6 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

6 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nakili: A.R. Göz Yaşlan Ğ « Şevketin Aşkının Temızliğlno İnanıyor Ve Ona Glttlkço Acıyoı-dum oe'ğy İsmini bir törlü öğrenemedim amma galiba size, yine içinizdeki kumarcılardan biri ihanet etmiş. Ne ise, bu benim üstüme vazife değil. Memnun olduğum cihete ge- lince : Öyle zannediyorum ki bu meselc sana son bir ders olmuş- tur. Herhalde düşünür, taşınır.. Artık teklifimi kabul edersin... Hem sana açık söyleyeyim Me- lek.. Bütün taharri memurları seni aramakla meşgul, Eğer ele geçersen, zabıta tarafından - iyi bir muamele görmiyeceğine emin ol. Bundan fazlasını yazmıya ne gönlüm, ne de kalemim razı ob- muyor. Yemin ederim ki bugün seni benden başka anlıyan, senin iç- yüzüne benden başka vâkıf olan yok. Hem kendine, hem de bana yazık ediyorsun. Sana olan mu- habbetimden bir zerre bile kay- bolmamıştır. İyice düşün, taşın. Teklifimi kabul et, Bu hayatın sonü gelmiyeceğine emin ol, ken- dini ateşlere yakma. Beni de ıstı rap içinde yaşatma, O güzel gözlerinden öper, ce- vabmı. beklerim sevgili meleğim. Şevket Bu mektubu okuürken gözle- rimden yaşlar sızıyor.. Yanakla- rımı yaka yaka süzüldükten sonra mektubun — üstüne — damlıyordu. Mektubu bitirdiğim zaman kal- bimde derin bir sızı hissettim. İçimi çeke çeke: — Zavllı Şevket.. Ne olurdu, bu aşkını temiz bir kadına ver- seydin... Dedim. Basılmamıza sebep olan ihba- rın, onuün tarafından — yapılması ihtimalini esasen aklımdan geçir- memiştim. —Hele bu mektubu okuduktan sonra Şevketin temiz vicdanına büsbütün kanaat hasıl ettim... Aşkının ıstıraplarını ka- bine — sindirmekten, her Aacıya GAO DAKKAEUSEYA A LAT KAA BAD YERKORRERA SA KERABA LA RAK Beke KA LAn Son Posta Tyevmi, elyasi, Havadie ve Halk güszetesi —me ee ZZ Beki Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 İSTANBUL Gazetemizde — çıkan — yazı ve resimlerin bütün hakları malıfuz ve gızeiııııııı aittir. TÜRKİYE — |1400/ 750 YUNANİSTAN | 2340 | 1220 ECNEBİ 12700 / 14001 800 İ300 ÖL Abone bedeli peşsindir. Adres değiştirmek 25 kucüştur. Gelen evrak geri verilmez. ilânlardan mes'uliyot alınmaz. Cevap için mektuplara 10 kuruşluk pul ilâvesi Yüzumdır. Posta kutusu: Til (stanbul Telgraf :Sonposta Telefon :20203 | olmalı. tahammül — gösteren bir hasta gibi için için inlemekten başka bir şey yapmayan bu mert ve asil ruhlu adam, daha hâlâ kendi derdinden ziyade beni düşünüyor.. beni, bu çirkef çukurünun içinden çekip çıkarmak istiyor. Güzel.. Alâ... Fakat bu çirkeften bulaşan mülevves kirleri nasıl temizliye- cek?.. Bana ebedi bir yüz karası veren, elimdeki fuhbuş ve şenaat vesikasile beni nasıl benimsiye- cek?... Artık bana da kat'i bir kanaat geldi ki: İster istemez yürümekte —devam ettiğim - bu çıkmaz yolda, ona iltica etmekten başka hiçbir çarem kalmamıştır. Bahusus; beş on para biriktirmek.. kendime sığınacak bir köşe teda- rik etmek için baş vurduğum son Ümit te böylece kırılıp hurdahaş olduktan sonra... * İki saat kadar düşündükten sonra, Şevkete şu cevabı yazdım, gönderdim: *“Şevket Bey. “Mektubunuzun münderecatını büyük bir hissi şükranla karşıla- mamak için insan çok nankör Ben ise sizin ebedi min- netdarınızım. «Size, ömrünüz oldukça taşıya- cağınız bir züllü hicap vermekten korkmasam, bir an bile tereddüt etmeden istediğiniz. yere koşa- cağım. Fakat, korkuyorum.. teb- likeden, ıstıraptan.. ve hattâ ölüm- den korkar gibi korkuyorum. «Bana bir iki gün daha müsaa- de ediniz. Kendime biraz daha cesaret vermeye çalışayım, Sizi memnun edecek bir vaziyet ala- bilirsem; dünyanın en bahtiyarı ben olacağım. » Ruban, hissen ve kalben daima sizin olan Melek - 29 Temmuz 1340 Elimdeki kâğıdı fırlattım, attım. ellerimi semaya kaldırdım: — Allahıml.. Artık sana isyan edeceğim, Diye bağırdım. Yere- attığım kâğıt, Nihat'tan gelmişti. Münderecatı da, şundan ibaretti. “Ebedi aşkım.. Sevgili Meleğim! Şu feryatnameme, bir cinaye- timin ilirafile başlayım. Apırtmanı, ben — bastırdım, Saadetime engel olan © melun yuvayı ben dağıttım. Günlerden- beri senin önünde aşkın en daya- nılmaz ateşlerile yanıp tutuştuğum halde bunu gürmedin. Ancak para hırsile, para tamağile baş- kalarının yüzlerine güldün; bana | ehemmiyet bile vermedin. Hele apartmana — geldiğim gün beni lâyık olmadığım bir şekilde tah- kir ettin, Bütün Büunlar beni çıldırttı. Senden intikam almak istedim. Seni parasız bırakmak.. bütün o kıskandığım adamlardan ayırmak.. nihayet —ebediyen sana sahip olmak içia gittim, seni haber verdim, (Arkası var) SON POS'I'A Kırkmı Geçmiş Kadın Ressam: — Bir sonbahar resmi yapı- yorum. Model blr ayna mı koydunuz? Dünya İktısat Haberleri Yugoslavya Da Yağlı Tohum Yetiştirecek Belgrattan bildiriliyor: Yogus- | Hazırlıklar | lavyanın — birçok bBaşladı yerlerinde aeri ziraat tecrübe is- tasyonları inşa edilecektir. Bu istasyonlar bilhassa yağlı tohum ve nebat yetiştirmekle ve bunları tetkik etmekle meşgul olacaklar- dır. Yoguslavyada — yağlı tohum ekimi azdır. Memleketin ihtiya» cını karşılamak için böyle bir teşkilâta lüzum görülmüştür. Esa- sen Sırbistan Makedonyasında çalışmakta olan bunlara mümasil istasyonlardan alınan iyi natice- ler bu geçmesine çok yardım etmiştir. Ziraat Nezareti bu işlerin ya- pılması için lâzım gelen tahsisatı hazırlamış ve istasyonları kuracak mütehassısları da tayin etmiştir. Şimdi işlerin başlaması için istas- yon — kurulacak yerlerin tesbit edilmesi beklenmektedir. * Romanya ticaret ve sanayl Romanyada nezareti y_ıııi bir kanun projesi ha- çR:ı::::.; zırlıyarak — ayan meclisine vermiş- tir. Bu projeye nazaran Roman- yada iş gören ticari, sınat bütün müesseselerde kullanılan memur- lar, her sınıfta en az yüzde 80 Rumen tebaası olacaktır. Her sınıftan maksat iş bölümü dola- yısile alınan Ücrettir. Yalnız mü- dürler ve idare meclisi gibi yük- sek iktidarın aranacağı yerlerde bu nisbet yüzde elliye kadar indirilebilecektir. Yeni kurulacak ve bu yüzden fazla miktarda işten anlar ecnebi çalışması lüzumlu olacak hallerde de bu nisbetler, nazırlar meclisin- den hususi bir karar alınmadıkça, arttırılamıyacaktır. » Avustralyadan — bildirildiğine | göre, bu memle- Xei yöle ketm garp vilâyet- ltın madeni) Yerinden — birinde çok mühim yeni bir altın madeni bulunmuştur. İşlemesi verimli ola- cak olan bu maden yakında çalışmağa başlayacaktır. * Sofyadan bildiriliyor: Takas işlerine — şimdiye- kadar yalnız Buk- gar milli bankası bakıyordu. — Hal- bankanın şubelerinin az buki oluşu bu işten memleketin her olarak — karşınıza | fikrin tatbik. sahasına ! — ee — Temmuz 6 Dunyada Neler Oluyo -o .. .—— 25 Senedenben Amerikanın New-Jersey — ha- piahanesinde tam 25 senedenberi idam edileceği günü bekliyen bir mahküm vardır.. Adı Arşibald Hiry dir. Bu zat 1908 senesinin Nisan ayında bir münakaşa esnasında he- men hiç sebepsiz olarak bir papas öldürmüş, ayni senenin Temmuz ayında muhakeme edilmiş, elek- trik sandalyesine oturtulmak su- retile idamına karar verilmiştir. Kararı müteakip mahküm ha- pishanenin ölüm cezasınâ çarp- lanlara mahsus kısmına götürük müş ve kendisine eylül ayının ilk günü idam edileceği haber ve- ıllıııçhr Fakat eylül ayı gelince | « gelince Günü Bekliyen Ma_ıhkum ! İdam Edileceği kararnamenin yazış şeklinde bir | eksiklik görüldüğü için Temyiz mahkemesinin — emrile hükmün infazı talik edilmiştir. Bu pefa * İntizar devresi bir sene sürmüş- tür, bunu müteakip hapishane idaresi mahkümun şuuruna halel | gelmiş olması ihtimalinden şüp- helenmiş, keyfiyeti mahkemeye arzetmiştir. Mahkeme mahkümun muayenesi için bir sıhhiye heyeti göndermiştir. Heyet adamı mü- şahede altına almıştır. Bu müşa- hede de tam 25 senedenberi sür- | mektedir. Adamın şimdi hergünkl sözü şu İmiş: — Bıktım, öldürecekseniz ö dnııını de kurtulayım. Propagandayı İhmal Etmeyiniz ! — —— . —— Dört Beş Yaşında Çocuklar Tara- fından Yapılan Bir Nümayiş Dercettiğimiz resimde bir alay çocuk görüyorsunuz, kiminin elin- | de boru, kimininkinde trampet | veya düdük vardır. Önlerinde ta- ı şıdıkları çifte direkli levhaya ge- l Hince, bunun üzerinde: — Annemiz çalışırken biz oy- | namak istiyoruz, cümlesi yazılıdır. Filhakika yaşları dört ile altı arasında bulunan bu çocuklar mürebbiyelerinin nezareti altında Tavşanlı Nüfusu Tavşanlı, (Hususi) — Son af kanunundan istifade ederek tem- cil edilen doğum miktarı 5000 dir. Kaza aüfusu 38823 & baliğ ob- muştur. Cümüşhacıköyde Belediya Faaliyati Gümüşhacıköy (Hususi)— Be- lediye tarafından inşa ettirilmekte olan park bitmek üzeredir. Park geceleri elektrikle tenvir edile- cektir. İnşa edilecek asri fırınla lokantanın arsaları da — hazırlan- mıştır. tarafından lâyıkile istifade edil- memesine sebep teşkil ediyordu. Bunu nazarı dikkate alan milli banka takas işlerile uğraşmak üzere her Ticaret Odası yanında bir büro teşkil etmiştir. Üç kişi- den ibaret olan bu bürolar takma işlerine bankanın bütün salâhi- yetile bakacaklardır. Bu Üç zatın birini Millt Banka diğerini İktısat | Nezareti Üüçüncüsünü de mahalli Ticaret Odası tayin edecektir. olarak oynamıya gelmişlerdir. Fa- kat tapıdıkları levhaya bakılırsar — Ayni zamanda ilk nüma- yişlerini yapmakta — olduklarına hükmedilemez mi? Bu resim Rusyada alınmıştır. En büyük kıymeti Rusların çok kuvvetli bir silâh olan propagan- dayı çocukların arasına bile sok- dukhnı göstermesindedir. Tıp Fakültesi Klinikleri ! Bütün şehir hastanelerine da- gulmış olan tıp fakültesi klinikleri- l nin Gureba vc Cerrapaşa hasta- — nesine toplanması, bu suretle talebenin daha iyi istifade ede- ceği anlaşılmıştır. Maarif Vekaleti Üniversiteye 85 bin lira tahsisat vermiştir. Gureba hastanesine iki yeni pavyon inşa edilerek klinik- ler burıyı Inplııııcıktır AHMET NAİM IZONGULDAK HAVZASI Kömür servetimizin kalbi, Bu kitapla teşrih ediliyor. Hüsnütabiat Matbaası 7S Kr.

Bu sayıdan diğer sayfalar: