22 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

22 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Diyarıbekir'de Taht Safası Başladı Diyarıbekir (Hususi) — Şehrimizde gölgede hararet 38 zi buldu. Saat en ikiden on altıya kadar sıcak- tan iş görülmeye imkân kalmadı balk çarşı ve sokaklarda caketsiz gezmeye ve iş görmeye başladı. Büyle giderse sabahları bir iki saaten başka çalışmaya imkân kalmayacak gibi (o görünüyor. Diyambekir Bankasının buz fabri- kan harıl harıl çalıştığı halde akşamdan sonra buz bulmak imkânı olmuyor cayıt cayı yani yoruz. Aman buz. Bahçivanların haddi hesabı yoktur. Şerbetçiler İaaliyeyete geçti. Şeker karıştırı- mayarak srf kendi şerbetile meyan kökünden yapılan veüç bardağı bir gümüş kuruşa satı- dan meyan şerbeti sicaklırın şid- tinden o kadar revaç bulmuştur ki günde yirmi otuz bardak içmeyen hemen yok gibidir yal mz bu şerbette gayri sahhi bir cihet varsa oda buzun aşlama yapılmayıp (doğrudan doğruya şerbet fıçısının içerisine atılması- dır eğer bu şerbet birde aşlama yapılmış olsa idi sıcaklarda içi mesine k#'iyen doyum olmazdı. Kahvelerde buzlu olarak ayran- dan başka bir şey yoktur kah- veye olurur oturmaz hemen buzlu ayranlara samlarak kana kana içiyoruz bu sıcaklar karşısmda buram buram ter dökmeyi sor- mayınız öğle üzeri gidipde bir banyo yapılmadıkça rabat etme- nin imkân yoktur. Diyanbekirde su bol olduğu gibi hemen her evdede havuz vardır. Bu havuzlara demir boru- larla gelen memba suları gayet berrak ve temizdir. Yıkanması da gayet hoştur havuzu olmayan ev- lerde oturanlar ya her evde bulu- nan kuyu suyu ile ve yahut küpeli ve hükümet (altındaki umumi havuzlarda iki gümüş kuruş mı kabilinde yıkanırlar ve bu suretle biraz serinlemiş olurlar. Geceleri oldukça serindir herkes içerlerde sıcaklardan yatamadığı için gece dam üzerinde kurdukları tahtlar üzerinde yatmaktadırlar. Bu bir metro oyüksekliğinde üç metro boy iki metro eninde ve uyunul- duğu zaman çocukların düşmemesi için etrafı parmaklıklı ve üç dört basamak merdivenle çıkılır taht- lardır. Barada damlar hemen hemen biribirme bitişik gibidir geceleri damlarda ve bu tahtlar üzerinde taht sefası gayet hoştur. Hafif hafif ruzgâr eser damdan dama sohbetler başlar ta saat yirmi bire kadar devam eder. Sivrisinek toplanmamak için ışık yakılmaz. Uyku zamanı geldi mi tahtların üzerine cibinlikler çeki- lerek yatılır ve tabesabah delik- siz bir uyku çekilir. Fakat dok- torlar bu şerait altında damda yatılmasını sıhhat noktalnazarın- dan doğru bulmamaktadırlar. Gece esecek herhangi bir muha- ME rüzgârla soğuk alınabileceği gibi sivrisineklerin ısırmasından dolayı sıtma mikrobunun kana karışabileceğine.. muhakkak naza- rile bakıyorlar bu sıhhi mahzura i rağmen yine damda yatılmaktan #bir türlü vazgeçilemiyor. Çünkü ylerin o odalarındaki sıcaklığın imamdan farkı yoktur bunun i damlarda yatmak zarureti SON POSTA Konya Ereğlisindeki Fabrikalarda Su Kuvvetinden İstifade Edilmektedir Konyaereğlisi (Hususi) — Mem- leketimizin tabii manzarasının gü- © zelliği ve suyunun gokluğu hasebile şehir ve kasa- baların © içinde mümtaz bir mev- kli vardır. Kazaya on iki kilometre mesa- fede velvriz de- nilen yerden kay- namakta olan ve kasabaya yak- laştıkça müteaddit kollara ayr” lan bereketli bir su vardır. Bu suyun memlekete iktısadi ve zirai cibetlerden pek büyük faideleri görülmektedir. İktisadi programa dahil büyük pamuklu mensucat fabrikasının da bu su kuvvetile faaliyete geçebi- leceği şimdiye kadar yapılan tet- kikattan anlaşılmıştır. Sumer Bank tarafından inşası deruhte edilen mensucat fabrika- sı memleketimiz halkını refaha kavuşturacağından halkımız bü- yük bir sabursızlıkla fabrikanın bir an evvel inşasına başlanma- sini beklenmektedir. Bundan baş- ka belediyemizin bu suyun bir kolundan istifade edilerek bu sene memleketimizi tenvir için bir elektrik fabrikası inşa edilmiş bütün tesisatı ikmal olunmuşter. Yakın zamanda her taraf elek- triğe kavuşmuş olacaktır. Halk Üstte: Konya Ereğlisinde Torir sü» kuvveti ölçülürken, altta: zaman takdir et- mektedir. Konyaereğli- sinin başlıca mah- sullerini buğday, arpa, (o çavdar, nohut, fasulya ve patates (teşkil etmektedir. Mün- bit ve sulak top- raklarımızda her şey © bereketle isHhsal edilmek- tedir. Akışı pek kuvvetli olan bu sudan ziraat sahasında da fenni bir şekilde istifade mümkündür. Su mühendisleri İrviz suyunun akış kuvvetini ölçmüşler ve bu suyun en büyük fabrikaları dön- dürecek kudrette olduğu netice- sine varmıştır. Fenerbahçe Bir Maç Yapmak Üzere Samsuna Gidecek Samsun (Hususi) — Spor mın- takası heyetinin . müddeti bitmiş, yenisi intihap edilmiştir. Bu inti- hapta eski reis Kefeli Muhiddin Bey reislikte ipka edilmiştir. Akif, Muzaffer, Adil, Hikmet Beyler de futbol, atletizm, deniz- cilik ve bisiklet şubeleri reislik- lerine intihap edilmişlerdir. İnti- habata Bafra ve Amasya spor kulüpleri de iştirak etmişlerdir. Kırkağaçta Gençler Birliği Ve Hilâli- ahmer Senelik İçtimala- rını Yaptı Kırkağaç (Hususi) — Gençler Biliği Halkevinde bir toplantı yap- mış ve teşekkül yıldönümünü kut- lulamıştır. İçtimada bir senelik faaliyet raporu da okunarak yeni idare heyeti intihabı yapılmıştır. Yeni idare heyeti azalığına baş- muallim Safa, icra memuru Hamit, Maarif kâtibi Mehmet, Hasan, Emin, Sedat Beyler seçilmişlerdir. Gençler 30 Ağustosta Sakar- yanin tayyarecisi isimli bir eser temsil edeceklerdir. Hilâliahmer şubesi de senelik içtimaıı yapmış ve yeni idare heyeti seçmiştir. Emet'te Bütün Evler Beyaza Boyanıyor Emet (Hususi) — Belediye meclisi kasaba binalarının bir ay zarfında kireçle veyahut boya ile beyaza boyanmasına karar ver- miştir. Boyamıyanlardan boyana- cak yerin mahiyetine göre 50 ku- ruştan 50 Jiraya kadar para ce zası alınacaktır. Eskişehirde Gardenparti Eskişehir, (Hususi) — Porsuk bahçeside Hilâliahmer Cemiyeti tarafından bir gerdenparti tertip edilmiştir. Gardenpartide kolurdu bandosu ve caz heyeti sabaha" kadar bulunmuş, bir de saz heyeti halkı eğlendirmiştir. £ Eğlentide dansedilmiş, zeybek oynanmış, milli rakisler yapılmıştır. Ya Ereğlisinde âsarıatika ve bir Fenerbahçe kulübü Halksporla ziyafet sofrası maç yapmak üzere temmuz 80 belediye reisinin m mesaisini her | nunda gelecektir. Gercüşte Erzurumda İlk Defa Balo Verildi Gercüş ( Hususi ) — Gercüt Mardine 113 kilometre mesafe- dedir. Kazayı yemyeşil bağ ve (bahçeler çerçevelemek- tedir. o Kaza merkezi hen” yedi yaşı genç bir teş kilâta Omalik dörtyüz haneli bir kasabacıktır. Bin beşyüz va” Gercüş Haşimi tandaşın ba- Bahri Bey rındığı bu kasaba günden güne terakki etmektedir. Yedi senelik kaza teşkilâtı bu şirin kasabayı yetmiş yıl ileri götürmüştür. Kaymakam Kâmil Bey Gercüş isminin Artıki Türklerine izafeten (Artıkeli) ile tebdili hususunda faaliyete geçmiştir. Kaza inzibat ve asayişi çok mükemmeldir. Gercüşün maarif ihtiyacını tama- men temin eden tam teşkilâtlı bir ilkmektep vardır. Burada şube reisi Şadi Beyin himmetile Himayeletfal menfea- tine muhteşem bir balo verilmiş- tir. Balo kazamızda ilk defa ter- tip edilen bir aile eğlencesidir. Diyarıbekirden gelen si bir caz heyeti balonun mükemmeli- yetini temin etmiştir. — Vamık Faik Muşta Ucuzluk Bir Kilo Yoğurt 40 Para Tereyağı 27 Kuruş Muş ( Hususi) — Bu sene yağmurlar ve mevsimin: güzel geçmesi sayesinde mahsul pek Muallim Mektebi İnşaatı Yüzünden İhtilâf Çıktı Ankara, 17 (Hususi) — rum Muallim Mektebinin inşaatı yüzünden müteahhitle Maarif Ve- kâleti arasında ihtilâf çıkmış, gerek Maarif Vekâleti, gerek müteahhit mahkemeye müracaat etmişlerdir. Müteahhit Vekâletin taahhütlerini ifa etmediğini, Ve- kâlet te müteahhidin mukavele mucibince İnşaatı 300 günde bi- tiremediğini ve 100 bin lira te- minat akçesinin hazineye irat kaydi icap ettiğini iddia etmek- tedirler. Tarsusta Ucuzluk Yüzünden Mahsul Tarlada Bırakıliyor Tarsus (Hususi) — Bu sene hububat çok bereketlidir. Fakat fiatlar çok düşüktür. Amele üc retleri çok pahalıdır ve amele bulunamamaktadır. Beş günlük amele yevmiyesi 5,5 firadır. Hal- buki bu beş gün çalışma netice- sinde toplanan mahsul 3 lira et- mektedir. Bunun için tarlalarda yüzüstü bırakılmış pek çok mah- sul vardır. bereketlidir. Herşeyde şayanıdik- kat bir ucuzluk göze çarpmakta- dır.Bir kilo yağlı peynir 4, bir kilo treyağ 27, bir kilo yoğurt 1, bir kilo koyun eti 14, keçi eti 8, si- ğır eti 5 kuruş kâğıt para muka- bilinde satılmaktadır. Teri Maarif Bahisleri || İngilterede Mecburi Tahsil Çağı Ingiltere Maarif Nazıri Halifaks, oLortlar kam mecburi tahsil çağını on beş ” şına kadar çıkarmak talebini detmiştir. Lord Halifaks , bir değişikliği 1938 sene evvel * yapamıyacağını | bildiri” ve çocukları on beş yaşına dar mektep sıralarında tutmi çocuk işsizliğine zannedildiği dar büyük bir yardımı olamıf© cağını ilâve etmişlerdir. Lord Halifaks sözlerine şu # kilde devam etmiştir: “Bu m lede en mühim cihet para lesidir. Yapılan tahminlere mecburi tahsilin on beş 4 kadar devam ettirilmesi, hazin senevi sekiz milyon İngiliz lir kadar bir masrafa sebep olaca” tır. Memleketin maarif sarfiya! umumi mal! vaziyet ile mütena#£! bir şekilde yürütmek mecbi i tindeyiz. Vakıâ mali vaziyetimiğ” de salâh vardır, fakat h tamamile kesbi afiyet etme! tir. Binaenaleyh Lortlar Kan sına ve memlekete karşı sami kanaatlerimi bildirmek için vaziyetimizin hakikatini arze! mecburiyetindeyim. Mecburi ta sil çağının arttırılmasınının bf olacağı yüksek masraflar, ay” derecede mühim diğer terbi vazifeler ve inkişafların lüzumü memleketin henüz sırtından ata dığı müzayaka, bugün İçin buri tahsil çağının temdidi mani teşkil etmektedir.,, Tirede Birkaç Kişi Kavga Ed ken Bir Başkası Yara Tire ( Hususi )— Pamuk pa: civarındaki meyhanelerden birin" müşteriler arasında bir ka olmuş, bir kişi ağır surette | lanmıştır. J Kavga edenler Hüseyin, | Mehmet, Halil, İbrahim, Şe ile sair birkaç arkadaşlarıdır. B lar bir masaya oturup eğleni ken aralarında kadn m yüzünden kavga çıkmış, h bıçağa ve tabancaya sarılm kasap İsmail isminde bir zat kavgayı bastırmak için Hali! elindeki tabancayı aldığı esna tabanca ateş almış, çıkan kur#© | kavgada hiç alâkası olmay” | Tirenin Bahariye mahallesin Durmuş oğlu Murada m ağır suretle yaralamıştır, kavga” lar yakalanmışlardır. i Bartında Yangın Başlang. Bartın ( Hususi ) — Hacı al mahallesinde merhum Dahaz Osman kaptanın ahşap evinde ei yangın çıkmışsa da hemen basi” rılmıştır. Yangın ocaktaki ateşten yatağ | kıvlcım © sıçramasından br , yatak, yorgan ve oda eşyasi men yandıktan sonra ateşin ia kına varılmıştır. Derhal ma! koşmuş, bir taraftan da irfaiyefd haber verilmiştir. Ateş, gelinceye kadar mahalleli tarafı” dan bastırılmıştır. i Emet'te Müsamere Emet (Hususi) — Gençler dur Halk fırkası binasında ri kongresini yapmış, temmuz İS bir halka umumi ve muhteşe” çala ” müsamere vermeyi kararla$t" ş hazırlıklara başlamıştır. , İ |

Bu sayıdan diğer sayfalar: