30 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

30 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Sayla —9N POSTA Hziran 30 Yirmi defa mükemmel traş olduktan sonra bardakta bılıyerek tekrar tekrar yalmz bir adet HASAN IRAŞ BİÇAGILE aylarca traş olmak mümkündür. âde Hasan traş bıçağının öyle meriyetle Harı vardır. Her bir namara ile be vardır ki saymakla tekenmoz. Bir adet Hasan bıçağının, bir, iki, Üç, dört numaralı gayet arka arka sıra ile traş olunuz ve bir numaralı taraf körlenmeden ikinci numaraya geçme- yiniz. Birden dört numaraya kadar bıçakla lâakal yirmi defa tıraş olursunuz. Sonra alelâde bir bardağıı içi taparlak tarafına Hasan traş bıçağını kuvvetli sürterek eskisi kadar keskin bir hale ifrağ mümkündür. Bu suretle yalnız bir adet Hasan bıçağile aylarca huzur ve neş'e içinde - traş olacaksınız SAN isSsMiNE VE MARKASINA DiKKAT. Bır adedi beş kuruştur. Hasan Ecza Deposu. Toptancılard tenzılat Radyonuzu hakiki bir musiki aleti yapmak İster misiniz ? SAHİBİNİN SESİ Pi K e U P ını ilâve ediniz. Sesi bozmadan Kuvvetleştiren Yegâne elektrik Diyaframıdır. CA Mi * . Sahibinin Sesi, 210 İstiklâl cadd Satlş maha"ı: B:yog:'u ve Aı':mılalı:ı-ıı CCa * Karaköy Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri * Karaköy Köprübaş Tel. 42362 — Sirkecl Mlllıüıdııuıiı Han Tek 22740 Ayvalık Sür'at Yolu MERSİN — Yapuru 30 Haziran Cumartesi 17 de Sirkeci rıhtımından — kalkacak İzmir'e kadar gidip dönecektir. "3549,, LOKANTA NOVOTNİ Beyoğlunun en güzel yeri TAZE BiRA En iyi yemekler HER AKŞAMMUZIK A, KUTİEL Topçular ceddesi No. 33 . DADA BiRİKTİREN RAHAT-EDER ,;â - ! Bakınliz, , ,,/îıs akik! Ağrıların ve soğuk algığlığının secr va kali tesirli devası, ambalaj ve kömprimeli İerinde F3 alömteri larikasını tasıvyas hi kna Asvfaluı v Radyolin Diş Macunu het ıııi"" in ı'“' :, beyaz GeTine ber :ı zarifp 41 N(ınv Dişlerine ehemmiyet vermiyenler — sıhhatlerinim —esasını - ve güzelliğin sırrını bilmiyorlar demektir. Dişlerinizin güzel olmasını istiyorsanız sabah ve akşam günde iki defa muntazaman RADYOLİN ile fırçalayınız. eee Zafiyeti umumiye, ışhııaııılık ve kuvvkııılk halâtında büyük faide ve tesiri görülen: FOSFATLI ŞARK MALT HULÂSASI kullanınız.. Her eczanede satılır. Or. KEMAL NURi ö “gon Posta “_.,.,_ Cilt ve Zühreyi hastalıklar mütehmesısi ——— aau7rj————— Bey * Rumeli han 16 : 40188 Jı Sahibi: Ali Ekrem Neşriyat Müdürü: Tahir

Bu sayıdan diğer sayfalar: