30 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

30 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Şehrin Temizliği Meselesi Yapılan —bir hesap — neticesinde öğrenilmiştir ki belediye, İstanbu- kan temizliği için senede bir buçuk milyon Bra harcamaktadır. Fakat buna rağmen gşehir, gönlümüzün istediği gekilde temiz değildir. Bu hususta halkın fikir ve temennileri aşağıdadır. İrfan Bey ( Asmalımesçit 44 ) — Her sene tanzifat işleri İçin bir bu- çuk milyondan fazla para sarfedili- yormuş. Bu haberi okuyunca evvelâ hayret ettim. Çünkü bitaraf bir gö- rüşle — düşünülürse, — sokaklarımızın, caddelerimizin sarfedilen paraya göre daha çok temiz olması İcap eder. Filvaki, belediyemizin bu husustaki çalışmaları inkâr edilemez. Lâkin gö- nül, hergün gezip dolaştığımız cad- delerimizin, yollarımızın ihmalsiz bir titizlikle temiz — tutulmasını — istiyor. Bunu da belediyeden beklemek hak- kamıdır. » Hilâli Bey ( Üsküdar, Kısıklı ) — Azizim, bu iş yalnız belediyenin ba- şarabileceği bir mesele değildir. Her şey karşılıklı olur, Eğer halk kendi dolaştığı yerlerin temiz tutulması ile biç alâkadar olmazsa belediyenin ya- pacağı mesaf kıymetsiz kalır ve va- ziyet bugünkü gibi olur. Bence, he- pimize bu işte düşen vazifeler vardır, Bugün, sokakları, umumi mahalleri kirli bulunan veyahut ihmal edilmiş şehirler, bilhassa ya- telâkki #dilmiyor. Herkes, yaparsa bu mühim dert te kökünden halledilebilir. » İamet Efendi (Rami, Topçular cad- desi) — Bizde satıcılar adeta birer kirletme mütehassısı vaziyetindedirler, Sokakların temizliği işi ile ne kadar alâkadar olunursa — olunsun, yere ati — lan çöp vesaireyi lâhrada toplamıya a yoktur. Binaenaleyh, satıcıların bu şekildeki hareketlerine mani olun- malhbdır. Maamafih bu babiste balkı- mızın da biraz lâkayit olduğunu kay- detmek zarureti vardır. Balık Günü Balıkçılar Cemiyeti Bu Teşebbüsten Vazgeçti Balıkçılar cemiyeti, Balık gar: fiyatını arttırmak için bir “Balık günü,, tesis etmeğe karar vermişti. Öğrendiğimize göre, bu teşeb- büsten vazgeçilmiştir. Balık istih- lâkini arttırmak yolunda daha pratik tedbirler alınması muvafık görülmüştür. Bunun için yakında bir toplantı yapılacaktır. Bar Artistleri Halen mevcut ve bundan son- ra açılacak bar ve çalgılı kah- velerle bu yerlerdeki kadın ve erkek artislerin muntazam kayıtla- rının tutulması tekarrür etmiş ve polise tebligat yapılmıştır. — Allah muhalasa — etsin, e| Ticaret Ve Zahire Borsası Parasızlık Sıkıntısı Çekiyor Şehrimiz zahire ve ticaret borsasının mali vaziyeti sakıntılaşmış, varidatı eski yıllara nisbeten ehemmi- yetli şekilde düşmüştür. Açık miktarı Sm Kiraya kadardır. Bu hal kar- şısında, muhtelif zamanlada İstanbul ticaret odasın- dan yardımlar yapılmış, mali vaziyetin düzeltilmesini temin hususunda bazı çareler aranılmıya başlanmıştır. Aldığımız malümata göre teşkil edflen bir ko- misyon, borsanın ıslahı ve azalan varidatın artması için bazı çareler tesbit etmiş ve bir rapor hazıla- yarak Ticaret Sanayi odası meclisine mühim bir teklif yapmıştır. Muamele üzerinden alınmakta olan binde (2) 200 Bin Muhacir Tütün İçin - İnhisarlar İdareıı Bir Enstitü Tesis Edecek Aldığımız malümata göre, İn- hisarlar idaresi, büyük bir Tütün enstitüsü tesis etmeğe karar ver- miştir. Bu Enstitü Maltepede Türbe bağında kurulacak, binasının in- şaatına — yakında — başlanacaktır. 'Tütün Enstitüsünde, memleketi- mizde yetişen tütün cinslerinin Bslahına çalışılacak, tütüncülüğü- müz etrafında esaslı tetkiklerde bulunulacaktır. 24 Saatin Hâdiseleri Hasan isminde bir kunduracı Ahmediyede oturan Hayri Beyin kapısımı - kırarak — içeri - girmiş, Hayri Beyi ve kiracısı Tahsit efendiyi ölümle tehdit ettiğinden yakalanmıştır. » Beyoğlu Daracık soka- ğında oturan Sadi efendinin 5 yaşındaki kızı Neclâ, evin ikinci kat pençeresinden düşerek ağır surette yaralanmıştır. 2f Azılı sabıkalılardan Kürt Kâmil Küçükpazarda oturan ha- mal Celâli muhtelif yerlerinden' yaralamıştır. »4 Bayram isminde biri Sirke- tide Antalya nakliyat ambarının Özerine çıkarken yakalanmıştır. * Rauf isminde biri Tütün gümrüğünde Enis efendinin para- sım çaldığından yakalanmıştır. Yugoslav Harbiye Nazırı Göliyor Sofyadan Belgrat gazetelerine verilen bir habere göre, Yugos- lavya —harbiye nazırı ceneral Milova temmuz iptidasında refi- kazı ile birlikte Şşehrimize gele- cek ve burada beş gün kalacaktır. a Ceneralın Ankaraya gidip git- miyeceği henüz malüm değildir. Son Posta'nın Resimli Hikâgesi: ıılılıemıdelî Bcretin binde (3) e çıkarılması hallinde meselenin halledileceğini öne süren bu teklif Ticaret odası meclisinin son içtimamda görüşülmüş ve birçok münakaşalara yol açmıştır. Azalardan bir kısmı, nisbetin artılmasını doğru bulmamışlar, bazıları da zahire borsasının, mali vaziyeti düzgün olan hayvan borsasile tevhit edilerek odaya raptını teklif etmiş- lerdir. Fakat tevhit muamelesinin bir hyli uzayabi- leceği düşünülmüş, acele yardım çareleri aranmıştır. Oda meclisi, önümlüzdeki toplantısında bu meseleyi tekrar görüşecek, Ticaret ve Zahire borsasının vazi- Gelecek Muhtelif Balkan memleketle- rinden şehrimize gelen muhacirler son zamanlarda miktar itibarile bir hayh artmıştır. Hemen her gün asgari yüz kişilik bir muhacir kafilesi gelmektedir. Sevk muameleleri tamamlanın- caya kadar muhacirlerin barınma- larını temin için Tophanedeki Kılıcalipaşa — medresesi — tahsis edilmiştir. Muhacirler vapurdan çıkarılınca doğruca bu medreseye getirilecekler, at, araba ve sair eşyaları da — Rıhtım — şirketinin sahil boyundaki, / ahırlarına yer- leştirilmek suret”*$ muhafaza altı- na alımacaktır. * Verilen malümata göre; önü- müzdeki aylar içerisinde memle- ketimize büyük kafileler halinde (200 ) bin muhacir gelecektir. Şehrimiz lskân müdürlüğüne bu hususta malümat verilmiş olmakla bebraber henliz resmi bir emir gelmemiştir. "Hava Vaziyeti Dün En Çok Sıcaklık 27 Derece İdi Dün sıfir dereceyi hararete ve deniz seviyesine | olan barömetre, saat yedide 755 ve saat 14 te yine. 755i göster- Sühunet derecesi, saat yadide 20, saat on dörtte 26 dereceyi göstermiştir. Azami hararet dere- cesi 27 ve asgari 17 idi. Rüzgâr şimalden - esmiştir. ve azami sür'ati saniyede on metreyi bulmuştur. yeti hakkında kat'i bir karar verilecektir. Eneme İşi Köylerde Damızlık Pilevne Boğaları Dağıtıldı Vilâyet hududu dahbilindeki hayvan nesillerinin ıslahı için ya- pilan eneme faaliyeti bulduğu için, Bulgaristandan satın alınan 30 damızlık Pilevne boğası köylüye parasız dağıtılmıştır. Bu boğalar, vilâyet baytar ğ nezareti — altında üretilecek, nesillerin ıslahına ça- lışılacaktır. Öğrendiğimize göre, yakında yeniden mühim miktarda Pilevne boğası satın alımacak, köylüye dağıtılacaktır. Cuma Tatili Için Hafta tatili kanunundan istifa- de ederek — dükkânlarımı cuma günleri açık bulundurmak istiyen mağaza sahiplerinin belediyeden aldıkları ruhsatiyelerin müddeti geçen hafta nihayet bulmuştur. Belediye zabıtası memurları dün her mıntakada — kontrollar yapmışlar yeni cuma ruhsatiyesi almadıklari açık. bulunduran — esnaf, hakkında zabıt varakaları tutmuşlardır. Ruhsatiyelerini henüz değiştir- memiş bulunanların Cklrlll_lnlu açmalarına müsaade edilmemiştir. Kendisine Memur- Süsü Mu Vermiş -? Vazifesinden çekildikten sonra kendisine memur tüsşü vererek gayrimeşru bazı muamelelere gi- riştiği iddiasile, eski İzmir icra memurlarından Kâmil bey hak- kında takibat yapılıyordu. Kâmil beyin şehrimizde oldu- gu anlaşılmış ve kendisi buluna- rak İzmire gönderilmiştir, ıl_ıı'ı;ııt'ııuııı_:ıı &_nıw bir. gün ı — Nereye kaçar, nörelere sakla- || nihayet | hafde dükkânlarını | 7 Takas Yolsuzluğu Tahkikatı Takas sulistimalini tetkik eden komlayon, eski takas heyeti azalarını yeniden dinlemeye karar vermiştir. Bu suretle, şimdiye kadar tevazzul eden vaziyet etrafında kendilerinden İzahat latenecek ve bu malümat nihai kararda — ehemmiyetle nazanitibara bir müddet devam edecektir. Hem Faydalı, Hem Zararlı Akşehir (Hususi) — Üç gündenberi fasılab bir surette yağmur yağmak- tadır. Bu yağış bir kısım mahsulâta faydalı olmuşsa da afyon istihsal mevsimi belunduğundan bir. kısım afyoncular zarar görmüştür. Zarada Kurtuluş Günü Zara (Hususi) — Yurdun kurtulu- şunun yıldönümü münasebetile kaza- mıza köylerden yaya ve atlı binlerce halk gelmiş ve coşkun tezahürat yapılmıştır. Bu meyanda Gazi Hz.ine arzıtarimat telgrafları çekilmiştir. Belediye Tahsildarları Belediye Hesap İşleri Müdürlüğü, Belediyö — tahsildarlarının — faaliyeti hakkından bir anket hazırlamaktadır. göre muayyon hadden / ax tahsilât yapan memurların Ücret. lerinden birkaç yevmiye kesilecektir. Fazla gayret gösteren tahsildarlara da mükâfat verilecektir. Üç Aylıklar Üç aylık dul, yetim ve mütekalt maaşlarının tevriatı nihayet bulmuştur. Emlâk ve Eytam Bankasında cüzdan kırdırma muamelelerine devam edil. mektedir. Otel Odacıları Otel, han, pansiyon gibi mahallers de çalışmakta olan odacılarla kapıcı- Tarın hüviyetleri alâkadarlar tarafın- dan tetkik edilmektedir. Bu tetkikat neticesinde sabıkalı olanların işlerine hihâyet verilmesi mukarrerdir. e Esnaf Cemiyetlerinde Esnaf etemiyetleri idere heyetleri yarın Beyoğla Musiki Cemiyetinda fevkalâde bir içtima yapacaklardır. Bu içtimada, esnaf yardım sandık- Jarı teşkili meselesi görüşülecektir. . ; Dil Kurultayı '*T. D. T. C. Umuml Kütipliğinden: 18 ağustos 934 te İstanbulda top- lanacak olan ikinet Türk Dili Kurul« tayına verilecek tezlerden bir takımları gelmeye başlamıştır. Tez verenlerden bazıları tezler için umumi olarak #sayılan mevzuların hepsini, yahut bir kasınını ibataya çalıştıkları görülmek- tedir. Terler için Nlân edilen mevzular, amumi olarak dil mevzularını bhatır. latıcı bir mradan ibarettir. Bu muhtelif maddelerden — herhangi — biri, hattâ birinin bir moktası bir tere esae olabilir. Bunlar dışında dile müteallık herhangi bir mevzu da alınabilir. Bütün tezlerin en geç 15 temmuz 934 akışamına kadar Ankarada Ceml« yet Umumi Kâtipliğine gönderilmesi şarttır. Pazar “Ola Haşill B. Diyor Ki: l

Bu sayıdan diğer sayfalar: