, 23,10 Lakatos sigan takımı, 24,15 cazbant. BELGRAT, 437 M. — 20,50 tek- lâmlar, 21 Zagrepten makil, 23 haber« ler, Sigan musikisi, 24 dans plâkları MOSKOVA, 1714 M. — 18,80 mu- sahabe, konser, 19,50 Musahabe, kon- ser, 21 karışık musikisi, 22 Çek meş- riyatı, 29,05 musahabe, ROM. 20 21445 Madam di Tebe isi -Onabardonun eserlerinden 3 perdelik operet temsili. VİYANA, 507 M. — 20,45 Miras isimli musikili piyes, 28 haberler, 23,15 Holzar orkestrası, musahabe, 1 gece konteri, Sesli fihmlerden parçalar. HAMBURG, 832 M. — S1,15 Chaânberlaine dair bir musikili neşriyı Muhtehşem- V Kıymetli Misafirimiz Şerefine Denizde Bir Fener Alayı Tertip Edilecek İki devlet reisi Moda önlerinde Kıymetli misafirimiz Şehinşah Pehlevi Hazretleri dün Reisi Cumhur Hazretleri ile birlikte bir deniz tenezzühü yapmışlardır. Gazi Hazretleri maiyyetlerinde mutat zevat olduğu halde Sakarya Motörile saat Üç buçukta Beyler- beyi Sarayından hareket buyur- muşlar, doğruca — Dolmabahçe Sarayını teşrif etmişlerdir. Sarayın rıktımında — bulunan — Şehinşah Hazretleri maiyetleri erkânı, Baş Vekil İsmet —Paşa — Hazretleri Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey ve misafirlerimizin mihmandarlık- larına tayin edilen Farettin Paşa Sakarya Motörüne geçerek Gazi Hazretlerine mülâkı olmuşlardır. Saat dörde on kala buradan hareket edilmiş, Kızkulesi, Kadı- 22 Alman şarkıları, 22,40 san'at haya- | ftna dair, 23 haberler, 23,20 isimli 8 perdelik W. Gö Altes dansi : BURO, 13064 M. — Ho- landa neşriyatı, 20 kabare neşriyatı, er, 20,40 radyo orkestrası, 21,15 dünya hâberleri, 21,40 plük, 28,30 Hill konseri, 2245 #enfonik plâk kane veri, 23,80 Dans musikisi 7 Temmuz Cumartesi VARŞOVA, 145 M — 18,25 piyano ri, musahabe 20,1$ plâk, 21 Chopinin Konser, 21,45 Bariton tegannl — öperetler muhtelif bahlalor, ZZI? hafif örkestra konseri, 23 aktllalite, 23,10 Poznan müsikisi. BÜKREŞ, 364 M. — 13 - 15 Hargilakl meşriyat, 19 masahabe, dana musikisi, 20,10 Üniversite, 20,4$ plâk, TI musshabe, 21,20 öperet müsiklal; 22 musahabe, 22,15 radyo ram, 29 haberler, 23,30 kahvel ei Peşte 550 n — 20.30 Odeon ve Parlofon plâkları, 21 müsahabe, 21,15 Çardaş Emmerich kalmanın — operet temsili Belgrat 437 m. — 20330 — Keman konseri, 21 musahabe, 21.80 Romadan nakil, 23 haberler konser, 24 kahve- hane koönseri, dans plâkları. Moskeva 17 . — 1830 Kınl orduya meşriyat. 19.30 mmusahabe konser, Ti tagannili könser, 22 muhtelif — dillerde neştiyat. Roma 420 m. — 2143 La congületa di Nevyork ialmli radyo komedisi musikili. Viyana S0T m. — 2025 Taganal piyano refakatile, 21 #özler, ZI,05 Avusturya vatanı isimli temali, 18 haberler, 2115 - Holsar er- kestrası kuartet halk musikisi. Hamburg 332 m. — 20 Piyane müsiklsi, 2030 musahabe, 21 haberler, 21210 karışık 43 haberler, 2825 karışık meşriya- tin devamı, Lüksemburg T4 a. — PFr. meşriyatı, 20 radyo orkestramı, 2K15 heberler, 20.20 kon- serin devamı, 2040 çocuk neşriyatı, 21 karı yık örkestra könseri, Zi.15 dünya haberleri, 2140 karışık konserin devamı, 27 musahabe 7Z08 mütenevvi perçalar, 23 taganni, 2330 dah plâkları, konser, lüğünden: 1 — Şartnamesi mucibince (14) kalem muhtelif levazımı kırta- siye (4/7/934) Çarşamba: saat (15) 2 — Şartaamesi mucibince (5) kalem muhtelif kâğıt (23/7/934) Pazarlesi: saat (15): DiT Taliplerin nümune ve şartnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak için yukarıda gösterilen gün ve saatlerde ( *67,5 ) teminat- larile beraber Cibalide Levazım ve mübayaat komisyonuna müra- caatları, - (3406) meyen alkışları arasında Yat ku- lübüne gidilmiştir. binşah Hz, ve Gazi Hz. Yatkulüp bahçesinde bir müddet istirahat —etmişlerdir. Gazi Hz., o sırada — Yatkulüpte — bulunan şair Abdülhak Hâmit Beye iltifat- ta bulunmuşlar, masalarına davet ederek yer göstermişlerdir. Burada bir müddet daha kalınmıştır. Dün gece, — Büyükada'dan Ertuğrul — yatı ile — dönülmüş, Şehinşah Hz. Dolmabahçe sara- yına, Gazi Hz. de Beylerbeyi sa- rayına avdet buyurmuşlar, diğer maiyet arkânı da otomobillerle Perapalas oteline dönmüşlerdir. Aldığımız malümata göre; kıy- metli misafirimizin Pazartesi gü- nüne kadar şehrimizde ikamet Suadiye iskelesinde halkın tezahüratı köy önlerinden Moda koyuna ge- çillimiştir. Moda açığında biraz te- vakkuf edilmiş, zimizle aziz misafirin teşriflerini haber alanlar bü duruştan istifade ederek san: dallarla motörün etrafını sarmış- lardır. Sakarya —motörü, beş dakika sonra tekrar hareket et- miş, saat beşe yirmi kala Su yeye varılmıştır. Büyük misafirimi: le Reisicümhur Hz. motöre yanaşan bir sandala binerek plâjın rıhtı- mına çıkmışlar, coşkun tezahürat arasında istikbal olunmuşlardır. j gazinosunda bir müddet istirahat edildikten sonra tekrar motörlere binilmiş ve Büyükadaya hareket edilmiştir. İki Büyük Reisin Büyükadaya teşrifleri münasebetile — yapılan merasim ve tezahlirat çok heye- canlı ve ayni zamanda çok samimi olmuş, iskele önünde hazırlanan faytonlarla ve halkın dinmek bil- buyurmaları ihtimali kuvvetlidir. Büyük Fener Alayı Bu gece kıymetli misafirimiz şerefine bir fener alayı tertip edilecektir. Bu hususta çok zem in bir program hazırlanmıştır. Eener alayına akşam saat do- kuzdan — itibaren — başlanacak ve Deniz yollaarı işletmesinin Izmir ve Ege vapurları; Vapurculak şir- ketinin Bartın vapuru; Tahlisiye idaresinin — cankurtaran — vesalti; Akayın Kalamiş ve Heybeliada vapurları; — Şirketi — Hayriyenin Araba — vapuru; ile 72 ve 73 Noh vapurları; Haliç Şir- ketinin 4 ve 9 Nolhı vapurları; man şirketinin beş romorkörü ve beş saç dubası; Deniz yollarının bi romorkörü ve bir mavnası; Kıla- vuzlağun iki romorkörü ve hususi motörler donanmış olarak iştirak edeceklerdir. Bu fener geçit resmi alayı muazzam bir şeklinde olacaktır. Yatkulüpte bir gezinti esnasında

Bu sayıdan diğer sayfalar: